ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή
ALOPERIDIN 1 mg δισκία
ALOPERIDIN 5 mg δισκία
ALOPERIDIN 10 mg δισκία
αλοπεριδόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας.
Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους
προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας
τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Aloperidin και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Aloperidin
3. Πώς να πάρετε το Aloperidin
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Aloperidin
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Aloperidin και ποια είναι η χρήση του
Το φάρμακό σας ονομάζεται Aloperidin.
Το Aloperidin περιέχει τη δραστική ουσία αλοπεριδόλη. Ανήκει σε μία
ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται «αντιψυχωσικά».
Το Aloperidin χρησιμοποιείται σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά για την
αντιμετώπιση ασθενειών που επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτεστε,
αισθάνεστε ή συμπεριφέρεστε. Σε αυτές περιλαμβάνονται προβλήματα
ψυχικής υγείας (όπως η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή) και
προβλήματα συμπεριφοράς.
Αυτές οι ασθένειες μπορεί να σας κάνουν να:
Αισθάνεστε σύγχυση (παραληρητικές ιδέες)
Βλέπετε, να ακούτε, να αισθάνεστε ή να οσφραίνεστε πράγματα που
δεν υπάρχουν (ψευδαισθήσεις)
Πιστεύετε πράγματα που δεν είναι αληθινά (παραισθήσεις)
Αισθάνεστε ασυνήθιστη καχυποψία (παράνοια)
Αισθάνεστε πολύ ενθουσιασμένοι, να βρίσκεστε σε υπερδιέγερση,
να είστε ενθουσιώδεις, παρορμητικοί ή υπερκινητικοί
Αισθάνεστε πολύ επιθετικοί, εχθρικοί ή βίαιοι.
Σε εφήβους και παιδιά, το Aloperidin χρησιμοποιείται για τη θεραπεία
της σχιζοφρένειας σε ασθενείς ηλικίας 13 έως 17 ετών, καθώς και για
την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς σε ασθενείς ηλικίας 6 έως
17 ετών.
Το Aloperidin χρησιμοποιείται επίσης:
Σε εφήβους και παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών και σε ενήλικες για
την αντιμετώπιση κινήσεων ή ήχων που δεν μπορούν να ελέγξουν
(τικ, ακούσιες επαναλαμβανόμενες σπασμωδικές κινήσεις), για
παράδειγμα, για την αντιμετώπιση του σοβαρού συνδρόμου
Tourette.
Σε ενήλικες για να συμβάλει στον έλεγχο των κινήσεων στη νόσο
Huntington.
Το Aloperidin χρησιμοποιείται μερικές φορές σε περιπτώσεις που άλλα
φάρμακα ή θεραπείες δεν ήταν αποτελεσματικά ή προκάλεσαν μη
αποδεκτές ανεπιθύμητες ενέργειες.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Aloperidin
Μην πάρετε το Aloperidin:
Σε περίπτωση αλλεργίας στην αλοπεριδόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο
από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην
παράγραφο 6)
Αν η αντίληψή σας για τα πράγματα γύρω σας είναι μειωμένη ή οι
αντιδράσεις σας γίνονται ασυνήθιστα αργές
Αν έχετε νόσο του Parkinson
Αν έχετε μια μορφή άνοιας που ονομάζεται «άνοια με σωμάτια
Lewy»
Αν έχετε προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση (PSP)
Αν έχετε μια καρδιακή πάθηση που ονομάζεται «παρατεταμένο
διάστημα QT», ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τον καρδιακό σας
ρυθμό που εμφανίζεται ως μη φυσιολογική καταγραφή σε ΗΚΓ
(ηλεκτροκαρδιογράφημα)
Αν έχετε καρδιακή ανεπάρκεια ή αν έχετε υποστεί πρόσφατα
καρδιακή προσβολή
Αν έχετε χαμηλό επίπεδο καλίου στο αίμα σας, το οποίο δεν έχει
αντιμετωπιστεί.
Αν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα φάρμακα που παρατίθενται στην
παράγραφο με τίτλο «Άλλα φάρμακα και Aloperidin - Μην
χρησιμοποιήσετε το Aloperidin αν παίρνετε ορισμένα φάρμακα για:»
Μην πάρετε αυτό το φάρμακο εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ισχύει
για εσάς. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας πριν πάρετε το Aloperidin.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
Το Aloperidin μπορεί να προκαλέσει καρδιακά προβλήματα, προβλήματα
ελέγχου των κινήσεων του σώματος ή των άκρων και μια σοβαρή
ανεπιθύμητη ενέργεια που ονομάζεται «κακόηθες νευροληπτικό
σύνδρομο». Μπορεί επίσης να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές
αντιδράσεις και θρόμβους στο αίμα. Θα πρέπει να είστε ενήμεροι για τις
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ενώ λαμβάνετε το Aloperidin, καθώς
ενδέχεται να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική θεραπεία. Βλέπε
«Επαγρυπνείτε για την εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών»
στην παράγραφο 4.
Ηλικιωμένοι και άτομα με άνοια
Έχει αναφερθεί μικρή αύξηση του αριθμού των θανάτων και των
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στους ηλικιωμένους με άνοια που
λαμβάνουν αντιψυχωσικά φάρμακα. Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Aloperidin, ιδιαίτερα αν έχετε άνοια.
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας αν έχετε:
Αργό καρδιακό παλμό, καρδιοπάθεια ή αν είχατε κάποιο
περιστατικό αιφνίδιου θανάτου λόγω καρδιακών προβλημάτων στο
στενό οικογενειακό σας περιβάλλον
Χαμηλή αρτηριακή πίεση ή αισθάνεστε ζάλη όταν κάθεστε σε όρθια
θέση ή σηκώνεστε όρθιος
Χαμηλό επίπεδο καλίου ή μαγνησίου (ή άλλου «ηλεκτρολύτη») στο
αίμα σας. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει τον τρόπο αντιμετώπισης
Αν είχατε ποτέ εγκεφαλική αιμορραγία ή ο γιατρός σας έχει
ενημερώσει ότι έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με άλλα άτομα
Επιληψία ή αν στο παρελθόν παρουσιάσατε επιληπτικές κρίσεις
(σπασμούς)
Προβλήματα με τους νεφρούς, το ήπαρ ή το θυρεοειδή αδένα
Υψηλό επίπεδο της ορμόνης που ονομάζεται προλακτίνη στο αίμα
σας ή καρκίνο που μπορεί να προκλήθηκε από υψηλά επίπεδα
προλακτίνης (όπως καρκίνος του μαστού)
Αν εσείς ή κάποιο άλλο άτομο στην οικογένειά σας έχετε ιστορικό
θρόμβων στο αίμα
Κατάθλιψη ή αν έχετε διπολική διαταραχή και αρχίσετε να
αισθάνεστε κατάθλιψη.
Μπορεί να χρειαστείτε πιο στενή παρακολούθηση και μεταβολή της
ποσότητας Aloperidin που λαμβάνετε.
Εάν δεν είστε βέβαιοι αν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς,
ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε Aloperidin.
Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις
Ο γιατρός σας μπορεί να επιθυμεί να διενεργήσει ηλεκτροκαρδιογράφημα
(ΗΚΓ) πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Aloperidin. Το ΗΚΓ
μετρά την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς σας.
Εξετάσεις αίματος
Ο γιατρός σας μπορεί να επιθυμεί να ελέγξει τα επίπεδα του καλίου και
του μαγνησίου (ή άλλου «ηλεκτρολύτη») στο αίμα σας πριν ή κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με Aloperidin.
Παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών
Το Aloperidin δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των
6 ετών. Αυτός ο περιορισμός υφίσταται διότι το φάρμακο δεν έχει
μελετηθεί επαρκώς σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.
