ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.1 Όνομα:
Τabrin επικαλυμένο με λεπτό υμένιο
δισκίο, 200 mg/δισκίο
1.2 Σύνθεση:

 floxacin
: 
 !!
"#"
$!%"$
!&'
(!"
"
E)*)&!+"#
,---
1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή:
!%""!%"
#.
1.4 Περιεκτικότητα σε
δραστική ουσία:
 "!% " "! %
!"%"/$
0--mg.
1.5 Περιγραφή - Συσκευασία:
T  1abrin " "&"!
" # # &. 2&+"
"!"%"3'%"$",
+"41x)5'%
")-41x)-6'%"$/
)-/+"&41 x 6-
3#7$.
8!"   3 "$ 
""$.
1.6 Φαρμακοθεραπευτική
κατηγορία:
2
1.7 Υπεύθυνος άδειας
κυκλοφορίας:
sanofi-aventis AEBE
9"/.:##3;<,=2>
)*5*<2+%?>+
1.@;-0)-A--)5--
1.8 Παρασκευαστής/Συσκευαστής: B"&"  "&" 
C !  Sanofi Winthrop Industrie (Compiegne).
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
2.1 Γενικές πληροφορίες
1
1Tabrin!"%"%&$&$/7!
"&.D""3&&$%!7!+#/
/.
2.2 Θεραπευτικές ενδείξεις
1Tabrin""#+"!""/"$+"$%$
7"$!3!"%/"+/E
α) Λοιμώξεις των κατωτέρων αναπνευστικών οδών
"!$$#$!!"!S
.
aureus
F.
influenzae!+"&$#"$$"""$=
&"$Gram=!/$
.
coli

Klebsiella
pneumoniae

Enterobacter

Acinetobacter

P
.
aeruginosa
&"
Proteus
.
CS
.
pneumoniae!"$!"'#.
>!&in
vitro"#$$"
Mycoplasma
hominis

Mycoplasma
urealyticum
8.
tuberculosisLegionella
pneumoniae
!""&$in
vivo"7"$!!3!3$
$#3$"%"""+""!7$.
β) Λοιμώξεις των μαλακών μορίων και του δέρματος
:"7"$%$"/&+"/7/
"!3"$&/!!/$E
.
coli

K
.
pneumoniae

Enterobacter

P
.
mirabilisP
.
vulgaris

Providencia

Citrobacter

P
.
aeruginosa

S
.
aureus.
γ) Λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων
:""$7"$7""!"%S
.
aureus
""7P
.
aeruginosa.
(!&"%"$#"!"!"!7"$7"/
!"!+"%$+!%$"#""$.
9#/$$$#$"&"!#&!
$&&"$+"!"$.
δ) Λοιμώξεις ανωτέρων και κατωτέρων ουροφόρων οδών
97"$/%//%/ /7!3""$!
!/$E
.
coli

