ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
PEVARYL 1% w/w κολπική κρέμα
PEVARYL 150 mg κολπικά υπόθετα
Νιτρική εκοναζόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για
κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το PEVARYL και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το PEVARYL
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το PEVARYL
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το PEVARYL
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το PEVARYL και ποια είναι η χρήση του
Η κολπική κρέμα και τα κολπικά υπόθετα PEVARYL είναι φάρμακα κατά των
μυκήτων. Ενδείκνυνται για τη θεραπεία των αιδοιοκολπικών μυκητιάσεων και
της μυκωτικής βαλανίτιδας.
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησι οποιήσετε το PEVARYL
Μην χρησιμοποιήσετε το PEVARYL
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη νιτρική εκοναζόλη ή σε
οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται
στην παράγραφο 6).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
- πρέπει να αποφεύγεται η επαφή προϊόντων οικογενειακού
προγραμματισμού από ελαστικό, όπως προφυλακτικό ή διάφραγμα
(κομμάτι ελαστικού που τοποθετείται μέσα στον κόλπο) και του
PEVARYL. Αν συμβεί αυτό, μπορεί να καταστραφεί το ελαστικό, και να μη
μπορούν να αποφευχθούν εγκυμοσύνη ή σεξουαλικά μεταδιδόμενα
νοσήματα. Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν σπερματοκτόνα
αντισυλληπτικά πρέπει να συμβουλευθούν τον γιατρό, επειδή μια τοπική
κολπική θεραπεία μπορεί να αδρανοποιήσει το σπερματοκτόνο
αντισυλληπτικό.
- η κολπική κρέμα και τα κολπικά υπόθετα PEVARYL προορίζονται μόνο
2
για κολπική χρήση. Δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα μάτια, ούτε
να λαμβάνονται από το στόμα.
- σε περίπτωση που παρουσιάσετε αντίδραση που οφείλεται σε
υπερευαισθησία ή χημικό ερεθισμό, η χρήση του φαρμάκου πρέπει να
διακοπεί.
Άλλα φάρμακα και PEVARYL
Εάν εσείς ή ο σεξουαλικός σας σύντροφος χρησιμοποιείτε αντισυλληπτικά
προϊόντα από ελαστικό, όπως αντισυλληπτικά διαφράγματα ή προφυλακτικά,
δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το PEVARYL, γιατί μπορεί να καταστραφεί το
ελαστικό και η αντισυλληπτική μέθοδος δεν θα είναι αξιόπιστη. Σε αυτή την
περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη αντισυλληπτική
μέθοδο.
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα από στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά (όπως βαρφαρίνη ή
ασενοκουμαρόλη). Μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή της δοσολογίας του
αντιπηκτικού.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν
παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας
έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Κύηση και θηλασμός
Κύηση
Εάν είστε έγκυος ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, ζητήστε τη συμβουλή
του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο. Το
PEVARYL δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το πρώτο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης εκτός εάν ο θεράπων ιατρός θεωρεί ότι είναι απαραίτητο για την
καλή ποιότητα ζωής σας.
Το PEVARYL μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου και
τρίτου τριμήνου εάν το δυνητικό όφελος για τη μητέρα υπερτερεί των πιθανών
κινδύνων για το έμβρυο.
Θηλασμός
Δεν είναι γνωστό εάν η νιτρική εκοναζόλη εκκρίνεται στο μητρικό γάλα όταν
το PEVARYL εφαρμόζεται κολπικά. Εάν θηλάζετε ζητήστε τη συμβουλή του
γιατρού σας προτού χρησιμοποιήσετε το PEVARYL.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Καμία γνωστή επίδραση.
Η κολπική κρέμα PEVARYL περιέχει βενζοϊκό οξύ Ε210 και
βουτυλοϋδροξυανισόλη Ε320.
Η κολπική κρέμα PEVARYL περιέχει βενζοϊκό οξύ Ε210, το οποίο μπορεί να
προκαλέσει ήπιο ερεθισμό στο δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους. Επίσης
περιέχει βουτυλοϋδροξυανισόλη Ε320, η οποία μπορεί να προκαλέσει τοπικές
δερματικές αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα από επαφή) ή ερεθισμό στα μάτια και
τους βλεννογόνους.
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το PEVARYL
3
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας.
