ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
LEVOFLOXACIN/GENERICS 250 mg/50 ml & 500 mg/100 ml διάλυμα προς
έγχυση
Λεβοφλοξασίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού σας
χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, μ μ διότι περιλα βάνει ση αντικές
πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό, το νοσοκόμο ή το
φαρμακοποιό σας.
- μ , μ , Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε το γιατρό το
μ μ . νοσοκό ο ή το φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
μ ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το LEVOFLOXACIN/GENERICS και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού σας χορηγηθεί το
LEVOFLOXACIN/GENERICS
3. Πώς θα χορηγηθεί το LEVOFLOXACIN/GENERICS
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το LEVOFLOXACIN/GENERICS
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ LEVOFLOXACIN/GENERICS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΧΡΉΣΗ
ΤΟΥ
Το όνομα του φαρμάκου σας είναι LEVOFLOXACIN/GENERICS. Το
LEVOFLOXACIN/GENERICS περιέχει ένα φάρμακο που ονομάζεται
λεβοφλοξασίνη. Αυτό το φάρμακο ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που
ονομάζονται αντιβιοτικά. Η λεβοφλοξασίνη είναι ένα αντιβιοτικό της ομάδας
των «κινολονών». Δρα σκοτώνοντας τα βακτήρια που προκαλούν λοιμώξεις
στον οργανισμό σας.
Η λεβοφλοξασίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία
λοιμώξεων:
- Tων πνευμόνων, σε άτομα με πνευμονία
- Tων ουροφόρων οδών, συμπεριλαμβανομένων των νεφρών ή της
ουροδόχου κύστης
- Tου προστατικού αδένα, όπου μπορεί να έχετε μία μακρόχρονη λοίμωξη
- Tου δέρματος και των στοιβάδων κάτω από το δέρμα,
συμπεριλαμβανομένων των μυών. Αυτά μερικές φορές αποκαλούνται
«μαλακά μόρια».
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, η λεβοφλοξασίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την ελάττωση των πιθανοτήτων να παρουσιάσετε μια πνευμονική νόσο που
ονομάζεται άνθρακας ή της επιδείνωσης της ασθένειας μετά την έκθεσή σας
CZ/H/173/01-02/R/001
CZ/H/173/01-02/IA/011
στο βακτήριο που προκαλεί άνθρακα.
2. ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΎ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΊ ΤΟ
LEVOFLOXACIN/GENERICS
Μην πάρετε αυτό το φάρμακο και ενημερώστε τον γιατρό σας εάν:
Έχετε αλλεργία στη λεβοφλοξασίνη, σε οποιοδήποτε άλλο αντιβιοτικό της
κατηγορίας των κινολονών, όπως μοξιφλοξασίνη, σιπροφλοξασίνη ή
οφλοξασίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό αυτού του φαρμάκου
(αναφέρονται στην παράγραφο 6)
Σημεία αλλεργικής αντίδρασης περιλαμβάνουν: εξάνθημα, προβλήματα με
την κατάποση ή την αναπνοή, οίδημα (πρήξιμο) των χειλιών, του προσώπου,
του λαιμού ή της γλώσσας σας
Είχατε ποτέ επιληψία
Είχατε ποτέ προβλήματα με τους τένοντές σας όπως τενοντίτιδα που
σχετιζόταν με τη θεραπεία με κάποιο αντιβιοτικό της κατηγορίας των
κινολονών. Ο τένοντας είναι μία χορδή που ενώνει έναν μυ σας με τον
σκελετό σας.
