Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Δ : ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Duspatalin
®
200 mg, μ μ , καψάκια παρατετα ένης αποδέσ ευσης σκληρά
Υδροχλωρική μεμπεβερίνη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
μ .αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
.ξανά
- , μ .Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
- μ . Δ Η συνταγή για αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε για σας εν πρέπει να δώσετε
μ . , μ το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη ακό α και όταν
μ μ μ .τα συ πτώ ατά τους είναι ίδια ε τα δικά σας
- μ , Εάν κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε
μ κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
, μ μ .οδηγιών παρακαλείσθε να ενη ερώσετε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
:Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει
1 Τι είναι το Duspatalin
®
και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Duspatalin
®
3 Πώς να πάρετε το Duspatalin
®
4 μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσεται το Duspatalin
®
6. Λοιπές πληροφορίες
1. DUSPATALINΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
®
ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
DUSPATALINΤι είναι το
®
μ μ Το όνο α του φαρ άκου σας είναι Duspatalin
®
200 mg, μ καψάκια παρατετα ένης
μ , . αποδέσ ευσης σκληρά Το Duspatalin
®
μ μ περιέχει ια φαρ ακευτική ουσία που
μ ονο άζεται υδροχλωρική μεμπεβερίνη. Αυτή μ μ μ ανήκει σε ια ο άδα φαρ άκων που
μ μ , .ονο άζονται σπασ ολυτικά τα οποία δρουν στο υπογάστριο ή στο έντερο σας
μ μ Το έντερο είναι ένας ακρύς υϊκός σωλήνας από τον οποίο περνάει η τροφή ώστε
. να γίνει η πέψη Εάν το έντερο αρχίσει να συσπάται και συσφίγγεται πάρα πολύ
, . μ έντονα θα έχετε πόνο Το φάρ ακο αυτό λειτουργεί ανακουφίζοντας από το
μ .σπασ ό και τον πόνο
Ποια είναι η χρήση του DUSPATALIN
®
To Duspatalin
®
μ μ μ χρησι οποιείται για την ανακούφιση των συ πτω άτων του
μ (συνδρό ου ευερέθιστου εντέρου IBS). Τα συμπτώματα αυτά διαφέρουν από
άτομο σε άτομο αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν:
πόνο στομάχου και κράμπες
αίσθηση τυμπανισμού και ύπαρξη αερίων
διάρροια, δυσκοιλιότητα ή συνδυασμό και των δύο
μικρά, σκληρά κόπρανα που μοιάζουν με σβόλους ή λωρίδες
To Duspatalin
®
μ μ χρησι οποιείται επίσης για την ανακούφιση από σπασ ούς και πόνο
μ του στο άχου ή του υπογαστρίου που προκαλούνται από άλλες ιατρικές
. καταστάσεις
2. DUSPATALINΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ
®
DuspatalinΜην πάρετε το
®
σε περίπτωση
( ) αλλεργίας υπερευαισθησίας στην υδροχλωρική μεμπεβερίνη ή σε
Duspatalinοποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του
®
( καταγράφονται στην
6).Παράγραφο
DuspatalinΜην πάρετε το
®
. εάν τα παραπάνω ισχύουν σε εσάς Εάν δεν είστε
, μ σίγουροι ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας προτού πάρετε αυτό το
μ .φάρ ακο
μ Duspatalin Προσέξτε ιδιαίτερα ε τη χρήση του εάν
μ .Αντι ετωπίζετε καταστάσεις εντερικής ατονίας ή πάσχετε από ελκώδη κολίτιδα
μΛήψη άλλων φαρ άκων
DuspatalinΤο
®
μ μ . , δεν ανα ένεται να επηρεάσει άλλα φάρ ακα που παίρνετε Ωστόσο
μ μ παρακαλείσθε να ενη ερώσετε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε ή
μ , μ έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρ ακα ακό α και αυτά που χορηγήθηκαν χωρίς
μ . συνταγή ή φυτικά φάρ ακα
μΚύηση και θηλασ ός
μ μ Ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας προτού πάρετε
μ , οποιοδήποτε φάρ ακο εάν είστε . έγκυος ή θηλάζετε
μ μ μ . Ενη ερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή πορεί να είνετε έγκυος Το
Duspatalin
®
μ . δε συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυ οσύνης Ο γιατρός σας
μ μ μ πορεί να σας συ βουλεύσει να στα ατήσετε τη λήψη του Duspatalin
®
, ή αντί
, αυτού μ . να πάρετε κάποιο άλλο φάρ ακο
μ Ενη ερώστε το γιατρό σας εάν θηλάζετε ή πρόκειται να ξεκινήσετε το
μ . θηλασ ό Το Duspatalin
®
δ μ . ε συνιστάται για ητέρες που θηλάζουν Ο γιατρός
μ μ μ μσας πορεί να σας ζητήσει να στα ατήσετε το θηλασ ό ή να σας συ βουλεύσει
μ , .να πάρετε κάποιο άλλο φάρ ακο εάν θέλετε να θηλάσετε
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
μ Αυτό το φάρ ακο δεν είναι πιθανό να επηρεάσει την ικανότητα σας να οδηγείτε ή
μ μ . να χρησι οποιείτε εργαλεία ή ηχανές
3. DUSPATALINΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ
®
DuspatalinΠάντοτε να παίρνετε το
®
μ μ αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες του γιατρού
. μ , μ .σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