Ενήλικες γυναίκες
Κολπική κρέμα:
Το περιεχόμενο ενός γεμάτου προωθητήρα (applicator)
χορηγείται στον κόλπο, μια φορά την ημέρα, κατά την κατάκλιση, για όχι
λιγότερο διάστημα από 14 συνεχείς ημέρες. Η θεραπεία πρέπει να συνεχισθεί
για όλο το διάστημα και αν ακόμη τα υποκειμενικά συμπτώματα (κνησμός και
λευκόρροια) έχουν παρέλθει.
Κολπικά υπόθετα :
Ένα υπόθετο τοποθετείται βαθιά στον κόλπο (βλ. εικόνα 1
και 2), μία φορά την ημέρα, για τρεις συνεχείς ημέρες. Αυτό επιτυγχάνεται
καλύτερα στην ύπτια θέση. Σε περίπτωση υποτροπής ή αν η καλλιέργεια μετά
από μία εβδομάδα θεραπείας είναι θετική, ένας δεύτερος κύκλος θεραπείας
πρέπει να πραγματοποιηθεί.
Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους πριν από
την αυτο-χορήγηση των υπόθετων PEVARYL. Επιπλέον, όσον αφορά στην κρέμα
PEVARYL συνιστάται η χορήγηση να λαμβάνει χώρα χωρίς τη χρήση του
προωθητήρα ή να πραγματοποιείται από τον ιατρό.
Άνδρες
Πλύνετε και στεγνώστε το πέος και κατόπιν απλώστε την κρέμα στη βάλανο
και στην ακροποσθία, μία φορά την ημέρα για 14 συνεχείς ημέρες.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση PEVARYL από την κανονική
Το PEVARYL προορίζεται για κολπική χρήση μόνο. Σε περίπτωση ακούσιας
κατάποσης του προϊόντος, ακολουθήστε συμπτωματική αντιμετώπιση. Εάν το
προϊόν εφαρμοστεί κατά λάθος στα μάτια, πλύνετε με καθαρό νερό ή
φυσιολογικό ορό και αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν τα συμπτώματα
επιμένουν.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κνησμός και η
αίσθηση καψίματος στο δέρμα.
Λιγότερο συχνά έχουν αναφερθεί εξάνθημα και αίσθηση καψίματος στο αιδοίο
και τον κόλπο και σπάνια ερύθημα (κοκκίνισμα).
4
Από την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά έχουν αναφερθεί αλλεργική
αντίδραση (υπερευαισθησία), αγγειοοίδημα, δερματίτιδα από επαφή, κνίδωση,
απολέπιση του δέρματος, πόνος στο σημείο της εφαρμογής, ερεθισμός στο
σημείο της εφαρμογής και οίδημα (πρήξιμο) στο σημείο της εφαρμογής.
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας,
ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). Μέσω
της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς φυλάσσεται το PEVARYL
Κολπική κρέμα
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25C.
Κολπικά υπόθετα
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30C.
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί μετά την ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία
ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το PEVARYL
- Η δραστική ουσία είναι η νιτρική εκοναζόλη.
- Τα άλλα συστατικά είναι:
Κολπική κρέμα: tefose 63 (Pegoxol 7 stearate), labra_l M 1944 CS
(Peglicol 5 oleate), υγρή παραφίνη, βουτυλοϋδροξυανισόλη, βενζοϊκό οξύ,
κεκαθαρμένο ύδωρ.
Κολπικά υπόθετα: wecobee M, wecobee FS.
Εμφάνιση του PEVARYL και περιεχόμενο της συσκευασίας
Κολπική κρέμα: Κουτί που περιέχει ένα σωληνάριο αλουμίνιου των 78g και 16
χάρτινους προωθητήρες μιας χρήσης.
Κολπικά υπόθετα: Κουτί που περιέχει κυψελίδα (blister) με 3 κολπικά υπόθετα.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
5
JANSSEN-CILAG μ . . . .Φαρ ακευτική Α Ε Β Ε
. 56, 151 21 Λ Ειρήνης Πεύκη Αθήνα
. 210 80 90 000Τηλ
Παραγωγός
, 49ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ Εργοστάσιο
ο
μ. . . - μ , 190 11 χλ Ε Ο Αθηνών Λα ίας Αυλώνας Αττικής
JANSSEN PHARMACEUTICA NV., Turnhoutseweg 30, Beerse, B-2340, Belgium
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
{ημερομηνία}
6