Άλλα φάρμακα και Aloperidin
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε
πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Μην πάρετε το Aloperidin αν παίρνετε ορισμένα φάρμακα
για:
Προβλήματα με τον καρδιακό σας παλμό (όπως αμιοδαρόνη,
δοφετιλίδη, δισοπυραμίδη, δρονεδαρόνη, ιμπουτιλίδη, κινιδίνη
και σοταλόλη)
Κατάθλιψη (όπως σιταλοπράμη και εσιταλοπράμη)
Ψύχωση (όπως φλουφαιναζίνη, λεβομεπρομαζίνη,
περφαιναζίνη, πιμοζίδη, προχλωρπεραζίνη, προμαζίνη,
σερτινδόλη, θειοριδαζίνη, τριφθοροπεραζίνη,
τριφθοροπρομαζίνη και ζιπρασιδόνη)
Βακτηριακές λοιμώξεις (όπως αζιθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη,
ερυθρομυκίνη, λεβοφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη και
τελιθρομυκίνη)
Μυκητιασικές λοιμώξεις (όπως πενταμιδίνη)
Ελονοσία (όπως αλοφαντρίνη)
Ναυτία και έμετο (όπως δολασετρόνη)
Καρκίνο (όπως τορεμιφαίνη και βανδετανίμπη)
Επίσης, ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε βεπριδίλη (για το
θωρακικό άλγος ή τη μείωση της αρτηριακής πίεσης) ή μεθαδόνη
(αναλγητικό ή για την αντιμετώπιση του φαρμακευτικού εθισμού).
Τα φάρμακα αυτά μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης
καρδιακών προβλημάτων, ως εκ τούτου, ενημερώστε το γιατρό σας
αν παίρνετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω και μην πάρετε το
Aloperidin (Βλ. «Μην χρησιμοποιήσετε το Aloperidin:».
Μπορεί να χρειαστεί ειδική παρακολούθηση αν λαμβάνετε
ταυτόχρονα λίθιο και Aloperidin. Ενημερώστε αμέσως το
γιατρό σας και διακόψτε τη λήψη και των δύο φαρμάκων αν
εμφανίσετε:
Ανεξήγητο πυρετό ή μη ελεγχόμενες κινήσεις.
Σύγχυση, αποπροσανατολισμό, κεφαλαλγία, προβλήματα
ισορροπίας και υπνηλία.
Πρόκειται για σημεία μιας σοβαρής πάθησης.
Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο
δράσης του Aloperidin ή μπορεί να αυξήσουν την
πιθανότητα εμφάνισης καρδιακών προβλημάτων
Ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε:
Αλπραζολάμη ή βουσπιρόνη (για το άγχος)
Ντουλοξετίνη, φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη, νεφαζοδόνη,
παροξετίνη, σερτραλίνη, βαλσαμόχορτο (St John’s Wort) ή
βενλαφαξίνη (για την κατάθλιψη)
Βουπροπιόνη (για την κατάθλιψη ή ως βοήθημα για τη διακοπή
του καπνίσματος)
Καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη ή φαινυτοΐνη (για την
επιληψία)
Ριφαμπικίνη (για βακτηριακές λοιμώξεις)
Ιτρακοναζόλη, ποσακοναζόλη ή βορικοναζόλη (για
μυκητιασικές λοιμώξεις)
Δισκία κετοκοναζόλης (για την αντιμετώπιση του συνδρόμου
Cushing)
Ινδιναβίρη, ριτοναβίρη ή σακουιναβίρη (για τον ιό της
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας ή HIV)
Χλωροπρομαζίνη ή προμεθαζίνη (για ναυτία και έμετο)
Βεραπαμίλη (για αρτηριακή πίεση ή καρδιακά προβλήματα).
Επίσης ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε οποιαδήποτε άλλα
φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, όπως δισκία
αποβολής νερού (διουρητικά).
Ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τη δόση του
Aloperidin αν παίρνετε κάποιο από αυτά τα φάρμακα.
Το Aloperidin μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης των
ακόλουθων τύπων φαρμάκων
Ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε φάρμακα για:
Να ηρεμήσετε ή να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε (ηρεμιστικά)
Άλγος (ισχυρά αναλγητικά)
Κατάθλιψη («τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά»)
Μείωση της αρτηριακής πίεσης (όπως γουανεθιδίνη και
μεθυλντόπα)
Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (αδρεναλίνη)
Διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας
(ADHD) ή ναρκοληψία (γνωστά ως «διεγερτικά»)
Νόσο του Parkinson (όπως λεβοντόπα)
Αραίωση του αίματος (φαινινδιόνη).
Αν παίρνετε οποιοδήποτε από αυτά τα φάρμακα ενημερώστε το
γιατρό σας πριν πάρετε το Aloperidin.
Το Aloperidin με οινοπνευματώδη
Η κατανάλωση οινοπνεύματος ενώ παίρνετε το Aloperidin μπορεί να σας
προκαλέσει υπνηλία και μείωση της εγρήγορσης. Αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει να είστε προσεκτικοί ως προς την ποσότητα του οινοπνεύματος
που καταναλώνετε. Ενημερώστε το γιατρό σας σχετικά με την
κατανάλωση οινοπνεύματος ενόσω λαμβάνετε το Aloperidin καθώς και
για την ποσότητα που καταναλώνετε.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Κύηση - εάν είστε έγκυος, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή
σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας
πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να
μην πάρετε Aloperidin κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας.
Τα ακόλουθα προβλήματα ενδέχεται να εμφανιστούν σε νεογνά των
οποίων οι μητέρες λαμβάνουν Aloperidin τους τελευταίους 3 μήνες της
κύησης (τελευταίο τρίμηνο):
Μυϊκός τρόμος, μυϊκή δυσκαμψία ή αδυναμία
Υπνηλία ή διέγερση
Αναπνευστικά προβλήματα ή προβλήματα σίτισης
Η ακριβής συχνότητα αυτών των προβλημάτων δεν είναι γνωστή. Αν
παίρνατε Aloperidin κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και το βρέφος
σας αναπτύξει οποιαδήποτε από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες,
επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
Θηλασμός – επικοινωνήστε με το γιατρό σας αν θηλάζετε ή σκοπεύετε
να θηλάσετε. Αυτό συμβαίνει διότι μικρές ποσότητες του φαρμάκου
ενδέχεται να περάσουν στο μητρικό γάλα και εν συνεχεία στο βρέφος. Ο
γιατρός θα συζητήσει μαζί σας τους κινδύνους και τα οφέλη του
θηλασμού ενόσω λαμβάνετε το Aloperidin.
Γονιμότητα - Το Aloperidin μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα μιας ορμόνης
που ονομάζεται «προλακτίνη», η οποία μπορεί να επηρεάσει τη
γονιμότητα στους άνδρες και στις γυναίκες. Συζητείστε με το γιατρό σας
αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Το Aloperidin μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε και να
χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανήματα. Ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως
νύστα, μπορεί να επηρεάσουν την εγρήγορση, ιδιαίτερα όταν ξεκινήσετε
να το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά ή μετά από μια υψηλή δόση. Μην
οδηγείτε ή χειρίζεστε οποιαδήποτε εργαλεία ή μηχανήματα χωρίς πρώτα
να το συζητήσετε με το γιατρό σας.
Το Aloperidin περιέχει
Τα δισκία 1 mg και 5 mg περιέχουν μονοϋδρική λακτόζη:
Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη
γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης Lapp ή κακή απορρόφηση γλυκόζης –
γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο.
Το δισκίο 1 mg περιέχει σακχαρόζη:
Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη
γλυκόζη, κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης ή ανεπάρκεια
σουκράσης-ισομαλτάσης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο.
3. Πώς να πάρετε το Aloperidin
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Πόση ποσότητα πρέπει να πάρετε
Ο γιατρός θα σας ενημερώσει σχετικά με το πόσα δισκία πρέπει να
πάρετε καθώς και για το χρονικό διάστημα λήψης. Ο γιατρός θα σας
ενημερώσει επίσης αν πρέπει να παίρνετε το Aloperidin μία ή
περισσότερες φορές την ημέρα. Μπορεί να χρειασθεί λίγος χρόνος μέχρι
να νιώσετε την πλήρη δράση του φαρμάκου. Κατά κανόνα, ο γιατρός θα
σας χορηγήσει αρχικά μια χαμηλή δόση και εν συνεχεία θα προσαρμόσει
τη δόση ώστε να είναι κατάλληλη για εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να
πάρετε τη σωστή ποσότητα.
