: Φύλλο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τον χρήστη
Prinivil 5 mg, 10, 20, 40 mg δισκία
Λισινοπρίλη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
μ , μ μ .φάρ ακο διότι περιλα βάνει ση αντικές πληροφορίες για σας
- . .Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά
- , μ .Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
- μ . Δ Η συνταγή γι αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας εν πρέπει
μ . , μ να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη ακό α
μ μ .και όταν τα ση εία της ασθένειάς τους είναι ίδια ε τα δικά σας
- μ , μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον γιατρό ή τον
μ . μ φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που
. δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι το PRINIVIL και ποιά είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το PRINIVIL
3. Πώς να πάρετε το PRINIVIL
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το PRINIVIL
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το PRINIVIL και ποιά είναι η χρήση του
Το PRINIVIL είναι ένα φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που
ονομάζονται αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης
(Αναστολείς-ΜΕΑ).
Το PRINIVIL ενεργεί διευρύνοντας τα αιμοφόρα αγγεία σας για να διευκολύνει την
καρδιά να στέλνει το αίμα σε όλα τα σημεία του σώματός σας. Αυτό βοηθάει στη
μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Σε πολλούς ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια, το PRINIVIL θα βοηθήσει ώστε η καρδιά να λειτουργεί καλύτερα.
Ο γιατρός σας σας συνταγογράφησε το PRINIVIL για την θεραπεία της υπέρτασής
σας (υψηλή αρτηριακή πίεση), της καρδιακής ανεπάρκειας (εξασθένιση της
καρδιακής λειτουργίας, ανεπαρκής καρδιακή εξώθηση) ή επειδή πρόσφατα είχατε
καρδιακό επεισόδιο (οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου).
Ο γιατρός σας σας συνταγογράφησε επίσης το PRINIVIL επειδή έχετε νεφρικές
επιπλοκές που σχετίζονται με διαβήτη και υπέρταση.
Τι είναι αρτηριακή πίεση;
Η πίεση που προκαλείται από την καρδιά σας κατά την άντληση του αίματος σε
όλα τα σημεία του σώματός σας ονομάζεται αρτηριακή πίεση. Χωρίς την
αρτηριακή πίεση δεν θα υπήρχε κυκλοφορία του αίματος στο σώμα σας. Η
φυσιολογική αρτηριακή πίεση είναι χαρακτηριστικό καλής υγείας. Η αρτηριακή
1
σας πίεση μεταβάλλεται κατά την διάρκεια της ημέρας επηρεαζόμενη από την
δραστηριότητά σας, το άγχος και τον ενθουσιασμό.
Η αρτηριακή σας πίεση αποτελείται από δύο αριθμούς, για παράδειγμα 120/80. Ο
μεγαλύτερος αριθμός αναφέρεται στην ένταση με την οποία συστέλλεται η καρδιά
σας. Ο μικρότερος αριθμός αναφέρεται στην ένταση, κατά την κατάσταση ηρεμίας,
μεταξύ των καρδιακών χτύπων.
Τι είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση);
Έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση ή υπέρταση εάν η αρτηριακή σας πίεση παραμένει
υψηλή παρόλο που είστε σε κατάσταση ηρεμίας ή χαλάρωσης. Η υψηλή αρτηριακή
πίεση δημιουργείται όταν τα αιμοφόρα αγγεία στενεύουν, κάνοντας δύσκολη την
διέλευση του αίματος.
Πως μπορώ να γνωρίζω ότι έχω υψηλή αρτηριακή πίεση;
Συνήθως δεν υπάρχουν συμπτώματα υψηλής αρτηριακής πίεσης. Ο μόνος τρόπος
διαπίστωσης ότι έχετε υπέρταση είναι να γνωρίζετε τις τιμές της αρτηριακής σας
πίεσης. Γι΄αυτό το λόγο, πρέπει να ελέγχετε την πίεσή σας σε τακτική βάση.
Γιατί πρέπει να αντιμετωπίζεται η υψηλή αρτηριακή πίεση;
Η υψηλή αρτηριακή πίεση, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί θεραπευτικά, μπορεί να
βλάψει ζωτικά όργανα όπως η καρδιά και οι νεφροί σας. Μπορεί να αισθάνεστε
καλά και χωρίς συμπτώματα, αλλά πιθανόν η υπέρταση να προκαλέσει βλάβη στα
αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου, της καρδιάς και των νεφρών, οδηγώντας σε
εγκεφαλικό επεισόδιο, σε καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια ή τύφλωση.
