ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφοριες για το χρηστη
Isoptin
®
240 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
V
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
πριναρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
 !"#$%&'$(%!"$) *$
 &
+ ,!-","(-")%."(#$"#"/0-$%&
1$ #2"/0!"#30-0$0$%&4 
-",- $"/0$%&5-") %-"0,$
**.0/0 $/-/%$3, %) )/
0$%&
+ -""#$0- -3/ ,". /"$"#
"/0-$%&6$!003-3 # -3/
 ,"-  ,"$-"  !"#$%&7,-
-""8&
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
9 :) Isoptin0-) !"#$
; :-",-  (")<-" -"Isoptin
= >% -"Isoptin
8 >3 ,% -3/% ,"%
? >% $$Isoptin
@& >"!/ %$$0$)%0-,%-"")%
1. Τι είναι το Isoptin και ποια είναι η χρήση του
:Isoptin #0$/)/"/0(- /< -0$,%( 
( $*$)--"< %0"$0,%%%
0"%0( /"()( 0 )0 3"-)%
""0#%-,"$%&
1"!("0#*"-/) $,//*" 0#$"# ( 
$*$)$ 0"0%)%/A0,%) %( )( &+ %
 0%/0")$ /$-"/*)  %$%/*0,%
"$)%%0 ($% ,"%$ 0"0/0,//$
  %/")&
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Isoptin
Μην πάρετε το Isoptin
$-")-($")%$*"-/)#$-#--
$$0"/0B ," $ -""@C&
$-")-($0" %DE
$-")-($0-00-0$/;#=*3/B0%-
$3 )%/0%" ! */C
$-")-($$ "/ $ %*0/*B0%-$3 )%
/0%" ! */C
2
$-")-($0"0#% -"0%//(/, 0$/3$%.
/0""-=?F.0G#- / 0#-)$ $# ($%- (-
;HIJB0% -"0"$ , $
-"00#!0")--$3"-)/*"-/)C
$-")-($0-0#%/"/"#%G-"$/0-"$)
-"-"(/0/)B-&!&$ "/KLMENDNKO.
$ "/PQNRNNJPSNC&T$3 )%),! 0)   
 - 00#!""3/)$/-"/* /, %%
00#%/"/"#%. !"3)"!("0#*"-/)&
$$ $//*/-") B*,--""UV"/00
WDONUC
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
6-3 3)$"#"/0-$%-" -"Isoptin&
X3"-)-,"$%/Isoptin.""0#-)$$3 %-",-
,! 0!" 0$#/&
1!"#$%"!("0#%*"-/)% 03-",- ) /
)"-"$!#Y
- $-")-($,%/"/%/0")
- $-")-($0"0-0$/.9*3/0-00
-0$/.*"0")%0$$)%
- $-")-($-/*  ""3/0.*# $)%
- $-")-($-/* ) 
- $-")-($0"0#% -"0%
- $-")-($-,!-$
- $-")-($-/*  $)%% ($%HMGCoA
- $-")-($"! % "/A0#%/*)*$%B-(%/$3, 
gravis.$ "/LambertEaton.-"!("/, /A0#$")DuchenneC
- $-")-($ "0#%$")%B*"-/) -/0" /
 /03"$C
- $-")-($-0#%$")%&
Άλλα φάρμακα και Isoptin
+ /"$"#"/0- $% -)" .,!-"$
-"#/-") -""/0&Z00"/, Y
-"<$) ."<$) ./-".-"-" B#* $)%C
0A )#0 ) B ""3/0C
3) B $3/0C
0"*/<-) # A B --0G -"$/0C
/-"/) B 03-0C
*")B *0C
0!0) B "3"0C
0"3"/0) . "3"/0) . "/-0) . 3"/0) 
B /0"*0C
"*0) B  -$/0C
 *"*B*"*"0C
*$-" ./</B!0C
) .) B0"0,%0$)%C
$/) B ( $#%( H
;
-!,( C
00$-") . *"/%. $"/%. 0"/%
B $0G $0$0C
"*$) .*$) .$/*$) B -/0C
3
/"- B( $#%( -!,( %$" ) %C
$ -"< B0"0,%C
*" B -00C
*/-") B3"-)0"0  $/( C
!/%0",-"
St&John2sWortBHypericumperforatumG*$/!"C&
+-)$%.-"0($)%-" /*"-/)Y
 -"$0. "0. $0 B )$!$ %
-$0#%"$%C
HIV ""A0"/0B$%$0, "($%%*"-/)%
$-$/C
)3B$% "0%C
"/A0)-0$,%B )$!$%"$%%C
0$00B/, $/"")%C
3 B0CB$( --,( %$-$/C
 $)% %  ($%  HMG CoA B$) %C B, " %
!"#$%*"-/)%//0"" #$0-)$-"%
- (C&
Το Isoptin με τροφές και ποτά και οινόπνευμα
:$0)/*  0-")/$$"0#)/&1
*"-/)/-") #$-)-%0%$)/0 
-*"  -*#%&+-/, (%.-)"$%0%/-") 
3)&
Κύηση και θηλασμός
+ )$3,0%#3<. /)</-") )$3,0%#$!<
-0#$-).<#$$/*#"#"/0-
$%-"-""/0&
1*"-/)3-",- !")0"0%0/$ %/ 
 0"3) %-")&+-)$%.*"-/),"! 
