ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
GlucaGen 1 mg
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Γλυκαγόνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας.
Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους
προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους
είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον
γιατρό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το GlucaGen και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το GlucaGen
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το GlucaGen
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το GlucaGen
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
7. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας
1. Τι είναι το GlucaGen και ποια είναι η χρήση του
Το GlucaGen περιέχει τη δραστική ουσία «γλυκαγόνη».
Το GlucaGen χρησιμοποιείται για άμεση, επείγουσα χρήση σε παιδιά και
ενήλικες με διαβήτη οι οποίοι χρησιμοποιούν ινσουλίνη. Χρησιμοποιείται
όταν λιποθυμούν (χάνουν τις αισθήσεις τους) εξαιτίας των ιδιαίτερα
χαμηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Αυτό ονομάζεται «σοβαρή
υπογλυκαιμία». Το GlucaGen χρησιμοποιείται όταν οι ασθενείς δεν
μπορούν να λάβουν γλυκόζη από το στόμα.
Η γλυκαγόνη είναι μία φυσική ορμόνη, η οποία έχει αντίθετη δράση από
αυτήν της ινσουλίνης στο ανθρώπινο σώμα. Βοηθάει το ήπαρ να
μετατρέψει το γλυκογόνο σε γλυκόζη (σάκχαρο). Η γλυκόζη στη συνέχεια
απελευθερώνεται στο αίμα – αυτό συντελεί στην αύξηση του επιπέδου
σακχάρου στο αίμα.
Για τους επαγγελματίες υγείας: Βλέπε παράγραφο 7.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το GlucaGen
Σημαντικές πληροφορίες
Βεβαιωθείτε ότι η οικογένεια, οι συνάδελφοι ή οι στενοί φίλοι σας
γνωρίζουν για το GlucaGen. Πείτε τους ότι εάν λιποθυμήσετε (χάσετε
τις αισθήσεις σας) πρέπει να χρησιμοποιήσουν ευθύς αμέσως το
GlucaGen.
Δείξτε στους συγγενείς σας και στους συναδέλφους ή στενούς
φίλους σας πώς να χρησιμοποιούν το GlucaGen και που φυλάσσεται.
Πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα – εάν μείνετε λιπόθυμος για ένα
χρονικό διάστημα ενδέχεται να είναι επιβλαβές. Είναι σημαντικό να
είναι εκπαιδευμένοι και να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν το
GlucaGen πριν το χρειαστείτε.
Αναμείξτε τη συμπιεσμένη κόνι και τον διαλύτη του GlucaGen πριν
από την ένεση. Ενημερώστε τους συγγενείς σας και στους
συναδέλφους ή στενούς φίλους σας να ακολουθήσουν της οδηγίες
της παραγράφου 3: Πώς να χρησιμοποιήσετε το GlucaGen.
Οποιαδήποτε ποσότητα GlucaGen παραμείνει αχρησιμοποίητη, πρέπει
να απορριφθεί.
Ύστερα από την χρήση GlucaGen, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον
γιατρό σας ή έναν επαγγελματία υγείας. Πρέπει να εξακριβωθεί
γιατί είχατε πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα και πώς να
αποφευχθεί η επανάληψη τους.
Μην χρησιμοποιήσετε το GlucaGen:
σε περίπτωση αλλεργίας στη γλυκαγόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από
τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο
6).
εάν έχετε όγκο στον επινεφριδιακό αδένα.
Εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, μην χρησιμοποιήσετε το
GlucaGen.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας προτού
χρησιμοποιήσετε το GlucaGen.
Το GlucaGen δεν θα λειτουργήσει σωστά εάν:
έχετε διανύσει παρατεταμένη περίοδο νηστείας
έχετε χαμηλά επίπεδα αδρεναλίνης
έχετε χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα τα οποία οφείλονται στη
κατάχρηση οινοπνεύματος
έχετε όγκο που απελευθερώνει γλυκαγόνη ή ινσουλίνη
Εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, απευθυνθείτε στον γιατρό ή
στον φαρμακοποιό σας.