Είστε παιδί ή αναπτυσσόμενος έφηβος
Είστε έγκυος, μπορεί να μείνετε έγκυος ή πιστεύετε ότι ίσως είστε έγκυος
Θηλάζετε
Δεν πρέπει να σας χορηγηθεί το φάρμακο αυτό εάν οτιδήποτε από τα παραπάνω
σας αφορά. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας προτού να σας χορηγηθεί το LEVOFLOXACIN/GENERICS.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στο γιατρό, το νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας προτού
πάρετε το φάρμακό σας εάν:
Είστε ηλικίας 60 ετών και άνω
Παίρνετε κορτικοστεροειδή, τα οποία μερικές φορές ονομάζονται στεροειδή
(βλ. παράγραφο «Άλλα φάρμακα και λεβοφλοξασίνη»)
Εμφανίσατε ποτέ επιληψία (σπασμούς)
Εμφανίσατε ποτέ βλάβη στον εγκέφαλό σας λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου ή
άλλου τραυματισμού στον εγκέφαλο
Έχετε νεφρικά προβλήματα
Έχετε κάτι που είναι γνωστό ως «έλλειψη της αφυδρογονάσης της 6-
φωσφορικής γλυκόζης». Έχετε περισσότερες πιθανότητες να
αντιμετωπίσετε σοβαρά προβλήματα με το αίμα σας όταν παίρνετε αυτό το
φάρμακο
Εμφανίσατε ποτέ στο παρελθόν προβλήματα με την ψυχική υγεία σας
Είχατε ποτέ προβλήματα με την καρδιά σας: θα πρέπει να δίνεται προσοχή
όταν χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο αν έχετε γεννηθεί με ή έχετε
οικογενειακό ιστορικό παράτασης του διαστήματος QT (το οποίο φαίνεται
στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), την ηλεκτρική καταγραφή της καρδιάς),
έχετε ανισορροπία αλάτων στο αίμα (ειδικότερα χαμηλό επίπεδο καλίου ή
μαγνησίου στο αίμα), έχετε πολύ αργό καρδιακό ρυθμό (το οποίο καλείται
«βραδυκαρδία» ), έχετε αδύναμη καρδιά (καρδιακή ανεπάρκεια), έχετε
ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου, είστε γυναίκα ή ηλικιωμένος/η ή
λαμβάνετε άλλα φάρμακα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα μη φυσιολογικές
αλλαγές στο ΗΚΓ (βλ. παράγραφο «Άλλα φάρμακα και λεβοφλοξασίνη»)
Είστε διαβητικός
μ μΕ φανίσατε ποτέ στο παρελθόν ηπατικά προβλή ατα
2
μ gravisΈχετε υασθένεια
μ μ Εάν έχετε α φιβολίες σχετικά ε το κατά πόσον κάτι από τα πιο πάνω ισχύει στην
, μ μ , μ μ περίπτωσή σας ιλήστε ε το γιατρό το νοσοκό ο ή το φαρ ακοποιό σας πριν σας
.χορηγηθεί η λεβοφλοξασίνη
Άλλα φάρμακα και λεβοφλοξασίνη
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει
πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. . Ο λόγος είναι ότι η
λεβοφλοξασίνη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης κάποιων άλλων
φαρμάκων. Επίσης, κάποια φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο δράσης
της λεβοφλοξασίνης.
Πιο συγκεκριμένα, ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα. Ο λόγος είναι ότι αυτά
μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα να εμφανίσετε ανεπιθύμητες
ενέργειες όταν τα παίρνετε μαζί με λεβοφλοξασίνη:
, μ μ Κορτικοστεροειδή τα οποία ερικές φορές ονο άζονται στεροειδή
μ μ . μ χρησι οποιούνται κατά των φλεγ ονών Μπορεί να έχετε αυξη ένες
μ μ / . πιθανότητες να ε φανίσετε φλεγ ονή και ή ρήξη των τενόντων σας
μ μ . Βαρφαρίνη χρησι οποιείται για την αραίωση του αί ατος Μπορεί να έχετε
μ μ μ . μ αυξη ένες πιθανότητες να ε φανίσετε αι ορραγία Ο γιατρός σας πορεί να
μ χρειαστεί να σας υποβάλλει σε τακτικές αι ατολογικές εξετάσεις για να
μ μ . διαπιστώσει πόσο καλή πορεί να είναι η πήξη του αί ατός σας
μ μ . Θεοφυλλίνη χρησι οποιείται για τα αναπνευστικά προβλή ατα Έχετε
μ ( μ ) περισσότερες πιθανότητες να ε φανίσετε επιληψία σπασ ούς εάν την
μπαίρνετε παράλληλα ε το LEVOFLOXACIN/GENERICS.