Η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να αντιμετωπισθεί και να ελεγχθεί με την λήψη
φαρμάκων όπως το PRINIVIL. Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει ποια πρέπει να
είναι η τιμή της αρτηριακής σας πίεσης. Κρατήστε αυτή την τιμή στη μνήμη σας
και ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας για το πώς να φτάσετε σ’ αυτό το
στόχο.
Τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια;
Καρδιακή ανεπάρκεια σημαίνει ότι ο καρδιακός μυς δεν μπορεί να αντλήσει το
αίμα αρκετά έντονα για να προμηθεύσει το αίμα που απαιτείται σε όλο το σώμα.
Η καρδιακή ανεπάρκεια δεν είναι το ίδιο με το καρδιακό επεισόδιο. Μερικοί
ασθενείς παρουσιάζουν καρδιακή ανεπάρκεια μετά από καρδιακά επεισόδια.
Ωστόσο, υπάρχουν επίσης άλλες αιτίες καρδιακής ανεπάρκειας.
Οι ασθενείς που βρίσκονται στα πρώιμα στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας μπορεί
να μην έχουν καθόλου συμπτώματα. Με την εξέλιξη της καρδιακής ανεπάρκειας, οι
ασθενείς μπορεί να αισθάνονται δύσπνοια ή να κουράζονται εύκολα μετά από
ελαφρά φυσική δραστηριότητα όπως περπάτημα. Μπορεί να συσσωρεύονται υγρά
σε διάφορα σημεία του σώματος, τα οποία συχνά παρατηρούνται πρώτα στους
αστραγάλους και τα πόδια.
Σε σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, οι ασθενείς μπορεί να έχουν συμπτώματα ακόμη
και κατά την ηρεμία.
Γιατί πρέπει να αντιμετωπίζεται η καρδιακή ανεπάρκεια;
Όλα τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας μπορεί να περιορίσουν τις
καθημερινές σας δραστηριότητες.
Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει διάφορα φάρμακα που μπορούν να
βελτιώσουν τα σημεία και συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας. Εάν
2
ακολουθήσετε τις οδηγίες του γιατρού σας, μπορεί να βελτιωθεί η ικανότητά σας
να ασκείτε τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Μπορεί να αναπνέετε πιο
εύκολα, να αισθάνεστε λιγότερη κούραση και να έχετε λιγότερο οίδημα.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το PRINIVIL
Μην πάρετε το PRINIVIL :
- ( ) εάν έχετε αλλεργία υπερευαισθησία στη λισινοπρίλη ή σε οποιοδήποτε άλλο
μ ( 6).συστατικό αυτού του φαρ άκου αναφέρονται στην παράγραφο
( 1. βλέπε παράγραφο Τι είναι το PRINIVIL και ποιά είναι η χρήση του)
- εάν είχατε αλλεργική αντίδραση προηγουμένως με φάρμακο παρόμοιας ομάδας
με το PRINIVIL (αναστολέας ΜΕΑ) και είχατε αλλεργικές αντιδράσεις με
οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα και στο λαιμό, με δυσκολία
στην κατάποση ή στην αναπνοή. Δεν πρέπει να πάρετε PRINIVIL εάν είχατε
αυτούς τους τύπους αντιδράσεων χωρίς γνωστή αιτία, ή εάν σας έχει
διαγνωσθεί κληρονομικό ή ιδιοπαθές αγγειοοίδημα.
- εάν είστε περισσότερο από 3- μηνών έγκυος. (Είναι καλύτερα επίσης να
αποφύγετε το PRINIVIL στα πρώιμα στάδια της κύησης βλέπε παράγραφο
Κύηση και Θηλασμός).
- εάν έχετε διαβήτη ή διαταραγμένη νεφρική λειτουργία και λαμβάνετε αγωγή
με ένα φάρμακο που μειώνει την αρτηριακή πίεση και περιέχει αλισκιρένη.