Λήψη μ του φαρ άκου
μ μ . Καταπιείτε τα καψάκια ολόκληρα ε ένα γε άτο ποτήρι νερό Μη
μμ μ . θρυ ατίζετε ή ασάτε τα καψάκια
μ . Προσπαθήστε να παίρνετε τα καψάκια σας περίπου την ίδια ώρα κάθε έρα
μ .Αυτό θα σας βοηθήσει να θυ άστε να τα παίρνετε
Πόσο να πάρετε
Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων )
200 mg μ .Η συνήθης δόση είναι ένα καψάκιο των δύο φορές κάθε έρα
.Πάρτε ένα καψάκιο το πρωί και ένα καψάκιο το βράδυ
μΠαιδιατρικός πληθυσ ός
μ μ 200Τα καψάκια παρατετα ένης αποδέσ ευσης mg μ μ ε πεβερίνης δεν συνίστανται
18 , για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των ετών λόγω ανεπαρκών στοιχείων
μ .για την ασφάλεια και την αποτελεσ ατικότητα
μ DuspatalinΕάν πάρετε εγαλύτερη δόση
®
από την κανονική
μ DuspatalinΕάν πάρετε εγαλύτερη δόση
®
, μ από την κανονική ενη ερώστε κάποιο
μ μ . μ γιατρό ή πηγαίνετε στο νοσοκο είο α έσως Πάρτε τη συσκευασία του φαρ άκου
μ . και αυτό το φύλλο οδηγιών αζί σας
DuspatalinΕάν ξεχάσετε να πάρετε το
®
μ , μ . Εάν ξεχάσετε να πάρετε ια δόση παραλείψτε τη χα ένη δόση Κατόπιν πάρτε
μ μ . την επό ενη δόση τη συνηθισ ένη ώρα
.Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε
μ Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του προϊόντος
μ .ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
μ , DuspatalinΌπως όλα τα φάρ ακα έτσι και το
®
μ μ πορεί να προκαλέσει ανεπιθύ ητες
.ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
μ μ μ μ μ :Οι ακόλουθες ανεπιθύ ητες ενέργειες πορεί να ε φανιστούν ε αυτό το φάρ ακο
μ DuspatalinΣτα ατήστε να παίρνετε το
®
μ , και δείτε α έσως κάποιο γιατρό
εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες σοβαρές
μ - μ ανεπιθύ ητες ενέργειες πορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική
μ : αντι ετώπιση
Δ , μ , μ , , υσκολία στην αναπνοή πρήξι ο του προσώπου του λαι ού των χειλέων της
μ . μ γλώσσας ή του λαι ού σας Μπορεί να έχετε ια σοβαρή αλλεργική
(αντίδραση )υπερευαισθησία μ . στο φάρ ακο
μ μ , Εάν ε φανίσετε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ Duspatalinστα ατήστε να παίρνετε το
®
μ .και δείτε α έσως κάποιο γιατρό
μ μ :Άλλες ανεπιθύ ητες ενέργειες περιλα βάνουν
μ μ μ Μπορεί να έχετε ια ικρότερης ση ασίας αλλεργική αντίδραση
( )υπερευαισθησία μ : . . μ μ , μ στο φάρ ακο π χ δερ ατικό εξάνθη α ερυθρό κνησ ώδες
μ . δέρ α
μ , Εάν κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια
μ , ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
μ μ .παρακαλείσθε να ενη ερώσετε το γιατρό ή φαρ ακοποιό σας
5. DUSPATALINΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ
®
μ .Να φυλάσσεται σε έρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά
μ μ 25°C. μ Να φυλάσσεται σε θερ οκρασία έχρι Μη φυλάσσετε σε θερ οκρασία
μ 5°C. . ικρότερη των Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία
μ μ DuspatalinΝα η χρησι οποιείτε το
®
μ μ μ ετά την η ερο ηνία λήξης που αναφέρεται
. μ μ στο κουτί και στις ταινίες κυψελών Η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία
μ μ . η έρα του ήνα που αναγράφεται
μ Τα φάρ ακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
. μ μ σκουπίδια Ρωτείστε το φαρ ακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που
. μ δεν χρειάζονται πια Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
.περιβάλλοντος
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
DuspatalinΤι περιέχει το
®
- Η δραστική ουσία είναι η μ μ . υδροχλωρική ε πεβερίνη Κάθε καψάκιο
200 mg.περιέχει
- : Τα άλλα συστατικά είναι
μΠεριεχό ενο καψακίου (κοκκία): magnesium stearate, polyacrylate dispersion 30 %,
talc, hypromellose, methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 % και
glycerol triacetate.
Κέλυφος καψακίου: gelatine (ζελατίνη), titanium dioxide (E171) και μελάνι
εκτύπωσης (shellac glaze, 22% esterified), black iron oxide (E172) και propylene glycol.
μ DuspatalinΕ φάνιση του
®
μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
Τα καψάκια είναι αδιαφανή, λευκά, σκληρά καψάκια ζελατίνης μεγέθους Νο.
1, με το τυποποιημένο εκτύπωμα 245. Διατίθενται σε ταινίες κυψελών από
PVC/Aluminium που περιέχουν 30 ή 60 καψάκια.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και Παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Λεωφ.Βουλιαγμένης 512, 174 56
Άλιμος Αττικής, τηλ. 210.99.85.222
Παραγωγός
Abbott Biologicals B.V., Veerweg 12, 8121 AA Olst, Ολλανδία ή
Abbott Healthcare SAS, Route de Belleville, Maillard, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne, Γαλλία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά τον
< / >ΜΜ ΧΧΧΧ