1
2
3
4
5
6
4.8
7
8
9
10
11
12
6.5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
22
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη
Amoxil 250 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα
Amoxil 500 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα
Αμοξυκιλλίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας (ή για το
παιδί σας). Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους
προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με
τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Amoxil και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Amoxil
3. Πώς να πάρετε το Amoxil
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Amoxil
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Amoxil και ποια είναι η χρήση του
Τι είναι το Amoxil
Το Amoxil είναι ένα αντιβιοτικό. Η δραστική ουσία είναι η αμοξυκιλλίνη. Αυτή
ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται «πενικιλλίνες».
Ποια είναι η χρήση του Amoxil
Το Amoxil χρησιμοποιείται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από
βακτηρίδια σε διάφορα σημεία του οργανισμού. Το Amoxil μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα για τη θεραπεία ελκών του
στομάχου.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Amoxil
Μην πάρετε το Amoxil:
- σε περίπτωση αλλεργίας στην αμοξυκιλλίνη, στην πενικιλλίνη ή σε οποιοδήποτε
άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- αν έχετε εμφανίσει στο παρελθόν αλλεργική αντίδραση σε οποιοδήποτε
αντιβιοτικό Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ένα δερματικό εξάνθημα ή οίδημα του
προσώπου ή του λαιμού.
23
Μην πάρετε το Amoxil αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω. Εάν έχετε
αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Amoxil.
Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Amoxil αν:
έχετε αδενικό πυρετό (πυρετό, πονόλαιμος, πρησμένους αδένες και υπερβολική
κούραση)
αντιμετωπίζετε προβλήματα με τους νεφρούς σας
δεν ουρείτε τακτικά.
Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν οτιδήποτε από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, ενημερώστε
τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Amoxil.
Εξετάσεις αίματος και ούρων
Εάν υποβάλλεστε σε:
Εξετάσεις ούρων (γλυκόζη) ή αίματος για την ηπατική λειτουργία
Εξετάσεις της οιστριόλης (γίνονται στη διάρκεια εγκυμοσύνης για να
ελέγξετε αν το μωρό αναπτύσσεται κανονικά)
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας ότι παίρνετε Amoxil. Αυτό πρέπει να
γίνεται επειδή το Amoxil μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Άλλα φάρμακα και Amoxil
Ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα
πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Αν παίρνετε αλλοπουρινόλη (χρησιμοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα) με
Amoxil, είναι ίσως πιθανότερο να εμφανίσετε αλλεργική δερματική αντίδραση.
Αν παίρνετε προβενεσίδη (χρησιμοποιείται για την ουρική αρθρίτιδα), ο γιατρός
σας ενδέχεται να αποφασίσει να προσαρμόσει τη δόση σας.
Αν παίρνετε φάρμακα που βοηθούν στην αποφυγή σχηματισμού θρόμβων του
αίματος (π.χ., βαρφαρίνη), μπορεί να χρειαστείτε επιπλέον εξετάσεις αίματος.
Αν παίρνετε άλλα αντιβιοτικά (π.χ., τετρακυκλίνη), το Amoxil ενδέχεται να είναι
λιγότερο αποτελεσματικό.
Αν παίρνετε μεθοτρεξάτη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου και της
σοβαρής ψωρίασης), το Amoxil ενδέχεται να προκαλέσει αύξηση των
παρενεργειών.
Κύηση, θηλασμός
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να
αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού
πάρετε αυτό το φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Amoxil μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες και τα συμπτώματα (όπως
αλλεργικές αντιδράσεις, ζάλη και σπασμοί) μπορεί να σας κάνουν ακατάλληλους
για οδήγηση.
Μην οδηγείτε και μην χρησιμοποιείτε μηχανές εάν δεν αισθάνεστε καλά.
Η κόνις για πόσιμο εναιώρημα Amoxil 250 mg/5 ml περιέχει ασπαρτάμη,
μαλτοδεξτρίνη, νάτριο και βενζοϊκό νάτριο
24
Η κόνις για πόσιμο εναιώρημα Amoxil 500 mg/5 ml περιέχει ασπαρτάμη,
μαλτοδεξτρίνη, νάτριο και βενζοϊκό νάτριο
Η ασπαρτάμη (E951) είναι πηγή φαινυλαλανίνης. Αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνο για ασθενείς με μια πάθηση που ονομάζεται «φαινυλκετονουρία».