μ μ ( ) – μ Μη στεροειδή αντιφλεγ ονώδη φάρ ακα ΜΣΑΦ χρησι οποιούνται για τον
μ , , , μ , πόνο και τη φλεγ ονή όπως η ασπιρίνη η ιβουπροφαίνη η φεν πουφένη η
μ . κετοπροφαίνη και η ινδο εθακίνη Έχετε περισσότερες πιθανότητες να
μ ( μ ) με φανίσετε επιληψία σπασ ούς εάν τα παίρνετε παράλληλα ε το
LEVOFLOXACIN/GENERICS.
μ μ μ μ . Κυκλοσπορίνη χρησι οποιείται ετά από ετα όσχευση οργάνων Μπορεί να
μ μ μ έχετε εγαλύτερες πιθανότητες να ε φανίσετε τις ανεπιθύ ητες ενέργειες της
. κυκλοσπορίνης
μ μ . Φάρ ακα που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθ ό σας Σε αυτά
μ μ μ μ περιλα βάνονται τα φάρ ακα που χρησι οποιούνται για τον ανώ αλο
μ ( μ , , , καρδιακό ρυθ ό αντιαρρυθ ικά όπως η κινιδίνη η υδροκινιδίνη η
μ , , , , μ ), δισοπυρα ίδη η σοταλόλη η δοφετιλίδη η ιβουτιλίδη και η α ιωδαρόνη για
( , μ την κατάθλιψη τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά όπως η α ιτριπτυλίνη και η
μ μ ), ( ) ι ιπρα ίνη για τις ψυχιατρικές διαταραχές αντιψυχωσικά και για τις
μ ( μ , βακτηριακές λοι ώξεις αντιβιοτικά της οικογένειας των ακρολιδών όπως η
μ , μ μ ). ερυθρο υκίνη η αζιθρο υκίνη και η κλαριθρο υκίνη
μ μ Προβενεσίδη που χρησι οποιείται για την ουρική αρθρίτιδα και σι ετιδίνη
μ μ . που χρησι οποιείται για τα έλκη και τον καύσο στο άχου Ιδιαίτερη προσοχή
μ θα πρέπει να δίνεται κατά τη λήψη οποιουδήποτε από αυτά τα φάρ ακα
μπαράλληλα ε το LEVOFLOXACIN/GENERICS. Εάν έχετε νεφρικά
μ , μ μ μ προβλή ατα ο γιατρός σας πορεί να θελήσει να σας δώσει ία χα ηλότερη
. δόση
Τεστ ούρων για οπιούχα
Τα τεστ ούρων μπορεί να καταδείξουν «ψευδώς-θετικά» αποτελέσματα
ανίχνευσης ισχυρών παυσίπονων που ονομάζονται «οπιούχα» σε άτομα που
παίρνουν λεβοφλοξασίνη. Εάν ο γιατρός σας πρόκειται να πραγματοποιήσει
3
τεστ ούρων, ενημερώστε τον ότι παίρνετε λεβοφλοξασίνη.
Τεστ φυματίωσης
Αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει «ψευδώς-αρνητικά» αποτελέσματα σε
κάποιους ελέγχους που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο για την ανίχνευση
των βακτηρίων που προκαλούν φυματίωση.
