ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή
Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.


!!"#$
%#$&$'!
#$($!"$#$
#&!#$
$&#!#
#$)$$&&&#!
!*!+
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει,
- .oCiproxinXR$
/ .!0CiproxinXR
1 2oCiproxinXR
+ 2&!&#!
3 2oCiproxinXR
4 2#$$!
1. Τι είναι το Ciproxin ΧR και ποια είναι η χρήση του
ToCiproxinXR!$ciprofloxacinToCiproxinXR!
$$$!&$Hciprofloxacin
$$$#'#$
!$
$
.CiproxinXR#$&$&
$$#,
#
!##!
$"#&!$&
&oCiproxinXR
2$!
2
'&!##!$
#$-555mgciprofloxacin#!$#
!#$$$-6
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Ciproxin XR
Μην πάρετε το Ciproxin XR:
$$"$
$#$7
48
07/,9#$$
CiproxinXR8
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Ενημερώστε το γιατρό σας προτού πάρετε το Ciproxin XR
!##&
#0#
:$!!
!$##!$$
#&#$CiproxinXR
!#&!7#;$#8
###&"
!$$#<!#
!&!
$##$#QT7%=>"
$$$$8"!$
#7#$$##8"
!$$&#7#0?$@8"!
#$7$$$8"!$$$
7!###$8"$$#!
##$$&$!#!
%=>7/,9#$$CiproxinXR8
$#!$!
!:
4A$$0
7B4CD8"
##$##
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Ciproxin XR
##!"#
$κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Ciproxin XRE
&&#CiproxinXR!$
Σοβαρή, αιφνίδια αλλεργική αντίδραση7$$
F$"#8)$#$#"
#$#$#
$&##,#&"&#0"
&#"0$&&!Σε αυτήν την
περίπτωση, σταματήστε να παίρνετε το Ciproxin XR και
επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
3
Πόνος και οίδημα στις αρθρώσεις και τενοντίτιδα #
#$"$$#!F$#
&#$$($:
#$$#$#!+6
&#!$##$&
#CiproxinXR(##"#
CiproxinXR$$)
$&##$$"$

επιληψίανευρολογικές διαταραχές
$$#$$"##
!0#$$$# 
#"#CiproxinXR$$
#!#
#ψυχιατρικές αντιδράσεις
CiproxinXR κατάθλιψηψύχωση"
###&$$
&#CiproxinXR"$&:
:#$#"
$$#"$$
#"#CiproxinXR$
$#!#
(##&"$"
##$#"##$F# #"
#CiproxinXR$$#!#

Διάρροια&#$"
###!GHIJKLHMXR"$#$$!#
#: #
$!#!"#
#!CiproxinXR"$#
$0(#$$
$!$$#

#
0$"##!!&#
>$$
CiproxinXR! δείγμα αίματος ή ούρων
!προβλήματα στα νεφρά, #
#!#
.CiproxinXR#$!ηπατική βλάβη 
##"$7$#!#8"
$#"$#&#"#
CiproxinXR$$#!#
4
.CiproxinNR#$!#&#$
#$αντίστασή σας στις λοιμώξεις μπορεί να είναι
μειωμένη #####$
$$"#
##$#&#
#FF#$#"!$&
#!<$!#&
##$#
7$$$$#8 #$#
$##$
.!#ευαίσθητο στο ηλιακό φως και
στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολίαCiproxinXR
)!$&!$"
$"##
Άλλα φάρμακα και το Ciproxin XR
##$"!
##$$#$
!&#
Μην παίρνετε το Ciproxin XR μαζί με τιζανιδίνη"#
$!!$7/,O(
CiproxinXRO8
.$&#$#GHIJKPKLQRHM
#%:GHIJKLHMXR#0##$#
&$#$(
&#
Ενημερώστε το γιατρό σας σε περίπτωση που παίρνετε:
)!#=7"$$#"
$#;8#$$7
#8
#7$&8
#&7#!$$":"#
&8
&7$#8
07$#$$$8
07!:$8
$07!:$8
7CQJSHMTKM8
U7:8
#$#7$!#8
$$7#$!$"#&$
##8
#$#$7"#
0$#8$"$#
#
5
#$##$$&#,
#$$#&#$7$"
$"#"#"""
8"$$$$&$"$#$$7
$##$8"$:$
.CiproxinXR#αυξήσει$&#$
#,
7!$$#8
$U
7$&:"$&
$8
$U7$$!$&8
7$8
E#!#$μειώνουνCiproxinXR #
$,

#0
###
$
!#$#7#!&$$
&8
#$##!!"#"