Η δόση της αλοπεριδόλης εξαρτάται από τα ακόλουθα:
Την ηλικία σας
Την πάθηση για την οποία λαμβάνετε θεραπεία
Το αν έχετε νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα
Τα άλλα φάρμακα που παίρνετε.
Ενήλικες
Κανονικά, η δόση σας θα είναι μεταξύ 0,5 mg και 10 mg κάθε
ημέρα.
Ο γιατρός μπορεί να την τροποποιήσει ώστε να βρει την κατάλληλη
δόση για εσάς.
Η υψηλότερη δόση που θα πρέπει να παίρνουν οι ενήλικες εξαρτάται
από την πάθηση για την οποία λαμβάνουν θεραπεία και κυμαίνεται
μεταξύ 5 mg και 20 mg κάθε ημέρα.
Ηλικιωμένοι
Οι ηλικιωμένοι ξεκινούν συνήθως με 0,5 mg κάθε ημέρα ή το ήμισυ
της χαμηλότερης δόσης των ενηλίκων.
Εν συνεχεία, ο αριθμός των δισκίων που παίρνετε θα προσαρμοστεί
έως ότου ο γιατρός βρει την κατάλληλη δόση για εσάς.
Η υψηλότερη δόση που θα πρέπει να παίρνουν οι ηλικιωμένοι είναι
5 mg κάθε ημέρα εκτός εάν ο γιατρός σας αποφασίσει ότι
χρειάζεται υψηλότερη δόση.
Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 6 έως 17 ετών
Κανονικά, η δόση σας θα είναι μεταξύ 0,5 mg και 3 mg κάθε ημέρα.
Οι έφηβοι ηλικίας έως 17 ετών, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία για
σχιζοφρένεια ή προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να λάβουν
υψηλότερη δόση, έως 5 mg κάθε ημέρα.
Λήψη Aloperidin
Το Aloperidin προορίζεται για από στόματος χρήση.
Να καταπίνετε τα δισκία με μικρή ποσότητα νερού.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Aloperidin από την κανονική
Αν πάρετε μεγαλύτερη ποσότητα Aloperidin από τη συνιστώμενη ή αν
πάρει Aloperidin κάποιο άλλο άτομο, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό
σας ή επισκεφτείτε το τμήμα επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου
νοσοκομείου.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Aloperidin
Αν παραλείψετε μία δόση, πάρτε την επόμενη δόση ως συνήθως.
Κατόπιν, συνεχίστε τη λήψη του φαρμάκου σας σύμφωνα με τις
οδηγίες του γιατρού σας.
Μην πάρετε διπλή δόση.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Aloperidin
Η διακοπή της λήψης του Aloperidin θα πρέπει να γίνεται σταδιακά,
εκτός εάν ο γιατρός σας έχει δώσει διαφορετικές οδηγίες. Η απότομη
διακοπή της θεραπείας μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες,
όπως:
Ναυτία και έμετο
Δυσκολία στον ύπνο.
Ακολουθείτε πάντοτε προσεκτικά τις οδηγίες του γιατρού σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Επαγρυπνείτε για την εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων
ενεργειών
Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας αν παρατηρήσετε ή υποψιάζεστε
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα. Μπορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική
θεραπεία.
Καρδιακά προβλήματα:
Μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός – διακόπτει τη
φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς και μπορεί να προκαλέσει
απώλεια της συνείδησης.
Μη φυσιολογικά ταχύς καρδιακός ρυθμός
Πρόσθετοι καρδιακοί κτύποι.
Τα καρδιακά προβλήματα δεν είναι συχνά σε άτομα που παίρνουν
Aloperidin (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα). Έχουν
παρουσιαστεί αιφνίδιοι θάνατοι σε ασθενείς που λάμβαναν αυτό το
φάρμακο, αλλά η ακριβής συχνότητα αυτών των θανάτων δεν είναι
γνωστή. Καρδιακή ανακοπή (η καρδιά σταματά να κτυπά) έχει
επίσης εμφανιστεί σε άτομα που λαμβάνουν αντιψυχωσικά
φάρμακα.
Ένα σοβαρό πρόβλημα που ονομάζεται «κακόηθες νευροληπτικό
σύνδρομο». Αυτό προκαλεί υψηλό πυρετό, σοβαρή μυϊκή δυσκαμψία,
σύγχυση και απώλεια της συνείδησης. Είναι σπάνιο σε άτομα που
παίρνουν Aloperidin (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 1.000 άτομα).
Προβλήματα στον έλεγχο των κινήσεων του σώματος ή των άκρων
(εξωπυραμιδική διαταραχή), όπως:
Κινήσεις του στόματος, της γλώσσας, της γνάθου και
ορισμένες φορές των άκρων (όψιμη δυσκινησία)
Αίσθημα ανησυχίας ή δυσκολία του ατόμου να παραμείνει σε
ακινησία, αυξημένες κινήσεις του σώματος
Αργές ή μειωμένες κινήσεις του σώματος, σπασμωδικές
κινήσεις ή δεσμιδώσεις
Μυϊκός τρόμος ή μυϊκή δυσκαμψία, συρτό βάδισμα
Αδυναμία κίνησης
Έλλειψη έκφρασης του προσώπου που μερικές φορές ομοιάζει
με προσωπείο.
Αυτές είναι πολύ συχνές σε άτομα που παίρνουν Aloperidin (μπορεί
να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα). Αν εμφανίσετε
οποιαδήποτε από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορεί να σας
χορηγηθεί ένα πρόσθετο φάρμακο.
Σοβαρή αλλεργική αντίδραση που μπορεί να περιλαμβάνει:
Οίδημα του προσώπου, των χειλιών, του στόματος, της
γλώσσας ή του φάρυγγα
Δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή
Κνησμώδες εξάνθημα (κνίδωση).
Η αλλεργική αντίδραση δεν είναι συχνή σε άτομα που παίρνουν
Aloperidin (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 100 άτομα).
Θρόμβοι αίματος στις φλέβες, συνήθως στα κάτω άκρα (εν
τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή DVT). Έχουν αναφερθεί σε άτομα που
λαμβάνουν αντιψυχωσικά φάρμακα. Τα σημεία της DVT στα κάτω
άκρα περιλαμβάνουν οίδημα, άλγος και ερυθρότητα στα κάτω άκρα,
αλλά ο θρόμβος μπορεί να μετακινηθεί στους πνεύμονες
προκαλώντας θωρακικό άλγος και δυσκολία στην αναπνοή. Οι
θρόμβοι αίματος μπορεί να είναι πολύ σοβαροί, ως εκ τούτου,
ενημερώστε άμεσα το γιατρό σας αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από
αυτά τα προβλήματα.
Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από
τις παραπάνω σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες
Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας αν παρατηρήσετε ή υποψιάζεστε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα
10 άτομα):
Αίσθημα διέγερσης
Δυσκολία στον ύπνο
Κεφαλαλγία.
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα):
Σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας, όπως το άτομο να πιστεύει
πράγματα που δεν είναι αληθινά (παραληρητικές ιδέες) ή να
βλέπει, να αισθάνεται, να ακούει ή να οσφραίνεται πράγματα
που δεν υπάρχουν (ψευδαισθήσεις)
Κατάθλιψη
Μη φυσιολογική μυϊκή τάση
Αίσθημα ζάλης, συμπεριλαμβανομένης της ζάλης όταν το
άτομο βρίσκεται σε όρθια θέση ή σηκώνεται όρθιο
Αίσθημα υπνηλίας
Ανοδική κίνηση των οφθαλμών ή ταχείς οφθαλμικές κινήσεις
που δεν μπορείτε να ελέγξετε
Προβλήματα όρασης, όπως θαμπή όραση
Χαμηλή αρτηριακή πίεση
Ναυτία, έμετος
Δυσκοιλιότητα
Ξηροστομία ή αυξημένη έκκριση σιέλου
Δερματικό εξάνθημα
Αδυναμία ούρησης ή πλήρους κένωσης της ουροδόχου κύστης
Δυσκολία επίτευξης και διατήρησης της στύσης (ανικανότητα)
Πρόσληψη ή απώλεια σωματικού βάρους
Μεταβολές που εμφανίζονται σε αιματολογικούς ελέγχους που
σχετίζονται με το ήπαρ.