Κύηση και θηλασμός
Μην πάρετε αυτό το φάρμακο εάν:
, μ μ Είστε έγκυος πορεί να είνετε έγκυος ή πιστεύετε ότι ίσως είστε έγκυος
Θηλάζετε ή σχεδιάζετε να θηλάσετε
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
Μπορεί να εμφανίσετε ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη λήψη αυτού του
φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένων της αίσθησης ζάλης, της υπνηλίας, της
αίσθησης περιδίνησης (ίλιγγος) ή των διαταραχών της όρασής σας. Κάποιες
από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά σας
να συγκεντρώνεστε και την ταχύτητα των αντιδράσεών σας. Εάν κάτι τέτοιο
συμβεί, μην οδηγείτε και μην προσπαθείτε να διεκπεραιώσετε κάποια εργασία
που απαιτεί υψηλό επίπεδο προσοχής.
Το LEVOFLOXACIN/GENERICS περιέχει νάτριο
Αυτό το προϊόν περιέχει 177 mg νατρίου ανά 250 mg δόσης.
Αυτό το προϊόν περιέχει 354 mg νατρίου ανά 500 mg δόσης. Αυτό πρέπει να
μ μ λα βάνεται υπόψη από ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα ελεγχό ενης πρόσληψης
.νατρίου
3. ΠΩΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΊ ΤΟ LEVOFLOXACIN/GENERICS
Πως θα χορηγηθεί το LEVOFLOXACIN/GENERICS
Το LEVOFLOXACIN/GENERICS είναι ένα φάρμακο για νοσοκομειακή χρήση.
Θα σας χορηγηθεί από ένα γιατρό ή μία νοσοκόμα ως ένεση. Η ένεση θα
γίνει μέσα σε μια φλέβα σας και θα διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα
(αυτό ονομάζεται ενδοφλέβια έγχυση).
[Για λεβοφλοξασίνη δόσης 250 mg, η διάρκεια έγχυσης θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερη ή ίση των 30 λεπτών]
Για λεβοφλοξασίνη δόσης500 mg, η διάρκεια έγχυσης θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερη ή ίση των 60 λεπτών
Ο καρδιακός σας ρυθμός και η πίεση του αίματός σας θα παρακολουθούνται
προσεκτικά. Αυτό συμβαίνει επειδή ασυνήθιστα γρήγορος καρδιακός ρυθμός
και παροδική πτώση της πίεσης του αίματος αποτελούν πιθανές
ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της
έγχυσης ενός παρόμοιου αντιβιοτικού. Εάν η πίεση του αίματός σας μειωθεί
αισθητά ενόσω σας χορηγείται η έγχυση, αυτή θα πρέπει να διακοπεί
αμέσως.
Τι ποσότητα LEVOFLOXACIN/GENERICS θα χορηγηθεί
Εάν δεν είστε σίγουροι για το λόγο για τον οποίο σας χορηγείται
λεβοφλοξασίνηή έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την ποσότητα
λεβοφλοξασίνης που σας χορηγείται, επικοινωνήστε με το γιατρό, τη νοσοκόμα
ή το φαρμακοποιό σας.
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει την ποσότητα της λεβοφλοξασίνης που θα
πρέπει να σας χορηγηθεί
Η δόση θα εξαρτηθεί από τον τύπο της λοίμωξης που έχετε και από τη θέση
4
της λοίμωξης στο σώμα σας
Η διάρκεια της θεραπείας σας θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα της
λοίμωξής σας
Ενήλικες και ηλικιωμένοι
Πνευμονία: 500 mg μία ή δύο φορές ημερησίως
Λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των νεφρών
ή της ουροδόχου κύστης σας: 500 mg μία φορά ημερησίως
Λοίμωξη του προστάτη: 500 mg μία φορά ημερησίως
Λοίμωξη δέρματος και ιστών κάτω από το δέρμα, συμπεριλαμβανομένων
μυών: 500 mg μία ή δύο φορές ημερησίως
Ενήλικες και ηλικιωμένοι με νεφρικά προβλήματα
Ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να σας χορηγήσει χαμηλότερη δόση.
Παιδιά και έφηβοι
Αυτό το φάρμακο δεν πρέπει να δίδεται σε παιδιά ή εφήβους.
Προστατέψτε το δέρμα σας από το ηλιακό φως
Αποφύγετε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ενόσω παίρνετε αυτό το φάρμακο
και επί 2 ημέρες αφού σας χορηγηθεί. Ο λόγος είναι ότι το δέρμα σας θα γίνει
πολύ πιο ευαίσθητο στον ήλιο και μπορεί να πάθετε έγκαυμα, μυρμήγκιασμα ή
βαρείας μορφής φουσκάλες, εάν δεν πάρετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε αντηλιακή κρέμα υψηλού δείκτη
προστασίας
Πάντοτε να φοράτε καπέλο και ρούχα που καλύπτουν τα χέρια και τα πόδια
σας
Αποφύγετε τo σολάριουμ
Εάν σας χορηγηθεί μεγαλύτερη δόση LEVOFLOXACIN/GENERICS από
την κανονική
Δεν είναι πιθανό ο γιατρός ή η νοσοκόμα σας να σας χορηγήσει μεγαλύτερη
ποσότητα φαρμάκου. Ο γιατρός και η νοσοκόμα σας θα παρακολουθούν την
πρόοδό σας, και θα ελέγχουν το φάρμακο που σας χορηγείται. Πάντοτε να
ζητάτε να μάθετε σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, το λόγο για τον οποίο
λαμβάνετε μια δόση κάποιου φαρμάκου.
Η λήψη πολύ μεγάλης ποσότητας λεβοφλοξασίνης μπορεί να προκαλέσει τις
ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες: κρίσεις σπασμών (επιληπτικές κρίσεις),
αίσθημα σύγχυσης, ζάλη, ελαττωμένο επίπεδο συνείδησης, τρέμουλο και
καρδιακά προβλήματα – που οδηγούν σε ασταθείς καρδιακούς κτύπους καθώς
και σε ναυτία.
μ Εάν παραληφθεί ια δόση LEVOFLOXACIN/GENERICS
Ο γιατρός ή η νοσοκόμα σας θα έχουν οδηγίες για το πότε θα πρέπει να σας
χορηγήσουν αυτό το φάρμακο. Δεν είναι πιθανό να μη σας χορηγηθεί το
φάρμακο έτσι όπως σας έχει συνταγογραφηθεί.
Ωστόσο, εάν νομίζετε ότι έχει παραλειφθεί μία δόση, ενημερώστε το γιατρό ή τη
νοσοκόμα σας.
μ Εάν στα ατήσει να σας χορηγείται το LEVOFLOXACIN/GENERICS
μ , Ο γιατρός ή η νοσοκό α σας θα συνεχίσουν να σας χορηγούν λεβοφλοξασίνη
μ . , ακό α και αν αισθάνεστε καλύτερα Εάν η χορήγηση διακοπεί πολύ νωρίς η
μ μ κατάστασή σας πορεί να επιδεινωθεί ή τα βακτήρια πορεί να γίνουν ανθεκτικά
μ . μ μ μ μ , στο φάρ ακο Μετά από ερικές η έρες θεραπείας ε το διάλυ α προς έγχυση ο
5
μ μ γιατρός σας ενδέχεται να αποφασίσει να αλλάξει τη ορφή του φαρ άκου σας και
μ .να σας χορηγήσει δισκία έχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας σας
μ μ , Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του φαρ άκου
, μ μ .ρωτήστε το γιατρό τη νοσοκό α ή το φαρ ακοποιό σας
4. ΠΙΘΑΝΈΣ ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως ήπιας ή μέτριας βαρύτητας και
συχνά εξαφανίζονται μετά από λίγο.
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε λεβοφλοξασίνη και ενημερώστε
αμέσως έναν γιατρό ή νοσοκόμο εάν παρατηρήσετε την ακόλουθη
ανεπιθύμητη ενέργεια:
Πολύ σπάνια (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 10.000 άτομα)
Έχετε μία αλλεργική αντίδραση. Τα σημεία μπορεί να περιλαμβάνουν:
εξάνθημα, προβλήματα με την κατάποση ή την αναπνοή, οίδημα (πρήξιμο)
των χειλιών, του προσώπου, του λαιμού ή της γλώσσας σας.
