ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Sporanox 100 mg καψάκια
Ιτρακοναζόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον
νοσοκόμο σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει
να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα
και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Sporanox και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Sporanox
3. Πώς να πάρετε το Sporanox
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Sporanox
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Sporanox και ποια είναι η χρήση του
Το Sporanox είναι ένα αντιμυκητιασικό φάρμακο ευρέος φάσματος και αντιμετωπίζει
πολλά είδη μυκήτων του κόλπου, του δέρματος, του στόματος, των ματιών, των
νυχιών ή των εσωτερικών οργάνων.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Sporanox
Μην πάρετε το Sporanox
- σε περίπτωση αλλεργίας στην ιτρακοναζόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6)
- σε περίπτωση εγκυμοσύνης (εκτός εάν ο γιατρός σας γνωρίζει ότι είστε έγκυος
και αποφασίσει ότι χρειάζεστε το Sporanox).
- εάν βρίσκεστε σε αναπαραγωγική ηλικία και μπορείτε να μείνετε έγκυος, πρέπει
να λαμβάνετε επαρκείς αντισυλληπτικές προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι
δεν θα μείνετε έγκυος όσο παίρνετε το φάρμακο. Καθώς το Sporanox παραμένει
στον οργανισμό για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από τη διακοπή της λήψης
του, πρέπει να συνεχίσετε να λαμβάνετε αντισύλληψη ως την επόμενη περίοδό
σας που θα εμφανισθεί μετά το τέλος της θεραπείας με Sporanox καψάκια
- εάν έχετε μια πάθηση που ονομάζεται καρδιακή ανεπάρκεια (ονομάζεται επίσης
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια), το Sporanox μπορεί να την επιδεινώσει. Εάν
ο γιατρός σας αποφασίσει ότι πρέπει να πάρετε Sporanox ακόμα και αν έχετε
αυτή την πάθηση, διασφαλίστε ότι θα λάβετε ιατρική βοήθεια αμέσως μόλις
παρουσιάσετε λαχάνιασμα, μη αναμενόμενη αύξηση σωματικού βάρους, οίδημα
2
στα κάτω άκρα, ασυνήθη κόπωση, ή αρχίσετε να ξυπνάτε κατά τη διάρκεια της
νύχτας.
Επίσης, κατά τη θεραπεία με καψάκια Sporanox δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε
ορισμένα φάρμακα. Υπάρχουν πολλά φάρμακα που αλληλεπιδρούν με τα καψάκια
Sporanox. Παρακαλείσθε να αναφερθείτε στην παράγραφο “Άλλα φάρμακα και
Sporanox”.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Sporanox.
- Πάντα να ενημερώνετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για το αν λαμβάνετε
και άλλα φάρμακα γιατί λαμβάνοντας ορισμένα φάρμακα μαζί μπορεί να είναι
βλαβερό για την υγεία σας.
- Ενημερώστε τον γιατρό σας αν έχετε κάποιο πρόβλημα με το ήπαρ. Η δόση του
των καψακίων Sporanox μπορεί να χρειασθεί προσαρμογή.
- Σταματήστε να λαμβάνετε τα καψάκια Sporanox και επισκεφθείτε τον γιατρό σας
αμέσως αν παρουσιάσετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα ενώ παίρνετε το
φάρμακο αυτό: ανορεξία, ναυτία, έμετο, κόπωση, πόνους στην κοιλιά, κίτρινο
χρώμα στο δέρμα ή τα μάτια, ανοιχτόχρωμα κόπρανα ή σκουρόχρωμα ούρα. Αν
χρειάζεται να παίρνετε συνεχώς το φάρμακο αυτό για περισσότερο από 1 μήνα, ο
γιατρός σας μπορεί να σας ζητήσει να υποβάλλεστε τακτικά σε εξετάσεις
αίματος. Ο λόγος είναι να αποκλεισθεί εγκαίρως το ενδεχόμενο ανωμαλίας από
το ήπαρ, που αποτελεί μια πολύ σπάνια περίπτωση.
- Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν αντιμετωπίζετε καρδιακό πρόβλημα. Ενημερώστε
ή επισκεφτείτε αμέσως τον γιατρό σας εάν παρουσιάσετε λαχάνιασμα, μη
αναμενόμενη αύξηση σωματικού βάρους, οίδημα στα κάτω άκρα, ασυνήθη
κόπωση, ή αρχίσετε να ξυπνάτε κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς αυτά μπορεί
να είναι συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας.
- Ενημερώστε τον γιατρό σας αν έχετε κάποια διαταραχή στους νεφρούς. Η δόση
των καψακίων Sporanox μπορεί να χρειασθεί προσαρμογή.
- Ενημερώστε τον γιατρό σας ή ζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως εάν εμφανίσετε
σοβαρή αλλεργική αντίδραση (χαρακτηρίζεται από σημαντικό εξάνθημα στο
δέρμα, φαγούρα, κνίδωση, δυσκολία στην αναπνοή, και/ή οίδημα στο πρόσωπο)
ενώ παίρνετε τα καψάκια Sporanox.
- Σταματήστε να παίρνετε τα καψάκια Sporanox και ενημερώστε αμέσως τον γιατρό
σας εάν εμφανίσετε υπερευαισθησία στο ηλιακό φως.
- Σταματήστε να παίρνετε τα καψάκια Sporanox και ενημερώστε αμέσως τον γιατρό
σας εάν εμφανίσετε μία σοβαρή δερματική διαταραχή όπως εκτεταμένο εξάνθημα
με απολέπιση δέρματος και φουσκάλες στο στόμα, τα μάτια και τα γεννητικά
όργανα, ή ένα εξάνθημα με μικρά σπυράκια ή φουσκάλες.
- Σταματήστε να παίρνετε τα καψάκια Sporanox και ενημερώστε τον γιατρό σας
αμέσως, αν εμφανίσετε μια ασυνήθιστη αίσθηση μυρμηκίασης, μειωμένης
αίσθησης ή αδυναμίας στα άκρα, ή άλλα προβλήματα με τα νεύρα στα άνω και
κάτω άκρα.
- Aν στο παρελθόν είχατε παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση σε κάποιο άλλο
αντιμυκητιασικό, συζητήστε το με τον γιατρό σας.
- Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν έχετε ουδετεροπενία, AIDS, ή έχετε υποβληθεί σε
μεταμόσχευση οργάνου. Η δόση των καψακίων Sporanox μπορεί να χρειασθεί
προσαρμογή.
- Σταματήστε να παίρνετε τα καψάκια Sporanox και ενημερώστε αμέσως τον
γιατρό σας αν παρουσιάσετε συμπτώματα απώλειας της ακοής. Σε πολύ σπάνιες
περιπτώσεις, ασθενείς που έπαιρναν αυτό το φάρμακο ανέφεραν προσωρινή ή
μόνιμη απώλεια ακοής.
- Ενημερώστε τον γιατρό σας αν η όρασή σας γίνει θαμπή ή αν έχετε διπλή όραση,
εάν ακούτε κουδούνισμα στα αυτιά σας, εάν χάσετε την ικανότητα να ελέγχετε
τα ούρα σας ή αν ουρείτε πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο.
3
Άλλα φάρμακα και Sporanox
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει
ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Μην παραλείπετε να αναφέρετε στον γιατρό σας ή στον φαρμακοποιό σας τα
φάρμακα που λαμβάνετε επί του παρόντος. Ειδικά μερικά φάρμακα δεν πρέπει
να λαμβάνονται συγχρόνως, και αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να γίνονται
προσαρμογές, για παράδειγμα στη δοσολογία.
