ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
A-CNOTREN 20 mg καψάκια
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε μαλακό καψάκιο περιέχει 20 mg isotretinoin
Έκδοχα με γνωστή δράση:
Περιέχει refined soya oil refined , oleum sojae hydrogenatum και partially hydrogenated
vegetable oil.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Καψάκιο, μαλακό
Τα καψάκια των 20 mg είναι οβάλ, κόκκινου/πορτοκαλί χρώματος
(μέγεθος 6).
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Βαριές μορφές ακμής (όπως η οζώδης ή η συρρέουσα ακμή ή η ακμή με
κίνδυνο μόνιμων ουλών) που ανθίστανται σε επαρκείς θεραπευτικούς
κύκλους συνήθους αγωγής με συστηματικώς χορηγούμενα αντιβιοτικά
και τοπική θεραπεία.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Η isotretinoin πρέπει να συνταγογραφείται μόνο από ή υπό την επίβλεψη
ιατρών με πείρα στη χρήση συστηματικών ρετινοειδών για τη θεραπεία
βαριάς ακμής, οι οποίοι θα κατανοούν πλήρως τους κινδύνους της
θεραπείας με isotretinoin και θα πληρούν τις προϋποθέσεις
παρακολούθησης.
Τα καψάκια πρέπει να λαμβάνονται μαζί με φαγητό μία ή δύο φορές
ημερησίως.
Ενήλικες συμπεριλαμβανομένων εφήβων και ηλικιωμένων ασθενών:
Η θεραπεία με isotretinoin πρέπει να ξεκινά σε δόση των 0.5 mg/kg
ημερησίως. Η θεραπευτική απόκριση στην isotretinoin και κάποιες από
τις ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίζονται με τη δόση και ποικίλλουν
μεταξύ των ασθενών. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη ρύθμιση της
δόσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Για τους περισσότερους
ασθενείς, η δόση κυμαίνεται μεταξύ 0.5-1.0 mg/kg ημερησίως.
Τα μακροπρόθεσμα ποσοστά ύφεσης και υποτροπής σχετίζονται
περισσότερο με τη συνολική χορηγούμενη δόση παρά με τη διάρκεια
2
θεραπείας ή την ημερήσια δόση. Έχει επιδειχθεί ότι κανένα σημαντικό
πρόσθετο όφελος δεν πρέπει να αναμένεται με δόσεις άνω της
συγκεντρωτικής δόσης θεραπείας των 120-150 mg/kg. Η διάρκεια της
θεραπείας θα εξαρτηθεί από την ατομική ημερήσια δόση. Θεραπευτικός
κύκλος διάρκειας 16-24 εβδομάδων συνήθως επαρκεί προκειμένου να
επιτευχθεί ύφεση.
Στην πλειοψηφία των ασθενών, ο πλήρης καθαρισμός της ακμής
επιτυγχάνεται με ένα μόνο κύκλο θεραπείας. Σε περίπτωση σαφούς
υποτροπής, περαιτέρω θεραπεία με isotretinoin μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην ίδια ημερήσια και συγκεντρωτική δόση θεραπείας. Βελτίωση της
ακμής μπορεί να παρατηρηθεί έως και 8 εβδομάδες μετά τη διακοπή της
θεραπείας και για το λόγο αυτό, περαιτέρω χρήση δεν πρέπει να
πραγματοποιηθεί πριν παρέλθει τουλάχιστον αυτή η περίοδος.
Ασθενείς με βαριά νεφρική ανεπάρκεια
Σε ασθενείς με βαριά νεφρική ανεπάρκεια, η θεραπεία θα πρέπει να
ξεκινά με χαμηλότερη δόση (π.χ. 10 mg/ημέρα). Κατόπιν η δόση θα πρέπει
να αυξάνεται σε έως και 1 mg/kg/ημέρα ή μέχρι ο ασθενής να λαμβάνει
τη μέγιστη δόση που γίνεται ανεκτή (βλέπε παράγραφο 4.4).
Παιδιά
Η isotretinoin δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία προεφηβικής ακμής και δε
συνιστάται σε ασθενείς κάτω των 12 ετών.
Ασθενείς με δυσανεξία
Σε ασθενείς που εμφανίζουν σοβαρή δυσανεξία στη συνιστώμενη δόση, η
θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί σε μικρότερη δόση με συνέπεια
μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας και υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής.
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στους
ασθενείς αυτούς, η δόση πρέπει συνήθως να συνεχίζεται στην υψηλότερη
ανεκτή.
4.3 Αντενδείξεις
Η isotretinoin αντενδείκνυται για χρήση σε γυναίκες που είναι έγκυες ή
θηλάζουν (βλέπε παράγραφο 4.6).
Η isotretinoin αντενδείκνυται για χρήση σε γυναίκες με δυνατότητα
κυοφορίας, εκτός αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του
Προγράμματος Πρόληψης Εγκυμοσύνης (βλέπε παράγραφο 4.4).
Η isotretinoin αντενδείκνυται επίσης σε ασθενείς με υπερευαισθησία στην
isotretinoin ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο
6.1. A-CNOTREN 20 mg refined soya oil, partially hydrogenated vegetable Το περιέχει
oil oleumκαι sojae hydrogenatum. Επομένως το A-CNOTREN αντενδείκνυται σε
ασθενείς που είναι αλλεργικοί στα φυστίκια ή στη σόγια.
Η isotretinoin αντενδείκνυται, επίσης, σε ασθενείς:
με ηπατική ανεπάρκεια
με άκρως αυξημένες τιμές λιπιδίων αίματος
με υπερβιταμίνωση A
που λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με τετρακυκλίνες (βλέπε
παράγραφο 4.5).
3
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Πρόγραμμα Πρόληψης Εγκυμοσύνης
Το παρόν ιατρικό προϊόν προκαλεί ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ
Η isotretinoin αντενδείκνυται για χρήση σε γυναίκες με δυνατότητα
κυοφορίας εκτός αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Προγράμματος
Πρόληψης Εγκυμοσύνης:
Πάσχει από βαριά ακμή (όπως οζώδης ή συρρέουσα ακμή ή ακμή με
κίνδυνο μόνιμων ουλών) που ανθίσταται σε επαρκείς θεραπευτικούς
κύκλους συνήθους αγωγής με συστηματικώς χορηγούμενα
αντιβιοτικά και τοπική θεραπεία (βλέπε παράγραφο 4.1).