Η μαλτοδεξτρίνη απορροφάται ως γλυκόζη. Αν ο γιατρός σας έχει ενημερώσει ότι
έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε μαζί του προτού πάρετε
αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
Το βενζοϊκό νάτριο (E211) είναι ένας ήπιος ερεθιστικός παράγων για τα μάτια, το
δέρμα και το βλεννογόνο και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ίκτερου σε
νεογέννητα μωρά.
Amoxil 250 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα (φιάλες)
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 1,4 mg (0,06 mmol) νατρίου ανά mL. Πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη αν ακολουθείτε δίαιτα με ελεγχόμενη περιεκτικότητα σε
νάτριο.
Amoxil 250 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα (φιάλες)
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 1,6 mg (0,07 mmol) νατρίου ανά mL.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν ακολουθείτε δίαιτα με ελεγχόμενη
περιεκτικότητα σε νάτριο.
3. Πώς να πάρετε το Amoxil
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση.
Μοιράστε τις δόσεις ανά ίσα διαστήματα στη διάρκεια της ημέρας, σε απόσταση
τουλάχιστον 4 ωρών
Η συνήθης δόση είναι:
Παιδιά βάρους κάτω των 40 kg
Όλες οι δόσεις υπολογίζονται ανάλογα με το σωματικό βάρους του παιδιού σε κιλά.
Ο γιατρός σας θα σας συστήσει πόσο Amoxil θα πρέπει να δώσετε στο μωρό ή στο
παιδί σας.
Η συνήθης δόση είναι 40 mg έως 90 mg για κάθε κιλό σωματικού βάρους την
ημέρα, χορηγούμενη σε δύο ή τρεις διαιρεμένες δόσεις
Η μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι 100 mg για κάθε κιλό σωματικού βάρους την
ημέρα.
Ενήλικες, ηλικιωμένοι ασθενείς και παιδιά με βάρος 40 kg και άνω
Αυτό το εναιώρημα συνήθως δεν χορηγείται για ενήλικες και παιδιά βάρους άνω των
40 kg. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Προβλήματα στους νεφρούς
Εάν έχετε προβλήματα στους νεφρούς, η δόση ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από τη
συνηθισμένη.
25
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Amoxil από την κανονική
Εάν πάρετε υπερβολική ποσότητα Amoxil, τα σημεία ενδέχεται να είναι στομαχική
διαταραχή (τάση προς έμετο, έμετος ή διάρροια) ή κρύσταλλοι στα ούρα, που μπορεί
να παρατηρηθούν ως θολά ούρα ή προβλήματα στην ούρηση. Ενημερώστε τον γιατρό
σας το συντομότερο δυνατόν: Πάρτε το φάρμακο μαζί σας για να το δείξετε στο
γιατρό.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Amoxil
Εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, πάρτε τη μόλις το θυμηθείτε.
Μην πάρετε την επόμενη δόση πολύ νωρίς, περιμένετε περίπου 4 ώρες προτού
πάρετε την επόμενη δόση.
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Για πόσο καιρό θα πρέπει να λαμβάνω Amoxil;
Συνεχίστε να παίρνετε Amoxil για όσο διάστημα σας είπε ο γιατρός σας, ακόμη κι
αν αισθάνεστε καλύτερα. Χρειάζεστε κάθε δόση για να σας βοηθήσει να
καταπολεμήσετε τη λοίμωξη. Αν κάποια βακτήρια επιβιώσουν, αυτά μπορεί να
προκαλέσουν επανεμφάνιση της λοίμωξης.
Μόλις ολοκληρώσετε τη θεραπεία αν εξακολουθείτε να αισθάνεστε αδιαθεσία, θα
πρέπει να επισκεφθείτε ξανά τον γιατρό.
Αν το Amoxil χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να εκδηλωθεί
μονιλίαση (λοίμωξη των υγρών περιοχών του οργανισμού από μύκητες η οποία
μπορεί να προκαλέσει πόνο, κνησμό και λευκόρροια). Αν συμβεί αυτό, ενημερώστε
τον γιατρό σας.
Αν παίρνετε Amoxil για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο γιατρός σας μπορεί να
πραγματοποιήσει πρόσθετες εξετάσεις για να ελεγχθεί ότι οι νεφροί, το ήπαρ και το
αίμα σας λειτουργούν κανονικά.
Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου ρωτήστε
τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Διακόψτε τη λήψη του Amoxil και επισκεφτείτε αμέσως ένα γιατρό, αν
παρατηρήσετε κάποια από τις παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες –
ενδέχεται να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση:
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως
1 στα 10.000 άτομα)
αλλεργικές αντιδράσεις, τα σημεία μπορεί να περιλαμβάνουν: φαγούρα ή
εξάνθημα στο δέρμα, οίδημα του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας, του
σώματος ή δυσκολία στην αναπνοή. Αυτές μπορεί να είναι σοβαρές και
περιστασιακά έχουν συμβεί θάνατοι
26
εξάνθημα ή στικτές, επίπεδες, κόκκινες, στρογγυλές κηλίδες κάτω από την
επιφάνεια του δέρματος ή μελάνιασμα του δέρματος. Αυτό οφείλεται στη
φλεγμονή των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων λόγω αλλεργικής
αντίδρασης. Μπορεί να συσχετίζεται με πόνο στις αρθρώσεις (αρθρίτιδα) και
προβλήματα στους νεφρούς
μια καθυστερημένη αλλεργική αντίδραση μπορεί να συμβεί συνήθως 7 με 12
ημέρες μετά τη λήψη Amoxil, ορισμένα σημεία είναι τα εξής: εξάνθημα, πυρετός,
πόνος στις αρθρώσεις και διόγκωση των λεμφαδένων κυρίως στις μασχάλες
μια δερματική αντίδραση που είναι γνωστή ως «πολύμορφο ερύθημα», στην οποία
μπορεί να εκδηλώσετε: κοκκινωπές, μωβ πλάκες με φαγούρα στο δέρμα κυρίως
στις παλάμες των χεριών ή στα πέλματα των ποδιών, κυψελοειδείς, διογκωμένες
περιοχές στο δέρμα, ευαίσθητες περιοχές στην επιφάνεια του στόματος, των
ματιών και των γεννητικών οργάνων. Μπορεί να έχετε πυρετό και να αισθάνεστε
πολύ κουρασμένοι
άλλες σοβαρές δερματικές αντιδράσεις μπορεί να είναι: αλλαγές του χρώματος
του δέρματος, εξογκώματα κάτω από το δέρμα, φουσκάλες, φλύκταινες,
απολέπιση του δέρματος, κοκκίνισμα, πόνος, φαγούρα, αποφολίδωση του
δέρματος Αυτά μπορεί να συσχετίζονται με πυρετό, πονοκεφάλους και
σωματικούς πόνους
πυρετός, ρίγη, πονόλαιμος ή άλλα σημεία λοίμωξης ή εάν μελανιάζετε εύκολα.
Αυτά μπορεί να είναι σημεία ενός προβλήματος με τα κύτταρα στο αίμα σας
αντίδραση
Jarisch-Herxheimer
η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια θεραπείας
με Amoxil για νόσο του Lyme και προκαλέιπυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο, πόνο στους
μύες και δερματικό εξάνθημα
φλεγμονή του παχέος εντέρου (κόλον) με διάρροια (η οποία μερικές φορές
περιέχει αίμα), πόνος και πυρετός
μπορεί να συμβούν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από το ήπαρ. Αυτές
συσχετίζονται κυρίως με άτομα τα οποία λαμβάνουν θεραπεία για μεγάλο
χρονικό διάστημα, άνδρες και ηλικιωμένους. Πρέπει να ενημερώσετε επειγόντως
τον γιατρό σας εάν εκδηλώσετε:
o σοβαρή διάρροια με αιμορραγία
o φουσκάλες, κοκκίνισμα ή μελάνιασμα του δέρματος
o σκουρόχρωμα ούρα ή ανοικτόχρωμα κόπρανα
o κιτρίνισμα του δέρματος ή του άσπρου τμήματος των ματιών (ίκτερος).
Βλέπε επίσης για την αναιμία παρακάτω που μπορεί να οδηγήσει σε ίκτερο.
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να συμβούν όταν παίρνετε το φάρμακο ή έως
και αρκετές εβδομάδες αργότερα.
Εάν συμβεί κάτι από τα παραπάνω, διακόψτε τη λήψη του φαρμάκου και
επισκεφθείτε αμέσως τον γιατρό σας.