Φάρμακα που δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνονται μαζί με τα καψάκια
Sporanox
, όπως:
- ορισμένα φάρμακα για την αλλεργία: τερφεναδίνη, αστεμιζόλη, μιζολαστίνη
- ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της στηθάγχης
(ισχυρού πόνου στο στήθος) ή της υψηλής αρτηριακής πίεσης: βεπριδίλη,
φελοδιπίνη, νισολδιπίνη, λερκανιδιπίνη, ιβαμπραδίνη, ρανολαζίνη, επλερενόνη
- τικαγρελόρη, ένα φάρμακο που επιβραδύνει την πήξη του αίματος
- σιζαπρίδη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για ορισμένα προβλήματα του
πεπτικού
- ορισμένα φάρμακα που ελαττώνουν τη χοληστερόλη: σιμβαστατίνη, λοβαστατίνη
- ορισμένα ηρεμιστικά φάρμακα από στόματος χορηγούμενη μιδαζολάμη,
τριαζολάμη
- ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για ψυχωσικές διαταραχές:
λουρασιδόνη, πιμοζίδη, σερτινδόλη
- κολχικίνη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας, όταν
χρησιμοποιείται σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία
- ορισμένα φάρμακα για το σοβαρό πόνο ή για τη διαχείριση των εξαρτήσεων:
λεβακετυλομεθαδόλη (λεβομεθαδύλη), μεθαδόνη
- αλοφαντρίνη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία της ελονοσίας
- ιρινοτεκάνη, ένα αντικαρκινικό φάρμακο
- φάρμακα που ονομάζονται αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας:
διυδροεργοταμίνη ή εργοταμίνη, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των
πονοκεφάλων της ημικρανίας
- φάρμακα που ονομάζονται αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας: εργομητρίνη
(εργονοβίνη) ή μεθυλεργομητρίνη (μεθυλεργονοβίνη), που χρησιμοποιούνται για
τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη διατήρηση της σύσπασης της μήτρας μετά από
τον τοκετό
- ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του ακανόνιστου
καρδιακού ρυθμού: δισοπυραμίδη, δρονεδαρόνη, κινιδίνη, δοφετιλίδη.
- τελιθρομυκίνη, εάν πάσχετε από σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή σοβαρή ηπατική
δυσλειτουργία
- δομπεριδόνη, ένα φάρμακο για την αντιμετώπιση της ναυτίας και του εμέτου
- φεσοτεροδίνη, εάν πάσχετε από μέτρια έως σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή
μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία
- σολιφενακίνη, εάν πάσχετε από σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή μέτρια έως
σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία.
Περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες αφότου σταματήσετε τη θεραπεία με τα
καψάκια Sporanox προτού πάρετε οποιοδήποτε από αυτά τα φάρμακα.
Φάρμακα που μπορεί να μειώσουν τη δράση των καψακίων
Sporanox
, όπως:
- φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας: καρβαμαζεπίνη,
φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη
- φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της φυματίωσης: ριφαμπικίνη,
ριφαβουτίνη, ισονιαζίδη
4
- φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του HIV/AIDS: εφαβιρένζη,
νεβιραπίνη.
Συνεπώς πρέπει να ενημερώνετε πάντα τον γιατρό αν χρησιμοποιείτε κάποιο από
αυτά τα προϊόντα ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
Περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες αφού σταματήσετε αυτά τα φάρμακα πριν να
πάρετε τα καψάκια Sporanox.
Φάρμακα που δεν συνιστώνται εκτός εάν ο γιατρός σας το θεωρεί απαραίτητο, όπως:
- ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου:
αξιτινίμπη, dabrafenib, δασατινίμπη, ibrutinib, νιλοτινίμπη, σουνιτινίμπη,
τραβεκτεδίνη
- αλισκιρένη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία της υπέρτασης
- σιλντεναφίλη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης
- ριφαβουτίνη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία της φυματίωσης
- καρβαμαζεπίνη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία της επιληψίας
- κολχισίνη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας
- everolimus, ένα φάρμακο που χορηγείται μετά από μεταμόσχευση οργάνου
- φαιντανύλη, ένα ισχυρό φάρμακο για τη θεραπεία του πόνου
- apixaban, ένα φάρμακο για την πήξη του αίματος
- ριβαροξαμπάνη, ένα φάρμακο που επιβραδύνει τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα
- σαλμετερόλη, ένα φάρμακο που βελτιώνει την αναπνοή
- ταμσουλοσίνη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία της ακράτειας ούρων στους άνδρες
- δαριφενασίνη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία της ακράτειας των ούρων
- βαρδεναφίλη, ένα φάρμακο για τη στυτική δυσλειτουργία
- σιμεπρεβίρη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C
- ορισμένα φάρμακα για τη θεραπεία των χαμηλών επιπέδων νατρίου στο αίμα:
κονιβαπτάνη, τολβαπτάνη.
Περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες αφού σταματήσετε τα καψάκια Sporanox πριν να
ξεκινήσετε αυτά τα φάρμακα, εκτός εάν ο γιατρός σας θεωρεί απαραίτητο να τα
πάρετε.
Φάρμακα για τα οποία μπορεί να απαιτείται αλλαγή της δόσης (είτε των καψακίων
Sporanox είτε του άλλου φαρμάκου), όπως:
- ορισμένα αντιβιοτικά: σιπροφλοξασίνη, κλαριθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη
- ορισμένα φάρμακα που δρουν στην καρδιά ή στα αγγεία: διγοξίνη, ναδολόλη,
ορισμένους αναστολείς διαύλων ασβεστίου, βεραπαμίλη
- φάρμακα που καθυστερούν την πήξη του αίματος (αντιπηκτικά): κουμαρίνες,
σιλοσταζόλη, δαβιγατράνη
- μεθυλπρεδνιζολόνη, βουδεσονίδη,σικλεσονίδη, φλουτικαζόνη ή δεξαμεθαζόνη
(φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα, σε ενέσιμη μορφή ή με εισπνοή σε
καταστάσεις όπως φλεγμονές, άσθμα και αλλεργίες)
- κυκλοσπορίνη, τακρόλιμους, temsirolimus ή ραπαμυκίνη (επίσης γνωστή ως
sirolimus), που χρησιμοποιούνται συνήθως μετά από μεταμόσχευση οργάνων
- ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του HIV/AIDS:
μαραβιρόκη, και αναστολείς πρωτεάσης: ινδιναβίρη, ριτοναβίρη, δαρουναβίρη
ενισχυμένη με ριτοναβίρη, φοσαμπρεναβίρη ενισχυμένη με ριτοναβίρη,
σακουιναβίρη
- ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου:
βορτεζομίμπη, βουσουλφάνη, δοσεταξέλη, ερλοτινίμπη, γεφιτινίμπη, ιματινίμπη,
ιξαβεπιλόνη, λαπατινίμπη, πονατινίμπη, τριμετρεξάτη, αλκαλοειδή της vinca
- ορισμένα για το άγχος ή για να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε (ηρεμιστικά):
βουσπιρόνη, περοσπιρόνη, ραμελτεόνη, ενδοφλέβια μιδαζολάμη, αλπραζολάμη,
βροτιζολάμη
5
- ορισμένα ισχυρά φάρμακα για τη θεραπεία του πόνου: αλφεντανύλη,
βουπρενορφίνη, οξυκωδόνη, σουφαιντανύλη
- ορισμένα φάρμακα για τη θεραπεία του διαβήτη: ρεπαγλινίδη, σαξαγλιπτίνη
- ορισμένα φάρμακα για τη θεραπεία της ψύχωσης: αριπιπραζόλη, αλοπεριδόλη,
κουετιαπίνη, ρισπεριδόνη
- απρεπιτάντη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία της ναυτίας και του εμέτου
- ορισμένα φάρμακα για τον έλεγχο της ερεθισμένης ουροδόχου κύστης:
φεσοτεροδίνη, ιμιδαφενακίνη, οξυβουτινίνη, σολιφενακίνη, τολτεροδίνη
- ορισμένα φάρμακα για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας: σιλδεναφίλη,
τανταλαφίλη
- πραζικουαντέλη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των
δερματοσκωλήκων και της ταινίας
- εμπαστίνη, ένα φάρμακο για την αλλεργία
- ρεβοξετίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την κατάθλιψη
- ατορβαστατίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη μείωση της
χοληστερόλης
- μελοξικάμη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία της φλεγμονής και του πόνου των
αρθρώσεων
- σινακαλσέτη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία του υπερδραστήριο παραθυρεοειδούς
αδένα
- μοζαβαπτάνη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία των χαμηλών επιπέδων νατρίου στο
αίμα
- αλιτρετινοΐνη (από στόματος μορφή), ένα φάρμακο για τη θεραπεία του εκζέματος
- ελετριπτάνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των
πονοκεφάλων της ημικρανίας
- βιλαστίνη, ένα αντιισταμινικό φάρμακο
- ορισμένα φάρμακα για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης: μποζεντάνη,
ριοσιγουάτη
- τελιθρομυκίνη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία των βακτηριακών λοιμώξεων.