K
.
pneumoniae

"
Proteus

P
.
aeruginosa
.
ε) Λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων και της ουρήθρας από
σεξουαλικώς μεταδιδόμενους μικροοργανισμούς
ToTabrin""!""$!"$#
++7$+"$!Chlamydia
trachomatis.
ζ) Εντερολοιμώξεις
:"""7"$!!+"&"%%$#%$
!"%//+"7/"""7+7$
"/%"7.:$"7"$+"!"
""$!&"!!!7&/;-G.
η) Άλλες λοιμώξεις
:'!$+"3$"+
!+"3$Gram=#3$.
2.3 Αντενδείξεις
F"!%!"!"
2
"+""$"!""+"&"$"$"
&!!%!%.
"+""$""!'
"+""$"7/"/!""
#+$
"!&"$!&$&!$H
&"$"#3$
"+&"$#"$
"+""$"%"'$G=5=PD.
H"!"$!!"&"7"!"!""!/$
$ &$   !&    !"
#.
2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση
I 1 +"&  "+ "%  J. KLMNLO PQJR " !3
!+  +%  +" $ +"$
!"%$$$.C#"
&#+"!"#/73!!/7"/!PQJR"$
  "#& !"% % "!"7" "+ 
#3      7" 
!&#"$ #  +"!" / 7"/ ! PQJR +"/3
&.
I F+"$S.TUVW?!3!+#!"!%""
7"$!3?$+"$!"/!X
D/.:&$##&"$3$&!'
! "!! $ +"$Y$ $ S. TUVW $
+"$.
I :%$ 7"$ &"$ B"!7"$ 7 /7
&"/  %$ !/$ 3 JZN[N\O=]U^\OU\ 
"!""%"+"".!&#0.,.
_ !%!"  & $ +""$  "!/3 %/$ " 
#$!"+"!""&!3"%$Y
"#%$&"$.
I >&"$!""+$"#%$&"$%"+"
#$+"$"&!!7#.%$
""$&"$!"""+3"!"#/
!"&!!7#.:"%$$!"!7"$
+!%!"!"+!%!""&
+"!"!..+"!"#"7!$!$.
I `$!"""TVUOZMWaWLbaWcWTWVN
F&/$" μ "! % Y μ  #&
&""&+"!""!"%/"7
"&/"&!#/#!"!""3!/$
'""7$$deRe.FdeRe!"""
3!!%/$!"#/!$"
'""7$.!&#0.,.:"!7$"
""&""""$$&#/$"+""$!
!&&&&""&!+"!""
.>!&"!''""7$$
!%!"!"%/$.
F&"+"!"!%!""/$
+%!..!$"X!
3
"!$.:"%$$%$&"$
""!X!%!"
"%.
I >+""$"!&+"#"!!%$"$
"$"%"7/"!!7"/
!"!"!!%$"$.F"""
+""$""!'$.!&#0.;!/$3"#
$&"$"$+!%!"!""""
!"+""$"!&+"#"!!%$"$.
1%"$+""$!""+""$"! !&"$&"$
"3"3$( μ μ ! !" & "/ % "&
μ , μ , . . ""+  ! "   !% "!! ! !
, μ . . . %!" ! "#"%$ 7"$ "# %$  !"  2 ` :
),##" "#" "!" +"!"""
!"""#7&"&!
7"#"/"!!7"/!/$
+".!&#0.6>"!&"$.
:"!"!/"!!7"/"!3$+"!""+
!%!"!".
I 1"
F" ! !"!&"$"$!"
!"&#""!&/$>"%.
1"%"%$%$"!"!"
""$<,/7!%$+"!"$""7%
"+"%/$"3$"$"&!$.$"&$
"$$%&""+""$$&//5-
"7"+""$!!3"".F"
+!%!"+""/%$+""$"&&+
"$.!&#0.5.!%/$"!"
!3+7/+"7"&$%"##+"
.f+""$+!%!""3#$
"&!&!7"$.&!+#""
+"!""!%!"!"%/$!%!""&
&+"!"!..!#!"%%.
!#&$0.;0.,.
I >+""$"""#
!""/$!$"3$$+
!%!"!""+""$"""#.
!&#0.5#!$#$.
I >+""$"'/$$
D"+"'/%$&"$"+""$!%
+"$!"%$$$.:""%$
!"!7"$%$""+"%$%'"$!"%$!
%+""$$$+""$!"%$$
!!"$$"""&!$.
!&#0.,.:!"!/!+"$!3"%$$
&"$+!%!"!""3
&%.
F+!%!"!""!"+""$"
'/$$"+""$"'.
4
I >+""$"!"#
F+!%!"!""!"+""$"!
"#+7$"%"!"!&.8"$
+"$%"+"!"!7"$"!$!
&#3"!"!&"!"%/+/
!"!7"/.  +""$ !%!"  +#3 '+"!"
"!/"$"&!+3"
!7!$!/$""$/3
$"+7.!&#0.,>"!+3"$
"%#""$.
I >+""$!&+"!""#/%$$$2
9#/$!+$"//7"%#!$
ghYijQY#$"+""$!%+"$
!"%$$$""#/$
$2!..+!%!"#"!3+"
"$"%#!$##3&&.
!&#0.6.
I 8+%"kMK[WO
+"$!"%$$$%
"X&!""!"7X
"+""$"+%"kMK[WO.:%$"!+3"$&"$"&
"!!X$!"%/+&/$
&#$#!"!%"""
+7"+""$"+%"kMK[WO.F"
&"+""$"#/+%"$kMK[WO.
I B'/"+!$
l/"+!%""+"".
!&#0.,.+""$&"+""
/$""%$"$mn!..!"7$
$&&"$+"!"$#<,7"$"&
!!$+"!"$7"!+"/"+!.
I !/
f!/$""&&$$/$
"!"%!"#""!"&!
"+/#7.!E"!&'#
$&$+".>"""!+$/&
&"$+"!"$+!%!"&&o%.
> "3 "%$  "7"$ #""%$ ""$
""$!2.`.:.%$!"&$%$!
$  "!"/ $ !&+$ !%!"  "+3 /$
+%  . >   & !" "
&    !7. >+"  "" !+ 
!+33"$&"$.
I B&$ph
B3!&"$!"!7"$!&$$ph%"+""
+""$!&+"$.
_!%!""!"3"!&/+7
!"%$$$"+""$"#/3$!&#"$
5
3#!&$ph!/$#!&"#
I /%+""$#"$!""!""
"+"&!!"&phT.C#
+!%!""!!3
+"$!"%$$$"3$$
!+3$.
I 8+/%#/"7!..
!!#.
I :##"%$3!"%ph
I 2$!.."!&"%#