Εάν δεν είστε σίγουροι εάν πρέπει να αρχίσετε να παίρνετε το PRINIVIL,
μ .επικοινωνήστε ε τον γιατρό σας
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας μή τον φαρ ακοποιό προτού πάρετε το PRINIVIL, εάν
πάσχετε από κάποια ασθένεια.
Ενημερώστε τον γιατρό σας σχετικά με οποιαδήποτε ιατρικά προβλήματα έχετε ή
είχατε και σχετικά με οποιεσδήποτε αλλεργίες.
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν:
- έχετε αιματολογικές διαταραχές,
- Έχετε αορτική στένωση, στένωση των νεφρικών αρτηριών ή στένωση των
καρδιακών βαλβίδων και υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.
- έχετε αγγειακή νόσο (νόσο του κολλαγόνου) και/ή θεραπεία με αλλοπουρινόλη
(για ουρική αρθρίτιδα) προκαϊναμίδη (για αρρυθμίες), ανοσοκατασταλτικά
(φάρμακα τα οποία καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα), διουρητικά και
φάρμακα που αυξάνουν τα επίπεδα καλίου (συμπεριλαμβανομένης της ηπαρίνης).
- έχετε διαβήτη,
- έχετε ηπατικά προβλήματα,
- έχετε νεφρικά προβλήματα,
- υποβάλλεσθε σε αιμοκάθαρση και λαμβάνετε θεραπεία με διουρητικά,
- είστε σε δίαιτα με περιορισμό αλατιού,
- λαμβάνετε συμπληρώματα καλίου, καλιοσυντηρητικούς παράγοντες ή
υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο,
- έχετε πρόσφατα υποφέρει από υπερβολικούς εμετούς ή διάρροια.
3
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα
που
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης:
έναν αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARBs) (επίσης γνωστά ως
σαρτάνες-για παράδειγμα βαλσαρτάνη, τελμισαρτάνη, ιρβεσαρτάνη),
ιδιαίτερα εάν έχετε νεφρικά προβλήματα που σχετίζονται με διαβήτη.
αλισκιρένη.
Ο ιατρός σας μπορεί να ελέγξει τη νεφρική σας λειτουργία, την αρτηριακή σας
πίεση και την ποσότητα των ηλεκτρολυτών (π.χ. κάλιο) στο αίμα σας σε τακτά
διαστήματα.
Δείτε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο « Μην πάρετε το PRINIVIL».
Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, ο γιατρός σας μπορεί να χρειασθεί να προσαρμόσει την
δοσολογία του PRINIVIL.
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν έχετε παρουσιάσει μία αλλεργική αντίδραση με
οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα, και/ ή στο λαιμό με δυσκολία στην
κατάποση ή την αναπνοή.
Ενημερώστε επίσης τον γιατρό σας εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε μία
θεραπεία που ονομάζεται LDL αφαίρεση, ή πρόκειται να υποβληθείτε σε θεραπεία
απευαισθητοποίησης για να μειωθεί η επίδραση αλλεργίας από τσιμπήματα μέλισσας
και σφήκας.
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν υποφέρετε από χαμηλή αρτηριακή πίεση πόταση),
της οποίας τα συμπτώματα είναι λιποθυμία ή ζάλη, ιδιαίτερα κατά την ανόρθωση.
Εάν επισκεφτείτε τον οδοντίατρό σας ή απαιτείται να κάνετε μία χειρουργική
επέμβαση, ενημερώστε τον γιατρό σας τον αναισθησιολόγο) ή τον οδοντίατρό σας
ότι παίρνετε PRINIVIL, επειδή μπορεί να παρουσιάσετε μία ξαφνική πτώση της
αρτηριακής πίεσης που σχετίζεται με την αναισθησία.
μ Άλλα φάρ ακα και το PRINIVIL
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει
ή μπορεί να πάρετε οποιαδήποτε άλλα φάρμακα.
μ Ο γιατρός σας πορεί να χρειασθεί να αλλάξει τη τη δόση αυτών των άλλων
μ .φαρ άκων ή να λάβει άλλες προφυλάξεις
Εάν παίρνετε έναν αποκλειστή των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARB) ή
αλισκιρένη (βλέπε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο «Μην πάρετε το
PRINIVIL» και «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»).
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε έναν αναστολέα mTOR (π.χ.