Αν λαμβάνετε κάποιο από τα φάρμακα αυτά, συζητήστε το με τον γιατρό σας.
Πρέπει να υπάρχει αρκετή ποσότητα οξέων στο στομάχι για διασφαλιστεί ότι τα
καψάκια Sporanox απορροφώνται σωστά από το σώμα. Συνεπώς, φάρμακα που
εξουδετερώνουν τα οξέα του στομάχου πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 1 ώρα
πριν τα καψάκια Sporanox ή δεν πρέπει να λαμβάνονται νωρίτερα από 2 ώρες μετά τα
καψάκια Sporanox. Για τον ίδιο λόγο, αν παίρνετε φάρμακα που σταματούν την
παραγωγή των οξέων του στομάχου, πρέπει να λαμβάνετε τα καψάκια Sporanox μαζί
με μη διαιτητικό αναψυκτικό τύπου κόλα.
Εάν έχετε αμφιβολία, επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Το Sporanox με τροφές και ποτά
Τα καψάκια πρέπει να λαμβάνονται αμέσως μετά από ένα πλήρες γεύμα, γιατί μόνο
έτσι θα απορροφηθούν σωστά από τον οργανισμό σας.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να
αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού
πάρετε αυτό το φάρμακο.
Μην χρησιμοποιείτε το Sporanox αν είστε έγκυος.
Αν βρίσκεσθε σε αναπαραγωγική ηλικία και μπορείτε να μείνετε έγκυος, πρέπει να
λαμβάνετε επαρκείς αντισυλληπτικές προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι δεν θα
μείνετε έγκυος όσο παίρνετε το φάρμακο. Καθώς το Sporanox παραμένει στον
οργανισμό για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από τη διακοπή της λήψης του, πρέπει
6
να συνεχίσετε να λαμβάνετε αντισύλληψη ως την επόμενη περίοδό σας που θα
ακολουθήσει μετά το τέλος της θεραπείας με Sporanox καψάκια.
Αν θηλάζετε, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προτού πάρετε το Sporanox. Μια πολύ
μικρή ποσότητα του φαρμάκου μπορεί να εμφανισθεί στο γάλα σας.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Sporanox μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει ζάλη, θολή/διπλή όραση ή απώλεια
ακοής. Εάν εμφανίζετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, μην οδηγείτε και μη
χειρίζεστε μηχανές.
Το Sporanox περιέχει σακχαρόζη
Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα,
επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
3. Πώς να πάρετε το Sporanox
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
Να λαμβάνετε πάντοτε τα καψάκια αμέσως μετά από ένα πλήρες γεύμα, γιατί μόνο
έτσι θα απορροφηθούν σωστά από τον οργανισμό σας. Να καταπίνετε τα καψάκια
μαζί με λίγο νερό.
Η δόση και η διάρκεια θεραπείας εξαρτάται από το είδος της μυκητίασης και το
μέρος του σώματος που προσβλήθηκε. Ο γιατρός θα σας ενημερώσει λεπτομερώς για
το τι πρέπει να κάνετε.