Άλλα φάρμακα και GlucaGen
Τα ακόλουθα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο δράσης του
GlucaGen:
ινσουλίνη – χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη
ινδομεθακίνη – χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αρθραλγίας και
της δυσκαμψίας
Τα ακόλουθα φάρμακα μπορεί να επηρεασθούν από το GlucaGen:
βαρφαρίνη χρησιμοποιείται για τη πρόληψη των θρόμβων αίματος.
Το GlucaGen μπορεί να αυξήσει την αντιπηκτική δράση της
βαρφαρίνης.
βήτα αποκλειστές – χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής
αρτηριακής πίεσης και του αρρύθμιστου καρδιακού παλμού. Το
GlucaGen ενδέχεται να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και τον παλμό,
αυτό θα διαρκέσει για σύντομο χρονικό διάστημα.
Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ισχύουν για εσάς (ή δεν είστε
βέβαιος), απευθυνθείτε στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε
το GlucaGen.
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε
πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, περιλαμβανομένων
των φαρμάκων που προμηθευθήκατε χωρίς ιατρική συνταγή.
Κύηση και θηλασμός
Εάν παρατηρήσετε πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου του αίματος, όταν
είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή
σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
GlucaGen.
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο, εάν είσθε έγκυος.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Περιμένετε έως ότου οι επιπτώσεις των πολύ χαμηλών επιπέδων
σακχάρου του αίματος εξαλειφθούν, πριν οδηγήσετε ή χειρισθείτε
οποιαδήποτε εργαλεία ή μηχανές.
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το GlucaGen
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις
οδηγίες του παρόντος φύλλου οδηγιών ή του γιατρού σας. Εάν έχετε
αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
μ Προετοι ασία και χορήγηση της ένεσης
1. Αφαιρέστε τα πλαστικά καλύμματα από τα φιαλίδια. Τραβήξτε όλο
το νερό στη σύριγγα μιας χρήσεως. Εισάγετε τη βελόνα διαμέσου
του ελαστικού πώματος (εντός του σημασμένου κύκλου) μέσα στο
φιαλίδιο που περιέχει το GlucaGen και ενέστε όλο το υγρό από τη
σύριγγα στο φιαλίδιο.
2. Χωρίς να απομακρύνετε τη σύριγγα από το φιαλίδιο, ανακινήστε το
φιαλίδιο απαλά μέχρις ότου το GlucaGen διαλυθεί τελείως και το
διάλυμα είναι διαυγές.
3. Βεβαιωθείτε ότι το έμβολο της σύριγγας είναι τελείως κατεβασμένο.
Με τη βελόνα μέσα στο υγρό τραβήξτε αργά το ανασυσταμένο
διάλυμα πίσω στη σύριγγα. Προσέξτε μην απομακρύνετε το έμβολο
από τη σύριγγα. Είναι πολύ σημαντικό να αφαιρέσετε τις
φυσαλλίδες αέρα από τη σύριγγα:
Με τη βελόνα στραμμένη προς τα επάνω, χτυπήστε ελαφρά τη
σύριγγα με το δάχτυλό σας
Σπρώξετε απαλά το έμβολο για να αφαιρέσετε τον αέρα, ο οποίος
έχει τυχόν συγκεντρωθεί στην κορυφή της βελόνας της σύριγγας.
Συνεχίστε να σπρώχνετε μέχρι την επιθυμητή δόση. Μια μικρή
ποσότητα υγρού θα χυθεί έξω κατά την κίνηση σας.
Βλέπε μΠόσο να χρησι οποιείτε
4. Ενέστε τη δόση κάτω από το δέρμα ή μέσα σε μυ.
5. Γυρίστε το λιπόθυμο άτομο στο πλάι για να αποφύγετε τον
πνιγμό.
6. Δώστε στο άτομο ένα πρόχειρο γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα
σε γλυκόζη, όπως γλυκά, μπισκότα ή φρουτοχυμός μόλις
ανακτήσει τις αισθήσεις του και είναι σε θέση να καταπιεί. Το
πρόχειρο γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκόζη θα
σταματήσει την επανάληψη του χαμηλού επιπέδου σακχάρου
στο αίμα.