I :##&/!"#/!"&
ph!..+&#$iRiii&
+!&"$'/&.
.!&#0.5
F/%
!&#0.6!&#0.,
!&#0.*.
I #
f!/$"""$$"$%"+"%$
&$!!"&!#
!"#+/$"3$+""$!&!&
+"!""!$#3"!#!&#!..
#"".D"+"!"!7"$!#3
7$.:"3$+""$&!"!3+$
#$$.!&#0.,.
I B"""!&+"
>++!"""!&+"%""+""
+""$!%+"$!"%$$$
%$!$!""".F+!%!"
!"+"$""!7"!&+"$.>+
!3""!"!+&!$$
%'$&$.!&#0.,.
I >+""$""!&"#&$$5=/$#$
+""$"+&#/%"!&"$#&$$
5=/$#$!""!&+"#%$
&"$"&&#/#""$.C#
!%!"!+""3$$+""$+!%!"
!+"!+"&$$.
I !%$%$
>""$$!3!"!"
"!&"$&+!%!"+"%/$"$
+&.!#&$0.60.,.
I !$"#%$""&"$
:"+""$!&!$/!3/
3!"!&"'"7$+"&!"%.8!"""
"!"/+3+"%"##!3"!"%+.
I >+""$"!&"$%$%$
+""$"!&"$%$%$"$#
"!&"$qKrr&$!$#$=#$"
6
+!%!"&&.
2.4.2 Ηλικιωμένοι:
>!"!"/%$"!"%+
!"!7"$"$"!3!&"$!"!7"$!&$
$QT.
4."!$!.0.5s#!$#$t.
2.4.3 Κύηση:
1Tabrin"!%!"&"&3.
!&#0.;s>"""$t.
2.4.4 Γαλουχία:
!"hKuMW\!""+7!#&
+$+!%!"!"&&"$+"!"$$
%$".!&#0.;s>"""$t.
2.4.5 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