τεμσιρόλιμους, σιρόλιμους, εβερόλιμους) επειδή η συγχορήγηση μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο για μία αλλεργική αντίδραση που ονομάζεται αγγειοοίδημα.
Γενικά, το PRINIVIL μπορεί να λαμβάνεται με άλλα φάρμακα.
4
Για την συνταγογράφηση της σωστής δόσης PRINIVIL, είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για τον γιατρό σας να γνωρίζει εάν λαμβάνετε άλλα φάρμακα για την μείωση της
αρτηριακής πίεσης, διουρητικά, φάρμακα που περιέχουν κάλιο
(συμπεριλαμβανομένων των διαιτητικών υποκατάστατων άλατος), λίθιο (ένα
φάρμακο που χρησιμοποιείται για την θεραπεία ορισμένης κατηγορίας κατάθλιψης),
άλλα αντικαταθλιπτικά ή αντιψυχωσικά φάρμακα, αντιδιαβητικά φάρμακα και
φάρμακα για συγκεκριμένο πόνο ή αρθρίτιδα.
Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΝSAIDS) όπως ινδομεθακίνη,
συμπεριλαμβανομένων των εκλεκτικών αναστολέων της κυκλοοξυγενάσης-2 (όπως
και υψηλές δόσεις ασπιρίνης (>3gr/ημέρα) τα οποία χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία της αρθρίτιδας ή των μυϊκών πόνων μπορεί να μειώσουν την επίδραση των
διουρητικών και άλλων αντιυπερτασικών φαρμάκων, κα μπορεί να οδηγήσουν σε
περαιτέρω επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Αυτές οι επιδράσεις είναι συνήθως
αναστρέψιμες
Φάρμακα τα οποία ενεργοποιούν το κεντρικό νευρικό σύστημα
υμπαθητικομιμητικά). Αυτά περιλαμβάνουν την εφεδρίνη, ψευδοεφεδρίνη και
σαλβουταμόλη και μπορεί να βρεθούν σε μερικά αντιόξινα και σε φάρμακα για το
άσθμα και το κρυολόγημα.
Φάρμακα τα οποία καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα νοσοκατασταλτικά),
αλλοπουρινόλη (για ουρική αρθρίτιδα) ή προκαϊναμίδη (για αρρυθμίες).
Φάρμακα με ενώσεις χρυσού ενέσιμης μορφής (νάτριο θειομηλικός χρυσός)
μ μΚύηση και θηλασ ός και γονι ότητα
, Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να
αποκτήσετε μωρό, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας ή του φαρμακοποιού
προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Κύηση
Πρέπει να ενημερώστε τον γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είστε (ή μπορεί να είστε)
έγκυος. Ο γιατρός σας
κανονικά θα σας συμβουλεύσει να σταματήσετε την λήψη του PRINIVIL προτού
μείνετε έγκυος ή αμέσως μόλις γνωρίζετε ότι είστε έγκυος και θα σας
συμβουλεύσει να πάρετε άλλη θεραπεία αντί του PRINIVIL.
Το PRINIVIL δεν συνιστάται στα αρχικά στάδια της κύησης και δεν πρέπει να
3 μ , μ ληφθεί εάν είστε έγκυος περισσότερο από ηνών επειδή πορεί να προκαλέσει
μ , μ μ μ .σοβαρή βλάβη στο ωρό σας εάν χορηγηθεί ετά τον τρίτο ήνα εγκυ οσύνης
μΘηλασ ός
μ μ . Ενη ερώστε τον γιατρό σας εάν θηλάζετε ή πρόκειται να αρχίσετε τον θηλασ ό Το
PRINIVIL μ μ δεν συνιστάται στις ητέρες που θηλάζουν και ο γιατρός σας πορεί να
μ , μ επιλέξει άλλη θεραπεία για σας εάν επιθυ είτε να θηλάσετε ιδιαίτερα εάν το ωρό
.σας είναι νεογέννητο ή γεννήθηκε πρόωρα
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
5
Η εξατομικευμένη ανταπόκριση στο φάρμακο μπορεί να είναι διαφορετική. Μπορεί
, να αισθανθείτε ζάλη και κόπωση ιδιαίτερα κατά την έναρξη ή την αύξηση της
.δόσης
Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με το PRINIVIL μπορεί να
επηρεάσουν την ικανότητα ορισμένων ασθενών στην οδήγηση ή χειρισμό μηχανών
(βλέπε παράγραφο 4).