Κατανοεί τον κίνδυνο τερατογένεσης.
Κατανοεί την ανάγκη αυστηρής παρακολούθησης σε μηνιαία βάση.
Κατανοεί και αποδέχεται την ανάγκη αποτελεσματικής
αντισύλληψης, χωρίς διακοπή για ένα μήνα πριν την έναρξη της
θεραπείας, καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας και για ένα μήνα μετά
το τέλος της θεραπείας. Τουλάχιστον μια και κατά προτίμηση δύο
συμπληρωματικές μορφές αντισύλληψης, συμπεριλαμβανομένης της
μεθόδου φραγμού, πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
Ακόμα και αν βρίσκεται σε κατάσταση αμηνόρροιας, πρέπει να
τηρήσει όλες τις συμβουλές περί αποτελεσματικής αντισύλληψης.
Πρέπει να μπορεί να συμμορφωθεί με τα μέτρα αποτελεσματικής
αντισύλληψης.
Έχει ενημερωθεί και κατανοεί τις πιθανές συνέπειες της
εγκυμοσύνης, καθώς και την ανάγκη άμεσης επίσκεψης σε ιατρό εάν
υπάρχει κίνδυνος εγκυμοσύνης.
Κατανοεί την ανάγκη και αποδέχεται να υποβληθεί σε τεστ κύησης
πριν, κατά τη διάρκεια και 5 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας.
Αναγνωρίζει ότι έχει κατανοήσει τους κινδύνους και τις απαραίτητες
προφυλάξεις που σχετίζονται με τη χρήση της isotretinoin.
Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν, επίσης, σε γυναίκες που δεν είναι αυτή
τη στιγμή ενεργές σεξουαλικά, εκτός αν το άτομο που συνταγογραφεί το
φάρμακο κρίνει ότι υπάρχουν αναγκαστικοί λόγοι που υποδεικνύουν ότι
δεν υπάρχει κίνδυνος εγκυμοσύνης.
Το άτομο που συνταγογραφεί το φάρμακο πρέπει να εξασφαλίσει ότι:
Η ασθενής συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις πρόληψης
εγκυμοσύνης που αναφέρονται άνωθεν, συμπεριλαμβανομένης
επιβεβαίωσης επαρκούς επιπέδου κατανόησης.
Η ασθενής αναγνωρίζει τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
Η ασθενής έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μια και κατά προτίμηση
δύο μεθόδους αποτελεσματικής αντισύλληψης,
συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου φραγμού για τουλάχιστον ένα
μήνα πριν την έναρξη της θεραπείας και συνεχίζει να χρησιμοποιεί
αποτελεσματική αντισύλληψη σε όλη τη διάρκεια της περιόδου
θεραπείας και για τουλάχιστον 1 μήνα μετά τη διακοπή της
θεραπείας.
Αρνητικά αποτελέσματα τεστ κύησης έχουν αποκτηθεί πριν, κατά τη
διάρκεια και 5 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας. Οι
4
ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των τεστ κύησης πρέπει να
καταγράφονται.
Αντισύλληψη
Στις γυναίκες ασθενείς πρέπει να προσφέρονται κατανοητές
πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη εγκυμοσύνης. Σε περίπτωση που δε
χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη, πρέπει να τους συστηθεί
ειδικός για ενημέρωση.
Ως ελάχιστη προϋπόθεση, οι γυναίκες ασθενείς που διατρέχουν δυνητικό
κίνδυνο εγκυμοσύνης πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μια
αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης. Κατά προτίμηση, η ασθενής
πρέπει να χρησιμοποιεί δύο συμπληρωματικές μορφές αντισύλληψης,
συμπεριλαμβανομένης μεθόδου φραγμού. Η αντισύλληψη πρέπει να
συνεχιστεί για τουλάχιστον 1 μήνα μετά τη διακοπή της θεραπείας με
isotretinoin, ακόμα και σε ασθενείς με αμηνόρροια.
Τεστ κύησης
Σύμφωνα με την τοπική πρακτική, τεστ κύησης υπό ιατρική επίβλεψη με
ελάχιστη ευαισθησία 25 mIU/mL συνιστάται να πραγματοποιούνται τις
πρώτες 3 ημέρες του κύκλου, ως ακολούθως.
Πριν την έναρξη της θεραπείας:
Προκειμένου να εξαιρεθεί η πιθανότητα εγκυμοσύνης πριν την έναρξη
της αντισύλληψης, συνιστάται να πραγματοποιηθεί ένα αρχικό τεστ
κύησης υπό ιατρική επίβλεψη και να καταγραφούν η ημερομηνία και το
αποτέλεσμά του. Σε ασθενείς χωρίς τακτικό κύκλο, ο χρόνος
πραγματοποίησης του εν λόγω τεστ πρέπει να αντανακλά τη σεξουαλική
δραστηριότητα της ασθενούς και πρέπει να διεξάγεται περίπου 3
εβδομάδες μετά την τελευταία σεξουαλική επαφή της ασθενούς χωρίς
προφύλαξη. Το άτομο που συνταγογραφεί το φάρμακο πρέπει να
εκπαιδεύσει την ασθενή σχετικά με την αντισύλληψη.
Τεστ κύησης υπό ιατρική επίβλεψη πρέπει να πραγματοποιηθεί, επίσης,
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στον ιατρό για συνταγογράφηση της
isotretinoin ή 3 ημέρες πριν από την εν λόγω επίσκεψη και πρέπει να
καθυστερήσει έως ότου η ασθενής ολοκληρώσει αποτελεσματική
αντισύλληψη για τουλάχιστον 1 μήνα. Το τεστ αυτό πρέπει να
εξασφαλίσει ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος κατά την έναρξη της
θεραπείας με isotretinoin.
Επισκέψεις παρακολούθησης
Επισκέψεις παρακολούθησης πρέπει να προγραμματιστούν ανά
διαστήματα 28 ημερών. Η ανάγκη επαναλαμβανόμενων τεστ κύησης υπό
ιατρική επίβλεψη κάθε μήνα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με την
τοπική πρακτική λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τη σεξουαλική
δραστηριότητα της ασθενούς και το πρόσφατο ιστορικού εμμήνου ρύσεως
(μη φυσιολογικός κύκλος, παράλειψη περιόδων ή αμηνόρροια). Όπου
ενδείκνυται, τεστ κύησης παρακολούθησης πρέπει να πραγματοποιούνται
κατά την ημέρα της επίσκεψης συνταγογράφησης ή 3 ημέρες πριν από
την εν λόγω επίσκεψη.