%"$"!+3"$"%#""$!..&Y##$!!%$
%$!"&#%/$
$+"3$"!%/$!"!"3"
&"$$!"$%$"$%"!..
#"$$.
2.4.6 Παιδιά:
1Tabrin"!%!"#""!&"$.
2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα:
>
#$$$"%/"%""""%&
"!/"!!&"""!X"!"
Tabrin!"%"#.
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες
>:&8"&
1!!"%"#!"%$
$&$#/#'"&#
"%""7!//$
$.F+!%!"#""!
!"!0/7!.
_""!"""#7
&
"!7+%$"!&"$$$"
+"""%.v!"!"
+"/"#"33/"!!7"/
#3!&"$"+"""
"#7&&$!&#"$!"7/
"!!7"/.
B"""""+"&
F!"""/"&+$$&0<G
3"Rmd&)5G.!""$$"#/$
#""#"&"/!%.
w"&"!##$"&!"!"&
"/!%!/$!"""
""+"&.
l&!"#/!"&ph
F!/$&"$+"$+!%!"!"
"!"+""$!&&!"#/
!"&ph!..+&#$iRiii
&+!&"$'/&.
7
!&#0.<B&$ph.
>#/%$$$2
>"$$"$"%#!$ghYijQY#
!!""%"+""+""$!%#/#
"""%#/$$2!..
.!%/$"$"%#!$+!%!"
!+3"+""$!%#/%$$$2.
!&#0.<.
C"
F!"!%"!3$#"7"$$
!&#3"$#"$.v$"3
&+""$!&#/#"
#"!+3""&.
B!&""&o!%!"%""""7"#$#&+"
&&!!"".
2.6Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
F#!%!"""3"&#"$&#"$&+"+"3$.
>"+""&!&!&/
#
97"$//%/!"77)0%$Y%
97"$%$/7/)0%$Y%
97"$7+7"/)=00%$Y%
E"7"$)0%$Y%
97"$//%//7)0%$Y%
97"$//%//7)Y00%$Y%
:""/%"$!"!7"$!$#7""
"+"%$7"$!..!"%$7"$+7$
""!!+"+"!""#
+".:$!"!7"$%$!"E+""))Y0=
0"!%3%$%.13"#"$
"!!"#%"$7"$"$!"$"$"!"$
"$7"$7+7"/'.
Τρόπος χορήγησης
D/$<--mg!3#+3/$"/%
&%&!!/.
F""$"$"#3""$!<--mg!%!"&"3
"/%$"$#3"!"!.
1Tabrin&"!.8!"+""&"&&
#"3""!!#7!"!)Y0!.
B%!"E!"3#"#".!&#0.6
s>"!&"$"&&&"$%$"!&"/t.
8
Διάρκεια χορήγησης
F&"$#/#$+"&#"!7$
!&#"%$$"$.f!/$3""
&&"Tabrin#/#!%!"""
#"#;%"$"&!7/!/&/"!&
$+"$7$"#&"!!".
:"%"3$/$"!"!!"#%/!#/
!+#//"&"$"+$/$"!
3$$.
:$!"""$!"!7"$"$""$7"$#/#*=)-
"7.:"7"$!Salmonella&"$#/#$"+/$*=,
%"$"7"$!Shigella";=6%"$"""%$7"$
!!3!
.
coli;%"$.
:""!!"#%"$7"$//%//7"+"!"
;"7.:"!"!7"$/$/7+"!"+!%!""
;=<"&"$"""%"$!"!7"$!"".8%
!&""#3""!"+!%!"#/#"!"&"
&/,"&/.
Ειδικές ομάδες πληθυσμού
Ηλικιωμένοι
F+""!&"!#$$$$.
v+!%!"""!""#"
/%$+""$#+!%!"!"
.4.!&#0.<B&$ph
Δοσολογία σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια
:"+""$"$"$"#$7!&/
"$#3""$!
ΚΑΘΑΡΣΗ
ΚΡΕΑΤΙΝΙNΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΟΣΗΣ
mg*
ΑΡΙΘΜΟΣ/
24ωρο
ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤ
Α
(ώρες)
6-?0-mlY"! )--=0-- ) 0<
x0-mlY"!HH
"3
"!"X
3
)--
0--
)
)
0<
<,
H:3/"%"&"3/"/.
HHF#%/$$+!%!"!+""
+""$"""#"+"$
+""$.
f"!""+"&+"$!"!#""
"&$"!!" $"$!7$
!&/ 3!  dUTyTMUzZ # $ ""$
:Άνδρες
K &+ "$
&$7$kgx)<-?"%
9
(ml/ ):"!
*0x"3mgYdl
ή
K&+"$
mlY"!
&$7$kgx)<-?"%
-,)<x"3molYl
Γυναίκες:
K&+"$
mlY"!
-,6{/%/.
Δοσολογία σε ηπατική ανεπάρκεια
!../"
:&#"!%$%#$"$$/<--bk
$#/!+$"&/$$!%$.
Τύπος και διάρκεια της θεραπείας
8"%/$<--bk$!"#+"/$
"&!.:"!"!/!&#"
!/.
F""$"$"#3""$/<--bk!%!"3"3
"/%$"$#3"!"!".
1!%!"!""!!#7.8!3
&"&"&"#"3._!%!"!"3#"
#".!&#0.6.
2.7 Yπερδοσολογία - Αντιμετώπιση:
1 !% & "! %"  "/+3 "& ! "
!"# "  !7 !  2.`.:. !/$ 3# &
$"$"$$ph!+7$
#""%$%$!/$%/"#/.
!&"$2`:!!"&#&!3$
'"+"$%!+"&"!""&!
"!!X$.
:"!"!/!"#$+!%!"""!/
+"!"""#"F2C!3+#/$!+$
!&$$ph.C!#3"#
!3!+3.D%$$$!"
!+"!#"3.F!"3
"$!"!!"X&dRge""!""%$
#!&$$!#."!&""
.
2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:
8 " $ "!+%$ "%#""$ &+" & !"  !%" 
%"$"!+3"$"%#""$.>"$%$"!+3"$"%#""$
""!3&"+3+!%!"""/+"
#$$#$7"$!"$#"$.
!"$!!%!&/""%!
10
%$"%"$"""!""&.
Κατηγορία
οργανικού
συστήματ
ος
Συχνές
(1/100
έως
<1/10 )
Όχι συχνές
(1/1.000 έως
<1/100)
Σπάνιες
(1/10.000
έως
<1/1.000)
Πολύ
σπάνιες
(< 1/10.000)
Μη
γνωστές
(δεν
μπορούν
να
εκτιμηθο
ύν με
βάση τα
διαθέσιμ
α
δεδομένα
9
7"
$