Κάποιες φορές μπορεί να εκδηλώσετε λιγότερο σοβαρές δερματικές
αντιδράσεις, όπως:
ένα ήπιο εξάνθημα με φαγούρα (στρογγυλές, ροδαλές-κόκκινες πλάκες),
κυψελοειδείς διογκωμένες περιοχές στους πήχεις, στα πόδια, στις παλάμες, στα
χέρια ή στα άκρα των ποδιών. Αυτές δεν είναι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έας
1 στα 100 άτομα).
Αν έχετε οτιδήποτε από αυτά, ενημερώστε τον γιατρό σας διότι θα
χρειαστεί να διακοπεί το Amoxil.
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι:
27
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)
δερματικό εξάνθημα
τάση προς έμετο (ναυτία)
διάρροια.
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)
έμετος
Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα)
μονιλίαση (μία λοίμωξη του κόλπου, του στόματος ή των πτυχών του δέρματος
από μύκητες), μπορείτε να λάβετε θεραπεία για τη μονιλίαση από τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας
προβλήματα στους νεφρούς
επιληπτικές κρίσεις (σπασμοί), που παρατηρούνται σε ασθενείς υπό υψηλές
δόσεις ή με προβλήματα στους νεφρούς
ζάλη
υπερδραστηριότητα
κρύσταλλοι στα ούρα, που μπορεί να παρατηρηθούν ως θολά ούρα ή δυσκολία ή
ενόχληση στην ούρηση. Φροντίστε να καταναλώνετε άφθονα υγρά για να
μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των συμπτωμάτων
τα δόντια μπορεί να φαίνονται ότι έχουν κηλίδες και συνήθως επανέρχονται
στο φυσιολογικό με βούρτσισμα (αυτό έχει αναφερθεί σε παιδιά)
η γλώσσα ενδέχεται να αποκτήσει κίτρινο, καφέ ή μαύρο χρώμα και να έχει
τριχωτή όψη
μια υπερβολική διάσπαση ερυθρών αιμοσφαιρίων που προκαλεί έναν τύπο
αναιμίας. Στα σημεία συμπεριλαμβάνονται: κούραση, πονοκέφαλοι,
λαχάνιασμα, ζάλη, χλωμή όψη και κιτρίνισμα του δέρματος και του άσπρου
τμήματος των ματιών
χαμηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων
χαμηλός αριθμός κυττάρων που συμμετέχουν στην πήξη του αίματος
μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την πήξη του αίματος από το
κανονικό. Αυτό μπορεί να το παρατηρήσετε εάν έχετε ρινορραγία ή εάν κοπείτε.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: +
30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά
με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το Amoxil
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν
προσεγγίζουν τα παιδιά.
28
Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται
εκεί.
Ξηρά κόνις
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Υγρό εναιώρημα
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Μόλις ανασυσταθεί, το εναιώρημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε 14 ημέρες.
Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε ορατά σημεία βλάβης.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια.
Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Amoxil
- Η δραστική ουσία σε κάθε εναιώρημα είναι 250 mg ή 500 mg αμοξυκιλλίνης.
- Τα υπόλοιπα συστατικά είναι:
Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατριούχος 12, Ξηρό
βελτιωτικό γεύσης λεμονιού-ροδάκινου-φράουλας, Κροσποβιδόνη, Ασπαρτάμη
(E951), Βενζοϊκό νάτριο (E211), Ξανθάνης κόμμι (E415), Πυριτικό Υδρόφοβο
Κολλοειδές Στεατικού Μαγνησίου
Εμφάνιση του Amoxil και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το πόσιμο εναιώρημα Amoxil 250 mg/5ml είναι μια λευκού χρώματος σκόνη με
κιτρινωπούς κόκκους, η οποία περιέχεται σε διαφανείς, γυάλινες φιάλες με
ονομαστικό όγκο 107 ml (για τις μορφές των 40 ml ή 60 ml) ή 147 ml (για τις μορφές
των 80 ml, 100 ml ή 120 ml). Οι φιάλες αυτές είναι συσκευασμένες σε κουτί με
δοσομετρικό κουτάλι.