Τέλος θεραπείας
5
Πέντε εβδομάδες μετά τη διακοπή της θεραπείας, οι γυναίκες πρέπει να
υποβληθούν σε ένα τελευταίο τεστ κύησης προκειμένου να εξαιρεθεί η
εγκυμοσύνη.
Περιορισμοί συνταγογράφησης και διανομής
Η συνταγογράφηση της isotretinoin σε γυναίκες δυνατότητας κυοφορίας
πρέπει να περιορίζεται σε 30 ημέρες θεραπείας και η συνέχισή της
απαιτεί νέα συνταγή. Ιδανικά, το τεστ κύησης, η συνταγογράφηση και η
διανομή της isotretinoin πρέπει να πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα. Η
διανομή της isotretinoin πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών από
την ημερομηνία συνταγογράφησης.
Άνδρες ασθενείς:
Τα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι τo επίπεδo της μητρικής
έκθεσης από το σπέρμα των ασθενών που λαμβάνουν isotretinoin δεν είναι
επαρκούς μεγέθους για να συσχετιστεί με τις τερατογόνες επιδράσεις
της isotretinoin.
Οι άνδρες ασθενείς πρέπει να θυμούνται ότι δεν πρέπει μοιράζονται το
φάρμακό τους με άλλους, ιδιαιτέρως με γυναίκες.
Πρόσθετες προφυλάξεις
Στους ασθενείς πρέπει να δοθούν οδηγίες σχετικά με τη μη χορήγηση του
παρόντος φαρμακευτικού προϊόντος σε άλλο άτομο σε καμία περίπτωση,
καθώς και σχετικά με την επιστροφή των κάψουλων που δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί στο φαρμακοποιό τους κατά το τέλος της θεραπείας.
Οι ασθενείς δεν πρέπει να δώσουν αίμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας
και για 1 μήνα μετά τη διακοπή της isotretinoin λόγω του πιθανού
κινδύνου στον οποίο μπορεί να τεθεί το έμβρυο μιας εγκύου λήπτριας
αίματος.
Εκπαιδευτικό υλικό
Προκειμένου να βοηθηθούν τα άτομα που συνταγογραφούν το φάρμακο,
οι φαρμακοποιοί και οι ασθενείς ως προς την αποτροπή έκθεσης του
εμβρύου στην isotretinoin, ο Υπεύθυνος Κυκλοφορίας θα προσφέρει
εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να ενισχύσει τις προειδοποιήσεις
σχετικά με τις ιδιότητες τερατογένεσης της isotretinoin, να προσφέρει
συμβουλές αντισύλληψης πριν την έναρξη της θεραπείας και να δώσει
οδηγίες σχετικά με την ανάγκη πραγματοποίησης τεστ κύησης.
Ολοκληρωμένες πληροφορίες ασθενή σχετικά με τον κίνδυνο
τερατογένεσης και τα αυστηρά μέτρα πρόληψης εγκυμοσύνης, όπως αυτά
ορίζονται στο Πρόγραμμα Πρόληψης Εγκυμοσύνης, θα προσφερθούν από
τον ιατρό σε όλους τους ασθενείς, άνδρες και γυναίκες.
Ψυχιατρικές διαταραχές
Κατάθλιψη, επιδεινωμένη κατάθλιψη, άγχος, επιθετικές τάσεις, αλλαγές
διάθεσης, ψυχωσικά συμπτώματα και πολύ σπάνια, ιδέες αυτοκτονίας,
απόπειρες αυτοκτονίας και αυτοκτονία έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που
ελάμβαναν θεραπεία με isotretinoin (βλέπε παράγραφο 4.8). Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στους ασθενείς με ιστορικό κατάθλιψης ενώ
όλοι οι ασθενείς πρέπει να τεθούν υπό παρακολούθηση για ενδείξεις
κατάθλιψης και να παραπεμφθούν για κατάλληλη θεραπεία, εάν αυτό
απαιτηθεί. Παρόλα αυτά, η διακοπή της isotretinoin ίσως να μην είναι
6
επαρκής για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και συνεπώς, μπορεί να
απαιτηθεί περαιτέρω ψυχιατρική ή ψυχολογική αξιολόγηση.
Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού
Οξεία επιδείνωση της ακμής εμφανίζεται περιστασιακά κατά την αρχική
περίοδο αλλά υποχωρεί με τη συνέχιση της θεραπείας, συνήθως μέσα σε
7-10 ημέρες. Δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης (συνήθως).
Η έκθεση σε έντονο ηλιακό φως ή σε ακτίνες UV πρέπει να αποφεύγεται.
Αντηλιακό προϊόν με υψηλό δείκτη προστασίας τουλάχιστον SPF 15
πρέπει να χρησιμοποιείται όπου κρίνεται απαραίτητο.
Επιθετική χημική δερμοαπόξεση και θεραπεία δερματικού λέιζερ πρέπει
να αποφεύγονται σε ασθενείς που λαμβάνουν isotretinoin για χρονικό
διάστημα 5-6 μηνών μετά το τέλος της θεραπείας λόγω του κινδύνου
υπερτροφικών ουλών σε άτυπες περιοχές και πιο σπάνια, λόγω υπέρ- ή
υπομελάγχρωσης μετά τη φλεγμονή στις περιοχές θεραπείας.
Αποτρίχωση με κερί πρέπει να αποφεύγεται από ασθενείς που λαμβάνουν
isotretinoin για τουλάχιστον χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά τη
θεραπεία λόγω του κινδύνου αφαίρεσης επιδερμίδας.
Η ταυτόχρονη χορήγηση isotretinoin με τοπικούς κερατολυτικούς ή
απολεπιστικούς παράγοντες κατά της ακμής πρέπει να αποφεύγεται
καθώς μπορεί να αυξηθεί η τοπική ενόχληση (βλ παρ. 4.5).
