Δ : ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα
Παρακεταμόλη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
μ μ , πριν αρχίσετε να χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο διότι
μ μ .περιλα βάνει ση αντικές πληροφορίες για σας
Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως
περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις
οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το
.διαβάσετε ξανά
- μ , Απευθυνθείτε στο φαρ ακοποιό σας εάν χρειαστείτε
μ .περισσότερες πληροφορίες ή συ βουλές
- μ μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε το
μ . γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
μ ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
. 4οδηγιών χρήσης Βλέπε παράγραφο .
- Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεσθε καλύτερα
.ή εάν αισθάνεσθε χειρότερα
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1 Τι είναι το Panadol και ποια είναι η χρήση του
2 μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησι οποιήσετε το Panadol
3 μ Πώς να χρησι οποιήσετε το Panadol
4 μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσετε το Panadol
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Panadol και ποια είναι η χρήση του
Η παρακεταμόλη έχει αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες
παρόμοιες με αυτές του ακετυλοσαλικυλικού οξέος. Χορηγείται σε
ελαφράς ή μέτριας έντασης επώδυνες καταστάσεις. Η απορρόφηση
της παρακεταμόλης είναι ταχεία και πλήρης.
Η χρήση του ενδείκνυται σε πόνους αρθρώσεων, μυϊκούς πόνους,
νευραλγίες, πονοκεφάλους, πονόδοντο, πόνους περιόδου, πυρετό.
Προτιμάται σε άτομα τα οποία πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη
ακετυλοσαλικυλικού οξέος (υπερευαισθησία στο
ακετυλοσαλικυλικό οξύ, βρογχικό άσθμα, διαταραχές της
πηκτικότητας, ιστορικό πεπτικού έλκους, παιδιά με κίνδυνο
αναπτύξεως συνδρόμου Reye από τη χορήγηση σαλικυλικών).
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησι οποιήσετε το Panadol
1
μ Μην χρησι οποιήσετε το Panadol
- μ σε περίπτωση αλλεργίας στην παρακετα όλη ή σε οποιοδήποτε
μ (άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρ άκου αναφέρονται
6) στην παράγραφο
- σε βαριά ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
μ .Περιέχει παρακετα όλη
E μ μ μ άν πάρετε εγάλη ποσότητα παρακετα όλης πορεί να προκληθεί
.σοβαρή βλάβη στο ήπαρ
μ Μην παίρνετε αυτό το φάρ ακο εάν παίρνετε άλλα
μ μ μ μ συνταγογραφού ενα ή η συνταγογραφού ενα φάρ ακα τα οποία
μ μ , περιέχουν παρακετα όλη για την αντι ετώπιση του πόνου του
, μ μ μ πυρετού των συ πτω άτων κρυολογή ατος και γρίπης ή για να σας
μ .βοηθούν να κοι άστε
μ Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας πριν
μ χρησι οποιήσετε το Panadol:
- , εάν έχετε ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία
- , αν είστε αλκοολικοί
- στα παιδιά καθώς είναι πιο ευαίσθητα στην υπέρβαση της
, δόσης
- μ σε γυναίκες κατά την εγκυ οσύνη και την περίοδο της
,γαλουχίας
- εάν είστε λιποβαρής ή υποσιτίζεστε. Μπορεί να χρειαστεί να
αποφύγετε εντελώς τη χρήση αυτού του προϊόντος ή να
περιορίσετε την ποσότητα της παρακεταμόλης που λαμβάνετε.
- εάν έχετε σοβαρή λοίμωξη, καθώς μπορεί να προκαλέσει
αύξηση του κινδύνου μεταβολικής οξέωσης
Στα συμπτώματα της μεταβολικής οξέωσης περιλαμβάνονται:
βαθιά, ταχεία, δύσκολη αναπνοή
ναυτία (τάση για εμετό), έμετος
απώλεια όρεξης
Μιλήστε με το γιατρό σας άμεσα εάν παρουσιάσετε συνδυασμό
αυτών των συμπτωμάτων.