!

7"
$
8,
>

!+#
%$

!
3
"3
$
>
>

9"!"
F/

_!"
>
=

>"!&"
"3
/
7

%$


!
3

$
>


H

>
"$

H

>##"
H
>

!
H
>"
$
!
H
%$

"
3$
+%'$
>" (!#
"

3$
+""$
!
&


3$
!&#"
$.
!&#
0.<
(!"#

(!#
7
11
Κατηγορία
οργανικού
συστήματ
ος
Συχνές
(1/100
έως
<1/10 )
Όχι συχνές
(1/1.000 έως
<1/100)
Σπάνιες
(1/10.000
έως
<1/1.000)
Πολύ
σπάνιες
(< 1/10.000)
Μη
γνωστές
(δεν
μπορούν
να
εκτιμηθο
ύν με
βάση τα
διαθέσιμ
α
δεδομένα
|%
$
%$
%#"
%$
3!
> !
|/
%$
!.."
'"+
"$#$
:#
&
&"$
2&+'
|/


&+'
"
!"
&!
+%""


&
!"
%
/
"3

$$
!!"$

$.
!&#
0.<
`"

%$

"3
$
}&
2"#
(!
B+

#"
B
B""
+
"!&+"
H
B""
+

"!&+"
H
:!
H

/!
&
!7
&"$
%$
X3
3
1$


>#"
:#!
+%$
%$
"+$

+3
!

12
Κατηγορία
οργανικού
συστήματ
ος
Συχνές
(1/100
έως
<1/10 )
Όχι συχνές
(1/1.000 έως
<1/100)
Σπάνιες
(1/10.000
έως
<1/1.000)
Πολύ
σπάνιες
(< 1/10.000)
Μη
γνωστές
(δεν
μπορούν
να
εκτιμηθο
ύν με
βάση τα
διαθέσιμ
α
δεδομένα
%$
/$

3+
~##$ %$
>!7"$
$
D!/
$

$
3$
2%$
%$
1 2%$
+"$



!
torsades
de
pointes
%+

/$"
+""$
"
!&#"
$
3
#
!&


$QT
B&
ph
"
#&
.
!#&
$<.<
<.A
>##"%$
%$
(!
13
Κατηγορία
οργανικού
συστήματ
ος
Συχνές
(1/100
έως
<1/10 )
Όχι συχνές
(1/1.000 έως
<1/100)
Σπάνιες
(1/10.000
έως
<1/1.000)
Πολύ
σπάνιες
(< 1/10.000)
Μη
γνωστές
(δεν
μπορούν
να
εκτιμηθο
ύν με
βάση τα
διαθέσιμ
α
δεδομένα
%$

!"
3
$

+7

"+/&

4$
•##

3!
4#!
$
>"#
!"

