Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Δ : ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Vermox 100 mg μ μ ασώ ενα δισκία
Vermox 100 mg/5 ml μ μπόσι ο εναιώρη α
Μεβενδαζόλη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
μ , μ μαρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει ση αντικές
.πληροφορίες για σας
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
.ξανά
- , μ .Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
- μ . ΔΗ συνταγή γι αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας εν
μ . πρέπει να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει
, μ μ μ μ .βλάβη ακό α και όταν τα συ πτώ ατά τους είναι ίδια ε τα δικά σας
- μ , Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια παρακαλείσθε να
μ μ . ενη ερώσετε τον γιατρό ή φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε
μ πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
. 4.οδηγιών χρήσης Βλέπε παράγραφο
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι το Vermox και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Vermox
3. Πώς να πάρετε το Vermox
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Vermox
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι ειναι το Vermox και ποια ειναι η χρηση του
Το Vermox μ ( ). είναι φάρ ακο κατά των σκωλήκων παράσιτα
:Ενδείκνυται για τις εξής παρασιτώσεις
(Οξυουρίαση Enterobius vermicularis), μ (αγκυλοστο ιάσεις Αγκυλόστομα το
δωδεκαδακτυλικό Necator americanusκαι ), παρασιτώσεις από Trichinella spiralis,
Trichuris spiralis, Trichuris trichiura, Trichostrongylus, ασκαριδίαση και εντερική
.καπιλλαρίαση
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Vermox
Μην πάρετε το Vermox
- σε περίπτωση αλλεργίας στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε άλλο από
μ ( 6).τα συστατικά αυτού του φαρ άκου αναφέρονται στην παράγραφο
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
- Το Vermox μ 2 μ πορεί να χορηγηθεί σε παιδιά ηλικίας κάτω των ετών όνο αν
.το έχει συστήσει ο γιατρός σας
μ Άλλα φάρ ακα και Vermox
2
μ μ , Ενη ερώστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε έχετε πρόσφατα
μ μ , μ πάρει ή πορεί να πάρετε άλλα φάρ ακα ακό α και αυτά που δεν σας έχουν
μ .χορηγηθεί ε συνταγή
μ μ ( μ μ Ενη ερώστε τον γιατρό σας αν παίρνετε σι ετιδίνη ένα φάρ ακο που ειώνει την
μ ). οξύτητα του στο άχου Η ταυτόχρονη χρήση του Vermox (μ ) μεβενδαζόλη ε
μ ( μ μ ετρονιδαζόλη ένα φάρ ακο που δρα κατά των λοι ώξεων από βακτήρια και
) .πρωτόζωα πρέπει να αποφεύγεται
Το Vermox μ ε τροφές και ποτά
Δ εν χρειάζεται να πάρετε το Vermox μ μ . Δ αζί ε το φαγητό εν χρειάζεται να
ακολουθήσετε κάποια ειδική δίαιτα ή να πάρετε προϊόντα που διευκολύνουν τις
.κενώσεις
μΚύηση και θηλασ ός
, μ , μ Αν είστε έγκυος ή πιστεύετε ότι πορεί να είστε έγκυος ενη ερώστε το γιατρό
μ σας ο οποίος θα αποφασίσει αν πορείτε να πάρετε το Vermox.
, μ μ Αν θηλάζετε ενη ερώστε τον γιατρό σας ο οποίος θα αποφασίσει αν πορείτε να
πάρετε το Vermox.
μ μ Ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας προτού πάρετε
μ .οποιοδήποτε φάρ ακο
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
Το Vermox μ .δεν επηρεάζει την πνευ ατική εγρήγορση ή την ικανότητα οδήγησης
μ μ Τα ασώ ενα δισκία Vermox 110.περιέχουν κίτρινο Ε
μ μ Τα ασώ ενα δισκία Vermox 110, μ περιέχουν κίτρινο Ε το οποίο πορεί να
.προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις
μ μ Το πόσι ο εναιώρη α Vermox περιέχει σακχαρόζη. Εάν σας έχει πει ο γιατρός
μ , μ σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισ ένα σάκχαρα επικοινωνήστε ε τον γιατρό σας
μ .πριν πάρετε αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν
μ μ Το πόσι ο εναιώρη α Vermox περιέχει επίσης παραϋδροξυβενζοϊκό
μ 218 216.εθυλεστέρα Ε και παραϋδροξυβενζοϊκό προπυλεστέρα Ε
μ μ Το πόσι ο εναιώρη α Vermox μπεριέχει επίσης παραϋδροξυβενζοϊκό εθυλεστέρα
218 216, μ Ε και παραϋδροξυβενζοϊκό προπυλεστέρα Ε τα οποία πορεί να
( μ ) προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις πιθανόν ε καθυστέρηση και σε
εξαιρετική περίπτωση, βρογχόσπασμο.