μ μ μ Όταν το φάρ ακο λα βάνεται χρόνια ή σε εγάλες δόσεις πρέπει να
.παρακολουθείται η ηπατική λειτουργία
2
Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Παιδιά
μ μ , Η παρακετα όλη πρέπει να χορηγείται ε προσοχή σε παιδιά καθώς
.είναι πιο ευαίσθητα στην υπέρβαση της δόσης
μ Άλλα φάρ ακα και Panadol
μ μ μ ,Ενη ερώστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν χρησι οποιείτε
μ μ μ έχετε πρόσφατα χρησι οποιήσει ή πορεί να χρησι οποιήσετε άλλα
μ .φάρ ακα
μ μ μ μΦάρ ακα τα οποία πορεί να αλληλεπιδράσουν ε την παρακετα όλη
: μ , μ μ , μ ,είναι τα ακόλουθα χολεστυρα ίνη ετοκλοπρα ίδη ντο περιδόνη
μ . . ,επαγωγείς των ηπατικών ενζύ ων όπως π χ φαινοβαρβιτάλη
μ μ ( . . ,φάρ ακα που πορεί να δράσουν ηπατοτοξικά π χ ΜΣΑΦ
), , ,ιντερφερόνες βαρβιτουρικά τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
, , μ . .αλκοόλη προβενεσίδη από του στό ατος αντιπηκτικά π χ
, μ , βαρφαρίνη λα οτριγίνη αντιεπιληπτικά ή στεροειδικά
μ .αντισυλληπτικά από το στό α
:Εργαστηριακές εξετάσεις μ μ Η χορήγηση παρακετα όλης πορεί να
μ επηρεάσει ορισ ένες εργαστηριακές εξετάσεις γι αυτό πρέπει να
μ .αναφέρετε στο γιατρό ότι παίρνετε παρακετα όλη
μ Κύηση και θηλασ ός
μ μ Η παρακετα όλη πρέπει να χορηγείται ε προσοχή σε γυναίκες κατά
μ . την εγκυ οσύνη και την περίοδο της γαλουχίας
μ μΜέχρι σή ερα δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι η παρακετα όλη
μ μ μ . ε φανίζει δυσ ενείς επιδράσεις στο έ βρυο Εν τούτοις να
μ μ συ βουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε το φάρ ακο αν είσαστε
μ . έγκυος ιδιαίτερα κατά το πρώτο τρί ηνο
Εάν χρειαστεί να πάρετε αυτό το φάρμακο κατά την εγκυμοσύνη,
θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ελάχιστη δόση, για το ελάχιστο
χρονικό διάστημα και συχνότητα που απαιτείται για την
ανακούφιση των συμπτωμάτων σας.
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας, εάν ο πόνος ή/και ο πυρετός δεν
βελτιωθούν ή αν χρειαστεί να πάρετε το φάρμακο πιο συχνά.
μ Η παρακετα όλη σε θεραπευτικές δόσεις δεν φαίνεται να έχει
μ .δυσ ενείς επιδράσεις στο βρέφος
μ μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανη άτων
μ Κα ία γνωστή επίδραση
Το Panadol περιέχει maltitol syrup, sorbitol, parahydroxybenzoates (E219,
E215 217) και Ε και azorubine (E122)
sodium methyl-, sodium ethyl- sodium propyl-parahydroxybenzoateΤα έκδοχα και
3
(E219, E215, E217) μ πορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις
( μ ).πιθανώς καθυστερη ένες
μΑπευθυνθείτε στο γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρ ακευτικό
μ .προϊόν εάν σας έχει πει ότι έχετε δυσανεξία σε ερικά σάκχαρα
Το έκδοχο azorubine (E122) μ πορεί να προκαλέσει αλλεργικές
.αντιδράσεις
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε το Panadol
μ μ Πρέπει πάντοτε να χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο ακριβώς όπως
μ μ περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύ φωνα ε τις
μ . μ ,οδηγίες του γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες
μ .ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
60 Η συνήθης δόση ενηλίκων είναι mg/kg μβάρους σε διηρη ένες
.δόσεις
Δ μ εν απαιτείται συνήθως προσαρ ογή της δοσολογίας σε
μ .ηλικιω ένους ασθενείς
( μ μ μ μ ):Ενήλικες συ περιλα βανο ένων των ηλικιω ένων 0,5-1 g, 4-6κάθε
, . μ ώρες εάν είναι αναγκαίο Η η ερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει
4 τα g 2,5 για χορήγηση βραχείας διάρκειας και τα g για χρόνια
.χορήγηση
Χρήση σε παιδιά και εφήβους
12-18 :Έφηβοι ετών 0,5-1 g, 4-6 , . κάθε ώρες εάν είναι αναγκαίο Η
ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 g για χορήγηση
βραχείας διάρκειας και τα 2,5 g για χρόνια χορήγηση.