Στους ασθενείς πρέπει να δοθούν συμβουλές σχετικά με τη χρήση
ενυδατικής αλοιφής ή κρέμας για το δέρμα και βάλσαμου για τα χείλη
από την έναρξη της θεραπείας, καθώς η isotretinoin μπορεί πιθανώς να
προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος και των χειλιών.
Υπάρχουν αναφορές μετά τη κυκλοφορία του προϊόντος για σοβαρές
δερματικές αντιδράσεις (π.χ. πολλαπλό ερύθημα (ΠΕ), σύνδρομο Stevens-
JohnsonSJ) και τοξική επιδερμική νεκρόλυση (ΤΕΝ) που συνδέονται με
τη χρήση της isotretinoin. Επειδή αυτά τα περιστατικά είναι δυσδιάκριτα
από άλλες δερματικές αντιδράσεις που μπορεί να συμβούν (βλ.
παράγραφο 4.8), οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τα
συμπτώματα και να παρακολουθούνται στενά για σοβαρές δερματικές
αντιδράσεις. Αν είναι ύποπτη μια σοβαρή δερματική αντίδραση, η
θεραπεία με isotretinoin πρέπει να διακοπεί.
Αλλεργικές αντιδράσεις
Αναφυλακτικές αντιδράσεις έχουν αναφερθεί σπάνια, σε κάποιες
περιπτώσεις μετά από προηγούμενη τοπική έκθεση σε ρετινοειδή.
Αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις αναφέρονται σπάνια. Σοβαρές
περιπτώσεις αλλεργικής αγγειίτιδας, συχνά με πορφύρα (μελανιές και
κόκκινα σημάδια) στα άκρα και δερματική εμπλοκή έχουν αναφερθεί. Οι
σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις καθιστούν απαραίτητη τη διακοπή της
θεραπείας και τον προσεκτικό έλεγχο.
Διαταραχές των οφθαλμών
Ξηροί οφθαλμοί, θολερότητα κερατοειδούς, μειωμένη νυκτερινή όραση
και κερατίτιδα συνήθως επιλύονται μετά τη διακοπή της θεραπείας. Οι
ξηροί οφθαλμοί μπορούν να βοηθηθούν με την εφαρμογή λιπαντικής
κρέμας ματιών ή με την εφαρμογή θεραπείας αντικατάστασης δακρύων.
7
Μπορεί να εμφανιστεί δυσανεξία στους φακούς επαφής, η οποία μπορεί
να καταστήσει απαραίτητη τη χρήση γυαλιών από τον ασθενή κατά τη
διάρκεια της θεραπείας.
Μειωμένη νυκτερινή όραση έχει, επίσης, παρατηρηθεί με απότομη
εμφάνιση σε κάποιους ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.7). Οι ασθενείς που
εμφανίζουν οπτικές δυσκολίες πρέπει να παραπέμπονται σε ειδικό για
οφθαλμολογική αξιολόγηση. Μπορεί να απαιτηθεί απόσυρση της
isotretinoin.
Μυοσκελετικές διαταραχές και διαταραχές συνδετικού ιστού
Μυαλγία, αρθραλγία και αυξημένες τιμές κρεατινοφωσφοκινάσης ορού
έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που ελάμβαναν isotretinoin, ιδιαιτέρως σε
εκείνους που ασχολούνταν με έντονη σωματική δραστηριότητα (βλέπε
παράγραφο 4.8).
Οστικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης πρόωρης επιφυσιακής
στένωσης, υπερόστωσης και αποτιτάνωσης των τενόντων και
αρθρώσεων έχουν εμφανιστεί μετά από αρκετά χρόνια χορήγησης σε
πολύ υψηλές δόσεις για τη θεραπεία διαταραχών κερατινοποίησης. Τα
επίπεδα δόσης, η διάρκεια της θεραπείας και η συνολική συγκεντρωτική
δόση των ασθενών αυτών υπερέβη σε γενικές γραμμές τα όσα
συνιστώνται για τη θεραπεία της ακμής.
Καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση
Περιπτώσεις καλοήθους ενδοκρανιακής υπέρτασης έχουν αναφερθεί, σε
κάποιες από τις οποίες εμπλεκόταν και η ταυτόχρονη χρήση
τετρακυκλινών (βλέπε παράγραφο 4.3 και παράγραφο 4.5). Στις ενδείξεις
και τα συμπτώματα της καλοήθους ενδοκρανιακής υπέρτασης
περιλαμβάνονται κεφαλαλγία, ναυτία και εμετός, οπτικές διαταραχές
και οίδημα της οπτικής θηλής. Οι ασθενείς που αναπτύσσουν καλοήθη
ενδοκρανιακή υπέρταση πρέπει να διακόπτουν αμέσως τη χρήση
isotretinoin.
Ηπατοχολικές διαταραχές
Τα ηπατικά ένζυμα πρέπει να ελέγχονται πριν τη θεραπεία, 1 μήνα μετά
την έναρξη της θεραπείας και ακολούθως, ανά διαστήματα 3 μηνών
εκτός αν η πιο συχνή παρακολούθησή τους ενδείκνυται κλινικά.
Παροδικές και αναστρέψιμες αυξήσεις των τρανσαμινασών ήπατος
έχουν αναφερθεί. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αλλαγές αυτές βρίσκονται
εντός των φυσιολογικών ορίων και οι τιμές επιστρέφουν στα επίπεδα
έναρξης θεραπείας κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Παρόλα αυτά, σε
περίπτωση επίμονης κλινικά σχετικής αύξησης των επιπέδων
τρανσαμινασών, η μείωση της δόσης ή η διακοπή της θεραπείας πρέπει
να τεθούν υπό εξέταση.
Νεφρική ανεπάρκεια
Η νεφρική ανεπάρκεια και η νεφρική βλάβη δεν επηρεάζουν τη
φαρμακοκινητική της isotretinoin. Επομένως, η isotretinoin μπορεί να
χορηγηθεί σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Παρόλα αυτά, συνιστάται
οι ασθενείς να ξεκινούν με μικρή δόση και να πραγματοποιούν
τιτλοποίηση έως τη μέγιστη ανεκτή δόση (βλέπε παράγραφο 4.2).
