ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
KLARICID
Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 250 mg/5 ml
(κλαριθρομυκίνη)
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να
δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα
και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1 Τι είναι το Klaricid και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Klaricid
3 Πώς να πάρετε το Klaricid
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσεται το Klaricid
6. Λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Klaricid και ποια είναι η χρήση του
Αντιβιοτικό φάρμακο της κατηγορίας των μακρολιδών.
Το παιδιατρικό εναιώρημα Klaricid 250 mg/5 ml ενδείκνυται για τη θεραπεία
λοιμώξεων που οφείλονται σε ευαίσθητους μικροοργανισμούς στην
κλαριθρομυκίνη.Τέτοιες λοιμώξεις είναι:
1. Λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ. βρογχίτιδα,
πνευμονία)
2. Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ. στρεπτοκοκκική
φαρυγγίτιδα)
3. Οξεία μέση πυώδης ωτίτιδα
4. Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων (π.χ. μολυσματικό
κηρίο, θυλακίτιδα, αποστήματα, κυτταρίτιδα)
5. Συμπληρωματική θεραπεία σε γενικευμένες ή εντοπισμένες λοιμώξεις
οφειλόμενες σε άτυπα μυκοβακτηρίδια (π.χ. Mycobacterium avium,
Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum και
Μycobacterium kansasii).
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Klaricid
Μην πάρετε το Klaricid
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) του παιδιού σας στα
μακρολιδικά αντιβιοτικά ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Klaricid.
- μαζί με φάρμακα που περιέχουν αστεμιζόλη, σιζαπρίδη, πιμοζίδη και
τερφεναδίνη.
- εάν έχετε ιστορικό παράτασης του διαστήματος QT ή κοιλιακής καρδιακής
αρρυθμίας, συμπεριλαμβανομένης της torsades de pointes.
- μαζί με αναστολείς της HMG-CoA ρεδουκτάσης (στατίνες) που
μεταβολίζονται εκτενώς μέσω του CYP3A4 (λοβαστατίνη ή σιμβαστατίνη),
1
λόγω του αυξημένου κινδύνου μυοπάθειας, συμπεριλαμβανομένης της
ραβδομυόλυσης.
- σε περίπτωση υποκαλιαιμίας (κίνδυνος παράτασης του διαστήματος QT).
- εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια σε συνδυασμό με νεφρική
δυσλειτουργία.
- μαζί με τις δραστικές ουσίες ticagrelor και ranolazine.
- Μαζί με τη δραστική ουσία κολχικίνη
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Klaricid
Ενημερώστε το γιατρό σας σε περίπτωση που το παιδί σας:
- Υποφέρει από νεφρική ανεπάρκεια
- Έχει προβλήματα με το συκώτι
- Έχει υποκαλιαιμία
- Παρουσιάσει διάρροια
- Έχει σοβαρή και παρατεταμένη λοίμωξη
Οι ενήλικες γυναίκες πριν λάβουν το εναιώρημα Klaricid θα πρέπει να
συμβουλεύονται το γιατρό τους σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή θηλασμού.
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της κλαριθρομυκίνης σε παιδιά κάτω
των 6 μηνών δεν έχει τεκμηριωθεί.
H ασφάλεια της κλαριθρομυκίνης σε παιδιά με μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις
κάτω των 20 μηνών δεν έχει μελετηθεί.
Άλλα φάρμακα και Klaricid
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε
ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν
χορηγηθεί με συνταγή.
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν λαμβάνετε κάποιο από τα φάρμακα που
αναφέρονται κατωτέρω, εφόσον απαιτείται ειδική προσοχή και μπορεί να
χρειασθεί τροποποίηση της δοσολογίας των φαρμάκων αυτών κατά τη διάρκεια
της θεραπείας με κλαριθρομυκίνη:
κολχικίνη
τριαζολοβενζοδιαζεπίνες, όπως τριαζολάμη και μιδαζολάμη
αμινογλυκοσίδες
από στόματος υπογλυκαιμικούς παράγοντες / Ινσουλίνη, όπως
νατεγλινίδηκαι ρεπαγλινίδη
από στόματος αντιπηκτικά, όπως βαρφαρίνη
άλλα μακρολιδικά αντιβιοτικά καθώς και λινκομυκίνη και κλινδαμυκίνη
αναστολείς της HMG-CoA Ρεδουκτάσης (στατίνες), όπως λοβαστατίνη ή
σιμβαστατίνη. Εάν η αγωγή με κλαριθρομυκίνη δεν είναι δυνατόν να
αποφευχθεί, τότε η θεραπεία με λοβαστατίνη ή σιμβαστατίνη πρέπει να
διακοπεί κατά τη διάρκεια της αγωγής. Σε περιπτώσεις όπου η ταυτόχρονη
χρήση κλαριθρομυκίνης με στατίνες δεν μπορεί να αποφευχθεί, συνιστάται να
συνταγογραφείται η ελάχιστη εγκεκριμένη δόση της στατίνης. Μπορεί επίσης
να εξεταστεί η χρήση μιας στατίνης που δεν εξαρτάται από το μεταβολισμό
μέσω του CYP3A (π.χ. φλουβαστατίνη).
Η χρήση των ακόλουθων φαρμάκων αντενδείκνυται αυστηρά λόγω της
πιθανότητας για σοβαρές αλληλεπιδράσεις:
σιζαπρίδη, πιμοζίδη, αστεμιζόλη και τερφεναδίνη
ε μ / μργοτα ίνη διυδροεργοτα ίνη
Επιδράσεις άλλων φαρμακευτικών προϊόντων στην κλαριθρομυκίνη
Φάρμακα που είναι επαγωγείς του CYP3A (π.χ. ριφαμπικίνη, φαινυτοΐνη,
καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη, St Johns wort
2
Τα ακόλουθα φάρμακα είναι γνωστά ή ύποπτα ότι επηρεάζουν τις
συγκεντρώσεις της κλαριθρομυκίνης στο πλάσμα:
Efavirenz, nevirapine, rifampicin, rifabutin και rifapentine
Etravirine
Fluconazole
Ριτοναβίρη
Εάν πάσχετε από μειωμένη νεφρική λειτουργία και λαμβάνετε παράλληλα
θεραπεία με ριτοναβίρη και κλαριθρομυκίνη ενημερώστε το γιατρό σας γιατί
μπορεί να χρειασθεί μείωση της δοσολογίας της κλαριθρομυκίνης.
Επίδραση της κλαριθρομυκίνης με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα:
Αλληλεπιδράσεις σχετιζόμενες με το CYP 3 A: τα ακόλουθα φάρμακα ή
κατηγορίες φαρμάκων είναι γνωστά ή ύποπτα μεταβολισμού από το ίδιο
ισοένζυμο CYP3A: αλπραζολάμη, αστεμιζόλη, καρβαμαζεπίνη,
σιλοσταζόλη, σιζαπρίδη, κυκλοσπορίνη, δισοπυραμίδη, παράγωγα
εργοταμίνης, μεθυλπρεδνιζολόνη, λοβαστατίνη, σιμβαστατίνη, σιρόλιμους,
μιδαζολάμη, ομεπραζόλη, από του στόματος αντιπηκτικά (π.χ. βαρφαρίνη),
πιμοζίδη, κινιδίνη, ριφαμπουτίνη, σιλδεναφίλη, τακρόλιμους, τερφεναδίνη,
τριαζολάμη και βινβλαστίνη. Φάρμακα που αλληλεπιδρούν με παρόμοιους
μηχανισμούς μέσω άλλων ισοενζύμων του κυτοχρώματος Ρ450
περιλαμβάνουν τη φαινυτοΐνη, θεοφυλλίνη και βαλπροάτη.
α μντιαρρυθ ικά
ο μεπραζόλη
sildenafil , tadalafil , and vardenafil
θεοφυλλίνη, καρβαμαζεπίνη
tolterodine
triazolobenzodiazepines ( π . χ . alprazolam, midazolam, triazolam)
αμινογλυκοσίδες
κολχικίνη
διγοξίνη
ζιδοβουδίνη
φαινυτοΐνη και βαλπροάτη
atazanavir
αναστολείς διαύλων ασβεστίου, που μεταβολίζονται από το CYP3A4 (π.χ.
βεραπαμίλη, αμλοδιπίνη, διλτιαζέμη)
itraconazole
saquinavir
Στους ενήλικες, σε περίπτωση που λαμβάνετε συγχρόνως με την
κλαριθρομυκίνη φάρμακο που περιέχει ζιδοβουδίνη, θα πρέπει τα δύο αυτά
φάρμακα να λαμβάνονται σε διαφορετικές ώρες.
Το Klaricid με τροφές και ποτά
To Klaricid λαμβάνεται ανεξάρτητα από την τροφή.
Κύηση και θηλασμός
Δεν συνιστάται η χρήση της κλαριθρομυκίνης κατά τη διάρκεια της κύησης
χωρίς προσεκτική εκτίμηση του οφέλους έναντι των κινδύνων. Η ασφάλεια της
κλαριθρομυκίνης κατά τον θηλασμό των νεογνών δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η
κλαριθρομυκίνη εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
3
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Εάν νιώθετε ζαλάδες κατά τη θεραπεία με Klaricid, χρειάζεται προσοχή γιατί
μπορεί η ζάλη αυτή να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών.
3. Πώς να πάρετε το Klaricid
Πάντοτε να παίρνετε το Klaricid αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνιστώμενη δοσολογία στα παιδιά
σ’ όλες τις λοιμώξεις εκτός από τις
μυκοβακτηριδιακές
είναι 15 mg/kg ημερησίως σε δύο δόσεις, με μέγιστη δόση
500 mg την ημέρα.
Ενδεικτικές συνήθεις δόσεις ανά kg βάρους σώματος για βρέφη άνω των 6
μηνών (δε χορηγείται κάτω των 6 μηνών):
Σωματικό βάρος Δόση* Αριθμός δόσεων
16 kg 2,5 ml (125 mg) 2
20 kg 3 ml (150 mg) 2
30 kg 4 ml (200 mg) 2
40 kg 5 ml (250 mg)
2
*Δοσιμετρική σύριγγα των 10 ml με διαβαθμίσεις σε ml (κυβικά εκατοστά). Η
σύριγγα αυτή είναι κατάλληλη για την από του στόματος χορήγηση του
φαρμάκου και τοποθετείται μέσα στο συνδετικό πώμα, στο πάνω μέρος της
φιάλης. Οι διαβαθμίσεις που υπάρχουν στο σώμα της σύριγγας αντιστοιχούν
στα απαιτούμενα ml εναιωρήματος ανάλογα με το σωματικό βάρος του παιδιού,
όπως έχει καθορίσει ο γιατρός σας. Ως εκ τούτου, διαβάζετε απευθείας τις
διαβαθμίσεις της δοσιμετρικής σύριγγας για την από του στόματος χορήγηση.
Κάθε διαβάθμιση αντιστοιχεί σε μία μόνο δόση. Απαιτούνται δύο δόσεις την
ημέρα.
Η δοσιμετρική σύριγγα πρέπει να καθαρίζεται αμέσως μετά τη χρήση.
Η συνήθης διάρκεια θεραπείας είναι 5 με 10 ημέρες. Το εναιώρημα μπορεί να
λαμβάνεται πριν ή μετά τα γεύματα ή μαζί με γάλα. Η θεραπεία
στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 10 ημέρες.
Το εναιώρημα μπορεί να λαμβάνεται πριν ή μετά τα γεύματα ή μαζί με γάλα.
Δοσολογία σε παιδιά με νεφρική δυσλειτουργία
Η δοσολογία του εναιωρήματος Κlaricid μειώνεται στο ήμισυ με μέγιστη δόση
μέχρι 250 mg ημερησίως ή 250 mg δύο φορές ημερησίως σε πιο σοβαρές
λοιμώξεις και η χορήγησή του δεν πρέπει να παρατείνεται πέρα από 14 ημέρες.
Συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Ακόμα και εάν η κατάσταση υγείας του παιδιού σας έχει βελτιωθεί ή
αποκατασταθεί πριν το τέλος της θεραπείας, μη διακόψετε τη χορήγηση του
Κlaricid. Συνεχίστε τη θεραπεία για όσες ημέρες σας έχει συστήσει ο γιατρός
σας.
Δοσολογία σε παιδιά με μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις
Στα παιδιά με γενικευμένη ή εντοπισμένη λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο (Μ.
avium, M.intracellulare, M. chelonae, M fortuitum, Μ kansasii) συνιστάται δοσολογία των
15 έως 30 mg/kg ημερησίως σε δύο δόσεις.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η θεραπεία με Κlaricid συνεχίζεται όσο διαρκεί το
κλινικό όφελος. Η κλαριθρομυκίνη πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
άλλα αντιμυκοβακτηριδιακά φάρμακα.
Ενδεικτικές δοσολογίες ανά kg βάρους σώματος σε παιδιά άνω των 20 μηνών:
Σωματικό βάρος Δόση* Αριθμός δόσεων
4
10 kg 1,5-3 ml (75-150 mg) 2
15 kg 2-4 ml ((100-200 mg) 2
20 kg 3-6 ml (150-300 mg) 2
30 kg 4-8 ml (200-400 mg) 2
40 kg 5-10 ml (250-500 mg) 2
*Δοσιμετρική σύριγγα των 10 ml με διαβαθμίσεις σε ml (κυβικά εκατοστά). Η
σύριγγα αυτή είναι κατάλληλη για την από του στόματος χορήγηση του
φαρμάκου και τοποθετείται μέσα στο συνδετικό πώμα, στο πάνω μέρος της
φιάλης.
Παρασκευή του εναιωρήματος
Προσθέτουμε στην αρχή λίγο νερό στη φιάλη και ανακινούμε καλά. Στη
συνέχεια, προσθέτουμε και άλλο νερό μέχρι την κόκκινη γραμμή.
Το εναιώρημα που σχηματίζεται περιέχει ευμεγέθεις κόκκους.
Η πυκνότητα της κλαριθρομυκίνης στο εναιώρημα που έχει ανασυσταθεί είναι
250 mg/5 ml. Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες
θερμοκρασίας για τη φύλαξή του. Το έτοιμο εναιώρημα φυλάσσεται εκτός
ψυγείου.
Μετά την ανασύσταση, διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (μικρότερη ή ίση
των 25°C) και χρησιμοποιείται εντός 14 ημερών.
Η φιάλη πρέπει να ανακινείται καλά πριν από κάθε χρήση.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Klaricid από την κανονική
Εάν το παιδί σας πάρει κατά λάθος υπερβολικές ποσότητες παιδιατρικού
εναιωρήματος Κlaricid, τότε είναι πιθανό να παρουσιάσει γαστρεντερικά
ενοχλήματα και ανεπιθύμητες ενέργειες.
Σ' αυτές τις περιπτώσεις επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή με το Κέντρο
Δηλητηριάσεων,
Τηλ. 210 7793 777, Αθήνα. Μπορεί να χρειασθεί ταχεία απομάκρυνση του
φαρμάκου που δεν έχει απορροφηθεί ή άλλη αντιμετώπιση.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Klaricid
Εάν ξεχάσετε μία δόση, πάρτε τη δόση που ξεχάσατε το συντομότερο δυνατόν,
και μετά συνεχίστε με την κανονική σας δόση βάσει του κανονικού
προγράμματος που σας έχει δώσει ο γιατρός σας.
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,
ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Klaricid μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες αν και αυτές δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Το παιδιατρικό εναιώρημα Κlaricid συνήθως είναι ασφαλές και δεν προκαλεί
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται συχνότερα είναι: Διάρροια, έμετοι,
κοιλιακοί πόνοι, ναυτία και αλλοίωση της γεύσης.
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως ήπιες σε ένταση και είναι
σύμφωνες με το γνωστό προφίλ ασφάλειας των μακρολιδικών αντιβιοτικών.
Μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου αναφέρθηκαν επίσης οι κάτωθι
ανεπιθύμητες ενέργειες:
- λοίμωξη, λοίμωξη του κόλπου, ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα, ερυσίπελας
- λευκοπενία, θρομβοπενία, α μ , κοκκιοκυτταραι ία θρομβοπενία
- αναφυλακτική αντίδραση, υπερευαισθησία, αγγειοοίδημα
- ανορεξία, μειωμένη όρεξη
5
- άγχος, νευρικότητα, ουρλιαχτό, αϋπνία, ψυχωσική διαταραχή, συγχυτική
κατάσταση, αποπροσωποποίηση, κατάθλιψη, αποπροσανατολισμός,
ψευδαίσθηση, μη φυσιολογικά όνειρα, μανία
- κεφαλαλγία, διαταραχές της γεύσης, σπασμοί, ζάλη, υπνηλία, τρόμος,
σπασμός, αγευσία, ανοσμία, δυσγευσία, παροσμία, παραισθησία
- κώφωση, ίλιγγος, εμβοές, έκπτωση της ακουστικής οξύτητας
- κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (torsades de pointes), παρατεταμένο
διάστημα QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, αίσθημα παλμών, κοιλιακή
ταχυκαρδία
- αιμορραγία
- διάρροια, έμετος, δυσπεψία, ναυτία, κ οιλιακό άλγος, γαστρίτιδα,
δυσκοιλιότητα, ξηροστομία, ε , ρυγή μ μετεωρισ ός, οξεία παγκρεατίτιδα,
γλωσσίτιδα, στοματίτιδα, αποχρωματισμός της γλώσσας,
αποχρωματισμός των οδόντων
- δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας μη φυσιολογικές, αμινοτρανσφεράση της
αλανίνης αυξημένη, ασπαρτική αμινοτρανσφεράση αυξημένη, ηπατική
ανεπάρκεια, ίκτερος χολοστατικός
- υπεριδρωσία, κ μ , νησ ός ε μ ξάνθη α κηλιδοβλατιδώδες, τοξική επιδερμική
νεκρόλυση, φαρμακευτικό εξάνθημα με ηωσινοφιλία και συστηματικά
συμπτώματα (DRESS), ακμή, σύνδρομο Stevens-Johnson, τοξική επιδερμική
νεκρόλυση, κνίδωση, εξάνθημα
- μυϊκοί σπασμοί, μυοσκελετική δυσκαμψία, ραβδομυόλυση, μυοπάθεια
- νεφρική ανεπάρκεια, νεφρίτιδα διάμεση
- πυρεξία, εξασθένιση
- διεθνής ομαλοποιημένη σχέση αυξημένη, χρόνος προθρομβίνης
παρατεταμένος, χρώμα ούρων μη φυσιολογικό
Έχουν υπάρξει αναφορές μετά την κυκλοφορία για τοξικότητα της κολχικίνης
όταν συγχορηγείται με κλαριθρομυκίνη, ειδικά σε ηλικιωμένους και/ή σε
ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, ορισμένες από τις οποίες με θανατηφόρο
έκβαση. Εάν η ταυτόχρονη χορήγηση κολχικίνης και κλαριθρομυκίνης είναι
απαραίτητη, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για κλινικά συμπτώματα
τοξικότητας από κολχικίνη.
Ανεπιθύμητες ενέργειες σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
Οι ασθενείς με λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια που λαμβάνουν δόσεις Klaricid,
για μεγάλη διάρκεια, πρέπει να υποβάλλονται σε στενή ιατρική παρακολούθηση
τόσο κλινική όσο και εργαστηριακή.
Σε περίπτωση εμφάνισης κάποιας αντίδρασης κατά τη διάρκεια της θεραπείας,
ενημερώστε το γιατρό σας.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21
32040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: http :// www . eof . gr). Μέσω της
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς φυλάσσεται το Klaricid
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
6
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης για το φαρμακευτικό αυτό
προϊόν. Μετά την ανασύσταση, διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου
(μικρότερη ή ίση των 25°C) και χρησιμοποιείται εντός 14 ημερών. Το έτοιμο
εναιώρημα φυλάσσεται εκτός ψυγείου.
Να μη χρησιμοποιείτε το Klaricid μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στo
κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Klaricid
Δραστική ουσία: Κλαριθρομυκίνη
Έκδοχα:
Σύνθεση των κοκκίων
Carbopol 974P, Povidone K90.
Επικάλυψη των κοκκίων
Hypromellose phthalate (HP-55), Castor Oil.
Ά
λλα έκδοχα
Colloidal anhydrous silica, Xanthan Gum, Citric Acid, Maltodextrin, Sucrose, Titanium Dioxide
171, Potassium Sorbate, Flavour Fruit Punch..Ε
Εμφάνιση του Klaricid και περιεχόμενο της συσκευασίας
Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα.
Tα 5 ml εναιωρήματος περιέχουν 250 mg κλαριθρομυκίνης.
Συσκευασία
Φιάλη των 60 ml ή 100 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας:
ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε.
Αγ. Δημητρίου 63
174 56 Άλιμος
Τηλ.: 210 9985 222
Παραγωγός:
AbbVie Srl., Italy.
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
{ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ}
7