3. Πως να πάρετε το PRINIVIL
Πάντοτε να παίρνετε το PRINIVIL αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
σας. Ελέγξατε μ μ .ε τον γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας εάν δεν είστε σίγουροι
Το PRINIVIL μπορεί να λαμβάνεται με τα γεύματα ή μεταξύ αυτών. Οι
περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν το PRINIVIL με λίγο νερό. Ο γιατρός σας θα
αποφασίσει για την κατάλληλη δόση, εξαρτώμενη από την κατάστασή σας και εάν
λαμβάνετε άλλα φάρμακα.
Να λαμβάνετε το PRINIVIL κάθε μέρα, ακριβώς όπως σας το συνταγογράφησε ο
γιατρός σας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσετε να λαμβάνετε το PRINIVIL
για όσο διάστημα σας το συνταγογράφησε ο γιατρός σας
Η δόση δεν πρέπει να αλλαχθεί χωρίς την συμβουλή του γιατρού, ούτε να διακοπεί
η θεραπεία.
Υψηλή Αρτηριακή Πίεση
Η συνήθης συνιστώμενη δόση έναρξης είναι 10 mg (2 δισκία των 5 mg ή μισό
δισκίο των 20 mg) λαμβανόμενα μία φορά ημερησίως.
Η συνήθης μακροχρόνια δόση είναι ένα δισκίο των 20 mg λαμβανόμενο μία φορά
την ημέρα.
Η μέγιστη ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 mg.
Καρδιακή Ανεπάρκεια
Η συνήθης συνιστώμενη δόση έναρξης είναι 2,5 mg (μισό δισκίο των 5 mg)
λαμβανόμενα μία φορά την ημέρα.
Η συνήθης μακροχρόνια δόση είναι 5 mg έως 20 mg λαμβανόμενα μία φορά την
ημέρα.
Μετά από καρδιακή προσβολή
Η συνήθης δόση είναι 5 mg (1 δισκίο) κατά την πρώτη ημέρα και την δεύτερη
ημέρα.
Η συνήθης μακροχρόνια δόση είναι 10 mg (2 δισκία των 5 mg ή μισό δισκίο των 20
mg) λαμβανόμενα μία φορά ημερησίως.
Νεφρικές επιπλοκές του διαβήτη
Η συνήθης δόση είναι 10 mg ή 20 mg λαμβανόμενα μία φορά την ημέρα.
Χρήση σε παιδιά
Το PRINIVIL έχει μελετηθεί σε παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες μιλήστε με
τον γιατρό σας.
Χρήση σε ηλικιωμένους (πάνω από 65 ετών)
6
Ο γιατρός σας μπορεί να καθορίσει μία διαφορετική δοσολογία εξαρτώμενη από
την νεφρική σας λειτουργία.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση PRINIVIL από την κανονική
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας ώστε να
σας χορηγηθεί ιατρική βοήθεια αμέσως.
Τα πιο συνήθη συμπτώματα μπορεί να είναι αίσθημα λιποθυμίας ή ζάλη λόγω της
ξαφνικής ή μεγάλης πτώσης της αρτηριακής πίεσης.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το PRINIVIL
Πρέπει να παίρνετε το PRINIVIL όπως σας συνταγογραφήθηκε, ή όσο το δυνατόν
πιο σύντομα. Ωστόσο, εάν πλησιάζει ο χρόνος για την επόμενη δόση , παραβλέψετε
την χαμένη δόση. Μην παίρνετε διπλή δόση για να καλύψετε αυτή που ξεχάσατε.
Επιστρέψτε στο καθιερωμένο δοσολογικό σας σχήμα.