Μεταβολισμός λιπιδίων
8
Τα λιπίδια ορού (τιμές σε κατάσταση νηστείας) πρέπει να ελέγχονται
πριν τη θεραπεία, 1 μήνα μετά την έναρξη της θεραπείας και ακολούθως,
ανά διαστήματα 3 μηνών εκτός αν η πιο συχνή παρακολούθησή τους
ενδείκνυται κλινικά. Οι αυξημένες τιμές λιπιδίων ορού συνήθως
επιστρέφουν στα φυσιολογικά επίπεδα με μείωση της δόσης ή διακοπή
της θεραπείας και μπορεί να ανταποκριθούν σε διαιτητικά μέτρα.
Η isotretinoin έχει συσχετιστεί με αύξηση των επιπέδων τριγλυκεριδίων
πλάσματος. Η isotretinoin πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση που η
υπερτριγλυκεριδαιμία δε μπορεί να ελεγχθεί σε αποδεκτό επίπεδο ή εάν
εμφανιστούν συμπτώματα παγκρεατίτιδας (βλέπε παράγραφο 4.8). Τα
επίπεδα άνω των 800mg/dL ή 9mmol/L σχετίζονται μερικές φορές με
οξεία παγκρεατίτιδα, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία.
Γαστρεντερικές διαταραχές
Η isotretinoin έχει συσχετιστεί με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου
(συμπεριλαμβανομένης τοπικής ειλεΐτιδας) σε ασθενείς χωρίς
προηγούμενο ιστορικό εντερικών διαταραχών. Οι ασθενείς που
εμφανίζουν σοβαρή (αιμορραγική) διάρροια πρέπει να διακόπτουν
αμέσως τη χρήση isotretinoin.
Ασθενείς Υψηλού Κινδύνου
Σε ασθενείς με διαβήτη, παχυσαρκία, αλκοολισμό ή διαταραχή του
μεταβολισμού των λιπιδίων που υποβάλλονται σε θεραπεία με
isotretinoin, μπορεί να χρειαστούν πιο συχνοί έλεγχοι των τιμών ορού
για λιπίδια και/ ή γλυκόζη αίματος. Αυξημένα σάκχαρα αίματος σε
κατάσταση νηστείας έχουν αναφερθεί και νέες περιπτώσεις διαβήτη
έχουν διαγνωστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με isotretinoin.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Οι ασθενείς δεν πρέπει να λαμβάνουν βιταμίνη Α ως ταυτόχρονη
φαρμακευτική αγωγή, λόγω του κινδύνου εμφάνισης υπερβιταμίνωσης Α.
Περιπτώσεις καλοήθους ενδοκρανιακής υπέρτασης (εγκεφαλικός
ψευδοόγκος) έχουν αναφερθεί με ταυτόχρονη χρήση isotretinoin και
τετρακυκλινών. Επομένως, η ταυτόχρονη θεραπεία με τετρακυκλίνες
πρέπει να αποφεύγεται (βλέπε παράγραφο 4.3 και παράγραφο 4.4).
Ταυτόχρονη χορήγηση της isotretinoin με τοπικά κερατολυτικούς ή
αποφολιδωτικούς κατά της ακμής παράγοντες πρέπει να αποφεύγεται
λόγω αύξησης δερματικών ερεθισμών (βλέπε παράγραφο 4.4).
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Η εγκυμοσύνη αποτελεί απόλυτη αντένδειξη στη θεραπεία με
isotretinoin (βλέπε παράγραφο 4.3). Σε περίπτωση που κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με isotretinoin ή κατά τον επόμενο μήνα
εμφανιστεί εγκυμοσύνη παρά τις προφυλάξεις, υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος πολύ βαριάς και σοβαρής δυσμορφίας του εμβρύου.
9
Στις εμβρυϊκές δυσμορφίες που σχετίζονται με έκθεση στην isotretinoin
περιλαμβάνονται ανωμαλίες του κεντρικού νευρικού συστήματος
(υδροκέφαλο, δυσμορφία/ ανωμαλίες παρεγκεφαλίδας, μικροκεφαλία),
δυσμορφία προσώπου, υπερωϊοσχιστία, ανωμαλίες του εξωτερικού ωτός
(απουσία εξωτερικού ωτός, μικροί ή καθόλου εξωτερικοί ακουστικοί
πόροι), ανωμαλίες οφθαλμών (μικροφθαλμία), καρδιαγγειακές
ανωμαλίες (κωνοστελεχιαίες δυσμορφίες όπως τετραλογία Fallot,
μετατόπιση μεγάλων αγγείων, σηπτικά ελλείμματα), ανωμαλίες
θυμοειδούς αδένα και ανωμαλίες παραθυρεοειδούς αδένα. Υπάρχει,
επίσης, αυξημένη συχνότητα εμφάνισης αυθόρμητης αποβολής.
Σε περίπτωση που εμφανιστεί εγκυμοσύνη σε γυναίκα που λαμβάνει
θεραπεία με isotretinoin, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί και η ασθενής
πρέπει να παραπεμφθεί σε ιατρό ειδικευμένο ή με εμπειρία στην
τερατολογία για αξιολόγηση και παροχή συμβουλών.
Γαλουχία:
Η isotretinoin είναι άκρως λιποφιλική και επομένως, το πέρασμά της στο
ανθρώπινο γάλα είναι πολύ πιθανό. Λόγω της πιθανότητας
ανεπιθύμητων ενεργειών στο εκτεθειμένο παιδί μέσω του μητρικού
γάλακτος, η χρήση της isotretinoin αντενδείκνυται σε μητέρες που
θηλάζουν.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Αριθμός περιπτώσεων μειωμένης νυκτερινής όρασης έχει παρατηρηθεί
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με isotretinoin και σε σπάνιες
περιστάσεις, η μειωμένη αυτή κατάσταση όρασης παρέμεινε και μετά τη
θεραπεία (βλέπε παράγραφο 4.4 και παράγραφο 4.8). Λόγω της απότομης
εμφάνισης της εν λόγω καταστάσεως σε κάποιες περιπτώσεις, οι
ασθενείς πρέπει να προειδοποιούνται για το πιθανό πρόβλημα και να
τους ζητείται να είναι προσεκτικοί κατά την οδήγηση ή το χειρισμό
μηχανημάτων.
Πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί υπνηλία, ζάλη και οπτικές διαταραχές. Οι
ασθενείς θα πρέπει να προειδοποιούνται ότι σε περίπτωση που
παρουσιάσουν αυτά τα αποτελέσματα, δεν θα πρέπει να οδηγούν, να
χειρίζονται μηχανήματα ή να συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες,
όπου τα συμπτώματα θα μπορούσαν να θέσουν τους ίδιους ή άλλους σε
κίνδυνο.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Ορισμένες από τις παρενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση της
ισοτρετινοΐνης είναι δοσοεξαρτώμενες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
γενικώς αναστρέψιμες μετά τη μεταβολή της δόσης ή διακοπή της
θεραπείας, ωστόσο κάποιες μπορεί να συνεχιστούν και μετά τη διακοπή
της θεραπείας. Τα ακόλουθα συμπτώματα αποτελούν τις πιο συχνά
αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με χρήση isotretinoin: ξηρότητα
του δέρματος, ξηρότητα βλεννογόνου υμένα, π.χ., των χειλιών
(χειλίτιδα), του ρινικού βλεννογόνου υμένα (επίσταξη) και των
οφθαλμών (επιπεφυκίτιδα).
10
Μολύνσεις και παρασιτισμοί:
11
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Gram θετική (βλεννοδερματική) βακτηριακή
μόλυνση
Διαταραχές αίματος και
λεμφικού συστήματος:
Πολύ συχνά (≥ 1/10) Αναιμία, αυξημένος ρυθμός καθίζησης ερυθρών
κυττάρων, θρομβοκυτταροπενία,
θρομβοκυττάρωση
Συχνά (≥ 1/100, < 1/10) Ουδετεροπενία
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Λεμφαδενοπάθεια
Διαταραχές ανοσοποιητικού
συστήματος:
Σπάνια (≥ 1/10 000,< 1/1000) Αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα, αλλεργική
δερματική αντίδραση, αναφυλακτικές
αντιδράσεις, υπερευαισθησία
Διαταραχές μεταβολισμού και
διατροφής:
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Σακχαρώδης διαβήτης, υπερουριχαιμία
Ψυχιατρικές διαταραχές:
Σπάνια (≥ 1/10 000,< 1/1000) Κατάθλιψη, επιδεινωμένη κατάθλιψη, επιθετικές
τάσεις, άγχος, αλλαγές διάθεσης
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Μη φυσιολογική συμπεριφορά, ψυχωσική
διαταραχή, σκέψεις αυτοκτονίας, απόπειρες
αυτοκτονίας, αυτοκτονία
Διαταραχές νευρικού
συστήματος:
Συχνά (≥ 1/100, < 1/10) Πονοκέφαλος
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση, σπασμοί,
νύστα, ζάλη
Διαταραχές οφθαλμών:
Πολύ συχνά (≥ 1/10) Βλεφαρίτιδα, επιπεφυκίτιδα, ξηρότητα
οφθαλμών, ερεθισμός οφθαλμών
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Θολή όραση, καταρράκτης, αχρωματοψία
(χρωματικά ελλείμματα όρασης), δυσανεξία
φακών επαφής, θολερότητα κερατοειδούς,
μειωμένη νυκτερινή όραση, κερατίτιδα, οίδημα
οπτικής θηλής (ως ένδειξη καλοήθους
ενδοκρανιακής υπέρτασης), φωτοφοβία,
διαταραχές της όρασης.
Διαταραχές ωτός και
λαβυρίνθου:
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Βλάβη ακοής
Αγγειακές διαταραχές:
12
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Αγγειίτιδα (για παράδειγμα κοκκιωμάτωση
Wegener, αλλεργική αγγειίτιδα)
Αναπνευστικές, θωρακικές
και μεσοθωρακικές
διαταραχές:
Συχνά (≥ 1/100, < 1/10) Επίσταξη, ρινική ξηρότητα, ρινοφαρυγγίτιδα
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Βρογχόσπασμος (ιδιαιτέρως σε ασθενείς με
άσθμα), βραχνάδα
Γαστρεντερικές διαταραχές:
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Κολίτιδα, ειλεΐτιδα, ξηρός λαιμός, γαστρεντερική
αιμορραγία, αιμορραγική διάρροια και
φλεγμονώδης εντερική νόσος, ναυτία,
παγκρεατίτιδα (βλέπε παράγραφο 4.4)
Ηπατοχολικές διαταραχές:
Πολύ συχνά (≥ 1/10) Αυξημένες τρανσαμινάσες (βλέπε παράγραφο 4.4)
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Ηπατίτιδα
Διαταραχές δέρματος και
υποδόριου ιστού:
Πολύ συχνά (≥ 1/10) Χειλίτιδα, δερματίτιδα, ξηροδερμία, τοπική
απολέπιση, κνησμός, ερυθηματώδες εξάνθημα,
ευθραυστότητα δέρματος (κίνδυνος τραύματος
τριβής)
Σπάνια (≥ 1/10 000,< 1/1000) Αλωπεκία
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Κεραυνοβόλος ακμή, επιδεινωμένη ακμή
(αναλαμπή ακμής), ερύθημα (προσώπου),
εξάνθημα, διαταραχές μαλλιών, δασυτριχισμός,
δυστροφία ονύχων, παρωνυχία, αντίδραση
φωτοευαισθησίας, πυογόνο κοκκίωμα, δερματική
υπερμελαγχρωμία, αυξημένη εφίδρωση
Άγνωστη συχνότητα * Πολλαπλό ερύθημα, σύνδρομο Steven-Johnson και
τοξική επιδερμική νεκρόλυση
Μυοσκελετικές διαταραχές
και διαταραχές συνδετικού
ιστού:
Πολύ συχνά (≥ 1/10) Αρθραλγία, μυαλγία, πόνος στη μέση (ιδιαιτέρως
σε παιδιά και σε έφηβους ασθενείς)
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Αρθρίτιδα, ασβέστωση (αποτιτάνωση αρθρώσεων
και τενόντων), πρόωρη ένωση επιφύσεων,
εξόστωση, (υπερόστωση), μειωμένη οστική
πυκνότητα, τενοντίτιδα, ραβδομυόλυση
Νεφρικές και ουρικές
διαταραχές:
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Σπειραματονεφρίτιδα
13
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις σημείου
χορήγησης:
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Κοκκιώδης ιστός (αυξημένος σχηματισμός),
κακουχία
Διερευνήσεις:
Πολύ συχνά (≥ 1/10) Αυξημένα τριγλυκερίδια αίματος, αυξημένη
λιποπρωτεϊνη υψηλής πυκνότητας
Συχνά (≥ 1/100, < 1/10) Αυξημένη χοληστερόλη αίματος, αυξημένη
γλυκόζη αίματος, αιματουρία, πρωτεϊνουρία
Πολύ Σπάνια (≤ 1/10 000) Αυξημένη κρεατίνη φωσφοκινάση αίματος
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών υπολογίστηκε από
ομαδοποιημένα δεδομένα κλινικών μελετών στις οποίες συμμετείχαν
824 ασθενείς και από δεδομένα μετά την κυκλοφορία.
* δεν υπολογίζεται από τα διαθέσιμα δεδομένα
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
Μεσογείων 284
15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Η isotretinoin είναι παράγωγο της βιταμίνης Α. Παρόλο που η οξεία
τοξικότητα της isotretinoin είναι μικρή, ενδείξεις υπερβιταμίνωσης A
μπορεί να εμφανιστούν σε περιπτώσεις αθέλητης υπερδοσολογίας. Στις
εκδηλώσεις οξείας τοξικότητας βιταμίνης Α περιλαμβάνονται ισχυρός
πονοκέφαλος, ναυτία ή εμετός, υπνηλία, ευερεθιστότητα και κνησμός. Οι
ενδείξεις και τα συμπτώματα αθέλητης ή σκόπιμης υπερδοσολογίας με
isotretinoin πιθανώς να είναι παρόμοια. Τα συμπτώματα αυτά
αναμένεται ότι θα είναι αναστρέψιμα και θα υποχωρήσουν χωρίς ανάγκη
θεραπείας.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: παρασκευάσματα κατά της ακμής για
συστηματική χρήση
Κωδικός ATC: D10B A01
14
Μηχανισμός δράσης
Η isotretinoin είναι στερεοϊσομερές του all-trans ρετινοϊκού οξέως
(tretinoin). Ο ακριβής μηχανισμός δράσης της isotretinoin δεν έχει
διευκρινιστεί ακόμα με λεπτομέρεια αλλά έχει αποδειχθεί ότι η βελτίωση
που παρατηρείται στην κλινική εικόνα της βαριάς ακμής σχετίζεται με
καταστολή της δραστηριότητας του σμηγματογόνου αδένα και
ιστολογικά αποδεδειγμένη μείωση του μεγέθους των σμηγματογόνων
αδένων. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί η δερματική αντιφλεγμονώδης
επίδραση της isotretinoin.
Αποτελεσματικότητα
Η υπερκερατινοποίηση του επιθηλιακού στρώματος της
τριχοσμηγματογόνου μονάδας επιφέρει διάχυση των κερατινοκυττάρων
στον πόρο και αποκλεισμό από την κερατίνη και την υπερβολική
ποσότητα σμήγματος. Ακολουθεί ο σχηματισμός φαγέσωρων και τελικά,
φλεγμονωδών βλαβών. Η isotretinoin αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό
των σμηγματοκυττάρων και εμφανίζεται να δρα στην ακμή μέσω
επαναρύθμισης του φυσιολογικού προγράμματος διαφοροποίησης. Το
σμήγμα αποτελεί βασικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη των μικροβίων
Propionibacterium ακμής και επομένως, η μειωμένη παραγωγή
σμήγματος αναστέλλει τη βακτηριακή αποίκιση του πόρου.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Η απορρόφηση της isotretinoin από τη γαστρεντερική οδό ποικίλλει και
εμφανίζει γραμμική σχέση ως προς τη δόση έναντι του θεραπευτικού
εύρους. Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα της isotretinoin δεν έχει
καθοριστεί, καθώς το συστατικό δε διατίθεται ως ενδοφλέβιο
παρασκεύασμα για χρήση σε ανθρώπους αλλά η συμπερασματική
εξαγωγή από μελέτες σε σκύλους θα υπεδείκνυε αρκετά μικρή και
ποικίλη συστηματική βιοδιαθεσιμότητα. Όταν η isotretinoin λαμβάνεται
με τροφή, η βιοδιαθεσιμότητα διπλασιάζεται σε σχέση με καταστάσεις
νηστείας.
Κατανομή
Η isotretinoin δεσμεύεται σε μεγάλο βαθμό από τις πρωτεΐνες
πλάσματος, κυρίως τη λευκωματίνη (99.9 %). Ο όγκος κατανομής της
isotretinoin στον άνθρωπο δεν έχει αποδειχθεί καθώς η isotretinoin δε
διατίθεται ως ενδοφλέβιο παρασκεύασμα για χρήση σε ανθρώπους. Λίγες
πληροφορίες διατίθενται από τη χρήση σε ανθρώπους σχετικά με την
κατανομή της isotretinoin σε ιστούς. Οι συγκεντρώσεις της isotretinoin
στην επιδερμίδα είναι μόνο οι μισές από εκείνες στον ορό. Οι
συγκεντρώσεις της isotretinoin στο πλάσμα είναι περίπου 1.7 φορές
μεγαλύτερες από εκείνες στο σύνολο του αίματος λόγω κακής
διείσδυσης της isotretinoin στα ερυθροκύτταρα.
Βιομετασχηματισμός
Τρεις βασικοί μεταβολίτες έχουν αναγνωριστεί στο πλάσμα μετά την από
του στόματος χορήγηση της isotretinoin: 4-oxo-isotretinoin, tretinoin (all-
trans ρετινοϊκό οξύ) και 4-oxo-tretinoin. Οι μεταβολίτες αυτοί έχουν
επιδείξει βιολογική δραστηριότητα σε διάφορες
in vitro
δοκιμές. Η 4-oxo-
15
isotretinoin έχει επιδειχθεί σε κλινική μελέτη ότι συμβάλλει σημαντικά
στη δράση της isotretinoin (μείωση του ρυθμού απέκκρισης σμήγματος
χωρίς επίδραση στα επίπεδα πλάσματος των isotretinoin και tretinoin).
Στους άλλους μικρότερους σε σημασία μεταβολίτες περιλαμβάνονται οι
συνδέσεις γλυκουρονιδίου. Ο βασικός μεταβολίτης είναι η 4-oxo-
isotretinoin με συγκεντρώσεις πλάσματος σε σταθερή κατάσταση 2.5
φορές υψηλότερες από εκείνες του συστατικού γονέα.