Η παρακάτω δόσεις είναι αυτές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά:
ΕΙΔΟΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ ΚΑΨΑΚΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Αιδοιοκολπική
καντιντίαση οξεία ή
υποτροπιάζουσα
2 καψάκια, 2 φορές την
ημέρα
ή 2 καψάκια, 1 φορά την
ημέρα
1 ημέρα
3 ημέρες
Ποικιλόχρους
πιτυρίαση
2 καψάκια, 1 φορά την
ημέρα
7 ημέρες
Δερματοφυτίες
2 καψάκια, 1 φορά την
ημέρα
ή 1 καψάκιο, 1 φορά την
ημέρα
7 ημέρες
2 εβδομάδες
Δερματοφυτίες/
Περιοχές με
υπερκεράτωση
(πέλματα, παλάμες)
2 καψάκια, 2 φορές την
ημέρα
ή 1 καψάκιο, 1 φορά την
ημέρα
7 ημέρες
1 μήνας
Καντιντίαση στοματο-
φαρυγγικής κοιλότητας σε
ασθενείς με HIV (+)
1 καψάκιο, 1 φορά την
ημέρα
2 εβδομάδες
Μυκητιασική
κερατίτιδα
2 καψάκια, 1 φορά την
ημέρα
3 εβδομάδες
7
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
- Ασπεργίλλωση
- Καντιντίαση
- Μη-μηνιγγιτική
κρυπτοκόκκωση
- Μηνιγγίτιδα από κρυπτόκοκκο
καθορίζεται
μεγαλύτερο
- Ιστοπλάσμωση 1 έως 4 κάψουλες ημερησίως χρονικό
διάστημα
- Σποροτρίχωση
- Παρακοκκιδιοϊδομύκωση
- Χρωμομύκωση
- Βλαστομυκητίαση
Ονυχομυκητιάσεις: η δόση και η διάρκεια θεραπείας εξαρτάται από τις ανάγκες
κάθε ασθενούς και ο γιατρός θα καθορίσει αν θα σας συστήσει συνεχή ή κυκλική
θεραπεία.
Συνεχής θεραπεία
όνυχα δακτύλου άκρου
ποδός
2 καψάκια, 1 φορά την
ημέρα
3 μήνες
Κυκλική θεραπεία
ονύχων
2 καψάκια, 2 φορές την
ημέρα
1 εβδομάδα ανά
μήνα για 3 μήνες
(χέρια) και
3-4 μήνες (πόδια)
Αναλυτικά: Μετά από το τέλος της εβδομάδας σταματάτε να λαμβάνετε το
φάρμακο για 3 εβδομάδες. Μετά ο κύκλος επαναλαμβάνεται, 2
φορές ακόμη για τις μυκητιάσεις των νυχιών του άνω άκρου
και 2-3 φορές ακόμη για τις μυκητιάσεις των νυχιών του κάτω
άκρου (με ή χωρίς παράλληλη μυκητίαση των νυχιών του άνω
άκρου), (βλέπε τους παρακάτω πίνακες)
Εβδομάδ
α
2η-3η-4η 6η-7η-8η 10η-11η-
12η
νύχια
άνω
άκρων
μόνο
2
καψάκια,
2 φορές
την
ημέρα
δεν
λαμβάνετ
ε
ιτρακονα
ζό-λη
2
καψάκια,
2 φορές
την
ημέρα
δεν
λαμβάνετ
ε
ιτρακονα
ζό-λη
2
καψάκια,
2 φορές
την
ημέρα
Λήξη
θεραπεία
ς
Εβδομάδ
α
2η-3η-4η 6η-7η-
10η-
11η-12η
13η 14η-
15η-
16η
νύχια
κάτω
άκρων
(με ή
χωρίς
παράλλη
2
καψάκ
ια 2
φορές
την
ημέρα
δεν
λαμβάνε
τε
ιτρακονα
ζόλη
2
καψάκι
α 2
φορές
την
ημέρα
δεν
λαμβάν
ε-τε
ιτρακον
α
ζόλη
2
καψάκ
ια2
φορές
την
ημέρα
δεν
λαμβάν
ε-τε
ιτρακον
α
ζόλη
2
καψάκ
ια2
φορές
την
ημέρα
Λήξη
θεραπε
ί-ας
8
λη
μυκητία
ση των
νυχιών
του άνω
άκρου)
Για τις δερματικές μυκητιάσεις, οι βλάβες θα εξαφανιστούν τελείως μόνο μερικές
εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας. Αυτό είναι συνηθισμένο για τις περιοχές με
μυκητιάσεις: το φάρμακο σκοτώνει το μύκητα, αλλά η βλάβη εξαφανίζεται
παράλληλα με την επανεμφάνιση του υγιούς δέρματος.
Οι μυκητιάσεις στα νύχια εξαφανίζονται μόνο 6 έως 9 μήνες μετά το τέλος της
θεραπείας, καθώς το φάρμακο απλώς σκοτώνει το μύκητα. Το νύχι πρέπει να
ξαναβγεί μετά από αυτό και το μεγάλωμα του νυχιού διαρκεί πολλούς μήνες. Οπότε
μην ανησυχήσετε αν δεν παρατηρήσετε βελτίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας
σας: το φάρμακο θα παραμείνει στο νύχι σας για αρκετούς μήνες και θα δράσει.
Συνεπώς πρέπει να σταματήσετε τη θεραπεία όπως σας έχει συστήσει ο γιατρός σας,
ακόμα και αν δεν βλέπετε καμία βελτίωση.
Μυκητιάσεις εσωτερικών οργάνων: μπορεί να απαιτηθούν υψηλότερες δόσεις
για μεγαλύτερα διαστήματα.
Πάντοτε να ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας, ο οποίος μπορεί να
προσαρμόσει τη θεραπεία στις προσωπικές σας ανάγκες.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Sporanox από την κανονική
Αν πήρατε υπερβολική ποσότητα Sporanox, πρέπει να συμβουλευθείτε αμέσως τον
γιατρό σας, ο οποίος θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
Πληροφορίες για τον γιατρό σε περίπτωση υπερδοσολογίας
Σε περίπτωση τυχαίας υπερδοσολογίας, πρέπει να ληφθούν υποστηρικτικά μέτρα. Αν
κρίνεται σκόπιμο, μπορεί να χορηγηθεί ενεργός άνθρακας. Η ιτρακοναζόλη δεν
απομακρύνεται με αιμοδιύλιση. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Sporanox
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Sporanox
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Μπορεί να εμφανισθούν τα παρακάτω συμπτώματα: στομαχικές ενοχλήσεις, ναυτία,
έμετος, διάρροια, πόνος στην κοιλιά, δυσκοιλιότητα, ή υπερβολική ποσότητα αερίων
στο στομάχι. Επίσης, μπορεί να παρουσιασθεί λαχάνιασμα, βήχας, υγρό στους
πνεύμονες, αλλαγή στη φωνή, ιγμορίτιδα, ρινίτιδα, λοίμωξη του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος, πονοκέφαλος, διαταραχή της περιόδου, στυτική
δυσλειτουργία, ζάλη, σύγχυση, τρέμουλο, τρόμος, υπνηλία, κόπωση, ρίγη, μυϊκή
αδυναμία ή πόνος, επώδυνες αρθρώσεις, πόνος, πόνος στο θώρακα, πρήξιμο,
γενικευμένο πρήξιμο, φλεγμονή στο πάγκρεας, δυσάρεστη γεύση, πυρετός,
9
υπερβολική εφίδρωση ή τριχόπτωση. Επιπλέον μπορεί επίσης να εμφανιστεί
ορονοσία, αγγειονευρωτικό οίδημα, αναφυλακτοειδής αντίδραση, περιφερική
νευροπάθεια, παραισθησία, υπαισθησία, δύσπνοια, συμφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια, αύξηση του καρδιακού ρυθμού, αύξηση της πίεσης του αίματος, μείωση
της πίεσης του αίματος, ή καρδιακή ανεπάρκεια. Επιπλέον, μπορεί να εμφανιστούν
οπτικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένης της διπλωπίας), εμβοές. Μπορεί επίσης
να εμφανιστούν μεταβολές στα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων όπως
μείωση των κοκκιοκυττάρων, μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων, μείωση των
αιμοπεταλίων, μείωση του μαγνησίου στο αίμα, μείωση του καλίου στο αίμα, αύξηση
του καλίου στο αίμα, αύξηση του σακχάρου στο αίμα, αύξηση της
κρεατινοφωσφοκινάσης στο αίμα, αύξηση των ηπατικών ενζύμων, αύξηση της
χολερυθρίνης στο αίμα, αύξηση των τριγλυκεριδίων στο αίμα, αύξηση της ουρίας στο
αίμα, αύξηση αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης, αύξηση ασπαρτικής
αμινοτρανσφεράσης, αύξηση αλκαλικής φωσφατάσης αίματος, αύξηση γαλακτικής
αφυδρογονάσης αίματος, αύξηση γ-γλουταμυλτρανσφεράσης, μη φυσιολογική
ανάλυση ούρων. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν ηπατική ανεπάρκεια, σοβαρή
ηπατοτοξικότητα (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιπτώσεων θανατηφόρου
οξείας ηπατικής ανεπάρκειας), σύνδρομο Stevens-Johnson, λευκοκυτταροκλαστική
αγγειίτιδα. Επιπλέον, μπορεί να εμφανιστούν αναφυλακτοειδής αντίδραση,
ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας, γαστρεντερική διαταραχή, ηπατίτιδα,
ερυθηματώδες εξάνθημα και νεφρική δυσλειτουργία.
Είναι πιθανό να εμφανιστεί υπερευαισθησία στα καψάκια Sporanox. Μπορεί να την
αναγνωρίσετε, για παράδειγμα, από δερματικό εξάνθημα, φαγούρα, κνίδωση,
λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή και/ή οίδημα στο πρόσωπο. Όχι συχνά, μπορεί
να εμφανιστεί μειωμένη αισθητικότητα στα άκρα, αίσθηση μουδιάσματος στα άκρα,
ή άλλα προβλήματα με τα νεύρα στα χέρια και τα πόδια. Πολύ σπάνια μπορεί να
παρουσιασθούν υπερευαισθησία στο ηλιακό φως, ή μια σοβαρή διαταραχή στο δέρμα
(γενικευμένο εξάνθημα με αποφλοιωμένο δέρμα και εκδορές στο στόμα, στα μάτια
και στα γεννητικά όργανα, ή εξάνθημα με μικρές φλύκταινες ή εκδορές).
Μπορεί να εμφανίσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα που μπορεί
να σχετίζονται με καρδιακή ανεπάρκεια: λαχάνιασμα, μη αναμενόμενη αύξηση
βάρους, οίδημα στα κάτω άκρα, ασυνήθιστη κόπωση, ή το να αρχίσετε να ξυπνάτε
κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Μπορεί να εμφανισθεί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα, που μπορεί
να σχετίζονται με διαταραχές του ήπατος: έλλειψη όρεξης, ναυτία, έμετος, κόπωση,
κοιλιακό άλγος, ίκτερος, πολύ σκουρόχρωμα ούρα και ωχρά κόπρανα.
Μπορεί να θαμπώσει η όραση σας ή να αρχίσετε να βλέπετε διπλά. Μπορεί να ακούτε
κουδούνισμα στα αυτιά σας. Μπορεί να χάσετε την ικανότητα σας να ελέγχετε τα
ούρα σας ή να ουρείτε περισσότερο από το συνηθισμένο. Μπορεί να παρουσιάσετε
παροδική ή μόνιμη απώλεια ακοής.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας, ή τον
φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www . eof . gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά
με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το Sporanox
10
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στην επισήμανση μετά την ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του
μήνα που αναφέρεται εκεί.
Το προϊόν διατηρείται σε θερμοκρασία 15-30 C.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια.
Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Sporanox Τι περιέχει το
- Η δραστική ουσία είναι η ιτρακοναζόλη.
- Τα άλλα συστατικά (έκδοχα) είναι σφαιρίδια σακχαρόζης, υπρομελλόζη 2910,
πολυαιθυλενογλυκόλη 20.000, ενώ το ίδιο το καψάκιο αποτελείται από
διοξείδιο του τιτανίου (Ε171), ινδικοκαρμίνιο (Ε132), ερυθροσίνη (Ε127) και
ζελατίνη.
Εμφάνιση του Sporanox και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα καψάκια Sporanox είναι χρώματος ροζ-μπλε και διατίθενται σε κουτιά που
περιέχουν 4, 6, 15 ή 28 καψάκια σε κυψέλες (blisters) που αποτελούνται από φύλλο
πλαστικού (PVC/LDPE/PVDC) και φύλλο αλουμινίου.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, Αθήνα
Τηλ. 210 80 90 000
Παραγωγός
ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, Εργοστάσιο Β΄, Λεωφ. Ανθούσας, 153 44 Ανθούσα Αττικής
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις
11