ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
EPREX 2.000 IU/ml, 4.000 IU/ml,10.000 IU/ml ΚΑΙ 40.000 IU/ml
ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ σε ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ
(εποετίνη άλφα)
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον
φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει
να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα
και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε τον γιατρό, τον νοσοκόμο σας ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό
ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το EPREX και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το EPREX
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το EPREX
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το EPREX
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
I.1.1.1.1.1 1. Τι είναι το EPREX και ποια είναι η χρήση του
Το EPREX περιέχει τη δραστική ουσία εποετίνη άλφα – μια πρωτεΐνη που διεγείρει
το μυελό των οστών ώστε να παράγει περισσότερα ερυθροκύτταρα τα οποία
μεταφέρουν την αιμοσφαιρίνη (μία ουσία που μεταφέρει το οξυγόνο). Η εποετίνη
άλφα είναι ένα αντίγραφο της ανθρώπινης πρωτεΐνης ερυθροποιητίνης και δρα με
τον ίδιο τρόπο.
Το EPREX χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της συμπτωματικής
αναιμίας που προκαλείται από νόσο των νεφρών
σε παιδιά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
σε ενήλικες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διΰλιση
σε ενήλικες με σοβαρή αναιμία που δεν υποβάλλονται ακόμα σε
αιμοκάθαρση.
Εάν πάσχετε από νόσο των νεφρών, μπορεί να παρουσιάζετε έλλειψη
ερυθροκυττάρων εάν ο νεφρός σας δεν παράγει αρκετή ερυθροποιητίνη
(απαραίτητη για την παραγωγή ερυθροκυττάρων). Το EPREX
συνταγογραφείται για να διεγείρει τον μυελό των οστών σας ώστε να
παράγει περισσότερα ερυθροκύτταρα.
Το EPREX χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αναιμίας σε
ενήλικες που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για συμπαγείς όγκους,
κακόηθες λέμφωμα ή πολλαπλούν μυέλωμα (καρκίνο του μυελού των οστών)
που μπορεί να έχουν ανάγκη για μετάγγιση αίματος. Το EPREX μπορεί να
μειώσει την ανάγκη μετάγγισης αίματος σε αυτούς τους ασθενείς.
Το EPREX χρησιμοποιείται σε ενήλικες με μέτριας μορφής
αναιμία, οι οποίοι δίνουν μια ποσότητα του αίματός τους πριν από
μια χειρουργική επέμβαση, έτσι ώστε να τους χορηγηθεί πίσω κατά τη
διάρκεια ή μετά την επέμβαση. Επειδή το EPREX διεγείρει την παραγωγή των
ερυθροκυττάρων, οι γιατροί μπορούν να πάρουν περισσότερο αίμα από αυτά τα
άτομα.
Το EPREX χρησιμοποιείται σε ενήλικες με μέτριας μορφής αναιμία
που πρόκειται να υποβληθούν σε μείζονα ορθοπεδική χειρουργική
επέμβαση (
για παράδειγμα σε επεμβάσεις αντικατάστασης ισχίου ή
γόνατος
), για να μειωθεί η πιθανή ανάγκη μεταγγίσεων αίματος.
Το EPREX χρησιμοποιείται για την θεραπεία της αναιμίας σε
ενήλικες με μυελοδυσπλαστικο σύνδρομο. Το EPREX μπορεί να μειώσει
την ανάγκη για μετάγγιση αίματος.
I.1.1.1.1.2 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το EPREX
Μη χρησιμοποιήσετε το EPREX
Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην εποετίνη άλφα ή σε
οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του EPREX (αναφέρονται στην
παράγραφο 6,
Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
).
Σε περίπτωση που έχετε διαγνωστεί με Αμιγή Απλασία της Ερυθρής
Σειράς (ο μυελός των οστών δεν μπορεί να παράξει αρκετά ερυθρά
αιμοσφαίρια) μετά από προηγούμενη θεραπεία με οποιοδήποτε προϊόν, το οποίο
διεγείρει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων (συμπεριλαμβανομένου του
EPREX). Βλέπε παράγραφο 4,
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
.
Σε περίπτωση υψηλής αρτηριακής πίεσης, η οποία δεν ελέγχεται σωστά
με φάρμακα.
Για να διεγερθεί η παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων (ώστε οι γιατροί να
μπορέσουν να πάρουν περισσότερο αίμα από εσάς), σε περίπτωση που δεν
μπορείτε να έχετε μεταγγίσεις με το αίμα σας κατά τη διάρκεια ή μετά
από τη χειρουργική επέμβαση.
