Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή
Betnovate 0,1% w/w μ κρέ α
μΒαλερική βητα εθαζόνη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
μ μ .αρχίσετε να χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το
.διαβάσετε ξανά
- , Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον
μ .φαρ ακοποιό σας
- μ .Η συνταγή για αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας
Δ μ . εν πρέπει να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους
, μ μ μ προκαλέσει βλάβη ακό α και όταν τα συ πτώ ατα της ασθένειάς
μ .τους είναι ίδια ε τα δικά σας
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. 4.Βλέπε παράγραφο
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι το Betnovate και ποια είναι η χρήση του
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησι οποιήσετε το Betnovate
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε το Betnovate
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Betnovate
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Betnovate και ποια είναι η χρήση του
Η ονομασία του φαρμάκου σας είναι Betnovate.
To Betnovate περιέχει βαλερική βηταμεθαζόνη, η οποία ανήκει σε μία
ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται στεροειδή. Τα στεροειδή βοηθούν στη
μείωση της κοκκινίλας, του πρηξίματος και του ερεθισμού του δέρματος.
Το Betnovate ανακουφίζει από τα συμπτώματα ορισμένων προβλημάτων
του δέρματος.
- Ψωρίαση (μη συμπεριλαμβανομένης της κατά πλάκας ψωρίασης, της
ψωρίασης παλαμών και πελμάτων και της ανάστροφης ψωρίασης)
- Ατοπικό έκζεμα
- Νομισματοειδές έκζεμα
- Δερματίτιδα εξ επαφής
- Μαστοκύττωση
- Ερυθηματώδης λύκος
- Παραψωρίαση
- Γυροειδής αλωπεκία
1
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησι οποιήσετε το Betnovate
μ Μην χρησι οποιήσετε το Betnovate
μ σε περίπτωση αλλεργίας στη βητα εθαζόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο
μ ( από τα συστατικά αυτού του φαρ άκου αναφέρονται στην
6).παράγραφο
1 σε παιδιά ηλικίας κάτω του έτους
για την αντιμετώπιση κάποιου από τα ακόλουθα δερματικά
προβλήματα, γιατί μπορεί να τα χειροτερέψει:
o λοίμωξη του δέρματος (εκτός εάν η λοίμωξη
αντιμετωπίζεται παράλληλα με αντιμικροβιακό φάρμακο)
o κοινή ακμή
o ροδόχρους ακμή (κατάσταση του δέρματος του προσώπου
όπου η μύτη, τα μάγουλα, το πηγούνι, το μέτωπο ή
ολόκληρο το πρόσωπο είναι ασυνήθιστα κόκκινα, με ή
χωρίς ορατά αιμοφόρα αγγεία, εξογκώματα (βλατίδες)
εξογκώματα με πύον (φλύκταινες))
o εξανθήματα γύρω από το στόμα
o δέρμα με φαγούρα, που δεν εμφανίζει όμως φλεγμονή
o φαγούρα γύρω από τον πρωκτό ή τα γεννητικά όργανα (πέος
και κόλπος).
μ , Εάν νο ίζετε ότι κάποιο από αυτά σας αφορά μ μην χρησι οποιήσετε το
Betnovate, μ .έως ότου σας ελέγξει ο γιατρός ή ο φαρ ακοποιός σας
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Χρησιμοποιήστε το Betnovate μόνο για όσο διάστημα σας συνέστησε
ο γιατρός σας. Εάν η κατάσταση σας δεν βελτιωθεί μετά από 2-4
εβδομάδες θεραπείας, μιλήστε με τον γιατρό σας.
Προσέξτε όταν εφαρμόζετε το Betnovate στα βλέφαρα, ώστε να μην
πάει στα μάτια σας.
Προσέξτε όταν εφαρμόζετε το Betnovate στο πρόσωπο για μεγάλη
χρονική περίοδο, καθώς μπορεί να προκαλέσει λέπτυνση του
δέρματος.
Εάν έχετε έκζεμα γύρω από ένα έλκος κνήμης, η χρήση ενός
τοπικού κορτικοστεροειδούς μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
αλλεργικής αντίδρασης ή λοίμωξης γύρω από το έλκος.
Χρησιμοποιήστε στεγανή επίδεση σε αυτό το φάρμακο μόνο εάν το
συνέστησε ο γιατρός σας. Εάν εφαρμόζετε το Betnovate με στεγανή
επίδεση, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πάνας, διασφαλίστε
ότι το δέρμα έχει καθαριστεί, πριν βάλετε μια νέα επίδεση, για
την αποφυγή λοιμώξεων.
Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, εάν αναπτυχθεί λοίμωξη (βλέπε
παράγραφο 4).
μ Άλλα φάρ ακα και Betnovate
2
Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη δράση του Betnovate ή να
αυξήσουν την πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών. Παραδείγματα
τέτοιων φαρμάκων είναι η ριτοναβίρη και η ιτρακοναζόλη.