Ύστερα από τη χρήση του GlucaGen, εσείς ή κάποιος άλλος πρέπει να
απευθυνθείτε στον γιατρό σας ή σε έναν επαγγελματία υγείας. Πρέπει να
εξακριβωθεί η αιτία του πολύ χαμηλού σακχάρου αίματος και πώς θα
αποφευχθεί η επανάληψη του.
Πόσο να χρησιμοποιείτε
Η συνήθης δόση είναι:
Ενήλικες: ενίεται όλο το φάρμακο (1 ml).
Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών ή παιδιά ηλικίας άνω των
8 ετών με βάρος κάτω των 25 kg: ενίεται η μισή ποσότητα του
φαρμάκου (0,5 ml).
Παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών ή παιδιά ηλικίας κάτω των
8 ετών με βάρος άνω των 25 kg: ενίεται όλη η ποσότητα του
φαρμάκου (1 ml).
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση GlucaGen από την κανονική
Η λήψη μεγαλύτερης δόσης GlucaGen, ενδέχεται να οδηγήσει σε ναυτία
και να προκληθεί αδιαθεσία (έμετος).
Συνήθως δεν απαιτείται ιδιαίτερη θεραπευτική αγωγή.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας αμέσως εάν παρατηρήσετε
οποιαδήποτε από τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που
ακολουθούν:
Πολύ σπάνιες: ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 10.000
ανθρώπους
Αλλεργική αντίδραση – τα σημεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν
συριγμό, εφίδρωση, ταχυκαρδία, εξάνθημα, πρησμένο πρόσωπο και
κατάρρευση.
Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια, εάν παρατηρήσετε
οποιαδήποτε από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται
παραπάνω.
Λοιπές ανεπιθύμητες ενέργειες
Συχνές: ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους
Αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία).
Όχι συχνές: ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους
Αδιαθεσία (έμετος)
Σπάνιες: ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ανθρώπους
Στομαχικός (κοιλιακός) πόνος
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον
γιατρό, ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για
κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες
απευθείας
στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 210
6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr), για την Ελλάδα, ή
στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475,
www.moh.gov.cy/phs, Fax: + 357 22608649, για την Κύπρο.
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του
παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το GlucaGen
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν
και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Φυλάσσεται σε ψυγείο (2C έως 8C).
Φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία για να προστατεύεται από
το φως.
Μην το καταψύχετε για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο
σκεύασμα.
Χρησιμοποιήστε το αμέσως μετά την ανάμειξη – μην φυλάσσετε για
μεταγενέστερη χρήση.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης
που αναφέρεται στην επισήμανση. Η ημερομηνία λήξης είναι η
τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Να μην χρησιμοποιείται εάν το αναμειγμένο διάλυμα, μοιάζει με
γέλη ή οποιαδήποτε ποσότητα κόνεως δεν έχει διαλυθεί κατάλληλα.
Να μην χρησιμοποιείται εάν τα πλαστικά καλύμματα κατά την
αγορά του προϊόντος δεν εφάπτονται ή απουσιάζουν - επιστρέψτε
το σκεύασμα στο φαρμακείο σας.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα
που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το GlucaGen
Η δραστική ουσία είναι η γλυκαγόνη 1 mg (1 IU) ως υδροχλωρική, η
οποία
παράγεται σε μύκητες με την τεχνολογία
ανασυνδυασμένου DNA.
Τα άλλα συστατικά είναι λακτόζη μονοϋδρική, ύδωρ για ενέσιμα,
υδροχλωρικό οξύ και/ή νατρίου υδροξείδιο (για ρύθμιση του pH).
Εμφάνιση του GlucaGen και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το GlucaGen διατίθεται ως στείρα, λυόφιλη λευκή κόνις γλυκαγόνης σε
φιαλίδιο συνοδευόμενο από διαλύτη ο οποίος επίσης περιέχεται σε
φιαλίδιο. Η κόνις είναι συμπιεσμένη. Μόλις αναμειχθεί το διάλυμα
περιέχει γλυκαγόνη 1 mg/ml.
