Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρηστή
Colistin/Norma
®
1.000.000 Διεθνείς Μονάδες, κόνις για ενέσιμο διάλυμα
Colistin/Norma
®
1.000.000 Διεθνείς Μονάδες, κόνις για διάλυμα προς έγχυση
Colistin/Norma
®
1.000.000Διεθνείς Μονάδες, κόνις για διάλυμα για εισπνοή με
εκνεφωτή
Colistin/Norma
®
2.000.000 Διεθνείς Μονάδες, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή
διάλυμα προς έγχυση

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε
να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
 !"
#$%$ %!& 
'%(%$%
)%!%$""&
!$!!
#%% %$&  
*%%$%$%
+$%%,
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
- .!Colistin/Norma
®
%!
/ .%$% !0%%Colistin/Norma
®
1 2%Colistin/Norma
®
, 2$%$
3 2Colistin/Norma
®
4 2!%$%!
1. Τι είναι το Colistin/Norma
®
και ποια είναι η χρήση του
. Colistin/Norma
®
%$   !   '
!"* "%
0%!
. Colistin/Norma
®
!$ $%!% "
  % % % $ " . Colistin/Norma
®
%!&"!
. Colistin/Norma
®
!$ %%! %
 !! .Colistin/Norma
®
%!&
$%%"
56789:;:<=6=7>8?@<:6=
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Colistin/Norma
®
Μη χρησιμοποιήσετε το Colistin/Norma
®
:
A %!%  ! B%!C   & 
!%!
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:
*%!&%&%%
Colistin/Norma
®
:
2
$!%"
%$%"!$
%$%%!
%$%
)!  % %! ! ! !   %
!  $        %  Colistin/Norma
®
D
%!%$ %
Colistin/Norma
®
&%%E%!
A% "$&%$%!%&%!
Colistin/Norma
®
&!!% %$
Άλλα φάρμακα και Colistin/Norma
®
#%!&$%%%!%
&%"$ %" !
# %! %% %   & !   %!  
%!"Colistin/Norma
®
)$$%$%
  B$   !C %!  !   
Colistin/Norma
®
%!!%%!
Colistin/Norma
®
A$%%&%!%$%%
%!%!%"" !"
 
 %  " % 0 ! B %!
%" !& %!& !  !C 
%!%%%! 'E
$  Colistin/Norma
®
%!!
"" B"$%%,%C
 %  " % 0 ! B %!
%" !& %!& !  !C %
%  %     ' E $   
   Colistin/Norma
®
%!    ! % 
$B"$%%
,%C
% &%
!.Colistin/Norma
®
%!
    # % % &  
%!Colistin/Norma
®
# %$ % "! $  %! %!  " %
0 ! B%  0!& ! !C
" %0B% !&!
%!C& E Colistin/Norma
®
 %$  ! F
!%
'E Colistin/Norma
®
$ $E Colistin/Norma
®
$
% %!    ! %    %!
$
Εγκυμοσύνη και θηλασμός
.Colistin/Norma
®
! % "%$%!&% 
 &  %$%  !   $ !   ! %
3
 # ! $& !0  %!  ! $ 0 
%%! %%
G0H)$%Colistin/Norma
®
%#%!
    %! Colistin/Norma
®
&  %$% 
%! %%%$
%%%$
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
I  Colistin/Norma
®
! "!  %!  
% $& %  0&  %"   * 
"!&%$%!!0
3. Πως να χρησιμοποιήσετε το Colistin/Norma
®
*    B"$% % -  % !C& 
Colistin/Norma
®
%!!!$B% %3%$
% $"C"!$B$%!%1J$ 4J
%C  ! $" . Colistin/Norma
®
%! %  ! 
!    K  A BKAC .
Colistin/Norma
®
%!%!%!%%E
%$ .!E
% % %    !     $ 
%& $   Colistin/Norma
®
 %!    % 
"
(!
 %!  Colistin/Norma
®
%  "  $ %  
#%""$"!
L $$M
.Colistin/Norma
®
-JJJJJJIUNvial&$!$
. Colistin/Norma
®
-JJJJJJ OPNQ@=R&    % $  
COLISTIN/NORMA
®
/JJJJJJOPNQ@=R& $%
$ !%$"$1JS4J
%
'!T&$
#!!&!!
ET!  !%!
A $ %%&   $  %!  
E$ -/!  
'%"$ ,J!U3JJJ$ -3JJJJ
 "&$
A%!% ! $!%E
A %      %"& %"$   
%"& 
D%!!%
"Colistin/Norma
®
.%
4
. Colistin/Norma
®
!  $ !   ! *   
"%!&!% 
$
(%!
D    %! %  $ %!    
"! 
L%!" !%
  %!& $   %! %!   %
! 
L 
'&"%!/!-
S /    $   $  $ B$ 4 
$C
'%! /!J&3S-
$$B$/$C
D  $  %!  %      
#%!%!%&%
%%!
.%
*"%!&
! %  %  Colistin/Norma
®
     