Σε περίπτωση που προγραμματίζετε να υποβληθείτε σε μείζονα
εκλεκτική ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση (όπως χειρουργική
επέμβαση ισχίου ή γονάτου) και:
πάσχετε από σοβαρή καρδιακή νόσο
πάσχετε από σοβαρές διαταραχές των φλεβών και των αρτηριών
είχατε πρόσφατα καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο
δεν μπορείτε να πάρετε φάρμακα που αραιώνουν το αίμα
Το EPREX μπορεί να μην είναι κατάλληλο για εσάς. Παρακαλούμε συζητήστε
το με τον γιατρό σας. Ορισμένα άτομα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
EPREX, χρειάζονται φάρμακα που μειώνουν τον κίνδυνο θρομβώσεων. Εάν
δεν μπορείτε να λαμβάνετε φάρμακα που προλαμβάνουν τις
θρομβώσεις, δεν πρέπει να πάρετε ERPEX.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Προσέξτε ιδιαίτερα με το EPREX
Το EPREX και άλλα προϊόντα, τα οποία διεγείρουν την παραγωγή
ερυθρών αιμοσφαιρίων ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης
θρόμβων αίματος σε όλους τους ασθενείς. Ο κίνδυνος αυτός ενδέχεται
να είναι μεγαλύτερος εάν έχετε άλλους παράγοντες κινδύνου για την
εμφάνιση θρόμβων αίματος
(για παράδειγμα εάν είχατε θρόμβο αίματος στο
παρελθόν ή είστε υπέρβαρος, έχετε διαβήτη, έχετε καρδιακή νόσο ή εάν
παραμένετε κλινήρης για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω χειρουργικής επέμβασης
ή ασθένειας)
. Ενημερώστε τον γιατρό σας για οποιοδήποτε από αυτά τα πράγματα.
Ο γιατρός σας θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν το EPREX είναι κατάλληλο
για εσάς.
Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν ισχύει κάποιο από τα
παρακάτω για εσάς. Μπορεί να συνεχίσετε να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε το
EPREX, αλλά πρώτα συζητήστε το με το γιατρό σας.
Εάν γνωρίζετε ότι υποφέρετε ή υποφέρατε από:
υψηλή αρτηριακή πίεση
επιληπτικούς σπασμούς ή κρίσεις
ηπατική νόσο
αναιμία άλλων αιτιολογιών
πορφυρία (μια σπάνια αιματολογική διαταραχή).
Αν είστε ασθενής με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, και ιδιαίτερα εάν
δεν ανταποκρίνεστε καταλλήλως στο EPREX, ο γιατρός σας θα ελέγξει τη
δόση του EPREX επειδή η επανειλημμένη αύξηση της δόσης του EPREX σε
περίπτωση μη απόκρισης στη θεραπεία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
εμφάνισης προβλήματος στην καρδιά ή στα αιμοφόρα αγγεία καθώς και τον
κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου και θανάτου.
Εάν είστε καρκινοπαθής πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προϊόντα που
διεγείρουν την παραγωγή των ερυθροκυττάρων (όπως το EPREX), μπορεί να
δράσουν ως αυξητικοί παράγοντες και για το λόγο αυτό, θεωρητικά, μπορούν
να επηρεάσουν την εξέλιξη του καρκίνου σας. Ανάλογα με την περίπτωσή
σας, μπορεί να είναι προτιμότερη μια μετάγγιση αίματος.
Παρακαλούμε συζητήστε το με τον γιατρό σας.
Εάν είστε καρκινοπαθής πρέπει να γνωρίζετε ότι η χρήση του EPREX
μπορεί να σχετίζεται με μικρότερη επιβίωση και υψηλότερο ποσοστό
θανάτου σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου και με μεταστατικό
καρκίνο του μαστού που λαμβάνουν χημειοθεραπεία.
Προσέξτε ιδιαίτερα με άλλα προϊόντα που διεγείρουν την παραγωγή
των ερυθροκυττάρων:
Το EPREX είναι ένα προϊόν από μια ομάδα προϊόντων που διεγείρουν την
παραγωγή των ερυθροκυττάρων, όπως κάνει η ανθρώπινη πρωτεΐνη
ερυθροποιητίνη. O μ μ μ επαγγελ ατίας του το έα υγειονο ικής περίθαλψης θα
μκαταγράφει πάντοτε το ακριβές προϊόν που χρησι οποιείτε.
Εάν σας δοθεί ένα προϊόν αυτής της ομάδας που είναι διαφορετικό από το EPREX
κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας, μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας πριν το χρησιμοποιήσετε.
II. ΆΛΛΑ ΦΆΡΜΑΚΑ ΚΑΙ EPREX
Το EPREX κανονικά δεν αντιδρά με άλλα φάρμακα, αλλά παρακαλείσθε να
ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν χρησιμοποιείτε (ή έχετε χρησιμοποιήσει
πρόσφατα) άλλα φάρμακα – ακόμα και αυτά που δε σας έχουν χορηγηθεί με
συνταγή.
Εάν λαμβάνετε κάποιο φάρμακο που ονομάζεται κυκλοσπορίνη
(χρησιμοποιείται π.χ. μετά από τις μεταμοσχεύσεις νεφρού), ο γιατρός σας
ενδέχεται να ζητήσει εξετάσεις αίματος για να ελέγξει το επίπεδο της
κυκλοσπορίνης ενώ λαμβάνετε το EPREX.