6-12 :Παιδιά ετών 250-500 mg 10-15 ή mg/kg , 3-4 μΒΣ φορές η ερησίως
1-5 :Παιδιά ετών 120-250 mg 10-15 ή mg/kg , 3-4 μΒΣ φορές η ερησίως
3-12 μ :Παιδιά ηνών 60-120 mg 10-15 ή mg/kg , 3-4 μΒΣ φορές η ερησίως
3 μ μ μ μ :Βρέφη κάτω των ηνών όνον ετά από τη συ βουλή του γιατρού 10
mg/kg 5 ή mg/kg .αν έχουν ίκτερο
Δ 2 μ .εν συνιστάται για βρέφη κάτω των ηνών
μ : 3Μέγιστη διάρκεια χρήσης στα παιδιά χωρίς τη συ βουλή γιατρού
μ .η έρες
Τρόπος χορήγησης
μΑπό το στό α
μ μ .Να ην υπερβαίνετε τη συνιστώ ενη δόση
Πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη δόση που απαιτείται για την
ανακούφιση των συμπτωμάτων.
μ μ 4 .Μεταξύ των λήψεων να εσολαβεί διάστη α ωρών τουλάχιστον
μ μ Εάν χρησι οποιήσετε εγαλύτερη δόση Panadol από την
κανονική
4
μ μ Μην παίρνετε δόσεις εγαλύτερες από τις συνιστώ ενες και για
μ μ μ εγαλύτερα χρονικά διαστή ατα από τα προτεινό ενα στο φύλλο
.οδηγιών που διαβάζετε
μ μ 10 gΜετά την εφάπαξ από του στό ατος λήψη δόσης ικρότερης των
(140 mg/kg) σπάνια έχει αναφερθεί σε ενήλικες πρόκληση βαριάς
. , μ μ 15 g.ηπατικής βλάβης Επίσης θάνατος ε δόση ικρότερη των
,Κατά την οξεία δηλητηρίαση προκαλούνται βαριές βλάβες στο ήπαρ
μ , έχρι και νέκρωση του ήπατος καθώς επίσης και βλάβες στους
, . νεφρούς στην καρδιά και στο ΚΝΣ Η ηπατική βλάβη αναπτύσσεται
μ 12 , μ μ μέσα στις πρώτες ώρες από τη λήψη αλλά τα συ πτώ ατα πορεί
μ μ 24-48 .να ε φανισθούν ετά από ώρες
μ μ μ : μ ,Στα συ πτώ ατα της δηλητηρίασης περιλα βάνονται επίσης έ ετος
, , , , μ ναυτία ζάλη σύγχυση πτώση της αρτηριακής πίεσης αρρυθ ίες και
.ίκτερος
- μ μ Για την απο άκρυνση του φαρ άκου χορηγείται σιρόπι
, μ 4 .ιπεκακουάνας ή γίνεται πλύση έσα στο πρώτο ωρο από τη λήψη
μ μ Για τον καθορισ ό της θεραπείας απαιτείται προσδιορισ ός των
μ μ , 3-4 μ επιπέδων της παρακετα όλης στο πλάσ α ώρες ετά τη
.δηλητηρίαση
- - , μ , μ Ως αντίδοτο χορηγείται Ν Ακετυλοκυστεΐνη από το στό α ε δόση
140 εφόδου mg ( μ 20%)/ενός διαλύ ατος KG 70 και στη συνέχεια mg/kg
4 3 μ . μ 10κάθε ώρες επί η έρες Το αντίδοτο πρέπει να χορηγείται έσα σε
– 12 μ .ώρες από τη λήψη της παρακετα όλης
μ Σε περίπτωση υπερδοσολογίας ακό η και αν δεν υπάρχουν
μ μ μ συ πτώ ατα δηλητηρίασης απευθυνθείτε α έσως στο γιατρό σας ή
Δ .στο Κέντρο ηλητηριάσεων
. Δ : 210 7793777Τηλ Κέντρου ηλητηριάσεων
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , μ μ Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και αυτό το φάρ ακο πορεί να
μ προκαλέσει ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε
.όλους τους ανθρώπους
μΣτις θεραπευτικές δόσεις στερείται σχεδόν ανεπιθύ ητων
.ενεργειών
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο και αναζητήστε
άμεση ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν:
αντιδράσεις υπερευαισθησίας που εκδηλώνονται με δερματικό