μ μ Ενη ερώστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε κάποιο
. μ μ μαπό αυτά Υπάρχουν άλλα φάρ ακα που πορεί να έχουν παρό οιο
μ . μ , μ αποτέλεσ α Επο ένως είναι πολύ ση αντικό να μ ενη ερώσετε τον
μ γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σα μ ς εάν παίρνετε άλλα φάρ ακα ή έχετε
. πρόσφατα πάρει κάποιο ή αν αρχίζετε ένα καινούργιο Αυτό
μ μ μ .συ περιλα βάνει φάρ ακα χωρίς συνταγή
μΚύηση και θηλασ ός
Εάν είστε έγκυος ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή
σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, μη χρησιμοποιήσετε το Betnovate
χωρίς να μιλήσετε πρώτα με τον γιατρό σας.
Εάν θηλάζετε, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας πριν
χρησιμοποιήσετε το Betnovate.
Εάν χρησιμοποιείτε το Betnovate κατά τη διάρκεια του θηλασμού,
μην χρησιμοποιείτε το Betnovate στην περιοχή του μαστού
για να διασφαλισθεί ότι το μωρό σας δεν θα πάρει
συμπτωματικά το Betnovate στο στόμα.
Το Betnovate περιέχει χλωροκρεσόλη και κητοστεατυλική
αλκοόλη.
Η χλωροκρεσόλη μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και η
κητοστεατυλική αλκοόλη μπορεί να προκαλέσει τοπικές δερματικές
αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα εξ επαφής).
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε το Betnovate
μ Πάντοτε να χρησι οποιείτε το Betnovate μ μ αυστηρά σύ φωνα ε τις
.οδηγίες του γιατρού σας μ , Εάν έχετε α φιβολίες πρέπει να ρωτήσετε
μ .τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
Πόσο Betnovate μθα χρειαστεί να χρησι οποιήσετε
Χρησιμοποιήστε το Betnovate μία ή δύο φορές την ημέρα. Η συχνότητα
χρήσης του φαρμάκου σας μπορεί να μειωθεί όσο βελτιώνεται η
κατάσταση του δέρματος ή ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει
εναλλακτικά ένα ηπιότερο στεροειδές.
Πώς να το χρησιμοποιήσετε
Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα και τρίψτε το απαλά,
χρησιμοποιώντας μόνο όσο χρειάζεται για να καλύψει ολόκληρη
την προσβεβλημένη επιφάνεια.
Πλύνετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση, εκτός εάν κάνετε
θεραπεία για τα χέρια.
3
Εάν χρησιμοποιείτε επίσης ένα μαλακτικό (ενυδατικό
παρασκεύασμα), αφήστε το Betnovate να απορροφηθεί μετά από
κάθε εφαρμογή, πριν εφαρμόσετε την ενυδάτωση.
Το φάρμακο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε μέρα για
περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες τη φορά.
Εάν το έκζεμα σας φουντώνει συχνά, ο γιατρός σας μπορεί να σας
υποδείξει να χρησιμοποιείτε λιγότερο συχνά το Betnovate μόλις το έκζεμα
ελεγχθεί για να βοηθήσει την επανεμφάνιση του εκζέματος.
Για παράδειγμα μπορεί να σας συμβουλέψει να εφαρμόζετε ένα λεπτό
στρώμα Betnovate μία φορά την ημέρα δύο φορές την εβδομάδα σε
περιοχές του δέρματος που έχουν επηρεαστεί από έκζεμα ή στις περιοχές
όπου είναι πιθανόν να επανεμφανισθεί.
μ Εάν ξεχάσετε να χρησι οποιήσετε το Betnovate
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Betnovate εφαρμόστε το αμέσως
μόλις το θυμηθείτε και στη συνέχεια συνεχίστε όπως προηγουμένως.
Μην πάρετε επιπλέον Betnovate για να καλύψετε τις δόσεις που ξεχάσατε.
Μην διακόψετε τη χρήση του Betnovate μχωρίς προηγού ενη
μσυ βουλή
Εάν χρησιμοποιείτε το Betnovate τακτικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε
μιλήσει με τον γιατρό σας πριν διακόψετε τη χρήση του.
μ μ Εάν χρησι οποιήσετε εγαλύτερη δόση Betnovate από την κανονική
Εάν εφαρμόσετε μεγάλη ποσότητα Betnovate ή τυχαία καταπιείτε Betnovate,
είναι δυνατόν να σας δημιουργήσει πρόβλημα. Εάν καταπιείτε μεγάλη
ποσότητα Betnovate, ξεπλύνετε το στόμα σας με άφθονο νερό και
συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , Betnovate μ Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και το πορεί να προκαλέσει
μ , ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
. ανθρώπους Οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα επηρεάσουν το δέρμα σας και
μπορεί να επηρεάσουν άλλα τμήματα του σώματος σας, εάν αρκετή
ποσότητα φαρμάκου απορροφηθεί μέσω του δέρματος και εισέλθει στο
αίμα σας.
Εάν η κατάσταση του δέρματός σας επιδεινωθεί ή το δέρμα πρηστεί
κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενδέχεται να είστε αλλεργικοί στο
φάρμακο ή να έχετε λοίμωξη ή να χρειάζεστε άλλη θεραπεία.