3. Πώς να πάρετε το Vermox
μ μ μ μ Πάντοτε να χρησι οποιείτε το φάρ ακο αυτό αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες
. μ , μτου γιατρού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό
. μ :σας Η συνιστώ ενη δόση είναι
2 :Ενήλικες και παιδιά άνω των ετών
3
Oξυουρίαση: 100 mg (1 δισκίο ή 5 ml πόσιμου εναιωρήματος) εφάπαξ.
Συνιστάται η χορήγηση μιας ακόμη δόσης των 100 mg, δύο εβδομάδες μετά την
πρώτη δόση.
Λοιπές παρασιτώσεις: 100 mg (1 δισκίο ή 5 ml πόσιμου εναιωρήματος), 2-3
φορές την ημέρα, για 3 ημέρες.
Ειδικοί πληθυσμοί
Παιδιά
Το πόσιμο εναιώρημα Vermox πρέπει να επιλέγεται για ασθενείς όπως τα μικρά
παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να καταπιούν το δισκίο.
Μπορείτε να μασήσετε τα δισκία, να τα καταπιείτε με λίγο νερό ή να τα
συνθλίψετε και να τα αναμίξετε με την τροφή.
Ανακινήστε το πόσιμο εναιώρημα πριν από τη χρήση.
μ :Οδηγίες για το άνοιγ α του φιαλιδίου
Το φιαλίδιο διατίθεται με πώμα
ασφαλείας για παιδιά, το οποίο ανοίγει
ως εξής:
πιέστε το πλαστικό βιδωτό πώμα προς
τα κάτω, ενώ το στρέφετε αντίθετα από
τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
μ Εάν πάρετε εγαλύτερη δόση Vermox από την κανονική
μ μ , Εάν ληφθούν ποσότητες εγαλύτερες από τις συνιστώ ενες ή αν το Vermox ληφθεί
μ μ , μ μ μ ,για εγάλα χρονικά διαστή ατα πορεί να ε φανιστούν διαταραχές στο αί α
, μ . τους νεφρούς και το ήπαρ ερικές από τις οποίες ίσως να είναι σοβαρές Μπορεί
μ μ , μ επίσης να ε φανιστεί απώλεια αλλιών η οποία σε ερικές περιπτώσεις ίσως να
μ μ .είναι όνι η
Εάν πήρατε υπερβολική ποσότητα Vermox, μ μ ίσως να ε φανίσετε κρά πες στο
μ , , μ . μ , μ στο άχι ναυτία έ ετο και διάρροια Αν συ βεί αυτό πρέπει να συ βουλευτείτε το
μ μ γιατρό σας ο οποίος πορεί να σας συστήσει να πάρετε ικρή ποσότητα ενεργού
. άνθρακα
:Πληροφορίες για τους γιατρούς σε περίπτωση υπερδοσολογίας
- Δ .εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο
- , .Μπορεί να χορηγηθεί ενεργός άνθρακας αν θεωρηθεί απαραίτητο
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Vermox
.Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε
μ Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του προϊόντος
μ .ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , μ μ Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και αυτό το φάρ ακο πορεί να προκαλέσει
μ ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και αυτές δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
.ανθρώπους
4
μ μ Οι ακόλουθες ανεπιθύ ητες ενέργειες έχουν αναφερθεί και πορεί να
μ μ ε φανιστούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας ε Vermox:
- , μΖάλη σπασ οί
- μ , , μ μ Πόνοι στο στο άχι κοιλιακή δυσφορία ετεωρισ ός και διάρροια
- Δ μ μ , μ , ερ ατικό εξάνθη α τοξική επιδερ ική νεκρόλυση μ Stevensσύνδρο ο -Johnson,
μαγγειοοίδη α
- Κνίδωση
- μ μ μ μ μΑπώλεια αλλιών που σε ερικές περιπτώσεις πορεί να είναι όνι η
- Δ μ , , μιαταραχές στο αί α και το ήπαρ όπως ουδετεροπενία ηπατίτιδα και η
μ φυσιολογικές δοκι ασίες ηπατικής λειτουργίας
μ , μ μ :Εάν σας συ βεί κάτι από τα ακόλουθα επικοινωνήστε α έσως ε τον γιατρό σας
- μ μ μ μΑντίδραση που ε φανίζεται ετά τη λήψη και περιλα βάνει δερ ατικό
μ , , μ / μ εξάνθη α φαγούρα λαχάνιασ α και ή οίδη α στο πρόσωπο
- μ μ μ Σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας που συ βαίνει σύντο α ετά τη λήψη