-0 0"/0/-")  ! 3)$)/%/0#%
,*%0 00-00") $/"0$  3"(-&
>""$/, $!)$  3"(-/-!"#$-$/,
$!0#$%*"-/)%$*",) !/#BH.9[9F%
$%%/,"%-$/C0!"#$%*"-/)%/-") 
) $/*#/3$/&4 /-") -0$)-3 
0  $ , 0*",&\( !/, $*"
 -3/( " $3< *",.*"-/)/-") 
!"$/-3)0"03$//  ) -(%
-")-"%%%/,"%&
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
+)%% -"$0#%"$%. / $3$)
03$3 %."!("0#*"-/)/-") -"$ 0 
#$%.!"$//! /( #"$)%$-0)  %$ 3#0%&6
$!)"0 "!#%3"-)%. $ . 
</0-"/0/Isoptin0-)!"#$% - /%&
3. Πώς να πάρετε το Isoptin
4
> -)" "/0$"$/( /%)%
"#"/0-$%&+ ,!/*)%."(#$"#
"/0-$%&
1$Isoptin-",- /0. /*"%
-,"$%&:"/0-",- /* 00.$/( /%
)%"&:$0)0-)  /$/0-".0
-")/$$"0#)/&
1"$/%-$%Isoptin;8Hmg"!)<0/,$ "$;"%-
!"#$"/0.3 $/,$/=8"%0"0)9H
9;"%&+0% 03")$%"%./"#$$) 9$0)
-"/, %-,$/$% /,"&Z$3 )%-!"< 
)"-"0#/)($%""0#%-)$%.3"-)"!)</
/$$0)03-"()&Z-")-($-/-*/%(#%
0"3)-)$%$%.#/-") 3$/,$$
;$0)-"/, %-,$/$% /,"B, -"()0/$(%, 
*".//$$#/9;(" C&+-$/) $0)Isoptin
;8Hmg/-") 0-)$/,$.-",- %,$ 0"*,$"$)
0 0")$3"- %"&
Z/0"!" *$. 3-",- ) -,"*$%/"#$%$%
( 8]Hmg&5 *"!,$#//-") -"-)$%
-"- ($%.$ 0"3) 0)- "&
^-# #0%-!"< /0""%$%.)3 
$0)Isoptin 80mg040mg&
_"0#$")
1"!("0#*"-/)3-",- !"$/-)/-"$!#0
$3 )%/ "0#$")3-",- -"03 $ &
1-0#$")
Z$3 )%/-0#$")"$%"!("0#%*"-/)%
-) 0-") . /*"%--3%.(
/(/, /*$/"/0&Z% %-"-$%-",- 
) /)0$%$%/)"-"$!#$%$3 )%/
-0#$")."!)< %-!/,%$%B-&!&0""(0)
$3 )%Y9$0)Isoptin8Hmg",% /,"CB7&-""
>"-#$%0-"%C&
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Isoptin από την κανονική
Z-"-$%-"$)%-) $0  " $0/)#
-0 ( #$/"$%/,$(%&:$/-/-,!
-""3)$,%%-"-$%) -$.*"0")/,!"
`*3/0-00%-0$/%0*0/*0#-$.
