Δ : ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Folidex 400 μ μμ ικρογρα άρια δισκία
Φυλλικό οξύ
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
μ , μ μ αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει ση αντικές
.πληροφορίες για σας
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
.ξανά
- , μ Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό ή τον
μ .νοσοκό ο σας
- μ . Δ Η συνταγή γι αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας εν
μ . ,πρέπει να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη
μ μ μ μ .ακό α και όταν τα συ πτώ ατά τους είναι ίδια ε τα δικά σας
- μ , Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια παρακαλείσθε να
μ μ μ . ενη ερώσετε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό ή τον νοσοκό ο σας Αυτό ισχύει
μ και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
.φύλλο οδηγιών χρήσης 4Βλέπε παράγραφο .
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Folidex Τι είναι το και ποια είναι η χρήση του
2. μ FolidexΤι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησι οποιήσετε το
3. μ FolidexΠώς να χρησι οποιήσετε το
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. FolidexΠώς να φυλάσσεται το
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Folidex Τι είναι το και ποια είναι η χρήση του
Το φυλλικό οξύ είναι μία βιταμίνη και χρειάζεται για τη δημιουργία νέων
κυττάρων στο σώμα. Χρειάζεστε μία τακτική νέα ποσότητα φυλλικού οξέος για
να διατηρείστε υγιείς. Ειδικότερα γυναίκες που σκοπεύουν να μείνουν έγκυες
και έγκυες γυναίκες χρειάζονται μία ικανοποιητική ποσότητα φυλλικού οξέος,
η οποία χρησιμοποιείται από το αναπτυσσόμενο έμβρυο.
Folidex μ Το είναι χρήσι ο στη βοήθεια πρόληψης δυσπλασιών του νευρικού σωλήνα
μ , μ ( των ε βρύων όπως για παράδειγ α η δισχιδής ράχη σπάνια δυσπλασία
μ μ μ μσχετιζό ενη ε το ουραίο τ ή α της σπονδυλικής στήλης, που μπορεί να
οδηγήσει σε κήλη του νωτιαίου μυελού, απώλεια του ελέγχου του εντέρου και
ακράτεια των ούρων και έλλειψη κινητικότητας και ευαισθησία των κάτω
άκρων).
2. μ FolidexΤι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησι οποιήσετε το
FolidexΜην πάρετε το
Σε περίπτωση αλλεργίας στο φυλλικό οξύ ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
Folidex.συστατικά του
.Σε περίπτωση που έχετε καρκίνο
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
μ ( σε περίπτωση που είστε γυναίκα που έχει προηγου ένως γεννήσει νεογνό ή
μ ) μ ,αποβάλλει ένα έ βρυο ε δυσπλασία του νευρικού σωλήνα
μ : σε περίπτωση που είστε γυναίκα υπό θεραπεία ε αντιεπιληπτικά
1
μ ,καρβα αζεπίνη ή βαλπροϊκό οξύ
σε περίπτωση που έχετε οικογενειακό ιστορικό δυσπλασιών του νευρικού
,σωλήνα
μ σε περίπτωση που είστε γυναίκα υπό θεραπεία ε ανταγωνιστές του
(μ , ),φυλλικού οξέος εθοτρεξάτη σουλφασαλαζίνη
μ , μ σε περίπτωση που έχετε κακοήθη αναι ία καθώς το φυλλικό οξύ πορεί να
μ μ συγκαλύψει τη διάγνωση ετριάζοντας τις αι ατολογικές εκδηλώσεις της
, ασθένειας επιτρέποντας παράλληλα την εξέλιξη των νευρολογικών
.επιπλοκών
μ μ Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να λα βάνετε ια δόση φυλλικού οξέος
Folidex.υψηλότερη από αυτή που περιέχεται σε ένα δισκίο
μ Άλλα φάρ ακα και Folidex
μ Παρακαλείσθε να ενη ερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
μ : , πρόσφατα κάποια από τα ακόλουθα φάρ ακα αντιεπιληπτικά ανταγωνιστές του
(μ , ) μ .φυλλικού οξέος εθοτρεξάτη σουλφασαλαζίνη και χλωρα φαινικόλη
To Folidex περιέχει λακτόζη
Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα,
επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
Folidex Το δεν περιέχει γλουτένη, μ επο ένως δεν αντενδείκνυται για ασθενείς
.που πάσχουν από κοιλιοκάκη
3. FolidexΠώς να πάρετε το
Folidex μ μ Πάντοτε να παίρνετε το αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες του γιατρού ή
μ . μ , του φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον
μ .φαρ ακοποιό σας σας
μ , μ Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο η ερησίως ξεκινώντας από τη στιγ ή έναρξης
μ μ της προσπάθειας για να είνετε έγκυος και συνεχίζοντας έχρι τη δωδέκατη
μ μ . μ μ εβδο άδα εγκυ οσύνης Πρέπει να λα βάνεται σε τακτά χρονικά διαστή ατα πριν
μ .τα γεύ ατα
μ Η δόση δεν είναι επαρκής αν είστε γυναίκα που έχει προηγου ένως γεννήσει
μ .νεογνό ε δυσπλασία του νευρικού σωλήνα
μ Folidex Εάν πάρετε εγαλύτερη δόση από την κανονική
μ μ Folidex Ακό α και πολύ εγαλύτερες δόσεις από αυτές που περιέχονται στο είναι
.απίθανο να σας προκαλέσουν κάποια βλάβη
μ Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του προϊόντος
.ρωτήστε τον γιατρό σας
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , Folidex μ μ Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και το πορεί να προκαλέσει ανεπιθύ ητες
.ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
μ , μ Οι πιο συχνές ανεπιθύ ητες ενέργειες ακό α και αν παρουσιάζονται σπάνια
( 1 1.000 μ ), πιθανόν να επηρεάσουν έως σε κάθε άτο α είναι αλλεργικές
: μ , μ , .αντιδράσεις ερύθη α κνησ ός κνίδωση
μ Folidex μ Με εγαλύτερες δόσεις από αυτές που περιέχονται στο πορεί να έχετε
2
μ ( , , διαταραχές του γαστρεντερικού συστή ατος ναυτία κοιλιακές διαταραχές
μ μ ), .ετεωρισ ός ευερεθιστότητα και αϋπνία
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μ έσω
E μ μ , 284, GR-15562 , , : θνικού Οργανισ ού Φαρ άκων Μεσογείων Χολαργός Αθήνα Τηλ
+ 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
5. Πώς Folidexφυλάσσεται το
μ μ 30Μη φυλάσσετε σε θερ οκρασία εγαλύτερη των
ο
C.
.Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία
μ .Να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά
μ μ Να η χρησι οποιείτε το Folidex μ μ μ ετά την η ερο ηνία λήξης που αναφέρεται στο
μ ”. μ μ μ μ κουτί ετά τη ΛΗΞΗ Η η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα του ήνα που
.αναφέρεται εκεί
μ . Μην πετάτε φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια Ρωτείστε τον
μ μ μ .φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν χρησι οποιείτε πια
μ .Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Folidex
, 400 μ μμ .Η δραστική ουσία είναι το φυλλικό οξύ ικρογρα άρια ανά δισκίο
: μ , μ , Τα άλλα συστατικά είναι λακτόζη ονοϋδρική κυτταρίνη ικροκρυσταλλική
μ μ μ ( ), μ .ά υλο καρβοξυ εθυλιω ένο νατριούχο τύπου Α αγνήσιο στεατικό
μ Ε φάνιση του Folidex μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
μ .Τα δισκία έχουν στρογγυλό σχή α και είναι κίτρινα
28 μ 120 4 Κουτί από χαρτόνι που περιέχει δισκία σε ία κυψέλη ή δισκία σε κυψέλες
30 μ .των δισκίων η καθε ία
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
ITF HELLAS A.E
Άρεως 103 & Αγίας Τριάδος 36, 175 62 Παλαιό Φάληρο
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 210-9373330
Φαξ: 210-9373339
Παραγωγός
ITALFARMACO S.p.A.
Viale F. Testi, 330
20126 Milano,
Ιταλία
Τηλ: +39 02 64431
3
Φαξ: +39 02644346
e-mail: info@italfarmaco.com
.Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
4