Τα σκευάσματα σιδήρου και άλλα διεγερτικά του αίματος μπορεί να
αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του EPREX. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν
είναι σωστό για εσάς να τα λαμβάνετε.
Εάν επισκεφτείτε νοσοκομείο, κλινική ή οικογενειακό γιατρό,
ενημερώστε τους ότι ακολουθείτε θεραπεία με EPREX. Μπορεί να επηρεάζει άλλες
αγωγές ή τα αποτελέσματα εξετάσεων.
Κύηση και θηλασμός
Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν ισχύει κάποιο από τα
παρακάτω για εσάς. Μπορεί να συνεχίσετε να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε το
EPREX, αλλά πρώτα συζητήστε το με το γιατρό σας.
Εάν είστε έγκυος ή πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος.
Εάν θηλάζετε.
II.1.1.1.1.1 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το EPREX
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις
οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό σας.
Ο γιατρός σας πραγματοποίησε εξετάσεις αίματος και αποφάσισε ότι
χρειάζεστε EPREX.
Το EPREX μπορεί να χορηγηθεί με ένεση:
Είτε σε φλέβα είτε σε σωλήνα που καταλήγει σε φλέβα (ενδοφλεβίως)
Ή κάτω από το δέρμα (υποδορίως).
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει με ποιον τρόπο θα γίνεται η ένεση με το EPREX.
Συνήθως οι ενέσεις θα σας χορηγούνται από γιατρό, νοσοκόμο ή κάποιον άλλον
επαγγελματία υγείας. Ορισμένα άτομα, ανάλογα με το λόγο για τον οποίο
χρειάζονται θεραπεία με EPREX, ενδέχεται αργότερα να μάθουν πώς να
πραγματοποιούν μόνοι τους τις ενέσεις κάτω από το δέρμα: βλέπε
Οδηγίες
σχετικά με το πώς να κάνετε την ένεση με το EPREX μόνοι σας
.
Το EPREX δεν πρέπει να χρησιμοποιείται:
μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο εξωτερικό
κουτί
εάν γνωρίζετε ή πιστεύετε ότι μπορεί να έχει καταψυχθεί κατά λάθος, ή
εάν υπήρξε βλάβη του ψυγείου.
Η δόση του EPREX που λαμβάνετε βασίζεται στο σωματικό σας βάρος σε κιλά. Το
αίτιο της αναιμίας σας είναι επίσης ένας παράγοντας για να αποφασίσει ο
γιατρός σας τη σωστή δόση.
Ο γιατρός σας θα παρακολουθεί την αρτηριακή σας πίεση ανά τακτά
χρονικά διαστήματα όσο χρησιμοποιείτε το EPREX.
II.1.1.1.1.1.1Άτομα με νόσο των νεφρών
Ο γιατρός σας θα διατηρήσει το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης σας μεταξύ 10 και
12 g/dl καθώς ένα υψηλό επίπεδο αιμοσφαιρίνης μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο για θρόμβους αίματος και θάνατο.
Η συνήθης δόση έναρξης του EPREX για ενήλικες και παιδιά είναι 50
Διεθνείς Μονάδες (IU-International Units) ανά κιλό (/kg) σωματικού βάρους,
χορηγούμενη τρεις φορές την εβδομάδα.
Για ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή διΰλιση, το EPREX μπορεί να
χορηγείται δύο φορές την εβδομάδα.
Για τους ενήλικες και τα παιδιά, το EPREX χορηγείται ως ένεση είτε σε φλέβα
είτε σε σωλήνα που καταλήγει σε φλέβα. Όταν αυτή η οδός (μέσω μίας φλέβας
ή ενός σωλήνα) δεν είναι άμεσα διαθέσιμη, ο γιατρός σας μπορεί να
αποφασίσει ότι η ένεση με το EPREX πρέπει να γίνει κάτω από το δέρμα σας
(υποδόρια). Ο τρόπος αυτός περιλαμβάνει τους ασθενείς που υποβάλλονται σε
διΰλιση και τους ασθενείς που δεν υποβάλλονται ακόμα σε διΰλιση.
Ο γιατρός σας θα παραγγέλνει τακτικά εξετάσεις αίματος για να βλέπει τον
τρόπο που ανταποκρίνεται η αναιμία σας και μπορεί να προσαρμόζει τη δόση,
συνήθως όχι συχνότερα από κάθε τέσσερις εβδομάδες.
Μόλις διορθωθεί η αναιμία σας, ο γιατρός σας θα συνεχίσει να ελέγχει το αίμα
σας τακτικά. Ενδέχεται να ρυθμιστεί περαιτέρω η δόση του EPREX και η
συχνότητα χορήγησης για να διατηρηθεί η ανταπόκρισή σας στη θεραπεία. Ο
γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει τη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για τον
έλεγχο των συμπτωμάτων της αναιμίας σας.