Σταματήστε τη χρήση του Betnovate και μιλήστε με τον γιατρό
σας το συντομότερο δυνατόν.
μ Συχνές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ Αυτές πορεί να επηρεάσουν έως 1 10 μ .στα άτο α
4
φαγούρα στο δέρμα
τοπικό κάψιμο ή πόνος στο δέρμα
μ Πολύ σπάνιες ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ Αυτές πορεί να επηρεάσουν έως 1 10.000 μ .στα άτο α
Η χρήση του Betnovate για μεγάλο χρονικό διάστημα ή η χρήση του με
στεγανή επίδεση, μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα συμπτώματα:
αύξηση βάρους
σεληνοειδές προσωπείο/στρογγύλεμα του προσώπου
παχυσαρκία
λέπτυνση του δέρματος, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ραγάδες
ζάρωμα του δέρματος
εμφάνιση των αιμοφόρων αγγείων κάτω από την επιφάνεια του
δέρματος
μεταβολές στο χρώμα του δέρματος
αύξηση του σωματικού τριχώματος
απώλεια μαλλιών/αδυναμία ανάπτυξης των μαλλιών/μαλλιά που
μοιάζουν κατεστραμμένα
Άλλες πολύ σπάνιες δερματικές αντιδράσεις που μπορεί να εμφανισθούν
είναι:
αλλεργική αντίδραση στο σημείο εφαρμογής
επιδείνωση της κατάστασης
ερεθισμός στο σημείο εφαρμογής
κοκκινίλα
εξάνθημα ή εξάνθημα με φαγούρα (κνίδωση)
Εάν έχετε ψωρίαση μπορεί να εμφανίσετε εξογκώματα με πύον
κάτω από το δέρμα. Αυτό μπορεί να συμβεί πολύ σπάνια κατά τη
διάρκεια της θεραπείας και είναι γνωστό ως φλυκταινώδης
ψωρίαση.
δερματική λοίμωξη.
Στα παιδιά κοιτάξτε επίσης για τα παρακάτω συμπτώματα:
καθυστερημένη αύξηση του σωματικού βάρους
αργή ανάπτυξη.
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να φανούν στις
αιματολογικές εξετάσεις ή όταν ο γιατρός σας εξετάσει:
μείωση των επιπέδων της ορμόνης κορτιζόλη στο αίμα σας
αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ή στα ούρα σας
υψηλή αρτηριακή πίεση
θόλωμα του φακού του ματιού (καταρράκτης)
αυξημένη πίεση στο μάτι (γλαύκωμα)
εξασθένιση των οστών μέσω σταδιακής απώλειας των ορυκτών
στοιχείων (οστεοπόρωση). Μπορεί να χρειαστούν επιπρόσθετοι
έλεγχοι μετά την ιατρική εξέταση για την επιβεβαίωση αυτής της
κατάστασης.
5
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό
ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον
μ μ ( 284, GR-15562 , ,Εθνικό Οργανισ ό Φαρ άκων Μεσογείων Χολαργός Αθήνα
: + 30 Τηλ 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http://www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών
μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά
με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Betnovate
μ .Να φυλάσσεται σε έρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά
μ μ Να η χρησι οποιείτε το Betnovate μ μ μ ετά την η ερο ηνία λήξης που
. μ μ μ αναφέρεται στο κουτί Η η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα του
μ .ήνα που αναφέρεται
μ Μη φυλάσσετε την κρέ α Betnovate μ μ 30°C. σε θερ οκρασία εγαλύτερη των
μ Τα φάρ ακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
μμ . μ οικιακά απορί ατα Ρωτήστε τον φαρ ακοποιό σας για το πώς να
μ . μ πετάξετε τα φάρ ακα που δεν χρειάζονται πια Αυτά τα έτρα θα
.βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Betnovate
Η δραστική ουσία του Betnovate μ .είναι η βαλερική βητα εθαζόνη
Κάθε 1 g περιέχει 1,22 mg μβαλερικής βητα εθαζόνης (0,122% w/w), που
αντιστοιχεί σε 1 mg βηταμεθαζόνης (0,1 w/w).
Τα άλλα συστατικά είναιχλωροκρεσόλη, Cetomacrogol 1000,
κητοστεατυλική αλκοόλη, λευκή μαλακή παραφίνη, υγρή παραφίνη,
δισόξινο φωσφορικό νάτριο, φωσφορικό οξύ, κεκαθαρμένο ύδωρ.
μ Ε φάνιση του Betnovate μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
Σωληνάρια των 25 g.
Πτυσσόμενο σωληνάριο αλουμινίου, εσωτερικά λακαρισμένo με εποξική
ρητίνη και καπάκι.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Δ μικαιούχος σή ατος
Glaxo Group Ltd, Αγγλία
Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα
GlaxoSmithKline A.E.B.E, . 266, 155 62, .: 210Λεωφ Κηφισίας Χαλάνδρι τηλ
6882100
:Παρασκευαστής
Glaxo Operations Ltd, Αγγλία
6
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία
: φορά στις
Τρόπος διάθεσης: Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική
συνταγή.
7