Η isotretinoin και η tretinoin (all-trans ρετινοϊκό οξύ) μεταβολίζονται
αντιστρεπτά (αλληλομετατροπή) και επομένως, ο μεταβολισμός της
tretinoin συνδέεται με εκείνον της isotretinoin. Εκτιμάται ότι ποσοστό
20-30% μιας δόσης isotretinoin μεταβολίζεται μέσω ισομερισμού.
Η εντερική – ηπατική κυκλοφορία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη
φαρμακοκινητική της isotretinoin στον άνθρωπο. In vitro μελέτες
μεταβολισμού έχουν επιδείξει ότι διάφορα ένζυμα CYP εμπλέκονται στο
μεταβολισμό της isotretinoin σε 4-oxo-isotretinoin και tretinoin. Κανένας
μονός ισοσχηματισμός δε φαίνεται να παίζει κυρίαρχο ρόλο. Η
isotretinoin και οι μεταβολίτες της δεν επηρεάζουν σημαντικά τη
δραστηριότητα των CYP.
Αποβολή
Περίπου ίσα κλάσματα της δόσης ανιχνεύθηκαν στα ούρα και τα
κόπρανα μετά την από του στόματος χορήγηση ισοτοπικά
προσδιορισμένης isotretinoin. Ο τελικός χρόνος ημιζωής εξάλειψης του
αναλλοίωτου φαρμάκου σε ασθενείς με ακμή μετά την από του στόματος
χορήγηση isotretinoin εμφάνισε μέση τιμή 19 ωρών. Ο τελικός χρόνος
ημιζωής εξάλειψης της 4-oxo-isotretinoin είναι μεγαλύτερος με μέση τιμή
29 ωρών.
Η isotretinoin είναι ένα φυσιολογικό ρετινοειδές και οι ενδογενείς
ρετινοειδείς συγκεντρώσεις επιτυγχάνονται εντός περίπου δυο
εβδομάδων μετά το τέλος της θεραπείας με isotretinoin.
Φαρμακοκινητική ειδικών πληθυσμών
Καθώς η isotretinoin αντενδείκνυται σε ασθενείς με ηπατική βλάβη,
περιορισμένες πληροφορίες διατίθενται σχετικά με την κινητική της
στον εν λόγω πληθυσμό ασθενών. Η νεφρική βλάβη δε μειώνει σημαντικά
την κάθαρση πλάσματος της isotretinoin ή της 4-oxo-isotretinoin.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Οξεία τοξικότητα
Η οξεία από του στόματος τοξικότητα της isotretinoin έχει αποδειχθεί σε
διάφορα είδη ζώων. Η LD50 είναι περίπου 2000 mg/kg σε κουνέλια,
περίπου 3000 mg/kg σε ποντίκια και πάνω από 4000 mg/kg σε
αρουραίους.
Χρόνια τοξικότητα
Μακροπρόθεσμη μελέτη σε αρουραίους για χρονικό διάστημα 2 ετών
(δόση isotretinoin 2, 8 και 32 mg/kg ημερησίως) προσέφερε αποδείξεις
μερικής απώλειας τριχώματος και αυξημένων τριγλυκεριδίων πλάσματος
στις υψηλότερες δοσολογικές ομάδες. Συνεπώς, το φάσμα παρενεργειών
της isotretinoin στα τρωκτικά ομοιάζει κατά πολύ με εκείνο της
16
βιταμίνης Α αλλά δεν περιλαμβάνει τις μαζικές αποτιτανώσεις ιστών και
οργάνων που παρατηρούνται με τη βιταμίνη Α στον αρουραίο.
Οι αλλαγές ηπατικών κυττάρων που παρατηρήθηκαν με τη βιταμίνη A
δεν εμφανίστηκαν με την isotretinoin.
Όλες οι παρενέργειες συνδρόμου υπερβιταμίνωσης Α που παρατηρήθηκαν
υπήρξαν αυθορμήτως αναστρέψιμες μετά την απόσυρση της isotretinoin.
Ακόμα και ζώα που συμμετείχαν σε πειράματα και βρίσκονταν σε κακή
γενική κατάσταση επέδειξαν μεγάλη ανάκαμψη μέσα σε 1-2 εβδομάδες.
Τερατογένεση
Όπως συμβαίνει και με άλλα παράγωγα βιταμίνης Α, η isotretinoin έχει
επιδειχθεί σε πειράματα με ζώα ότι εμφανίζει ιδιότητες τερατογένεσης
και εμβρυοτοξικότητας. Λόγω της δυνητικής τερατογόνου δράσης της
isotretinoin, υπάρχουν θεραπευτικές συνέπειες από τη χορήγησή της στις
γυναίκες με δυνατότητα κυοφορίας (βλέπε παράγραφο 4.3,παράγραφο 4.4
και παράγραφο 4.6).
Γονιμότητα
Η isotretinoin, σε θεραπευτικές δόσεις, δεν επηρεάζει τον αριθμό, την
κινητικότητα και τη μορφολογία του σπέρματος και δε θέτει σε κίνδυνο
το σχηματισμό και την ανάπτυξη του εμβρύου στους άνδρες εκείνους που
τη λαμβάνουν.
Μεταλλαξιογόνος δράση
Η isotretinoin δεν έχει επιδειχθεί ότι διαθέτει μεταλλαξιογόνο ή
καρκινογόνο δράση σε
in vitro
ή
in vivo
δοκιμές σε ζώα, αντιστοίχως.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Περιεχόμενο κάψουλας:
Refined soya oil
Yellow beeswax
Oleum sojae hydrogenatum
Partially hydrogenated vegetable oil
Περίβλημα
κάψουλας
:
Gelatine
Glycerol
Titanium dioxide (E 171)
Red iron oxide (E 172)
Yellow iron oxide (E 172)
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
17
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25
ο
C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κυψέλες από PVC/PE/PVDC-φύλλο αλουμινίου.
Συσκευασίες των 30 καψακίων.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Καμία ειδική υποχρέωση.
7 ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 144, 153 51, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 210- 6664805/906
Fax: 210-6664804
e-mail: info@pharmathen.com
8 ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
45047/10/18-04-2012
9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 09-07-2002
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 18-04-2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
18