Εάν δεν ανταποκρίνεστε επαρκώς στο EPREX, ο γιατρός σας θα ελέγξει τη
δόση σας και θα σας ενημερώσει αν χρειάζεται να αλλάξετε τις δόσεις του
EPREX.
Εάν έχετε πιο εκτεταμένα διαστήματα μεταξύ των δόσεων του EPREX
(μεγαλύτερα από μία φορά την εβδομάδα), ενδέχεται να μη διατηρείτε επαρκή
επίπεδα αιμοσφαιρίνης και ίσως να χρειαστείτε αύξηση της δόσης του EPREX ή
της συχνότητας χορήγησης.
Μπορεί να σας χορηγηθούν σκευάσματα σιδήρου πριν και κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με EPREX, ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματική.
Εάν υποβάλλεστε σε αιμοκάθαρση όταν ξεκινάτε τη θεραπεία με EPREX,
μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί το σχήμα της αιμοκάθαρσής σας. Αυτό
θα το αποφασίσει ο γιατρός σας.
II.1.1.1.1.1.2Ενήλικες που ακολουθούν χημειοθεραπεία
Ο γιατρός σας μπορεί να ξεκινήσει θεραπεία με EPREX εάν η αιμοσφαιρίνη σας
είναι 10 g/dl ή λιγότερη.
Ο γιατρός σας θα διατηρήσει το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης σας μεταξύ 10 και
12 g/dl καθώς το υψηλό επίπεδο αιμοσφαιρίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
για θρόμβους του αίματος και θάνατο.
Η δόση έναρξης είναι είτε 150 IU ανά κιλό σωματικού βάρους, τρεις φορές την
εβδομάδα, ή 450 IU ανά κιλό σωματικού βάρους, μια φορά την εβδομάδα.
Το EPREX χορηγείται με ένεση κάτω από το δέρμα.
Ο γιατρός σας θα ζητήσει εξετάσεις αίματος και μπορεί να προσαρμόσει τη
δόση, ανάλογα με την ανταπόκριση της αναιμίας σας στη θεραπεία με EPREX.
Μπορεί να σας χορηγηθούν σκευάσματα σιδήρου πριν και κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με EPREX, ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματική.
Συνήθως, θα συνεχίσετε τη θεραπεία με EPREX για ένα μήνα μετά το τέλος της
χημειοθεραπείας.
II.1.1.1.1.1.3Ενήλικες που προκαταθέτουν το αίμα τους
Η συνήθης δόση είναι 600 IU ανά κιλό σωματικού βάρους δύο φορές την
εβδομάδα.
Το EPREX χορηγείται με ένεση σε φλέβα αμέσως μετά από την προκατάθεση
του αίματός σας για 3 εβδομάδες πριν από το χειρουργείο σας.
Μπορεί να σας χορηγηθούν σκευάσματα σιδήρου πριν και κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με EPREX, ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματική.
II.1.1.1.1.1.4Ενήλικες που έχουν προγραμματιστεί για μείζονα ορθοπεδική
χειρουργική επέμβαση
Η συνιστώμενη δόση είναι 600 IU ανά κιλό σωματικού βάρους μία φορά την
εβδομάδα.
Το EPREX χορηγείται με ένεση κάτω από το δέρμα κάθε εβδομάδα για τρεις
εβδομάδες πριν το χειρουργείο και την ημέρα της επέμβασης.
Εάν υπάρξει ιατρική ανάγκη για μείωση του χρόνου πριν την επέμβασή σας, θα
σας χορηγηθεί ημερήσια δόση των 300 IU/kg έως και δέκα ημέρες πριν το
χειρουργείο, την ημέρα του χειρουργείου και για τέσσερις ημέρες αμέσως μετά.
Εάν οι εξετάσεις του αίματος πριν την επέμβαση δείξουν ότι η αιμοσφαιρίνη
σας είναι πολύ υψηλή, η θεραπεία θα διακοπεί.
Μπορεί να σας χορηγηθούν σκευάσματα σιδήρου πριν και κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με EPREX, ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματική.
II.1.1.1.1.1.5Ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο
Ο γιατρός σας μπορεί να ξεκινήσει θεραπεία με EPREX εάν η αιμοσφαιρίνη σας
είναι 10 g/dl ή λιγότερη. Ο σκοπός της θεραπείας είναι να διατηρηθεί το
επίπεδο της αιμοσφαιρίνης σας μεταξύ 10 και 12 g/dl καθώς το υψηλό επίπεδο
αιμοσφαιρίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για δημιουργία θρόμβων και
θάνατο.
Το EPREX χορηγείται με ένεση κάτω από το δέρμα.
Η δόση έναρξης είναι 450 IU ανά κιλό σωματικού βάρους, μια φορά την
εβδομάδα.