$##$"CiproxinXR
!#
Ciproxin XR με τροφές και ποτά
V#$$#$;78#
&!#0#$"#
$
Κύηση και γαλουχία
#CiproxinXR$$
$# #0#!$
(CiproxinXR$$&#"cHIJKfloxacin
$$#$$#
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
.CiproxinXR## 
##!$!&#"
&0CiproxinXR
!##! !#"#&

6
3. Πώς να πάρετε το Ciproxin ΧR
E&$CiproxinXR!"
$$#)&&
#!$
#$#"#
#
%&&$WA-+#!2
#$$!X
#$!$$
CiproxinXR
Q =$#&(&##0"
"#$$&&
#
Y 2&$$&#!
R ($####.
!##!#0
Z"μην$CiproxinXR#0#
$$#$;##!
#7#$#!#!8
[&#&#$
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Ciproxin XR από την κανονική
##"0
#!$& "$$
#0
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Ciproxin XR
2$$#$$
##Z"0
#"#$
&(
*&$&$

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Ciproxin XR
#$ολοκληρώσετε τη θεραπευτική αγωγή σας
$#$&$##$!
#! ##$#"
###!#$
#####
&($
7
!!$##$"
#$
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
\#$"!$#$#$!
&#!$0&
- Συχνές
#!--5#
- "
Όχι συχνές
#!--55#
- #$$!#
- :$!"!$#
- #$:
- $$
- $!"0"##!
- !#"$$"$#
#7:F&#$8"##
- #!$!7#F$&8
- &#"$#$
- &
- $$$
- #$"&#&7#8"

- $$#7##8
Σπάνιες
#!--555#
- #!7$80##
$7#&
87/2$8
- #!##7$"$$"
"#8"#!##!
#7#8
- $"#7#8#!#$
7#8
- #!$#7$#8
- ##!$#7$#8
- "#"$!"
"$&:7"$
#"$$#"
$"$8:&
- ##$"&&&#&"
##!&!#"#;$#"#7
/2$8"
- ##"#
- #!"$"##!$
8
- $$#7$8
- #78"#$
&#
- "###!##&#
- $!!"$7$$8
- &7/2$
8
- #;$"#&"#!#;$
$#
- $$"#$7/
2$8"#$
- $$$
- &$&#7!8
- #!0##
Πολύ σπάνιες
#!--5555#
- !$##!&#&#
7#$#8"$#$
#7$$$$#8"#&#&
$$#$#7$8"
#&"$$#"
#&7/
2$8
- !$!7$$
$$$"#&A
]^87/2$
8
- $!!7:$!
"$#"
$$#"$"$87
/2$8
- #$"#!#"&7!
8"&7!8"
$!7$$###!
:$$8
- $#$!
- ###78
- $
- $$7$!$8
#$0$
$
- #$$$"#$$$!#7!8"
#$!&&#7#"
#&#_`abaMTAcKdMTKM$#$
$8
- #;$#"#"e$
#!#!7)!8
7/2$8"
###&!7/
2$8
9
Μη γνωστές
%#$#&#&!##!
- #0#$#"
&#$"##$"##F$#$
7$&$&8
- &$$$&#"$$$&#
$0"$$&#7#0
f#$#QTf%=>"$$
$8
- $&#
- ##7&&
#!#=8
$&#!"#
#$)$$&&&#!
!
5. Πώς να φυλάσσεται το Ciproxin XR
.#$!g/3
C#!
!$&
[###$###
!$:!$#!Oh%i%O,%
###!#!$
(#$!$X
#$#$0
)#!&&
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Ciproxin XR
j $ # !# ! 44k+ mg Ciprofloxacin
hydrochloridemonohydrate
$3545mgciprofloxacinbetainehydrated-555mgciprofloxacin
j$
Crospovidone, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, succinic acid, hypromellose,
polyethylene glycol, titanium dioxide
Εμφάνιση του Ciproxin και περιεχόμενο της συσκευασίας
'$#!#
=&$!W$##!$
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
10
Bayer )*
-6A/5"-3-/3(
.,/-54-6W355
Fax,/-54-6W3//
2$: Bayer Pharma AG, Leverkusen, Germany
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα κράτη μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
Συμβουλές/ιατρική εκπαίδευση
.$#&$$#
'#$!#
$"0$$
!&!
2$"#!$#
&)##0,#!&
#$#$!
%$$$($#$
&$&$$$$&
##$$
,
- 
- ###:
- $&
Συνεπώς, για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα του
φαρμάκου:
-AN#$#
/A)$&
1A(#!$$"$#$
&#&##&!
+A2!#$!"#
#$&!
3A($&"!:#
##!#$#$&
&
11