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε λεβοφλοξασίνη και ενημερώστε
αμέσως έναν γιατρό ή νοσοκόμο εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες – μπορεί να
χρειαστείτε επείγουσα ιατρική θεραπεία:
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)
Υδαρής διάρροια, η οποία μπορεί να περιέχει και αίμα, ενδεχομένως
συνοδευόμενη από στομαχικές κράμπες και πυρετό. Αυτά θα μπορούσαν
να είναι σημεία σοβαρού εντερικού προβλήματος.
Πόνος και φλεγμονή στους τένοντες ή στους συνδέσμους, που μπορεί να
οδηγήσει σε ρήξη. Ο Αχίλλειος τένοντας προσβάλλεται πιο συχνά
Επιληπτικοί σπασμοί
Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα)
Αίσθημα καύσου, μυρμήγκιασμα, πόνος ή αιμωδία (μούδιασμα). Αυτά
μπορεί να είναι σημεία μίας κατάστασης που ονομάζουμε «νευροπάθεια».
Άλλες:
Σοβαρά δερματικά εξανθήματα που μπορεί να περιλαμβάνουν δημιουργία
φυσαλίδων ή απολέπιση του δέρματος γύρω από τα χείλη, τα μάτια, το
στόμα, τη μύτη και τα γεννητικά σας όργανα.
Απώλεια της όρεξης, κιτρίνισμα του δέρματος και των οφθαλμών,
σκουρόχρωμα ούρα, κνησμός ή ευαισθησία στην κοιλιακή χώρα. Αυτά
μπορεί να είναι σημεία ηπατικών προβλημάτων που μπορεί να
περιλαμβάνουν θανατηφόρο ηπατική ανεπάρκεια.
Εάν η όρασή σας επηρεαστεί ή εάν έχετε άλλες οφθαλμικές διαταραχές ενώ
παίρνετε λεβοφλοξασίνη, συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο άμεσα.
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
ανεπιθύμητες ενέργειες γίνει σοβαρή ή διαρκέσει περισσότερο από
λίγες ημέρες:
6
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)
Προβλήματα με τον ύπνο
Πονοκέφαλος, αίσθημα ζάλης,
Ναυτία, έμετος και διάρροια
Αυξημένα επίπεδα ορισμένων ηπατικών ενζύμων στο αίμα σας
Αντιδράσεις στη θέση έγχυσης
Φλεγμονή φλέβας
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)
Μεταβολές στον αριθμό άλλων βακτηρίων ή μυκήτων, λοίμωξη από
μύκητα που ονομάζεται Candida, γεγονός το οποίο μπορεί να απαιτεί
θεραπεία
Μεταβολές στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων που εμφανίζονται στα
αποτελέσματα ορισμένων αιματολογικών εξετάσεων (λευκοπενία,
ηωσινοφιλία)
Αίσθημα άγχους, σύγχυσης, νευρικότητας, υπνηλίας, τρέμουλο, αίσθηση
περιδίνησης (ίλιγγος)
Δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια)
Διαταραχές της γεύσης, απώλεια της όρεξης, στομαχικές ενοχλήσεις ή
δυσπεψία, στομαχόπονος, αίσθηση «φουσκώματος» (μετεωρισμός) ή
δυσκοιλιότητα
Κνησμός (φαγούρα) και δερματικό εξάνθημα, σοβαρός κνησμός ή
κνίδωση, υπερβολική παραγωγή ιδρώτα (υπεριδρωσία)
Πόνος στις αρθρώσεις ή τους μύες
Οι αιματολογικές εξετάσεις μπορεί να δείχνουν ασυνήθη αποτελέσματα
λόγω ηπατικών (αυξημένη χολερυθρίνη) ή νεφρικών (αυξημένη
κρεατινίνη) προβλημάτων
Γενικευμένη αδυναμία
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)
Εύκολη εκχύμωση (μώλωπες) και αιμορραγία λόγω μείωσης του αριθμού
των αιμοπεταλίων (θρομβοπενία)
Μειωμένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (ουδετεροπενία)
Υπερβολική ανοσολογική ανταπόκριση (υπερευαισθησία)
Μείωση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα (υπογλυκαιμία). Αυτή
είναι σημαντική για τα άτομα με διαβήτη
Αίσθηση ότι βλέπεις ή ακούς πράγματα που δεν υπάρχουν
(ψευδαισθήσεις, παράνοια), μεταβολή της γνώμης και των σκέψεών σας