Ο γιατρός σας θα ζητήσει εξετάσεις αίματος και μπορεί να προσαρμόσει τη
δόση, ανάλογα με την ανταπόκριση της αναιμίας σας στη θεραπεία με EPREX.
II.1.1.1.1.1.6Οδηγίες σχετικά με το πώς να κάνετε μόνοι σας την ένεση με το
EPREX
Όταν ξεκινά η θεραπεία, η ένεση με το EPREX συνήθως γίνεται από το ιατρικό ή
το νοσηλευτικό προσωπικό. Αργότερα, πιθανόν ο γιατρός σας να προτείνει να
μάθετε πώς να κάνετε την ένεση με το EPREX κάτω από το δέρμα (
υποδόρια
) εσείς
ή ο άνθρωπος που σας φροντίζει.
Μην επιχειρείτε μόνος σας την ένεση εκτός αν έχετε εκπαιδευτεί για
αυτό από τον γιατρό ή το νοσοκόμο σας.
Να χρησιμοποιείτε πάντα το EPREX αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες
που έχετε λάβει από τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας.
Να χρησιμοποιείτε το EPREX μόνο όταν έχει φυλαχθεί σωστά – βλέπε
παράγραφο 5,
Πώς να Φυλάσσετε το EPREX.
Πριν τη χρήση, αφήστε τη σύριγγα του EPREX να μείνει μέχρι να
φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτό χρειάζεται συνήθως 15 με 30
λεπτά.
Να παίρνετε μόνο μία δόση EPREX από κάθε σύριγγα.
Εάν η ένεση με το EPREX γίνεται κάτω από το δέρμα (υποδόρια), η ποσότητα που
ενίεται κανονικά δεν είναι περισσότερη από ένα χιλιοστόλιτρο (1 ml) σε μια
μεμονωμένη ένεση.
Το EPREX χορηγείται μόνο του και δεν αναμιγνύεται με άλλα ενέσιμα υγρά.
Μην ανακινείτε τις σύριγγες του EPREX. Η παρατεταμένη έντονη ανακίνηση
μπορεί να βλάψει το προϊόν. Εάν το προϊόν έχει ανακινηθεί έντονα, μην το
χρησιμοποιήσετε.
Πώς να κάνετε μόνος σας την ένεση χρησιμοποιώντας την
προγεμισμένη σύριγγα:
Οι προγεμισμένες σύριγγες είναι εφοδιασμένες με μία προστατευτική συσκευή
βελόνας PROTECS
προς αποφυγή τραυματισμών μετά τη χρήση. Αυτό
αναγράφεται στη συσκευασία.
II.1.1.1.1.1.6.1
II.1.1.1.1.1.6.2
II.1.1.1.1.1.6.3
II.1.1.1.1.1.6.4
II.1.1.1.1.1.6.5
- Βγάλτε μια σύριγγα από το ψυγείο. Το υγρό χρειάζεται να έρθει σε
θερμοκρασία δωματίου. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της βελόνας της σύριγγας
ενώ το αφήνετε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.
- Ελέγξτε τη σύριγγα για να βεβαιωθείτε ότι είναι η σωστή δόση, ότι δεν έχει
παρέλθει η ημερομηνία λήξης, ότι δεν έχει υποστεί βλάβη και ότι το υγρό
είναι διαυγές και δεν είναι παγωμένο.
- Επιλέξτε ένα σημείο για την ένεση. Καλά σημεία είναι το πάνω μέρος του
μηρού και γύρω από το στομάχι (κοιλία), μακριά όμως από τον αφαλό. Να
αλλάζετε το σημείο από ημέρα σε ημέρα.
ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΕΛΟΝΑΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ
Σ
ΒΕΛΟΝΑΕΤΙΚΕΤΑ
ΚΥΛΙΝΔΡΟ
Σ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚ
Α ΠΤΕΡΥΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΗ
ΕΜΒΟΛΟΥ
ΕΜΒΟΛΟ
ΚΛΙΠ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΕΛΟΝΑΣ
Η εικόνα 1 δείχνει την εμφάνιση της προγεμισμένης
σύριγγας
Εικόνα 1
- Πλύνετε τα χέρια σας. Στο σημείο της ένεσης χρησιμοποιήστε ένα
βαμβάκι με αντισηπτικό υγρό για να το απολυμάνετε.
- Κρατήστε την προγεμισμένη σύριγγα από τον κύλινδρο της
σύριγγας με την καλυμμένη βελόνα να κοιτάει προς τα πάνω.
- Μην την κρατάτε από την κεφαλή του εμβόλου, το έμβολο, τα
προστατευτικά πτερύγια της βελόνας ή το κάλυμμα της βελόνας
- Μην τραβάτε το έμβολο προς τα πίσω οποιαδήποτε στιγμή
- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της βελόνας από την προγεμισμένη
σύριγγα μέχρι να είστε έτοιμος να κάνετε την ένεση του EPREX.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της σύριγγας κρατώντας τον κύλινδρο και
τραβήξτε το κάλυμμα προσεκτικά χωρίς να το περιστρέψετε. Μην πιέζετε το
έμβολο, αγγίζετε τη βελόνα ή ανακινείτε τη σύριγγα.