-"0/).#3"%0/*0#,($&a!  "3)0
3 (%-,$/-"$)%&
:&X, "4"$( Y;9Hbbc=bbb
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Isoptin
+ !$/$.-" /,$(%/%3/3)&d$$
-$<"
-/ $.-")`$-!$&5 -"-#$
 -"$$-!$&
5
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Isoptin
+ /"$"$%-"$/#$ -)" "/0
003#$$/*#&
+ ,!-"$$"%"(#$%$!0/!"#$
"/0."(#$"#"/0-$%&
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
e-(%"/0.,$0"/0/-") -"0,$
 -3/% ,"% 0 -"$< $%% 3"-%&
1$! ")<(%Y-$! #Bf9G9HC.$! #Bf9G9HH,(%g9G9HC.!
$! #Bf9G9&HHH,(%g9G9HHC.$- Bf9G9H&HHH,(%g9G9&HHHC.-$- 
Bg9G9H&HHHC. ($$! B )  #0)/$#%-
3,$//, C&
T-$!  "/ % -3/% ,"%) - 0,%.<.
"!,%$" "0$$#/%Y ).$00
00%.03%0*"0").!0").)$3/-/ .
-$.,`.-""0)/00-($&
+-)$%.-"0( -3/% ,"%,!  "3)-0 0,%
/,%/*"-/)0--"03$/ 00")Y
Συχνές -3/% ,"%Y> 0,%.<.*"0").,`.
-$. ).$0.)/-""0&
Όχι συχνές -3/% ,"%Y6)$3/-/ .!0").00
%.0-($&
Σπάνιες -3/% ,"%Y>"$3$)."/%.- )./*,%.
,/%.-")"($&
6 -3/% ,"%άγνωστης συχνότηταςYh-"$3$).
(-"/0#"!#.-"$B"-"$Ci.--0,%0")$%.
-"0/).)%.0-00%-0$/%B9.;.=*3/C.
0"0# -"0.*0/*0#-$.*0/*0#*"0").
$$).*"!$-$/%.$- .00#$").-"-$)( 
( .%.)/.$ "/StevensJohnson.-/""3/.
(-0).0 $/%.-"". 3/0*%.0 )($.
"3")./A0# /)./). "0# -"0.$0#
$").0"". 0/$)./, -"0) $)/.
/, -0, </&
ih-"!/) "./ 00").-"$%B"-"$C-
$!)</$ $/, !"#$*"-/)%00!0) %&6/-")
)$0!0) ,"! /00"/
(% $#%jkM=l80%mJ-*"-/)&
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
+ -""#$0- -3/ ,". /"$"#
"/0-$%# G  $0/$%&6$!003-3 #
 -3/ ,"-  ,"$-"  !"#$%&
5-")-)$%  ," -3/% ,"%-3)%
[ $ +3 0T" $/"/0( .5$)( ;]8.Rn9??@;o"%.
63# .:Yp=H;9=;H8H=]HG==b.Yp=H;9H@?8c?]?.q$-%Y
OOYGGQQQ&r&J. +.#
6
[ $%"/00,%h-"$)%.h-")h)%.jk98b?.
QQQ&&JS&GD.stYp=?b;;@H]@8c. X-"&
5,$(% "% -3/(  " /-") *3#$$
$#-"$$"( -"" $!0/ $-" %
"/0&
5. Πώς να φυλάσσετε το Isoptin
$$$3"/0"$)/0""#)$( ;?uC&
:"/0-",- $$$/,"- *,- 0 
3  -&
_/!"$/-)"/0/ /"/ )#%-
 ,"$0)/\1v1&1/"/ )#%) )
/,"/# - ,"0)&
5 -"/0$ "%-!,$%#$00-"")//&
m(#$"/0-$%-% -"/0- 
!"$/-)-&6/,"3*3#$ $ -"$$)
-"* %&
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
IsoptinΤι περιέχει το
1"$0#$)) verapamilhydrochloride&
:  ,0! )  Cellulose microcrystalline, sodium alginate, polyvidone,
magnesium stearate, water purified, hypromellose, macrogol 400, macrogol 6000, talc, titanium
dioxide E171, sicopharm green lake, montan glycol wax.
Εμφάνιση του Isoptin και περιεχόμενο της συσκευασίας
X)/;H$0)&
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
BGP>mTwT_:65&+&>&+&
6&4/")@=
9b8?@V/%
:&Y;9Hc]c9bbb
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
7" *%o<- #%\&.
\(&^ X" ;;@.
;;=8\$.\0($)
:&Y;;;HbbHH
Παραγωγός:
7q6_+v6&+&.+"$$72[># 60#%
7
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις {ημερομηνία}.
8