μ μ , Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του φαρ άκου
μ .ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι κι αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Το PRINIVIL είναι γενικά καλά ανεκτό. Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν 1 έως 10
ασθενείς ανά 100) ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πονοκέφαλος, κόπωση, διάρροια,
εμετός, νεφρική νόσος (ολιγουρία, ανουρία), βήχας και αίσθημα ζάλης ή σκοτοδίνη
λόγω πτώσης της αρτηριακής πίεσης όταν σηκώνεστε απότομα.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάζονται λιγότερο συχνά (επηρεάζουν
λιγότερους από 1 στους 100 ασθενείς) είναι καρδιακή ανεπάρκεια,
αγγειοεγκεφαλικό επεισόδιο, κοιλιακός πόνος, δυσπεψία, ναυτία, εξάνθημα,
κνησμός, αδυναμία, κούραση, αλλαγές διάθεσης, διαταραχές γεύσης, διαταραχές
ύπνου (υπνηλία ή δυσκολία στον ύπνο, παράξενα όνειρα), παραισθησία
(μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα χεριών ή ποδιών), συνάχι, ανικανότητα,
αύξηση της ουρίας αίματος, αυξήσεις της κρεατινίνης ορού, αυξήσεις των
ηπατικών ενζύμων, υπερκαλιαιμία, γρήγορος καρδιακός ρυθμός. Επίσης, μπορεί να
προκληθεί μεγάλη πτώση στην αρτηριακή πίεση σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο,
αορτική στένωση, στένωση των νεφρικών αρτηριών ή στένωση των καρδιακών
βαλβίδων και υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.
7
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που είναι σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν 1 έως 10
ασθενείς ανά 1.000) είναι: μείωση της αιμοσφαιρίνης, μείωση του αιματοκρίτη,
νοητική σύγχυση, ξηροστομία, υπερευαισθησία/ αγγειονευρωτικό οίδημα
(αγγειονευρωτικό οίδημα του προσώπου, των άκρων, των χειλιών, της γλώσσας,
της γλωττίδας και/ή του λάρυγγα, κνίδωση, αλωπεκία, ψωρίαση, ουραιμία, οξεία
νεφρική ανεπάρκεια, γυναικομαστία, αυξήσεις της χολερυθρίνης ορού,
υπονατριαιμία (με συμπτώματα όπως κούραση, πονοκέφαλο, ναυτία, έμετο).
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί επίσης να παρουσιασθούν πολύ σπάνια
(μπορεί να επηρεάσουν 1 έως 10 ασθενείς ανά 10.000) και μερικές από αυτές
μπορεί να είναι σοβαρές. Παραδείγματα τέτοιων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι
ίκτερος (κίτρινο δέρμα και/ή οφθαλμοί), παραγωγή λιγότερων ή καθόλου ούρων
και έντονος κοιλιακός πόνος. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες πολύ σπάνιες είναι :
καταστολή μυελού των οστών, αναιμία, θρομβοκυτοπενία, λευκοπενία,
ουδετεροπενία,, ακοκκιοκυτάρωση, αιμολυτική αναιμία, λεμφαδενοπάθεια,
αυτοάνοση νόσος, υπογλυκαιμία, βρογχόσπασμος, παρραρινικολπίδα, αλλεργική
κυψελίτιδα/ ηωσινοφιλική πνευμονία, παγκρεατίτιδα, εντερικό αγγειοοίδημα,
ηπατίτιδα είτε ηπατοκυτταρική ή χολοστατική, ηπατική ανεπάρκεια, εφίδρωση,
πέμφιγα, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, σύνδρομο Stevens-Johnson, πολύμορφο
ερύθημα.
Έχει αναφερθεί ένα σύμπλεγμα συμπτωμάτων που μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα: πυρετό, αγγειίτιδα, μυαλγία, αρθραλγία/αρθρίτιδα,
θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ), αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών
αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ), ηωσινοφιλία και λευκοκυττάρωση, εξάνθημα,
φωτοευαισθησία ή μπορεί να εμφανισθούν άλλες δερματικές εκδηλώσεις.
Ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
μ Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύ ητη ενέργεια ή εάν παρατηρήσετε
μ μ , μ οποιαδήποτε ασυνήθιστα συ πτώ ατα παρακαλείσθε να ενη ερώστε τον γιατρό σας
μ .ή τον φαρ ακοποιό
Σταματήστε να παίρνετε το PRINIVIL και ενημερώστε αμέσως τον γιατρό
σας σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
εάν εμφανίσετε οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα και/ή στο λαιμό,
που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση
εάν εμφανίσετε οίδημα στα χέρια, στα πόδια ή στους αστραγάλους
εάν εμφανίσετε κνίδωση.