- Μην αγγίζετε τα κλιπ ενεργοποίησης της βελόνας (όπως
υποδεικνύεται από τους αστερίσκους* στην Εικόνα 1) για να
προλάβετε το πρόωρο κάλυμμα της βελόνας με το προστατευτικό
της βελόνας
- Πιάστε μια πτυχή δέρματος ανάμεσα στον αντίχειρα και στο δείκτη σας.
Μην τη σφίγγετε.
- Σπρώξτε μέσα όλη τη βελόνα. Ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας μπορεί να σας
έδειξαν πώς να το κάνετε αυτό.
- Σπρώξτε το έμβολο με τον αντίχειρά σας όσο περισσότερο είναι
δυνατόν για να κάνετε την ένεση με όλη την ποσότητα του υγρού.
Ωθήστε το αργά και σταθερά, συνεχίζοντας να κρατάτε τη δερματική πτυχή.
Το προστατευτικό της βελόνας PROTECS
δε θα ενεργοποιηθεί
εκτός αν έχει χορηγηθεί ολόκληρη η δόση. Μπορεί να ακούσετε ένα
κλικ όταν το προστατευτικό της βελόνας PROTECS
TM
έχει
ενεργοποιηθεί.
- Όταν έχετε σπρώξει το έμβολο όσο περισσότερο είναι δυνατόν,
αφαιρέστε τη βελόνα και αφήστε το δέρμα.
- Απομακρύνετε αργά τον αντίχειρά σας από το έμβολο για να αφήσετε τη
σύριγγα να κινηθεί προς τα επάνω έως ότου ολόκληρη η βελόνα καλυφθεί από
το προστατευτικό της βελόνας PROTECS
.
- Όταν η βελόνα βγει από το δέρμα σας, μπορεί να υπάρξει μικρή
αιμορραγία στο σημείο της ένεσης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Μπορείτε να πιέσετε ένα βαμβάκι με αντισηπτικό υγρό πάνω στο
σημείο της ένεσης για λίγα δευτερόλεπτα μετά την ένεση.
- Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη σύριγγά σας σε ένα ασφαλές δοχείο –
βλέπε παράγραφο 5,
Πώς να φυλάσσετε το EPREX.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση EPREX από την κανονική
Ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή το νοσοκόμο σας, εάν πιστεύετε ότι έχει κάνατε
ένεση με πολύ περισσότερο EPREX. Ανεπιθύμητες ενέργειες από υπερδοσολογία με
EPREX δεν είναι πιθανές.
ΕΆΝ ΞΕΧΆΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ EPREX
Κάντε την επόμενη ένεση μόλις το θυμηθείτε. Εάν είστε εντός μιας ημέρας για την
επόμενη ένεση, ξεχάστε αυτή που χάσατε και συνεχίστε με το κανονικό
χρονοδιάγραμμά σας. Μη διπλασιάζετε τις ενέσεις.
Εάν είστε ασθενής με ηπατίτιδα C και λαμβάνετε ιντερφερόνη και
ριμπαβιρίνη
Πρέπει να το συζητήσετε με τον γιατρό σας, διότι σε σπάνιες περιπτώσεις ο
συνδυασμός εποετίνης άλφα με ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη έχει οδηγήσει σε
απώλεια της δράσης και σε εμφάνιση μιας κατάστασης που ονομάζεται αμιγής
απλασία της ερυθράς σειράς (PRCA), μια σοβαρή μορφή αναιμίας. Το EPREX δεν
είναι εγκεκριμένο για τη διαχείριση της αναιμίας που σχετίζεται με ηπατίτιδα C.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας.
II.1.1.1.1.2 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το EPREX μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το νοσοκόμο σας εάν παρατηρήσετε
κάποια από τις ενέργειες που αναφέρονται σε αυτή τη λίστα.
II.1.1.1.1.2.1
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
Αυτές μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 άτομο στα 10 που χρησιμοποιούν
το EPREX.
Διάρροια
Αίσθημα αδιαθεσίας στο στομάχι σας
Έμετος
Πυρετός
Συμφόρηση της αναπνευστικής οδού, όπως μπουκωμένη μύτη και
πονόλαιμος, έχει αναφερθεί σε ασθενείς με νεφρική νόσο που δεν
υποβάλλονται ακόμα σε αιμοκάθαρση.
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα που χρησιμοποιούν το EPREX.
Αυξημένη αρτηριακή πίεση. Πονοκέφαλοι, κυρίως αιφνίδιοι,
διαξιφιστικοί πονοκέφαλοι που μοιάζουν με ημικρανίες, αίσθημα σύγχυσης
ή κρίσεις μπορεί να αποτελούν σημεία αιφνίδιας αύξησης της αρτηριακής
πίεσης. Αυτό απαιτεί επείγουσα θεραπεία. Η αυξημένη αρτηριακή πίεση
μπορεί να απαιτεί θεραπεία με φάρμακα (ή προσαρμογή των όποιων
φαρμάκων λαμβάνετε ήδη για την υψηλή αρτηριακή πίεση).