(ψυχωσικές αντιδράσεις) με πιθανότητα ύπαρξης αυτοκτονικών σκέψεων
ή πράξεων
Αίσθημα κατάθλιψης, ψυχικά προβλήματα, αίσθημα ανησυχίας
(διέγερση), ανώμαλα όνειρα ή εφιάλτες
Αίσθημα μυρμηγκιάσματος στα χέρια και τα πόδια (παραισθησία)
Προβλήματα με την ακοή (εμβοές) ή την όραση (θαμπή όραση)
Ασυνήθιστα γρήγορος καρδιακός ρυθμός (ταχυκαρδία) ή χαμηλή
αρτηριακή πίεση (υπόταση)
Μυϊκή αδυναμία. Αυτή είναι σημαντική για άτομα με βαριά μυασθένεια
(μία σπάνια νόσος του νευρικού συστήματος)
Μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των νεφρών και περιστασιακή
νεφρική ανεπάρκεια που μπορεί να οφείλονται σε αλλεργική νεφρική
αντίδραση, η οποία ονομάζεται διάμεση νεφρίτιδα
Πυρετός
7
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Μείωση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αναιμία): αυτή μπορεί
να οδηγήσει σε ωχρότητα ή κιτρίνισμα του δέρματος λόγω βλάβης στα
ερυθρά αιμοσφαίρια και σε μείωση του αριθμού όλων των τύπων
αιμοσφαιρίων (πανκυτταροπενία)
Πυρετός, πονόλαιμος και γενικότερη αίσθηση κακουχίας που δεν
υποχωρεί. Αυτά μπορεί να οφείλονται σε μείωση του αριθμού των λευκών
αιμοσφαιρίων (ακοκκιοκυτταραιμία).
Απώλεια της κυκλοφορίας (τύπου αναφυλακτικής καταπληξίας)
Αύξηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα σας (υπεργλυκαιμία) ή
μείωση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα σας που οδηγεί σε κώμα
(υπογλυκαιμικό κώμα). Αυτή είναι σημαντική για τα άτομα με διαβήτη.
Διαταραχές της όσφρησης, απώλεια της όσφρησης ή της όρεξης
(παροσμία, ανοσμία, αγευσία)
Προβλήματα με την κίνηση και τη βάδιση (δυσκινησία, εξωπυραμιδική
διαταραχή)
Παροδική απώλεια συνείδησης ή στάσης σώματος (συγκοπή)
Παροδική απώλεια όρασης
Έκπτωση ή απώλεια της ακοής
Ανώμαλα γρήγορος καρδιακός ρυθμός, απειλητικός για τη ζωή
ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής
ανακοπής, μεταβολή του καρδιακού ρυθμού (ονομάζεται «παράταση του
διαστήματος QT», που εμφανίζεται στο ΗΚΓ, όπου καταγράφεται η
ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς)
Δυσκολία στην αναπνοή ή συριγμός (βρογχόσπασμος)
Αλλεργικές πνευμονικές αντιδράσεις
Παγκρεατίτιδα
Φλεγμονή του ήπατος (ηπατίτιδα)
Αυξημένη ευαισθησία του δέρματός σας στο φως του ήλιου και την
υπεριώδη ακτινοβολία (φωτοευαισθησία)
Φλεγμονή των αγγείων που μεταφέρουν το αίμα στον οργανισμό σας
λόγω αλλεργικής αντίδρασης (αγγειίτιδα)
Φλεγμονή του στοματικού βλεννογόνου (στοματίτιδα)
Ρήξη και καταστροφή μυός (ραβδομυόλυση)
Ερυθρότητα άρθρωσης και διόγκωση (αρθρίτιδα)
Πόνος, συμπεριλαμβανομένου του πόνου στην πλάτη, το στήθος και τα
άκρα
Επεισόδια πορφυρίας σε άτομα που πάσχουν ήδη από πορφυρία (μία πολύ
σπάνια μεταβολική νόσος)
Επιμένουσα κεφαλαλγία με ή χωρίς θαμπή όραση (καλοήθης
ενδοκρανιακή υπέρταση)
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21
32040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: http :// www . eof . gr. Μέσω της
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
8
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΆΣΣΕΤΑΙ ΤΟ LEVOFLOXACIN/GENERICS
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε το σάκο στον αδιαφανή φάκελό του για να προστατεύεται από το
. φως Κατά τη διάρκεια της έγχυσης δεν είναι απαραίτητο να προστατεύεται από
το φως.