Η δόση έναρξης μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη πτώση στην αρτηριακή πίεση
από ότι η συνεχιζόμενη μετέπειτα θεραπεία. Αυτό μπορεί να το παρατηρήσετε ως
αίσθημα τάσης για λιποθυμία ή ζάλη και μπορεί να σας βοηθήσει αν ξαπλώσετε.
Εάν ανησυχείτε, παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.
μ μ Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον γιατρό σας ή
μ . τον φαρ ακοποιό
8
μ Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο
.παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ μ , Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον γιατρό ή τον
μ . μ φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν
. αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
μ ανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων
284, 15562 Χολαργός, : + 30 21 32040380/337. : + 30 21 06549585,Τηλ Φαξ www . eof . gr). Μέσω
της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πως να φυλάσσεται το PRINIVIL
μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται μ σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
.φθάνουν τα παιδιά
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία ≤25
0
C .για να προστατεύεται από την υγρασία
μ μ Να η χρησι οποιείται αυτό το φάρμακο μ μ μ ετά την η ερο ηνία λήξης που αναφέρεται
μ ' '. μ μ μ μ στο κουτί ετά το ΛΗΞΗ Η η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα του ήνα που
.αναφέρεται εκεί
μ μ , μ Οι δύο πρώτοι αριθ οί δείχνουν τον ήνα οι τελευταίοι τέσσερις αριθ οί δείχνουν
.τον χρόνο
μ . Μην πετάτε φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια Ρωτήστε τον
μ μ . φαρ ακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν χρειάζονται πια Αυτά τα
μ .έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το PRINIVIL
PRINIVIL δισκία 5 mg
. Η δραστική ουσία είναι λισινοπρίλη Κάθε δισκίο περιέχει διϋδρική
μ μ 5 λισινοπρίλη ισοδύνα η ε mg .άνυδρη λισινοπρίλη
: μ , , μ Τα άλλα συστατικά είναι ανιττόλη όξινο φωσφωρικό ασβέστιο ά υλο
, αραβοσίτου προζελατινοποιημένο άμυλο, στεατικό μαγνήσιο.
PRINIVIL δισκία 10 mg
. Η δραστική ουσία είναι λισινοπρίλη Κάθε δισκίο περιέχει διϋδρική
μ μ 10 λισινοπρίλη ισοδύνα η ε mg .άνυδρη λισινοπρίλη
PRINIVIL δισκία 20 mg
. Η δραστική ουσία είναι λισινοπρίλη Κάθε δισκίο περιέχει διϋδρική
μ μ 20 λισινοπρίλη ισοδύνα η ε mg .άνυδρη λισινοπρίλη
9
: μ , , μ Τα άλλα συστατικά είναι ανιττόλη όξινο φωσφωρικό ασβέστιο ά υλο
, αραβοσίτου προζελατινοποιημένο άμυλο, στεατικό μαγνήσιο, ερυθρό οξείδιο
σιδήρου (Ε172), κίτρινο οξείδιο σιδήρου (Ε172).
PRINIVIL δισκία 40 mg
. Η δραστική ουσία είναι λισινοπρίλη Κάθε δισκίο περιέχει διϋδρική
μ μ 10 λισινοπρίλη ισοδύνα η ε mg .άνυδρη λισινοπρίλη
μ Ε φάνιση του PRINIVIL μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
PRINIVIL δισκία 5 mg
Τα δισκία είναι λευκά, στρογγυλά, επίπεδα στη μία πλευρά και διχοτομούμενα
στην άλλη πλευρά.
Διατίθενται οι συσκευασίες με 30, 14, 20 και 28 δισκία , συσκευασμένα σε PVC/Alu
blisters.
PRINIVIL δισκία 20 mg
Τα δισκία είναι χρώματος ροδακινί, στρογγυλά, επίπεδα, διχοτομούμενα.
Διατίθενται οι συσκευασίες με 10, 14 και 28 δισκία , συσκευασμένα σε PVC/Alu
blisters.
μ .Μπορεί να ην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
Oδός Τατοϊου
18ο χλμ.Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας
14671 Νέα Ερυθραία
Τηλ. 2108009.111
Παραγωγός
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. , Εργοστάσιο Β', Παλλήνη Αττικής
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον
[ΜΜ/ΕΕΕΕ]
10