Θρόμβοι αίματος (συμπεριλαμβανομένης της εν τω βάθει θρόμβωσης
και της εμβολής), οι οποίοι ενδέχεται να χρήζουν επείγουσας θεραπείας.
Ενδέχεται να εμφανίσετε πόνο στο στήθος, δύσπνοια και επώδυνο
πρήξιμο και ερυθρότητα, συνήθως στο πόδι ως συμπτώματα.
Βήχας
Εξανθήματα στο δέρμα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε
αλλεργική αντίδραση.
Οστικός ή μυϊκός πόνος
Συμπτώματα που μοιάζουν με γρίππη, όπως πονοκέφαλος, πόνοι
στις αρθρώσεις, αίσθημα αδυναμίας, ρίγη, κόπωση και ζάλη. Αυτά μπορεί να
είναι πιο συνήθη κατά την έναρξη της θεραπείας. Εάν παρουσιάζετε αυτά τα
συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ενδοφλέβιας ένεσης, μια πιο αργή
χορήγηση της ένεσης μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή τους στο μέλλον.
Ερυθρότητα, αίσθημα καύσου και πόνος στο σημείο της
ένεσης
Οίδημα των αστραγάλων, των ποδιών ή των δακτύλων
Πόνος στα χέρια ή τα πόδια
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα που χρησιμοποιούν το EPREX.
Υψηλά επίπεδα καλίου στο αίμα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν
μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό (πρόκειται για πολύ συχνή ανεπιθύμητη
ενέργεια στους ασθενείς που λαμβάνουν αιμοκάθαρση).
Σπασμοί
Ρινική συμφόρηση ή συμφόρηση των αεραγωγών
Αλλεργική αντίδραση
Κνίδωση
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες
Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα που χρησιμοποιούν το EPREX.
Συμπτώματα αμιγούς απλασίας της ερυθράς σειράς (PRCA)
Η αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς ορίζεται ως η ανικανότητα παραγωγής
αρκετών ερυθροκυττάρων στο μυελό των οστών. Η αμιγής απλασία της ερυθράς
σειράς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αιφνίδια και σοβαρή αναιμία. Τα
συμπτώματα είναι:
ασυνήθιστη κόπωση,
αίσθημα ζάλης,
δύσπνοια.
Η αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς έχει πολύ σπάνια αναφερθεί κυρίως σε
ασθενείς με νεφρική νόσο μετά από μήνες έως χρόνια θεραπείας με EPREX και
άλλα προϊόντα που διεγείρουν την παραγωγή των ερυθροκυττάρων.
Μπορεί να παρουσιασθεί μια αύξηση των επιπέδων των μικρών κυττάρων του
αίματος (που ονομάζονται αιμοπετάλια), τα οποία φυσιολογικά συμμετέχουν
στο σχηματισμό θρόμβου του αίματος, ιδιαίτερα όταν αρχίζει η θεραπεία.
.Αυτό θα το ελέγξει ο γιατρός σας
Σοβαρή αλλεργική αντίδραση που μπορεί να περιλαμβάνει
o Οίδημα του προσώπου, των χειλέων, του στόματος της γλώσσας ή του
λάρυγγα
o Δυσκολία στην κατάποση ή την αναπνοή
o μ μ ( )εξάνθη α ε φαγούρα κνίδωση
Πρόβλημα με το αίμα που μπορεί να προκαλεί πόνο, σκούρο χρωματισμό των
ούρων ή αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στο ηλιακό φως (πορφυρία)
Εάν υποβάλλεστε σε αιμοκάθαρση:
Θρόμβοι αίματος (θρόμβωση) μπορούν να σχηματισθούν στην περιοχή της
αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης. Αυτό είναι πιο πιθανό εάν έχετε χαμηλή
αρτηριακή πίεση ή η αναστόμωσή σας παρουσιάζει επιπλοκές.
Θρόμβοι αίματος μπορούν επίσης να σχηματισθούν στο σύστημα
αιμοκάθαρσής σας. Ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να αυξήσει τη δόση
ηπαρίνης κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης.
Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το νοσοκόμο σας εάν αντιληφθείτε
κάποια από τις παραπάνω ενέργειες ή εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια κατά τη διάρκεια που λαμβάνετε θεραπεία με EPREX.