μ μ , μ , , και πορεί να περιλα βάνει κνίδωση κνησ ό ερυθρότητα απώλεια
, μ αισθήσεων και δυσκολία στην αναπνοή εταξύ άλλων πιθανών
μ μσυ πτω άτων
- μ , μ . Έχουν αναφερθεί σπασ οί ακό α και σε παιδιά Το Vermox 100 mg μ πορεί να
μ 2 μ χορηγείται σε παιδιά ηλικίας ικρότερης των ετών όνο αν το έχει
.συνταγογραφήσει ειδικά ο γιατρός σας
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , μ , Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον γιατρό σας ή
μ / μ . τον φαρ ακοποιό ή τον την νοσοκό ο σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
μ .ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης
μ Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό
μ μ ( 284, 15562, , Οργανισ ό Φαρ άκων Μεσογείων Χολαργός www.eof.gr). Μέσω της
μ μ αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
μ μ .περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του παρόντος φαρ άκου
5. Πώς φυλάσσεται το Vermox
Δ .εν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
.φθάνουν τα παιδιά
μ μ μ μ μ μ Να η χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο ετά την η ερο ηνία που αναφέρεται στο
μ . μ μ μ κουτί ετά από τη λέξη ΛΗΞΗ Η η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα του
μ .ήνα που αναφέρεται εκεί
μ . Μην πετάτε τα φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια Ρωτήστε τον
μ μ μ .φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν χρησι οποιείτε πια
μ .Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Vermox
5
- μ .Η δραστική ουσία είναι η εβενδαζόλη
- μ μ 100 mg μ .Το κάθε ασώ ενο δισκίο περιέχει εβενδαζόλης
- μ μ μΤα άλλα συστατικά στα ασώ ενα δισκία είναι ικροκρυσταλλική
, μ μ μ , , μκυτταρίνη καρβοξυ εθυλιω ένο νατριούχο ά υλο τάλκης ά υλο
, , μ , μαραβοσίτου νατριούχος σακχαρίνη στεατικό αγνήσιο υδρογονω ένο
, , φυτικό έλαιο βελτιωτικό γεύσης πορτοκάλι κολλοειδές διοξείδιο
, , 110.πυριτίου λαουρυλοθειϊκό νάτριο και κίτρινο Ε
- 5 ml μ μ (1 μ ) 100 mgΤα πόσι ου εναιωρή ατος δοσο ετρικό κουταλάκι περιέχουν
μ ( μ 20 mg ml). εβενδαζόλης το εναιώρη α περιέχει ανά
- μ μ Τα άλλα συστατικά στο πόσι ο εναιώρη α είναι σακχαρόζη,
μικροκρυσταλλική κυτταρίνη & νατριούχος καρμελλόζη,
παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας Ε218, παραϋδροξυβενζοϊκός
προπυλεστέρας Ε216, λαουρυλοθειϊκό νάτριο, βελτιωτικό γεύσης
μπανάνα, μεθυλοκυτταρίνη.
μ Ε φάνιση του Vermox μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
Μασώμενα δισκία 100 mg: κουτί που περιέχει κυψέλες (blisters) με 6 δισκία,
χρώματος ελαφρώς πορτοκαλί, που στην μια πλευρά φέρουν τη λέξη JANSSEN
και στην άλλη τα στοιχεία Me/100.
Πόσιμο εναιώρημα 100 mg/5 ml: ωχροκίτρινη γυάλινη φιάλη με 30 ml
εναιωρήματος λευκού χρώματος, με γεύση μπανάνας, με πώμα ασφαλείας για
παιδιά από πολυπροπυλένιο. Στη συσκευασία περιέχεται δοσομετρικό
κουταλάκι των 5 ml.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
Janssen-Cilag μ . . . .Φαρ ακευτική Α Ε Β Ε
. 56, 151 21 , Λ Ειρήνης Πεύκη Αθήνα
. 210 80 90 000Τηλ
Παραγωγός
μ 100 mg:Μασώ ενα δισκία
, , . , 153 44 ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ Εργοστάσιο Β΄ Λ Ανθούσας Ανθούσα Αττικής
μ μ :Πόσι ο εναιώρη α
, 49ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ Εργοστάσιο
ο
μ. . . - μ , 190 11 χλ Ε Ο Αθηνών Λα ίας Αυλώνας Αττικής
.Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
6