Η χημική και η φυσική σταθερότητα κατά τη χρήση έχουν καταδειχθεί για 4
ώρες στους 25
o
C, με έκθεση στο φως.
Από μικροβιολογικής άποψης, το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως.
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι φύλαξης κατά τη χρήση και οι
συνθήκες φύλαξης πριν από τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στη συσκευασία μετά το ΛΗΞΗ ή το EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι
η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε πως το διάλυμα δεν
είναι διαυγές, πρασινωπό-κίτρινο και/ή περιέχει σωματίδια.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το
νοσοκόμο ή το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΈΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Τι περιέχει το LEVOFLOXACIN/GENERICS
Η δραστική ουσία είναι η λεβοφλοξασίνη. Το LEVOFLOXACIN/GENERICS
διατίθεται σε δύο παρουσιάσεις: των 250 mg σε σάκο 50 ml και των 500 mg σε
σάκο 100 ml.
Ένα ml διαλύματος προς έγχυση περιέχει 5 mg λεβοφλοξασίνης.
Τα άλλα συστατικά είναι χλωριούχο νάτριο, υδροχλωρικό οξύ για ρύθμιση του
pH, υδροξείδιο νατρίου για ρύθμιση του pΗ, ενέσιμο ύδωρ.
Εμφάνιση του LEVOFLOXACIN/GENERICS και περιεχόμενο της
συσκευασίας
Το LEVOFLOXACIN/GENERICS είναι ένα διαυγές διάλυμα, πρασινωπό-κίτρινο,
χωρίς σωματίδια. Παρουσιάζεται σε σάκο πολυολεφίνης με περιτύλιγμα
φακέλου πολυπροπυλενίου και αδιαφανούς φακέλου.
Ο σάκος των 50 ml διατίθεται σε συσκευασίες των 1, 5, 10, 15, 20, 30 και
50
Ο σάκος των 100 ml διατίθεται σε συσκευασίες των 1, 5, 10, 15, 20, 30 και
50
Δικαιούχος Προϊόντος:
9
Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN61 TL, Αγγλία
:Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Generics Pharma Hellas , ΕΠΕ . μ 577Λ Βουλιαγ ένης
Α
, 164-51 , Αργυρούπολη
τηλ: 210-9936410
Υπεύθυνος Απελευθέρωσης Παρτίδας
Mylan S.A.S. Saint – Priest, Γαλλία
Maco Productions SAS, rue Lorthiois, Mouvaux, 59420, Γαλλία
Mylan S.p.A., Viale dell'Innovazione, 3, 20126 Milano, Γαλλία
Το παρόν φύλλο οδηγιών δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες για το φάρμακό
σας. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις ή αμφιβολίες για οτιδήποτε, ρωτείστε
το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις:
ΜΜ/ΕΕΕΕ
Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας
γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου, υπό την
παρακολούθηση ιατρού. Αιτιολογημένη συνταγή φυλασσόμενη επί διετία.
10