Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun διαλύτης για παρεντερική χρήση μικρού
όγκου (<50ml)
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun και ποια είναι η χρήση του
Το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun είναι αποστειρωμένο νερό για ενέσεις.
Χρησιμοποιείται για την παρασκευή και αραίωση φαρμάκων που πρόκειται να
χορηγηθούν στη φλέβα σας (παρεντερική χρήση).
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το Ύδωρ
ενέσιμο / B. Braun
Μη χρησιμοποιήσετε το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun
Δεν υπάρχουν γνωστές καταστάσεις στις οποίες δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιείται το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του. Ο γιατρός
σας θα διαλύσει ή θα αραιώσει ένα άλλο φάρμακο στο νερό για ένεση προτού
σας χορηγηθεί το έτοιμο, παρασκευασμένο φάρμακο.
Άλλα φάρμακα και Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun
Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.
Το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun με τροφές και ποτά
Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις με τροφές ή ποτά.
Κύηση και θηλασμός
Το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την κύηση και το
θηλασμό.
2
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης
και χειρισμού μηχανών.
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun
Αυτό το φάρμακο σας χορηγείται από ένα γιατρό ή επαγγελματία της
υγειονομικής περίθαλψης.
Ο τρόπος χορήγησης εξαρτάται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί για το
φαρμακευτικό προϊόν που πρόκειται να διαλυθεί ή να αραιωθεί. Αυτό το
φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να ανασυσταθεί ή να αραιωθεί αμέσως πριν από
τη χρήση.
Η δοσολογία του Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun και η διάρκεια εφαρμογής
συμφωνούν με τις οδηγίες που αφορούν το φάρμακο που πρόκειται να διαλυθεί
ή να αραιωθεί.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun από
την κανονική
Μία υπερβολική δόση είναι πολύ απίθανη καθώς αυτό το φάρμακο προορίζεται
αποκλειστικά για την παρασκευή και αραίωση παρεντερικών
παρασκευασμάτων.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες εάν τηρούνται οι οδηγίες
χρήσης.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284,GR-15562-Χολαργός Αθήνα,τηλ:+30 213
2040380/337,φαξ:+30 210 6549585,www.eof.gr)
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun
3
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στον περιέκτη και το εξωτερικό κουτί μετά τη λέξη «ΛΗΞΗ». Η
ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε πως ο περιέκτης έχει
υποστεί ζημιά και το υγρό είναι θολό και χρωματισμένο.
Για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε κάθε αχρησιμοποίητο υπόλειμμα μετά τη χρήση
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun
1 ml Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun περιέχει
Ύδωρ για ενέσιμα 1 ml
Εμφάνιση του Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun και περιεχόμενο της
συσκευασίας
Το Ύδωρ ενέσιμο / B. Braun είναι ένας διαλύτης για παρεντερική χρήση:
χρησιμοποιείται για τη διάλυση ή αραίωση φαρμάκων που πρόκειται να
χορηγηθούν στη φλέβα σας.
Είναι ένα διαυγές, άχρωμο υγρό.
Διατίθεται σε:
Πλαστικές φύσιγγες πολυαιθυλενίου, περιεχόμενο: 5 ml, 10 ml, 20 ml
παρέχονται σε συσκευασίες των:
20 x 5 ml, 20 x 10 ml, 20 x 20 ml, 100 x 5 ml, 100 x 10 ml, 100 x 20 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ
Ταξιάρχες Τρικάλων
42100-ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνο: 24310 83441
Φαξ: 24310 83550
Παραγωγοί
B.Braun Melsungen AG
4
Mistelweg 2
12357 Berlin
Germany
και
B. Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa, 121
08191 Rubi (Barcelona)
Spain
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
τον Ιούνιο 2013
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης:
Μετά την παρασκευή του έτοιμου για χρήση φαρμακευτικού προϊόντος
Από μικροβιολογική άποψη, τα έτοιμα για χρήση παρασκευάσματα θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν αμέσως, οι χρόνοι
φύλαξης κατά τη χρήση και οι συνθήκες πριν από τη χρήση αποτελούν ευθύνη
του χρήστη και κανονικά δεν υπερβαίνουν τις 24 ώρες στους 2 έως 8 °C, εκτός
και εάν έχει πραγματοποιηθεί αραίωση σε ελεγχόμενες και επικυρωμένες
άσηπτες συνθήκες.
Για την παρασκευή παρεντερικών διαλυμάτων πρέπει να τηρούνται οι συνήθεις
υγειονολογικές προφυλάξεις για τη διατήρηση της στειρότητας.
5