%!%%!.% !$!
A%%%% %!
%% $!$! *$%
%%$$ !3JM3J$J&TV
   ! J&TV     ! D  
 %$%  !     !    & 
   ! % % ,;R 2$  $ 
!%!
    $  ! %   %  !& 
!!
)$ 
.  !        %! %
%$%%!%
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:)Colistin/Norma
®
%%%F
%
(%!
D%!%$%!
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Colistin/Norma
®
από την κανονική
*!0  $ "%   Colistin/Norma
®
& %$% 
% $ !&!
$&%  %!%$!  
%  % # "   %  
Colistin/Norma
®
&%$%!!"$%!
5
%" $  & F !  ! B  
%C%
*   !  %! %  % 
!0%!$$"
 Colistin/Norma
®
& &%

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Colistin/Norma
®
*"%!%&%$%"
%%!E!$"%
%W%! Colistin/Norma
®
$$&
%-/&%! Colistin/Norma
®
$$)
! !)%%%
%
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Colistin/Norma
®
)% %D
  %! %   %$%  $ %!  # $
% & 

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
I% &$%!%$%
$&%0%
*$
I Colistin/Norma
®
!"! &F %%!
%$ $  A"$ $  % 
"%%!%"!%
 & ! %%&   &  % %
!$  %%!
Εάν παρατηρήσετε σημάδια αλλεργικής αντίδρασης θα πρέπει να ζητήσετε
επειγόντως ιατρική περίθαλψη.
X"$$%"%
!0%!
D % $ % !0   $" $
Colistin/Norma
®
*% $ % %0    ! % % 
"   Colistin/Norma
®
! % E& % $
!!%" 
%!  
'%"%$%$%$!
 %   %      Εάν
αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία στην αναπνοή θα πρέπει να
αναζητήσετε επειγόντως ιατρική περίθαλψη.
Y %$ % $ %"  
B %% %C&0%%!&%$
6
%!!!B%"$ %!
$EC&%"!&%"& E
%"B%"$%!%C
)%!%!$&% 
)%!%!%E%"*!!%
% % $    !& %  !
Colistin/Norma
®
    % %!  %$
%$$!%%E.
%" %!%! !
Colistin/Norma
®
#%%%$&*
   % % $ %  $  % 

D % $ % !0   % Colistin / Norma
®
B
 C
D !   %   !   %  
!  %& % % ! Colistin/Norma
®
   
!!!%
2$ % $ %" "& ! ! 
 %!$   &%
&%CandidaBC
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
# % % % $&   & 
%  *     % % $ % 
$  %    )%! %!  $
% $ %!&  # D   B)! 
/W,&Z[-334/\&*&.M]1J/-1/J,J1WJN11U&M]1J/-J43,T3W3&
^%_``aMNNbbb7:c?>C)$ % %!
"%%
%
5. Πως να φυλάσσετε το Colistin/Norma
®
.   %$%    $ %   "$%   
%
%!Colistin/Norma
d
!%$
!!#\e'!!!$
%$!
    !  /3
J
f . ! %$% 
!$!
)      $   %  %$% 
%$ 
K%!%%$%%!%
7
.%$%%!%%$%!
e !%%%%0%
*$"%!%"
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Colistin/Norma
®
'!!K!%$%
%!-JJJJJJ/JJJJJJ(
) Y   %$ *  %F %$  %
-mmol!B/1mgC!
Εμφάνιση του Colistin/Norma
®
και περιεχόμενο της συσκευασίας
Colistin/Norma
®
1.000.000 I.U./vial κόνις για ενέσιμο διάλυμα
\!%%$! -Jml$%
%$%$! 
Colistin/Norma
®
1.000.000 I.U./vial, κόνις για διάλυμα προς έγχυση
\ ! % %$ $ $   !   -Jml
$%flipoff 
Colistin/Norma
®
1.000.000 I.U./vial, κόνις για διάλυμα για εισπνοή με
εκνεφωτή
\!%%$$! 
-Jml$%flipoff 
Colistin/Norma
®
2.000.000 I.U./vial, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς
έγχυση
\ ! % %$ $ $   !   -J;R
$%g@a:h 
)%!!
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
K!!M
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. )3,&-J,1-*&M/-J3////W/&M/-J3/,-
14W&7;=@RM@<c:i<:>;=_7RR=6?>
2 
Colistin/Norma
®
1.000.000 I.U./vial κόνις για ενέσιμο διάλυμα
j7Raklmm&+ !-J&) -,,3/&*&#
Colistin/Norma
®
1.000.000 I.U./vial, κόνις για διάλυμα προς έγχυση και
Colistin/Norma
®
2.000.000 I.U./vial, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς
έγχυση
Xellia Pharmaceuticals ApS Dalslandsgade 11, DK-2300 Copenhagen S, (!.
j7Raklmm&+ !-J&) -,,3/&*&#
K"*+##&X2-WT&*!-14U3&*&#
*+#B*C*(!41&Y-U,34&*&#
Colistin/Norma
®
1.000.000 I.U./vial, κόνις για διάλυμα για εισπνοή με
εκνεφωτή
Xellia Pharmaceuticals ApS Dalslandsgade 11, DK-2300 Copenhagen S, (!.
j7Raklmm&+ !-J&) -,,3/&*&#
 +! Proel E% L K *#& ( ,& -/- 1, 2$&
8
*
*+#B*C*(!41&Y-U,34&*&#
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις