ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Plendil 2,5 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Plendil 5 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Plendil 10 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
φελοδιπίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό
σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. 4Βλέπε παράγραφο .
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Plendil και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Plendil
3. Πώς να πάρετε το Plendil
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Plendil
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Plendil και ποια είναι η χρήση του
Το Plendil περιέχει τη δραστική ουσία φελοδιπίνη. Η φελοδιπίνη ανήκει σε μία
ομάδα φαρμάκων τα οποία καλούνται ανταγωνιστές ασβεστίου. Προκαλεί
μείωση της αρτηριακής πίεσης με το να διαστέλλει τα μικρά αιμοφόρα αγγεία.
Δεν έχει αρνητική δράση στην καρδιακή λειτουργία.
Το Plendil χρησιμοποιείται στη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης
(υπέρτασης), και για την αντιμετώπιση του καρδιακού και θωρακικού άλγους
το οποίο προκαλείται για παράδειγμα μετά από άσκηση ή υπό την επήρεια
στρες (στηθάγχη).
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Plendil
Μην πάρετε το Plendil:
- εάν είστε έγκυος. Θα πρέπει να το αναφέρετε στον γιατρό σας, το
συντομότερο δυνατόν εφόσον μείνετε έγκυος, ενώ λαμβάνετε το
συγκεκριμένο φάρμακο.
1
- εάν είστε αλλεργικός στη φελοδιπίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- εάν πάσχετε από μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια.
- εάν έχετε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή).
- εάν έχετε θωρακικό πόνο που ξεκίνησε πρόσφατα ή στηθάγχη που διαρκεί
περισσότερο από 15 λεπτά ή περισσότερο ή είναι περισσότερο σοβαρό
απ’ότι συνήθως.
- εάν πάσχετε από βαλβιδοπάθεια ή μυοπάθεια, μέχρι να επικοινωνήσετε με
τον γιατρό σας.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Το Plendil, όπως όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία προκαλούν μείωση της
αρτηριακής πίεσης, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να οδηγήσουν σε εμφανή
πτώση της αρτηριακής πίεσης η οποία μπορεί σε ορισμένους ασθενείς να
οδηγήσει σε ανεπαρκή παροχή αίματος προς την καρδιά. Τα ίδια τα
συμπτώματα της πολύ χαμηλής αρτηριακής πίεσης και της ανεπαρκούς
παροχής αίματος στην καρδιά, συχνά περιλαμβάνουν ζάλη και θωρακικό πόνο.
Εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα, αναζητήστε άμεσα επείγουσα ιατρική
φροντίδα.
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας προτού πάρετε το Plendil, ειδικά εάν
αντιμετωπίζετε προβλήματα με το ήπαρ σας.
Η λήψη του Plendil μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στα ούλα σας. Εφαρμόστε
καλή στοματική υγιεινή, προκειμένου να αποφύγετε το πρήξιμο των ούλων σας
(βλέπε παράγραφο 4).
Παιδιά
Η χρήση του Plendil δε συνιστάται σε παιδιά.
Άλλα φάρμακα και Plendil
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να
πάρετε άλλα φάρμακα.
Ορισμένα φάρμακα/ συνταγές με βότανα μπορεί να επιδράσουν στη θεραπεία με
το Plendil.
μ :Παραδείγ ατα είναι
σιμετιδίνη (φάρμακο για τη θεραπεία του γαστρικού έλκους)
ερυθρομυκίνη (φάρμακο για τη θεραπεία λοιμώξεων)
ιτρακοναζόλη (φάρμακο για τη θεραπεία των μυκητιάσεων)
κετοκοναζόλη (φάρμακο για τη θεραπεία των μυκητιάσεων)
φάρμακα για τη θεραπεία του HIV, αναστολείς πρωτεασών (όπως είναι η
ριτοναβίρη)
φάρμακα για τη θεραπεία της HIV λοίμωξης (όπως είναι η εφαβιρένζη, η
νεβιραπίνη)
φαινυτοΐνη (φάρμακο για τη θεραπεία της επιληψίας)
καρβαμαζεπίνη (φάρμακο για τη θεραπεία της επιληψίας)
ριφαμπικίνη (φάρμακο για τη θεραπεία λοιμώξεων)
βαρβιτουρικά (φάρμακο για τη θεραπεία αγχώδους διαταραχής,
προβλημάτων στον ύπνο και επιληψίας)
τακρόλιμους (φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται στις μεταμοσχεύσεις
οργάνων)
Τα φάρμακα που περιέχουν βότανο του St John (Hypericum
perforatum)
(βαλσαμόχορτο)
(φυτικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται στη θεραπεία της
2
κατάθλιψης) μπορεί να ελαττώσουν την επίδραση του Plendil
και ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγονται.
Το Plendil με τροφές κα ποτά
Μην πίνετε χυμό γκρέιπφρουτ εάν λαμβάνετε θεραπεία με Plendil, καθώς αυτό
μπορεί να αυξήσει την επίδραση του Plendil και τον κίνδυνο για ανεπιθύμητες
ενέργειες.
Κύηση και θηλασμός
Κύηση
Μη χρησιμοποιείτε το Plendil εάν είστε έγκυος.
Θηλασμός
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν θηλάζετε ή πρόκειται να ξεκινήσετε θηλασμό.
Το Plendil δε συνιστάται για τις μητέρες που θηλάζουν, και ο γιατρός σας
μπορεί να επιλέξει άλλη θεραπεία για σας εάν επιθυμείτε να θηλάσετε.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Plendil μπορεί να έχει ελάχιστη ή μέτρια επίδραση στην ικανότητά σας να
οδηγείτε και αν χρησιμοποιείτε μηχανές. Εάν παρουσιάσετε κεφαλαλγία,
ναυτία, ζάλη ή κόπωση, ενδέχεται η ικανότητά σας για αντίδραση να έχει
διαταραχθεί. Συνιστάται προσοχή ιδιαίτερα κατά την έναρξη της θεραπείας.
Το Plendil περιέχει λακτόζη και κικέλαιο
Το Plendil περιέχει λακτόζη που είναι ένας τύπος σακχάρου. Εάν ο γιατρός σας,
σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με
τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
Το Plendil περιέχει κικέλαιο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει στομαχική
διαταραχή και διάρροια.
3. PlendilΠώς να πάρετε το
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό σας.
Τα δισκία Plendil παρατεταμένης αποδέσμευσης πρέπει να λαμβάνονται το πρωί
και να καταπίνονται με νερό. Το δισκίο δεν πρέπει να τεμαχίζεται, να
θρυμματίζεται ή να μασάται. Αυτό το φάρμακο μπορεί να λαμβάνεται χωρίς
φαγητό ή μετά από ένα ελαφρύ γεύμα, όχι υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρές
ουσίες και υδατάνθρακες.
Υπέρταση
Η θεραπεία πρέπει να αρχίσει με 5 mg μία φορά την ημέρα. Εάν κρίνεται
απαραίτητο, ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση ή να προσθέσει κάποιο
άλλο αντιυπερτασικό φάρμακο. Η συνήθης δόση για μακροχρόνια θεραπεία
είναι 5-10 mg μία φορά την ημέρα. Σε ηλικιωμένους ασθενείς, μπορεί να
εξεταστεί μία δόση έναρξης των 2,5 mg ημερησίως.
Σταθερή στηθάγχη
Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει με δόση των 5 mg μια φορά την ημέρα και εάν
κριθεί αναγκαίο, ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση στα 10 mg μια φορά
την ημέρα.
3
Εάν έχετε προβλήματα με την ηπατική λειτουργία
Τα επίπεδα φελοδιπίνης στο αίμα σας μπορεί να αυξηθούν. Ο γιατρός σας
μπορεί να ελαττώσει τη δόση.
Ηλικιωμένοι
Ο γιατρός σας μπορεί να ξεκινήσει τη θεραπεία με την ελάχιστη διαθέσιμη
δόση.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Plendil από την κανονική
Εάν πάρετε περισσότερο από τον συνιστώμενο αριθμό δόσεων του Plendil,
μπορεί να παρουσιάσετε χαμηλή αρτηριακή πίεση και μερικές φορές αίσθημα
παλμών, υψηλό ή σπάνια χαμηλό καρδιακό ρυθμό. Ως εκ τούτου, είναι πολύ
σημαντικό να λαμβάνετε τον αριθμό των δόσεων που σας έχει
συνταγογραφήσει ο γιατρός σας. Εάν εκδηλώνετε συμπτώματα όπως
λιποθυμική τάση, αίσθημα ελαφρής ζάλης ή ζάλη, επικοινωνήστε άμεσα με τον
γιατρό σας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Plendil
Εάν ξεχάσετε να πάρετε ένα δισκίο, παραλείψτε αυτήν τη δόση εντελώς. Πάρτε
την επόμενη δόση τη σωστή ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε
τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Plendil
Εάν σταματήσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο η κατάστασή σας μπορεί να
επανέλθει. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και αναζητήστε
συμβουλή πριν σταματήσετε τη λήψη του Plendil. Ο γιατρός σας θα σας
συμβουλέψει για πόσο διάστημα να παίρνετε το φάρμακό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,
ρωτήστε τον γιατρό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Εάν συμβεί σε εσάς κάποιο από τα ακόλουθα, διακόψτε τη λήψη του
Plendil και απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό:
Υπερευαισθησία και αλλεργικές αντιδράσεις. Τα σημεία μπορεί να
περιλαμβάνουν προεξέχοντα οζίδια στο δέρμα σας (φουσκάλες) ή πρήξιμο
στο πρόσωπο, στα χείλη, στο στόμα, στη γλώσσα και στον λαιμό σας.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναγνωριστεί. Οι περισσότερες
από αυτές τις αντιδράσεις εμφανίζονται κατά την έναρξη της θεραπείας ή μετά
από αύξηση της δόσης. Σε περίπτωση που συμβούν τέτοιες αντιδράσεις είναι
συνήθως σύντομης διάρκειας και ελαττώνονται σε ένταση με την πάροδο του
χρόνου. Εάν παρουσιάσετε κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα και
επιμένουν, παρακαλείστε να ενημερώσετε τον γιατρό σας.
4
Η ήπια υπερπλασία των ούλων έχει αναφερθεί σε ασθενείς με μόλυνση του
στόματος (ουλίτιδα/περιοδοντίτιδα). Η υπερπλασία μπορεί να αποφευχθεί ή να
αναστραφεί με προσεκτική στοματική υγιεινή.
Πολύ συχνές: μπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 ανθρώπους
μ Πρήξι ο στους αστραγάλους
Συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους
Κεφαλαλγία
Έξαψη
Όχι συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους
μ μΑνώ αλα γρήγορος καρδιακός ρυθ ός
μ μΑίσθη α παλ ών
Πολύ χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση)
Ναυτία
Κοιλιακό άλγος
μ /μ μ μ /μ μΑίσθη α καύσου υρ ηγκιάσ ατα ουδιάσ ατα
μ μΕξάνθη α ή κνησ ός
μ Αίσθη α κόπωσης
Ζάλη
Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ανθρώπους
μ Λιποθυ ία
μΈ ετος
μΚνιδωτικό εξάνθη α
Πόνος στις αρθρώσεις
μΠόνος στους ύες
/ Ανικανότητα σεξουαλική δυσλειτουργία
Πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10.000 ανθρώπους
( μ )Ουλίτιδα πρησ ένα ούλα
μ μΑυξη ένα ηπατικά ένζυ α
Δ μερ ατικές αντιδράσεις λόγω μαυξη ένης φωτοευαισθησίας
Φλεγμονή των μικρών αιμοφόρων αγγείων του δέρματος
Συχνουρία
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως είναι πυρετός ή πρήξιμο στα χείλη και
στη γλώσσα
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί επίσης να συμβούν. Εάν παρουσιάζετε
οποιαδήποτε ενοχλητική ή ασυνήθιστη αντίδραση ενώ λαμβάνετε το Plendil
επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας.
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες
ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Ελλάδα:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http :// www . eof . gr, Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475
Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www . moh . gov . cy / phs. Μέσω της
5
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το Plendil
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί, στην κυψέλη και στη φιάλη μετά την ΛΗΞΗ. Η
ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε ότι η συσκευασία
είναι σκισμένη ή χαλασμένη.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Plendil
- Η δραστική ουσία είναι η φελοδιπίνη. Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg 5 mg
ή 10 mg) φελοδιπίνης.