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , μ / Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον γιατρό τον την
μ μ . μ νοσοκό ο ή τον φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη
. ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης Μπορείτε επίσης να
μ , μ μ αναφέρετε ανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας έσω του εθνικού συστή ατος
αναφοράς
μ μΕθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων
284Μεσογείων
GR-15562 , Χολαργός Αθήνα
: + 30 Τηλ 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
μ μ Μέσω της αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
μ μ .περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του παρόντος φαρ άκου
II.1.1.1.1.3 5. Πώς φυλάσσετε το EPREX
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και
δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί και την επισήμανση μετά τη «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης
είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2
ο
C-8
ο
C). Μπορείτε να βγάλετε το EPREX από το ψυγείο και
να το φυλάξετε σε θερμοκρασία δωματίου (έως 25
ο
C) για όχι περισσότερο από 3
ημέρες. Από τη στιγμή που η σύριγγα έχει απομακρυνθεί από το ψυγείο και έχει
φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου (έως 25
ο
C) πρέπει είτε να χρησιμοποιηθεί εντός
3 ημερών ή να απορριφθεί.
Μην καταψύχετε ή ανακινείτε.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε ότι το σφράγισμα είναι
σπασμένο ή εάν το υγρό έχει χρωματιστεί ή εάν μπορείτε να δείτε σωματίδια να
επιπλέουν μέσα σε αυτό. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάτι από αυτά,
απορρίψτε το φαρμακευτικό προϊόν.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά
απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα
φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
II.1.1.1.1.4 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
II.1.1.1.1.5
Τι περιέχει το EPREX:
Η δραστική ουσία είναι: Εποετίνη άλφα (για την ποσότητα βλέπε τον
παρακάτω πίνακα).
Τα άλλα συστατικά είναι: Πολυσορβικό 80, χλωριούχο νάτριο, διϋδρικό
δισόξινο φωσφορικό νάτριο, διϋδρικό φωσφορικό δινάτριο, γλυκίνη και ύδωρ για
ενέσιμα.
Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg)
ανά δόση, δηλαδή είναι ουσιαστικά “ελεύθερο νατρίου”.
Εμφάνιση του EPREX και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το EPREX διατίθεται ως ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. Οι
προγεμισμένες σύριγγες είναι εφοδιασμένες με μία προστατευτική συσκευή
βελόνας PROTECS™ (βλέπε τον παρακάτω πίνακα). Το EPREX είναι ένα διαυγές,
άχρωμο διάλυμα.
Μορφή Αντίστοιχες
μορφές σε
ποσότητα/
όγκο για κάθε
περιεκτικότητα
Ποσότητα
εποετίνης άλφα
Συσκευασίες των 6 μεμονωμένων
προγεμισμένων συρίγγων με
προστατευτική συσκευή βελόνας
PROTECS
2.000 IU/ml:
1.000 IU/0,5 ml
4.000 IU/ml:
2.000 IU/0,5 ml
10.000 IU/ml:
3.000 IU/0,3 ml
4.000 IU/0,4 ml
5.000 IU/0,5 ml
6.000 IU/0,6 ml
8.000 IU/0,8 ml
10.000 IU/1 ml
8,4 μικρογραμμάρια
16,8 μικρογραμμάρια
25,2 μικρογραμμάρια
33,6 μικρογραμμάρια
42,0 μικρογραμμάρια
50,4 μικρογραμμάρια
67,2 μικρογραμμάρια
84,0 μικρογραμμάρια
Συσκευασίες της 1 μεμονωμένης
προγεμισμένης σύριγγας με
προστατευτική συσκευή βελόνας
PROTECS
20.000 IU/0,5 ml
30.000 IU/0,75 ml
40.000 IU/1 ml
168 μικρογραμμάρια
252 μικρογραμμάρια
336 μικρογραμμάρια
Συσκευασίες των 4 μεμονωμένων
προγεμισμένων συρίγγων με
προστατευτική συσκευή βελόνας
PROTECS
20.000 IU/0,5 ml
30.000 IU/0,75 ml
40.000 IU/1 ml
168 μικρογραμμάρια
252 μικρογραμμάρια
336 μικρογραμμάρια
Συσκευασίες των 6 μεμονωμένων
προγεμισμένων συρίγγων με
προστατευτική συσκευή βελόνας
PROTECS
20.000 IU/0,5 ml
30.000 IU/0,75 ml
40.000 IU/1 ml
168 μικρογραμμάρια
252 μικρογραμμάρια
336 μικρογραμμάρια
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, Αθήνα
Τηλ.:210 80 90 000
Παραγωγός:
Janssen Biologics B.V.
Einsteinweg 101
2333 CB
Leiden
Ολλανδία
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Αυστρία: ERYPO
Βέλγιο: EPREX
Γερμανία: ERYPO
Δανία: EPREX
Ελλάδα: EPREX
Φινλανδία: EPREX
Γαλλία: EPREX
Ιρλανδία: EPREX
Ιταλία: EPREX
Λουξεμβούργο: EPREX
Ολλανδία: EPREX
Πορτογαλία: EPREX
Ισπανία: EPREX
Σουηδία: EPREX
Ηνωμένο Βασίλειο: EPREX
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις
Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται
σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την
παρακολούθηση ειδικού ιατρού.