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα):
Επιδράσεις στα κύτταρα του αίματος – χαμηλός αριθμός όλων
των τύπων κυττάρων του αίματος, συμπεριλαμβάνονται
σοβαρές μειώσεις των λευκών αιμοσφαιρίων και χαμηλός
αριθμός «αιμοπεταλίων» (κύτταρα που συντελούν στην πήξη
του αίματος)
Αίσθημα σύγχυσης
Απώλεια ή μείωση της γενετήσιας ορμής
Επιληπτικές κρίσεις (σπασμοί)
Δυσκαμψία των μυών και των αρθρώσεων
Μυϊκοί σπασμοί, μυϊκές δεσμιδώσεις ή συσπάσεις που δεν
μπορείτε να ελέγξετε, συμπεριλαμβάνεται ο αυχενικός
σπασμός που προκαλεί την περιστροφή της κεφαλής προς μία
πλευρά
Προβλήματα με τη βάδιση
Λαχάνιασμα
Φλεγμονή του ήπατος ή ηπατικό πρόβλημα που προκαλεί
κιτρίνισμα του δέρματος ή των οφθαλμών (ίκτερος)
Αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στο φως του ήλιου
Κνησμός
Υπερβολική εφίδρωση
Μεταβολές του καταμήνιου κύκλου (περίοδος), όπως απώλεια
της εμμήνου ρύσεως, μακράς διάρκειας, βαριά, επώδυνη
έμμηνος ρύση
Μη αναμενόμενη παραγωγή μητρικού γάλακτος
Μαστοδυνία ή δυσφορία μαστού
Υψηλή θερμοκρασία σώματος
Οίδημα που προκαλείται από τη συσσώρευση υγρών στον
οργανισμό.
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα):
Υψηλό επίπεδο της ορμόνης που ονομάζεται «προλακτίνη» στο
αίμα
Στένωση των αεραγωγών στους πνεύμονες, προκαλώντας
δυσκολία στην αναπνοή
Δυσκολία ή αδυναμία του ατόμου να ανοίξει το στόμα
Προβλήματα κατά τη σεξουαλική επαφή.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν επίσης
αναφερθεί, αλλά η ακριβής τους συχνότητα δεν είναι
γνωστή:
Υψηλό επίπεδο «αντιδιουρητικής ορμόνης» στο αίμα (σύνδρομο
απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης)
Χαμηλό επίπεδο σακχάρου στο αίμα
Οίδημα του λάρυγγα ή σύντομος σπασμός των φωνητικών
χορδών, που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην ομιλία ή
στην αναπνοή
Αιφνίδια ηπατική ανεπάρκεια
Μείωση της ροής της χολής στο χοληδόχο πόρο
Αποφολίδωση ή απολέπιση του δέρματος
Φλεγμονή μικρών αιμοφόρων αγγείων, που οδηγεί σε
δερματικό εξάνθημα με μικρά ερυθρά ή πορφυρά εξογκώματα
Διάσπαση μυϊκού ιστού (ραβδομυόλυση)
Εμμένουσα και επώδυνη στύση του πέους
Διογκωμένοι μαστοί στους άνδρες
Χαμηλή θερμοκρασία σώματος
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό
ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http :// www . eof . gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε
να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την
ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Aloperidin
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και
δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στην κυψέλη ή στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η
τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Δισκία 1 mg και 5 mg:
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
Δισκίο 10 mg:
Να προστατεύεται από το φως.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά
απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα
φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Aloperidin
Η δραστική ουσία είναι η αλοπεριδόλη.
Δισκίο 1 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 1 mg αλοπεριδόλης
Δισκίο 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg αλοπεριδόλης
Δισκίο 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg αλοπεριδόλης
Τα άλλα συστατικά είναι:
Δισκίο 1 mg: μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, σακχαρόζη,
τάλκης, υδρογονωμένο φυτικό έλαιο.
Δισκίο 5 mg: μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, τάλκης,
υδρογονωμένο φυτικό έλαιο, ινδικοκαρμίνιο (E132).
Δισκία 10 mg: όξινο διϋδρικό φωσφορικό ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου,
στεατικό ασβέστιο, κίτρινο κινολίνης (E104).
Εμφάνιση του Aloperidin και περιεχόμενα της συσκευασίας
Δισκίο 1 mg :
Δισκίο λευκού χρώματος, στρογγυλό, με χαραγή στη μέση με την
επιγραφή «JANSSEN» στη μια πλευρά και την επιγραφή «Η/1» στην άλλη
πλευρά.
Κουτί που περιέχει κυψέλες (blisters) με 30 ή 500 δισκία.
Δισκίο 5 mg :
Δισκίο γαλάζιου χρώματος, στρογγυλό, με χαραγή στη μέση με την
επιγραφή «JANSSEN» στη μια πλευρά και την επιγραφή «Η/5» στην άλλη
πλευρά.
Κουτί που περιέχει κυψέλες (blisters) με 20 ή 150 δισκία.
Δισκίο 10 mg :
Δισκίο κίτρινου χρώματος, στρογγυλό, με χαραγή στη μέση με την
επιγραφή «JANSSEN» στη μια πλευρά και την επιγραφή «Η/10» στην άλλη
πλευρά.
Κουτί που περιέχει κυψέλες (blisters) με 20 ή 150 δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56
151 21, Πεύκη, Αθήνα
Τηλ.: 210 80 90 000
Παρασκευαστής
ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, Εργ. Β’, Λ. Ανθούσας, 153 44 Ανθούσα
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη
του ΕΟΧ με τις παρακάτω ονομασίες:
Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Ισλανδία,
Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία,
Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία:
Haldol
Δανία, Φινλανδία: Serenase
Γερμανία: Haldol-Janssen
Ελλάδα: Aloperidin
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία
φορά στις {μήνας ΕΕΕΕ}.
Άλλες πηγές πληροφοριών
Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στο
δικτυακό τόπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων: http :// www . eof . gr.
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή
ALOPERIDIN 2 mg/ml πόσιμες σταγόνες διάλυμα
αλοπεριδόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας.
Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους
προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας
τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Aloperidin και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Aloperidin
3. Πώς να πάρετε το Aloperidin
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Aloperidin
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Aloperidin και ποια είναι η χρήση του
Το φάρμακό σας ονομάζεται Aloperidin.
Το Aloperidin περιέχει τη δραστική ουσία αλοπεριδόλη. Ανήκει σε μία
ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται «αντιψυχωσικά».
Το Aloperidin χρησιμοποιείται σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά για την
αντιμετώπιση ασθενειών που επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτεστε,
αισθάνεστε ή συμπεριφέρεστε. Σε αυτές περιλαμβάνονται προβλήματα
ψυχικής υγείας (όπως η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή) και
προβλήματα συμπεριφοράς.
Αυτές οι ασθένειες μπορεί να σας κάνουν να:
Αισθάνεστε σύγχυση (παραλήρημα)
Βλέπετε, να ακούτε, να αισθάνεστε ή να οσφραίνεστε πράγματα που
δεν υπάρχουν (ψευδαισθήσεις)
Πιστεύετε πράγματα που δεν είναι αληθινά (παραισθήσεις)
Αισθάνεστε ασυνήθιστη καχυποψία (παράνοια)
Αισθάνεστε πολύ ενθουσιασμένοι, να βρίσκεστε σε υπερδιέγερση,
να είστε ενθουσιώδεις, παρορμητικοί ή υπερκινητικοί
Αισθάνεστε πολύ επιθετικοί, εχθρικοί ή βίαιοι.