- :Τα άλλα συστατικά είναι
Πυρήνας δισκίου:
Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη
μΥπρο ελλόζη 50 mPa∙s
μΥπρο ελλόζη 10000 mPa∙s
Άνυδρη Λακτόζη
Πολυαιθυλενο γλυκερόλης υδροξυστεατικός εστέρας
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη
Γαλλικός προπυλεστέρας
- Αργίλιο νάτριο πυριτικό
μΝάτριο στεατυλοφου αρικό
Επικάλυψη δισκίου:
Κηρός καρναούβης
Οξείδιο του σιδήρου καφεκόκκινο (E172) (Χρησιμοποιείται μόνο για το
Plendil των 5 mg και 10 mg)
Οξείδιο του σιδήρου κίτρινο (E172)
Υπρομελλόζη 6 mPa·s
Πολυαιθυλαινογλυκόλη 6000
Διοξείδιο του τιτανίου (E 171)
Εμφάνιση του Plendil και περιεχόμενο της συσκευασίας
6
Το δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης Plendil
2,5 mg είναι κίτρινο, στρογγυλό, αμφίκυρτο, χαραγμένο στη μία μεριά με A/FL
και στην άλλη με το στοιχείο 2.5, με διάμετρο 8,5 mm.
Το δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης Plendil 5 mg είναι ροζ, στρογγυλό,
αμφίκυρτο, χαραγμένο στη μία μεριά με A/Fm και στην άλλη με το στοιχείο 5,
με διάμετρο 9 mm.
Το δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης Plendil 10 mg είναι καφεκόκκινου
χρώματος, στρογγυλό, αμφίκυρτο, χαραγμένο στη μία μεριά με A/FΕ και στην
άλλη με το στοιχείο 10, διάμετρο 9 mm..
Συσκευασίες δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης 2,5 mg
20 δισκία (συσκευασία κυψέλης)
28 δισκία (συσκευασία κυψέλης με τυπωμένες τις ημέρες της εβδομάδας)
30 δισκία (συσκευασία κυψέλης και πλαστική φιάλη)
50 δισκία (συσκευασία μονάδων δόσης)
98 δισκία (συσκευασία κυψέλης με τυπωμένες τις ημέρες της εβδομάδας)
100 δισκία (συσκευασία κυψέλης και πλαστική φιάλη)
500 δισκία (πλαστική φιάλη με μετρητή δόσης)
Συσκευασίες δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης 5 mg
14 δισκία (συσκευασία κυψέλης με τυπωμένες τις ημέρες της εβδομάδας)
20 δισκία (συσκευασία κυψέλης)
28 δισκία (συσκευασία κυψέλης με τυπωμένες τις ημέρες της εβδομάδας)
30 δισκία (συσκευασία κυψέλης και πλαστική φιάλη)
50 δισκία (συσκευασία μονάδων δόσης)
90 δισκία (συσκευασία κυψέλης)
98 δισκία (συσκευασία κυψέλης με τυπωμένες τις ημέρες της εβδομάδας)
100 δισκία (συσκευασία κυψέλης και πλαστική φιάλη)
500 δισκία (πλαστική φιάλη με μετρητή δόσης)
Συσκευασίες δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης 10 mg
14 δισκία (συσκευασία κυψέλης με τυπωμένες τις ημέρες της εβδομάδας)
20 δισκία (συσκευασία κυψέλης)
28 δισκία (συσκευασία κυψέλης με τυπωμένες τις ημέρες της εβδομάδας)
30 δισκία (συσκευασία κυψέλης και πλαστική φιάλη)
50 δισκία (συσκευασία μονάδων δόσης)
90 δισκία (συσκευασία κυψέλης)
98 δισκία (συσκευασία κυψέλης με τυπωμένες τις ημέρες της εβδομάδας)
100 δισκία (συσκευασία κυψέλης, πλαστική φιάλη και πλαστική φιάλη με
μετρητή δόσης)
500 δισκία (πλαστική φιάλη με μετρητή δόσης)
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
AstraZeneca Α.E.,
Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών,
151 25 Μαρούσι
Παραγωγός:
ASTRAZENECA AB, Soedertaelje, Σουηδία
7
ASTRAZENECA GMBH, Wedel, Γερμανία
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν κυκλοφορεί στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ
υπό τις κάτωθι ονομασίες:
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία,
Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία,
Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία,
Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο: Plendil
Γαλλία: Flodil
Γερμανία: Modip
Πορτογαλία: Preslow
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον
δικτυακό τόπο του { ΚΜ/Οργανισμός}
8