εξάνθημα, κνησμό ή ερύθημα μερικές φορές με αναπνευστικά
προβλήματα ή οίδημα στα χείλη, στη γλώσσα, στο λαιμό ή στο
πρόσωπο,
απολέπιση ή έλκη στο στόμα,
αναπνευστικά προβλήματα, ειδικότερα εάν έχετε παρατηρήσει
μία παρόμοια αντίδραση με την ασπιρίνη ή άλλα μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα
ανεξήγητους μώλωπες ή αιμορραγία
5
ναυτία, ξαφνική απώλεια βάρους, απώλεια όρεξης και
εμφάνιση κίτρινου χρώματος στους οφθαλμούς και το δέρμα
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες.
Πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές αντιδράσεις.
μ Κατά τη χρόνια λήψη ή τη λήψη εγάλων δόσεων αναφέρονται
μ , μ μ ,ελαφρά γαστρικά ενοχλή ατα αι ολυτική αναι ία
μ , μ μ μ , μ μ ,ακοκκιοκυταραι ία εθαι οσφαιριναι ία δερ ατικά εξανθή ατα
, , μ , ,κνίδωση πυρετός υπογλυκαι ία διέγερση του ΚΝΣ ή υπνηλία
μ .θρο βοπενική πορφύρα
μ μ Παρατετα ένη λήψη υψηλών δόσεων πορεί να προκαλέσει
.νεφροπάθεια και σπανίως παγκρεατίτιδα
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον
γιατρό, ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες
ενέργειες απευθείας μ μ (στον Εθνικό Οργανισ ό Φαρ άκων Μεσογείων
284, 15562, , Χολαργός www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Panadol
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν
.και δεν το φθάνουν τα παιδιά
μ μ μ μ μ μ Να η χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο ετά την η ερο ηνία λήξης
μ ( ). μ μ που αναφέρεται στην επισή ανση ΛΗΞΗ Η η ερο ηνία λήξης είναι
μ μ .η τελευταία η έρα του ήνα που αναφέρεται εκεί
μ 25Να φυλάσσεται σε θερ οκρασία έως
ο
C.
μ Μην πετάτε τα φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά
μ . μ απορρί ατα Ρωτήστε το φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα
μ μ . μ φάρ ακα που δεν χρησι οποιείτε πια Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν
.στην προστασία του περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Panadol
- : μΗ δραστική ουσία είναι Παρακετα όλη
(5Κάθε κουταλάκι ml) 120 περιέχει mg μ .Παρακετα όλη
- Τα άλλα συστατικά είναι: Malic Acid, Azorubine, Xanthan Gum, Maltitol
Syrup, Strawberry Flavour L10055, Sorbitol 70% w/v (crystallising), Nipasept
6
Sodium, Sorbitol, Anhydrous Citric Acid, Purified Water.
μ Ε φάνιση του Panadol μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
100 ml 300 ml μ μ . Γυάλινο φιαλίδιο και ε λευκό πώ α ασφαλείας Το
μ μ μ 5φιαλίδιο συσκευάζεται αζί ε ένα πλαστικό κουταλάκι έτρησης
ml μ . Mκαι φύλλο οδηγιών για το χρήστη έσα σε χάρτινο κουτί πορεί
μ .να ην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
:Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
GLAXOSMITHKLINE ., ΑΕΒΕ
. 266, Λ Κηφισίας
152 32 Χαλάνδρι
.: 210 6882100τηλ
:Παραγωγός
FARMACLAIR, HEROUVILLE, FRANCE
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία
φορά στις
7