Σε εφήβους και παιδιά, το Aloperidin χρησιμοποιείται για τη θεραπεία
της σχιζοφρένειας σε ασθενείς ηλικίας 13 έως 17 ετών, καθώς και για
την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς σε ασθενείς ηλικίας 6 έως
17 ετών.
Το Aloperidin χρησιμοποιείται επίσης:
Σε εφήβους και παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών και σε ενήλικες για
την αντιμετώπιση κινήσεων ή ήχων που δεν μπορούν να ελέγξουν
(τικ, ακούσιες επαναλαμβανόμενες σπασμωδικές κινήσεις), για
παράδειγμα, για την αντιμετώπιση του σοβαρού συνδρόμου
Tourette.
Σε ενήλικες για να συμβάλει στον έλεγχο των κινήσεων στη νόσο
Huntington.
Το Aloperidin χρησιμοποιείται μερικές φορές σε περιπτώσεις που άλλα
φάρμακα ή θεραπείες δεν ήταν αποτελεσματικά ή προκάλεσαν μη
αποδεκτές ανεπιθύμητες ενέργειες.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Aloperidin
Μην πάρετε το Aloperidin:
Σε περίπτωση αλλεργίας στην αλοπεριδόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο
από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην
παράγραφο 6)
Αν η αντίληψή σας για τα πράγματα γύρω σας είναι μειωμένη ή οι
αντιδράσεις σας γίνονται ασυνήθιστα αργές
Αν έχετε νόσο του Parkinson
Αν έχετε μια μορφή άνοιας που ονομάζεται «άνοια με σωμάτια
Lewy»
Αν έχετε προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση (PSP)
Αν έχετε μια καρδιακή πάθηση που ονομάζεται «παρατεταμένο
διάστημα QT», ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τον καρδιακό σας
ρυθμό που εμφανίζεται ως μη φυσιολογική καταγραφή σε ΗΚΓ
(ηλεκτροκαρδιογράφημα)
Αν έχετε καρδιακή ανεπάρκεια ή αν έχετε υποστεί πρόσφατα
καρδιακή προσβολή
Αν έχετε χαμηλό επίπεδο καλίου στο αίμα σας, το οποίο δεν έχει
αντιμετωπιστεί.
Αν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα φάρμακα που παρατίθενται στην
παράγραφο με τίτλο «Άλλα φάρμακα και Aloperidin - Μην
χρησιμοποιήσετε το Aloperidin αν παίρνετε ορισμένα φάρμακα για:»
Μην πάρετε αυτό το φάρμακο εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ισχύει
για εσάς. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας πριν πάρετε το Aloperidin.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
Το Aloperidin μπορεί να προκαλέσει καρδιακά προβλήματα, προβλήματα
ελέγχου των κινήσεων του σώματος ή των άκρων και μια σοβαρή
ανεπιθύμητη ενέργεια που ονομάζεται «νευροληπτικό κακόηθες
σύνδρομο». Μπορεί επίσης να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές
αντιδράσεις και θρόμβους στο αίμα. Θα πρέπει να είστε ενήμεροι για τις
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ενώ λαμβάνετε το Aloperidin, καθώς
ενδέχεται να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική θεραπεία. Βλέπε
«Επαγρυπνείτε για την εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών»
στην παράγραφο 4.
Ηλικιωμένοι και άτομα με άνοια
Έχει αναφερθεί μικρή αύξηση του αριθμού των θανάτων και των
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στους ηλικιωμένους με άνοια που
λαμβάνουν αντιψυχωσικά φάρμακα. Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Aloperidin, ιδιαίτερα αν έχετε άνοια.
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας αν έχετε:
Αργό καρδιακό παλμό, καρδιοπάθεια ή αν είχατε κάποιο
περιστατικό αιφνίδιου θανάτου λόγω καρδιακών προβλημάτων στο
στενό οικογενειακό σας περιβάλλον
Χαμηλή αρτηριακή πίεση ή αισθάνεστε ζάλη όταν κάθεστε σε όρθια
θέση ή σηκώνεστε όρθιος
Χαμηλό επίπεδο καλίου ή μαγνησίου (ή άλλου «ηλεκτρολύτη») στο
αίμα σας. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει τον τρόπο αντιμετώπισης
Αν είχατε ποτέ εγκεφαλική αιμορραγία ή ο γιατρός σας έχει
ενημερώσει ότι έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με άλλα άτομα
Επιληψία ή αν στο παρελθόν παρουσιάσατε επιληπτικές κρίσεις
(σπασμούς)
Προβλήματα με τους νεφρούς, το ήπαρ ή το θυρεοειδή αδένα
Υψηλό επίπεδο της ορμόνης που ονομάζεται προλακτίνη στο αίμα
σας ή καρκίνο που μπορεί να προκλήθηκε από υψηλά επίπεδα
προλακτίνης (όπως καρκίνος του μαστού)
Αν εσείς ή κάποιο άλλο άτομο στην οικογένειά σας έχετε ιστορικό
θρόμβων στο αίμα
Κατάθλιψη ή αν έχετε διπολική διαταραχή και αρχίσετε να
αισθάνεστε κατάθλιψη.
Μπορεί να χρειαστείτε πιο στενή παρακολούθηση και μεταβολή της
ποσότητας Aloperidin που λαμβάνετε.
Εάν δεν είστε βέβαιοι αν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς,
ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε Aloperidin.
Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις
Ο γιατρός σας μπορεί να επιθυμεί να διενεργήσει ηλεκτροκαρδιογράφημα
(ΗΚΓ) πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Aloperidin. Το ΗΚΓ
μετρά την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς σας.
Εξετάσεις αίματος
Ο γιατρός σας μπορεί να επιθυμεί να ελέγξει τα επίπεδα του καλίου και
του μαγνησίου (ή άλλου «ηλεκτρολύτη») στο αίμα σας πριν ή κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με Aloperidin.
Παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών
Το Aloperidin δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των
6 ετών. Αυτός ο περιορισμός υφίσταται διότι το φάρμακο δεν έχει
μελετηθεί επαρκώς σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.
Άλλα φάρμακα και Aloperidin
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε
πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Μην πάρετε το Aloperidin αν παίρνετε ορισμένα φάρμακα
για:
Προβλήματα με τον καρδιακό σας παλμό (όπως αμιοδαρόνη,
δοφετιλίδη, δισοπυραμίδη, δρονεδαρόνη, ιμπουτιλίδη, κινιδίνη
και σοταλόλη)
Κατάθλιψη (όπως σιταλοπράμη και εσιταλοπράμη)
Ψύχωση (όπως φλουφαιναζίνη, λεβομεπρομαζίνη,
περφαιναζίνη, πιμοζίδη, προχλωρπεραζίνη, προμαζίνη,
σερτινδόλη, θειοριδαζίνη, τριφθοροπεραζίνη,
τριφθοροπρομαζίνη και ζιπρασιδόνη)
Βακτηριακές λοιμώξεις (όπως αζιθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη,
ερυθρομυκίνη, λεβοφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη και
τελιθρομυκίνη)
Μυκητιασικές λοιμώξεις (όπως πενταμιδίνη)
Ελονοσία (όπως αλοφαντρίνη)
Ναυτία και έμετο (όπως δολασετρόνη)
Καρκίνο (όπως τορεμιφαίνη και βανδετανίμπη)
Επίσης, ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε βεπριδίλη (για το
θωρακικό άλγος ή τη μείωση της αρτηριακής πίεσης) ή μεθαδόνη
(αναλγητικό ή για την αντιμετώπιση του φαρμακευτικού εθισμού).
Τα φάρμακα αυτά μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης
καρδιακών προβλημάτων, ως εκ τούτου, ενημερώστε το γιατρό σας
αν παίρνετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω και μην πάρετε το
Aloperidin (Βλ. «Μην χρησιμοποιήσετε το Aloperidin:».
Μπορεί να χρειαστεί ειδική παρακολούθηση αν λαμβάνετε
ταυτόχρονα λίθιο και Aloperidin. Ενημερώστε αμέσως το
γιατρό σας και διακόψτε τη λήψη και των δύο φαρμάκων αν
εμφανίσετε:
Ανεξήγητο πυρετό ή μη ελεγχόμενες κινήσεις.
Σύγχυση, αποπροσανατολισμό, κεφαλαλγία, προβλήματα
ισορροπίας και υπνηλία.
Πρόκειται για σημεία μιας σοβαρής πάθησης.
Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο
δράσης του Aloperidin ή μπορεί να αυξήσουν την
πιθανότητα εμφάνισης καρδιακών προβλημάτων
Ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε:
Αλπραζολάμη ή βουσπιρόνη (για το άγχος)
Ντουλοξετίνη, φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη, νεφαζοδόνη,
παροξετίνη, σερτραλίνη, βαλσαμόχορτο (St John’s Wort) ή
βενλαφαξίνη (για την κατάθλιψη)
Βουπροπιόνη (για την κατάθλιψη ή ως βοήθημα για τη διακοπή
του καπνίσματος)
Καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη, ή φαινυτοΐνη (για την
επιληψία)
Ριφαμπικίνη (για βακτηριακές λοιμώξεις)
Ιτρακοναζόλη, ποσακοναζόλη ή βορικοναζόλη (για
μυκητιασικές λοιμώξεις)
Δισκία κετοκοναζόλης (για την αντιμετώπιση του συνδρόμου
Cushing)
Ινδιναβίρη, ριτοναβίρη ή σακουιναβίρη (για τον ιό της
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας ή HIV)
Χλωροπρομαζίνη ή προμεθαζίνη (για ναυτία και έμετο)
Βεραπαμίλη (για αρτηριακή πίεση ή καρδιακά προβλήματα).
Επίσης ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε οποιαδήποτε άλλα
φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, όπως δισκία
αποβολής νερού (διουρητικά).
Ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τη δόση του
Aloperidin αν παίρνετε κάποιο από αυτά τα φάρμακα.
Το Aloperidin μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης των
ακόλουθων τύπων φαρμάκων
Ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε φάρμακα για:
Να ηρεμήσετε ή να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε (ηρεμιστικά)
Άλγος (ισχυρά αναλγητικά)
Κατάθλιψη («τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά»)
Μείωση της αρτηριακής πίεσης (όπως γουανεθιδίνη και
μεθυλντόπα)
Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (αδρεναλίνη)
Διαταραχή ελαττωματικής προσοχής/υπερκινητικότητας
(ADHD) ή ναρκοληψία (γνωστά ως «διεγερτικά»)
Νόσο του Parkinson (όπως λεβοντόπα)
Αραίωση του αίματος (φαινινδιόνη).
Αν παίρνετε κάποιο από αυτά τα φάρμακα ενημερώστε το γιατρό
σας πριν πάρετε το Aloperidin.
Το Aloperidin με οινοπνευματώδη
Η κατανάλωση οινοπνεύματος ενώ παίρνετε το Aloperidin μπορεί να σας
προκαλέσει υπνηλία και μείωση της εγρήγορσης. Αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει να είστε προσεκτικοί ως προς την ποσότητα του οινοπνεύματος
που καταναλώνετε. Ενημερώστε το γιατρό σας σχετικά με την
κατανάλωση οινοπνεύματος ενόσω λαμβάνετε το Aloperidin καθώς και
για την ποσότητα που καταναλώνετε.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Κύηση - εάν είστε έγκυος, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή
σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας
πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να
μην πάρετε Aloperidin κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας.
Τα ακόλουθα προβλήματα ενδέχεται να εμφανιστούν σε νεογνά των
οποίων οι μητέρες λαμβάνουν Aloperidin τους τελευταίους 3 μήνες της
κύησης (τελευταίο τρίμηνο):
Μυϊκός τρόμος, μυϊκή δυσκαμψία ή αδυναμία
Υπνηλία ή διέγερση
Αναπνευστικά προβλήματα ή προβλήματα σίτισης
Η ακριβής συχνότητα αυτών των προβλημάτων δεν είναι γνωστή. Αν
παίρνατε Aloperidin κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και το βρέφος
σας αναπτύξει οποιαδήποτε από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες,
επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
Θηλασμός – επικοινωνήστε με το γιατρό σας αν θηλάζετε ή σκοπεύετε
να θηλάσετε. Αυτό συμβαίνει διότι μικρές ποσότητες του φαρμάκου
ενδέχεται να περάσουν στο μητρικό γάλα και εν συνεχεία στο βρέφος. Ο
γιατρός θα συζητήσει μαζί σας σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη
του θηλασμού ενόσω λαμβάνετε το Aloperidin.
Γονιμότητα - Το Aloperidin μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα μιας ορμόνης
που ονομάζεται «προλακτίνη», η οποία μπορεί να επηρεάσει τη
γονιμότητα στους άνδρες και στις γυναίκες. Συζητείστε με το γιατρό σας
αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Το Aloperidin μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε και να
χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανήματα. Ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως
νύστα, μπορεί να επηρεάσουν την εγρήγορση, ιδιαίτερα όταν ξεκινήσετε
να το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά ή μετά από μια υψηλή δόση. Μην
οδηγείτε ή χειρίζεστε οποιαδήποτε εργαλεία ή μηχανήματα χωρίς πρώτα
να το συζητήσετε με το γιατρό σας.
Το Aloperidin περιέχει
Οι πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 2 mg/ml περιέχουν παραϋδροξυβενζοϊκό
μεθυλεστέρα (Ε218):
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις (πιθανόν
καθυστερημένες).
3. Πώς να πάρετε το Aloperidin
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Πόση ποσότητα πρέπει να πάρετε
Ο γιατρός θα σας ενημερώσει σχετικά με την ποσότητα Aloperidin που
πρέπει να πάρετε καθώς και για το χρονικό διάστημα λήψης. Ο γιατρός
θα σας ενημερώσει επίσης αν πρέπει να παίρνετε το Aloperidin μία ή
περισσότερες φορές την ημέρα. Μπορεί να χρειασθεί λίγος χρόνος μέχρι
να νιώσετε την πλήρη δράση του φαρμάκου. Κατά κανόνα, ο γιατρός θα
σας χορηγήσει αρχικά μια χαμηλή δόση και εν συνεχεία θα προσαρμόσει
τη δόση ώστε να είναι κατάλληλη για εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να
πάρετε τη σωστή ποσότητα.
Η δόση της αλοπεριδόλης εξαρτάται από τα ακόλουθα:
Την ηλικία σας
Την πάθηση για την οποία λαμβάνετε θεραπεία
Το αν έχετε νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα
Τα άλλα φάρμακα που παίρνετε.
Ενήλικες
Κανονικά, η δόση σας θα είναι μεταξύ 0,5 mg και 10 mg κάθε
ημέρα.
Ο γιατρός μπορεί να την τροποποιήσει ώστε να βρει την κατάλληλη
δόση για εσάς.
Η υψηλότερη δόση που θα πρέπει να παίρνουν οι ενήλικες εξαρτάται
από την πάθηση για την οποία λαμβάνουν θεραπεία και κυμαίνεται
μεταξύ 5 mg και 20 mg κάθε ημέρα.
Ηλικιωμένοι
Οι ηλικιωμένοι ξεκινούν συνήθως με 0,5 mg κάθε ημέρα ή το ήμισυ
της χαμηλότερης δόσης των ενηλίκων.
Εν συνεχεία, η ποσότητα του Aloperidin που παίρνετε θα
προσαρμοστεί έως ότου ο γιατρός βρει την κατάλληλη δόση για
εσάς.
Η υψηλότερη δόση που θα πρέπει να παίρνουν οι ηλικιωμένοι είναι
5 mg κάθε ημέρα εκτός εάν ο γιατρός σας αποφασίσει ότι
χρειάζεται υψηλότερη δόση.
Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 6 έως 17 ετών
Κανονικά, η δόση σας θα είναι μεταξύ 0,5 mg και 3 mg κάθε ημέρα.
Οι έφηβοι ηλικίας έως 17 ετών, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία για
σχιζοφρένεια ή προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να λάβουν υψηλότερη
δόση, έως 5 mg κάθε ημέρα.
Λήψη Aloperidin
Το Aloperidin προορίζεται για από στόματος χρήση.
Πριν από το λήψη, μπορείτε να αναμείξετε το πόσιμο διάλυμα
Aloperidin με λίγο νερό, αλλά μην το αναμείξετε με άλλα υγρά.
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για το πόσιμο διάλυμα
2 mg/ml – σταγονομετρικός περιέκτης μόνο:
Αφαιρέστε το πώμα από τη φιάλη
πιέζοντάς το προς τα κάτω και γυρίζοντάς
το αριστερόστροφα.
Αναποδογυρίστε τη φιάλη πάνω από ένα
κουτάλι.
Πιέστε απαλά τη φιάλη στα πλάγια και
μετρήστε τον αριθμό των σταγόνων που
πρέπει να πάρετε.
Πιείτε το διάλυμα αμέσως.
Κλείστε τη φιάλη.
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για το πόσιμο διάλυμα 2 mg/ml – φιάλη με
σύριγγα για από στόματος χρήση μόνο.
Πρέπει να πάρετε το διάλυμα χρησιμοποιώντας τη σύριγγα για από
στόματος χρήση.
Τοποθετήστε τη φιάλη σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Αφαιρέστε το πώμα από τη φιάλη πιέζοντάς το
προς τα κάτω και γυρίζοντάς το αριστερόστροφα
(εικόνα 1).
Το ένα άκρο της σύριγγας για από στόματος
χρήση φέρει έμβολο. Τοποθετήστε το άλλο άκρο
στο διάλυμα στη φιάλη.
Ενώ κρατάτε τον κάτω δακτύλιο στη σύριγγα
για από στόματος χρήση, τραβήξτε τον επάνω
δακτύλιο του εμβόλου προς τα πάνω. Συνεχίστε
να το κάνετε αυτό έως ότου γίνει ορατή η
επισήμανση του αριθμού των χιλιοστόλιτρων
(ml) (εικόνα 2).
Κρατώντας τον κάτω δακτύλιο, αφαιρέστε
ολόκληρη τη σύριγγα για από στόματος χρήση
από τη φιάλη (εικόνα 3).
Αδειάστε το περιεχόμενο της σύριγγας για από
στόματος χρήση σε ένα κουτάλι ή σε μία κούπα.
Κάντε το αυτό μετακινώντας τον άνω δακτύλιο
προς τα κάτω ενώ εξακολουθείτε να κρατάτε τον
κάτω δακτύλιο.
Πιείτε το διάλυμα αμέσως.
Κλείστε τη φιάλη και εν συνεχεία ξεπλύνετε τη
σύριγγα για από στόματος χρήση με λίγο νερό.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Aloperidin από την κανονική
Αν πάρετε μεγαλύτερη ποσότητα Aloperidin από τη συνιστώμενη ή αν
πάρει Aloperidin κάποιο άλλο άτομο, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό
σας ή επισκεφτείτε το τμήμα επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου
νοσοκομείου.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Aloperidin
Αν παραλείψετε μία δόση, πάρτε την επόμενη δόση ως συνήθως.
Κατόπιν, συνεχίστε τη λήψη του φαρμάκου σας σύμφωνα με τις
οδηγίες του γιατρού σας.
Μην πάρετε διπλή δόση.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Aloperidin
Η διακοπή της λήψης του Aloperidin θα πρέπει να γίνεται σταδιακά,
εκτός εάν ο γιατρός σας έχει δώσει διαφορετικές οδηγίες. Η απότομη
διακοπή της θεραπείας μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες,
όπως:
Ναυτία και έμετο
Δυσκολία στον ύπνο.
Ακολουθείτε πάντοτε προσεκτικά τις οδηγίες του γιατρού σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Επαγρυπνείτε για την εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων
ενεργειών
Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας αν παρατηρήσετε ή υποψιάζεστε
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα. Μπορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική
θεραπεία.
Καρδιακά προβλήματα:
Μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός – διακόπτει τη
φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς και μπορεί να προκαλέσει
απώλεια της συνείδησης.
Μη φυσιολογικά ταχύς καρδιακός ρυθμός
Πρόσθετοι καρδιακοί κτύποι.
Τα καρδιακά προβλήματα δεν είναι συχνά σε άτομα που παίρνουν
Aloperidin (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα). Έχουν
παρουσιαστεί αιφνίδιοι θάνατοι σε ασθενείς που λάμβαναν αυτό το
φάρμακο, αλλά η ακριβής συχνότητα αυτών των θανάτων δεν είναι
γνωστή. Καρδιακή ανακοπή (η καρδιά σταματά να κτυπά) έχει
επίσης εμφανιστεί σε άτομα που λαμβάνουν αντιψυχωσικά
φάρμακα.
Ένα σοβαρό πρόβλημα που ονομάζεται «κακόηθες
νευροληπτικό σύνδρομο». Αυτό προκαλεί υψηλό πυρετό, σοβαρή
μυϊκή δυσκαμψία, σύγχυση και απώλεια της συνείδησης. Είναι
σπάνιο σε άτομα που παίρνουν Aloperidin (μπορεί να επηρεάσει έως
1 στα 1.000 άτομα).
Προβλήματα στον έλεγχο των κινήσεων του σώματος ή των
άκρων (εξωπυραμιδική διαταραχή), όπως:
Κινήσεις του στόματος, της γλώσσας, της γνάθου και
ορισμένες φορές των άκρων (όψιμη δυσκινησία)
Αίσθημα ανησυχίας ή δυσκολία του ατόμου να παραμείνει σε
ακινησία, αυξημένες κινήσεις του σώματος
Αργές ή μειωμένες κινήσεις του σώματος, σπασμωδικές
κινήσεις ή δεσμιδώσεις
Μυϊκός τρόμος ή μυϊκή δυσκαμψία, συρτό βάδισμα
Αδυναμία κίνησης
Έλλειψη έκφρασης του προσώπου που μερικές φορές ομοιάζει
με προσωπείο.
Αυτές είναι πολύ συχνές σε άτομα που παίρνουν Aloperidin (μπορεί
να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα). Αν εμφανίσετε
οποιαδήποτε από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορεί να σας
χορηγηθεί ένα πρόσθετο φάρμακο.
Σοβαρή αλλεργική αντίδραση που μπορεί να περιλαμβάνει:
Οίδημα του προσώπου, των χειλιών, του στόματος, της
γλώσσας ή του φάρυγγα
Δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή
Κνησμώδες εξάνθημα (κνίδωση).
Η αλλεργική αντίδραση δεν είναι συχνή σε άτομα που παίρνουν
Aloperidin (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 100 άτομα).
Θρόμβοι αίματος στις φλέβες, συνήθως στα κάτω άκρα (εν
τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή DVT). Έχουν αναφερθεί σε άτομα που
λαμβάνουν αντιψυχωσικά φάρμακα. Τα σημεία της DVT στα κάτω
άκρα περιλαμβάνουν οίδημα, άλγος και ερυθρότητα στα κάτω άκρα,
αλλά ο θρόμβος μπορεί να μετακινηθεί στους πνεύμονες
προκαλώντας θωρακικό άλγος και δυσκολία στην αναπνοή. Οι
θρόμβοι αίματος μπορεί να είναι πολύ σοβαροί, ως εκ τούτου,
ενημερώστε άμεσα το γιατρό σας αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από
αυτά τα προβλήματα.
Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από
τις παραπάνω σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες
Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας αν παρατηρήσετε ή υποψιάζεστε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα
10 άτομα):
Αίσθημα διέγερσης
Δυσκολία στον ύπνο
Κεφαλαλγία.