:
3!
%$

#""
3
2
&#$
&
`
D"$
"

"%$
%$
#
|""
=7$

H
w
$"$
!"'
8""/
$


B#"


%$

!
$ 
/

/
>3
!7
"3/
ALAT
ASATLDH
#=GTY

/&
3
"+
$$
F!
!
!"
"
H
14
Κατηγορία
οργανικού
συστήματ
ος
Συχνές
(1/100
έως
<1/10 )
Όχι συχνές
(1/1.000 έως
<1/100)
Σπάνιες
(1/10.000
έως
<1/1.000)
Πολύ
σπάνιες
(< 1/10.000)
Μη
γνωστές
(δεν
μπορούν
να
εκτιμηθο
ύν με
βάση τα
διαθέσιμ
α
δεδομένα
%$

%$

!
3
2$
"&+
2/
&'"$
(!"/

l7
"$"&+
B3
"3+
1
"!"
"
>
/"+
=$
H

l=
"
"&+
>##"
!3
>##"
!"
""%$
!"!7"$
!"
#""
%/
%$
:3
Stevens=
Johnson
"
#""%

"+


/
l"

"&+
:

%$

""
3
$

"3
3
1" >+#
8#
•%
!..
>"
%!
!"
!=
"
"$<,
/7!
%
$
+"!"$
!"
"
"!"

•
Y
8!&+"
8X

8X

$
•
%
>+
15
Κατηγορία
οργανικού
συστήματ
ος
Συχνές
(1/100
έως
<1/10 )
Όχι συχνές
(1/1.000 έως
<1/100)
Σπάνιες
(1/10.000
έως
<1/1.000)
Πολύ
σπάνιες
(< 1/10.000)
Μη
γνωστές
(δεν
μπορούν
να
εκτιμηθο
ύν με
βάση τα
διαθέσιμ
α
δεδομένα
%$
/"7
/
/
7
>3
"$
3
"
"
"!&"
"
&"
"
:##""$
#""$

#""%$
%$
2"$
!$
"
+""$
"
!
C"%$
%$

&"
$$3
#$
+%
B"
#$
!"
&"
#

+/
&#$
&#$
&
H!""&
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
&!""&!"!+3"%#"""7"#
! Y  $. > 3"  # &+" !+
"!+3"%#"!"%"!3#7$.
8!"" "!$  %"" "!+3"$ "%#""$ !"+"$ %/ 
"+3$&$
Ελλάδα
+$#$l&/
8"#"/0,<
GR=)6650w#$>+
1@;-0);0-<-;,-Y;;*
l@;-0)-56<A6,6
‚!$http YY www .eof .gr
Κύπρος
l"%$(!""$
(!#"(#"$
16
CY=)<*69"/
l@;6*005-,5<A
‚!$www .moh .gov .cy Yphs
8%/ $ &$ "!+3/ ""#"7 !""  +"" 
#!""/ !7"&"&"!$
&.
2.9 Tι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να
πάρετε κάποια δόση
>!%!"&""&"7$!"'""+
!%!"!&""3".>"3$!&"
7#"!"&""!!"'"&""
&+"!".
8!&""$"$.
2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος
>#&""/""/"".:"!"!/!
"%"!%+"!"".
2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος
l&"""+""/06ƒC.
2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών
χρήσης:
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
=1&$%#'"#$$##"%
$!." +!%!" """ & & 
!"" # &! & !&+ /$ !#%/$  %""
"+"#$.
= > &  &" $ +"!"$ "+" &! ! " 
&""7"%/$#$!$.
=>%""!!""/&#3/!$!"$!3
&!&"""&"+"3""%/#
$!&""""$!"$%$!#
$!$.
=C"!""%$&!$#+"
+!%!"&"3/"$#"$!$+.
=C&"&$#"$"!&"""
!&+"!!&&!$#+".
=`""&""&3"!"%
#!"7&"!%$
##"$.
=`&"&!""&""!%!%".
=C"#3"&"&"&"+%!"%!
"!"##!&.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
1&#"""#""!".
17
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 77 93 777
18