Το πόσιμο εναιώρημα Amoxil 500 mg/5 ml είναι μια λευκού χρώματος σκόνη με
κιτρινωπούς κόκκους, η οποία περιέχεται σε διαφανείς, γυάλινες φιάλες με
ονομαστικό όγκο 107 ml (για τη μορφή των 60 ml) ή 147 ml (για τη μορφή των 80 ml
ή 100 ml). Οι φιάλες αυτές είναι συσκευασμένες σε κουτί με δοσομετρικό κουτάλι.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
GlaxoSmithKline α.ε.β.ε.
Λ. Κηφισίας 266
152 32, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6882100
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη-Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
29
Κόνις για πόσιμο εναιώρημα 250 mg/5ml
Βέλγιο – Clamoxyl
Κύπρος – Amoxil Forte
Γαλλία – Clamoxyl, Amoxicilline Biogaran
Ελλάδα – Amoxil
Λιθουανία – Amoxil
Λουξεμβούργο – Clamoxyl
Μάλτα – Amoxil
Πορτογαλία – Clamoxyl
Κόνις για πόσιμο εναιώρημα 500 mg/5 ml
Βέλγιο – Clamoxyl
Γαλλία – Clamoxyl, Amoxicilline Biogaran
Ελλάδα – Amoxil
Λουξεμβούργο – Clamoxyl
Πορτογαλία – Clamoxyl
Το παρόν φύλλο οδηγιών αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις
30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οδηγίες για την ανασύσταση
Ελέγξτε ότι το πώμα είναι άθικτο πριν από τη χρήση.
Αναποδογυρίστε και ανακινήστε τη φιάλη για να αποκολληθεί η σκόνη.
Γεμίστε τη φιάλη με νερό έως ακριβώς κάτω από το σημάδι πάνω στην ετικέτα της
φιάλης.
Αναποδογυρίστε και ανακινήστε καλά, στη συνέχεια συμπληρώστε με νερό έως το
σημάδι. Αναποδογυρίστε και ανακινήστε ξανά.
Ανακινείτε καλά πριν από τη λήψη κάθε δόσης.
31
Γενική συμβουλή σχετικά με τη χρήση των αντιβιοτικών
Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων που
προκαλούνται από βακτήρια. Δεν έχουν καμία δράση κατά των λοιμώξεων
που προκαλούνται από ιούς.
Ορισμένες φορές μια λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια δεν
ανταποκρίνεται σε έναν θεραπευτικό κύκλο με αντιβιοτικό. Ένας από τους
συχνότερους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα βακτήρια που
προκαλούν τη λοίμωξη είναι ανθεκτικά στο αντιβιοτικό που λαμβάνεται.
Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιβιώσουν, ακόμη και να πολλαπλασιαστούν,
παρά τη λήψη του αντιβιοτικού.
Τα βακτήρια μπορούν να γίνουν ανθεκτικά στα αντιβιοτικά για πολλούς
λόγους. Η προσεκτική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να βοηθήσει να
μειωθεί η πιθανότητα να γίνουν τα αντιβιοτικά ανθεκτικά σε αυτά.
Όταν ο γιατρός σας συνταγογραφήσει μια θεραπευτική αγωγή με ένα
αντιβιοτικό, αυτή προορίζεται για να θεραπεύσει μόνο την τρέχουσα
ασθένειά σας. Ακολουθώντας προσεκτικά τις παρακάτω συμβουλές θα
βοηθήσετε να αποτραπεί η εμφάνιση ανθεκτικών βακτηρίων που θα
μπορούσαν να καταστήσουν το αντιβιοτικό μη δραστικό.
1. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δόση, τις
σωστές ώρες και για τον σωστό αριθμό ημερών. Διαβάζετε τις οδηγίες
στην επισήμανση και αν δεν καταλαβαίνετε κάτι ζητήστε από το γιατρό
ή το φαρμακοποιό σας να σας το εξηγήσει.
2. Δεν πρέπει να λαμβάνετε αντιβιοτικά εκτός αν έχουν συνταγογραφηθεί
ειδικά για εσάς και πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε μόνο για τη θεραπεία
της λοίμωξης για την οποία έχουν συνταγογραφηθεί.
3. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά που έχουν συνταγογραφηθεί για
άλλους ανθρώπους, ακόμη και αν είχαν λοίμωξη παρόμοια με τη δική
σας.
4. Δεν πρέπει να δίνετε σε άλλους ανθρώπους αντιβιοτικά τα οποία ο
γιατρός συνταγογράφησε για εσάς.