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα):
Σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας, όπως το άτομο να πιστεύει
πράγματα που δεν είναι αληθινά (παραληρητικές ιδέες) ή να
βλέπει, να αισθάνεται, να ακούει ή να οσφραίνεται πράγματα
που δεν υπάρχουν (ψευδαισθήσεις)
Κατάθλιψη
Μη φυσιολογική μυϊκή τάση
Αίσθημα ζάλης, συμπεριλαμβανομένης της ζάλης όταν το
άτομο βρίσκεται σε όρθια θέση ή σηκώνεται όρθιο
Αίσθημα υπνηλίας
Ανοδική κίνηση των οφθαλμών ή ταχείς οφθαλμικές κινήσεις
που δεν μπορείτε να ελέγξετε
Προβλήματα όρασης, όπως θαμπή όραση
Χαμηλή αρτηριακή πίεση
Ναυτία, έμετος
Δυσκοιλιότητα
Ξηροστομία ή αυξημένη έκκριση σιέλου
Δερματικό εξάνθημα
Αδυναμία ούρησης ή πλήρους κένωσης της ουροδόχου κύστης
Δυσκολία επίτευξης και διατήρησης της στύσης (ανικανότητα)
Πρόσληψη ή απώλεια σωματικού βάρους
Μεταβολές που εμφανίζονται σε αιματολογικούς ελέγχους που
σχετίζονται με το ήπαρ.
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα):
Επιδράσεις στα κύτταρα του αίματος – χαμηλός αριθμός όλων
των τύπων κυττάρων του αίματος, συμπεριλαμβάνονται
σοβαρές μειώσεις των λευκών αιμοσφαιρίων και χαμηλός
αριθμός «αιμοπεταλίων» (κύτταρα που συντελούν στην πήξη
του αίματος)
Αίσθημα σύγχυσης
Απώλεια ή μείωση της γενετήσιας ορμής
Επιληπτικές κρίσεις (σπασμοί)
Δυσκαμψία των μυών και των αρθρώσεων
Μυϊκοί σπασμοί, μυϊκές δεσμιδώσεις ή συσπάσεις που δεν
μπορείτε να ελέγξετε, συμπεριλαμβάνεται ο αυχενικός
σπασμός που προκαλεί την περιστροφή της κεφαλής προς μία
πλευρά
Προβλήματα με τη βάδιση
Λαχάνιασμα
Φλεγμονή του ήπατος ή ηπατικό πρόβλημα που προκαλεί
κιτρίνισμα του δέρματος ή των οφθαλμών (ίκτερος)
Αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στο φως του ήλιου
Κνησμός
Υπερβολική εφίδρωση
Μεταβολές του καταμήνιου κύκλου (περίοδος), όπως απώλεια
της εμμήνου ρύσεως, μακράς διάρκειας, βαριά, επώδυνη
έμμηνος ρύση
Μη αναμενόμενη παραγωγή μητρικού γάλακτος
Μαστοδυνία ή δυσφορία μαστού
Υψηλή θερμοκρασία σώματος
Οίδημα που προκαλείται από τη συσσώρευση υγρών στον
οργανισμό.
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα):
Υψηλό επίπεδο της ορμόνης που ονομάζεται «προλακτίνη» στο
αίμα
Στένωση των αεραγωγών στους πνεύμονες, προκαλώντας
δυσκολία στην αναπνοή
Δυσκολία ή αδυναμία του ατόμου να ανοίξει το στόμα
Προβλήματα κατά τη σεξουαλική επαφή.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν επίσης
αναφερθεί, αλλά η ακριβής τους συχνότητα δεν είναι
γνωστή:
Υψηλό επίπεδο «αντιδιουρητικής ορμόνης» στο αίμα (σύνδρομο
απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης)
Χαμηλό επίπεδο σακχάρου στο αίμα
Οίδημα του λάρυγγα ή σύντομος σπασμός των φωνητικών
χορδών, που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην ομιλία ή
στην αναπνοή
Αιφνίδια ηπατική ανεπάρκεια
Μείωση της ροής της χολής στο χοληδόχο πόρο
Αποφολίδωση ή απολέπιση του δέρματος
Φλεγμονή μικρών αιμοφόρων αγγείων, που οδηγεί σε
δερματικό εξάνθημα με μικρά ερυθρά ή πορφυρά εξογκώματα
Διάσπαση μυϊκού ιστού (ραβδομυόλυση)
Εμμένουσα και επώδυνη στύση του πέους
Διογκωμένοι μαστοί στους άνδρες
Χαμηλή θερμοκρασία σώματος
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό
ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http :// www . eof . gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε
να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την
ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Aloperidin
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και
δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στην ετικέτα της φιάλης ή στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης
είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Να προστατεύεται
από το φως. Μην καταψύχετε.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά
απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα
φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Aloperidin
Η δραστική ουσία είναι η αλοπεριδόλη.
Κάθε ml διαλύματος περιέχει 2 mg αλοπεριδόλης.
Τα άλλα συστατικά είναι:
γαλακτικό οξύ, παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας (Ε218),
κεκαθαρμένο ύδωρ.
Εμφάνιση του Aloperidin και περιεχόμενα της συσκευασίας
Διαυγές, άχρωμο διάλυμα.
Κουτί που περιέχει μία φιάλη των 30 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56
151 21, Πεύκη, Αθήνα
Τηλ.: 210 80 90 000
Παρασκευαστής
ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, 49
ο
χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Αυλώνας.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη
του ΕΟΧ με τις παρακάτω ονομασίες:
Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία,
Ηνωμένο Βασίλειο:
Haldol
Δανία, Φινλανδία: Serenase
Γερμανία: Haldol-Janssen
Ελλάδα: Aloperidin
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία
φορά στις {μήνας ΕΕΕΕ}.
Άλλες πηγές πληροφοριών
Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στο
δικτυακό τόπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων: http :// www . eof . gr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες
υγείας:
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για το πόσιμο διάλυμα 2 mg/ml –
σταγονομετρικός περιέκτης μόνο:
Το πόσιμο διάλυμα ALOPERIDIN 2 mg/ml σε σταγονομετρικό περιέκτη
προορίζεται για τη χορήγηση εφάπαξ δόσεων αλοπεριδόλης έως 2 mg
(αντιστοιχεί σε 20 σταγόνες).
Παρακάτω παρουσιάζονται ο αριθμός των σταγόνων που απαιτείται για
την επίτευξη μίας δεδομένης εφάπαξ δόσης χρησιμοποιώντας το πόσιμο
διάλυμα ALOPERIDIN 2 mg/ml.
Πίνακας μετατροπής για το πόσιμο διάλυμα ALOPERIDIN
2 mg/ml
mg
αλοπεριδόλης
Αριθμός σταγόνων
ALOPERIDIN
(σταγονομετρικός
περιέκτης)
0,1 mg 1 σταγόνα
0,2 mg 2 σταγόνες
0,3 mg 3 σταγόνες
0,4 mg 4 σταγόνες
0,5 mg 5 σταγόνες
1 mg 10 σταγόνες
2 mg 20 σταγόνες
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για το πόσιμο διάλυμα 2 mg/ml – φιάλη με
σύριγγα για από στόματος χρήση μόνο.
Το πόσιμο διάλυμα ALOPERIDIN 2 mg/ml σε φιάλη με σύριγγα για από
στόματος χρήση προορίζεται για χορήγηση εφάπαξ δόσεων αλοπεριδόλης
0,5 mg και άνω (αντιστοιχεί σε 0,25 ml και άνω).
Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσότητα (ml) που απαιτείται για την
επίτευξη μίας δεδομένης εφάπαξ δόσης χρησιμοποιώντας το πόσιμο
διάλυμα ALOPERIDIN 2 mg/ml.
Πίνακας μετατροπής για το πόσιμο διάλυμα ALOPERIDIN
2 mg/ml
mg
αλοπεριδόλης
ml ALOPERIDIN
(φιάλη με σύριγγα για
από στόματος χρήση)
0,5 mg 0,25 ml
1 mg 0,5 ml
2 mg 1 ml
5 mg 2,5 ml
10 mg 5 ml
15 mg 7,5 ml
20 mg 10 ml