Διατίθεται σε συσκευασία των 1 x 1 mg και 10 x 1 mg. Μπορεί να μην
κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα
Novo Nordisk Ελλάς ΕΠΕ
Παναγούλη 80 & Αγ. Τριάδος 65
Τ.Κ. 153 43 Αγία Παρασκευή, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 60 71 600
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας στην Κύπρο
Novo Nordisk A/S
Νονο Allé
DK-2880 Bagsværd, Δανία
7. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας
Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να κάνουν αναφορά σε όλες τις
παραπάνω παραγράφους προτού διαβάσουν αυτές τις επιπρόσθετες
πληροφορίες.
Εξαιτίας της αστάθειας του διαλύματος GlucaGen, το προϊόν
πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την ανασύσταση και
δεν πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση.
Θεραπεία της σοβαρής υπογλυκαιμίας
Χορηγήστε με υποδόρια ή ενδομυϊκή ένεση. Εάν ο ασθενής δεν
ανταποκριθεί μέσα σε 10 λεπτά, θα πρέπει να χορηγηθεί γλυκόζη
ενδοφλεβίως. Όταν ο ασθενής ανταποκριθεί στη θεραπεία, χορηγήστε
υδατάνθρακες από το στόμα ώστε να αποκατασταθούν τα επίπεδα
γλυκογόνου του ήπατος και να προληφθεί η υποτροπή της
υπογλυκαιμίας.
Διαγνωστικές διαδικασίες
Κατά την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας, χορηγήστε
υδατάνθρακες από το στόμα, εφόσον αυτό δεν αντιτίθεται στις
εφαρμοσμένες διαγνωστικές διαδικασίες. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι
το GlucaGen έχει δράση αντίθετη προς αυτή της ινσουλίνης. Θα πρέπει να
δίνεται προσοχή, μέσω ενδοσκοπικών ή ακτινολογικών διαδικασιών,
όταν το GlucaGen χορηγείται σε διαβητικούς ή σε ηλικιωμένους ασθενείς
με καρδιακή νόσο.
Εξέταση του γαστρεντερικού συστήματος:
Η δόση ποικίλλει από 0.2 – 2 mg αναλόγως της χρησιμοποιούμενης
διαγνωστικής τεχνικής και της οδού χορήγησης. Η διαγνωστική δόση για
τη χαλάρωση του στομάχου, του βολβού του δωδεκαδακτύλου, του
δωδεκαδακτύλου και του λεπτού εντέρου είναι 0.2 - 0.5 mg, χορηγούμενη
ενδοφλεβίως ή 1 mg χορηγούμενη ενδομυϊκώς. Η δόση για τη χαλάρωση
του παχέος εντέρου είναι 0.5 – 0.75 mg ενδοφλεβίως ή 1 – 2 mg
ενδομυϊκώς. Η έναρξη της δράσης μετά από ενδοφλέβια ένεση 0.2 -
0.5 mg συμβαίνει μέσα σε ένα λεπτό και η διάρκεια δράσης κυμαίνεται
μεταξύ 5 και 20 λεπτών. Η έναρξη της δράσης μετά από ενδομυϊκή ένεση
1-2 mg συμβαίνει μετά από 5 -15 λεπτά και διαρκεί περίπου 10-40 λεπτά.
Επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χρήση σε
διαγνωστικές διαδικασίες
Αλλαγές στην πίεση του αίματος, ταχυκαρδία, υπογλυκαιμία και
υπογλυκαιμικό κώμα.
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία
φορά στις
Άλλες πηγές πληροφοριών
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα
στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για την Ελλάδα
http :// www . eof . gr και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου
Υγείας για την Κύπρο http :// www . moh . gov . cy / phs.
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
GlucaGen Hypokit 1 mg
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Γλυκαγόνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας.
Δεν πρέπει να το δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους
προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους
είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον
γιατρό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το GlucaGen HypoKit και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το GlucaGen HypoKit
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το GlucaGen HypoKit
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το GlucaGen HypoKit
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
7. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας
1. Τι είναι το GlucaGen HypoKit και ποια είναι η χρήση του
Το GlucaGen HypoKit περιέχει τη δραστική ουσία «γλυκαγόνη».
Το GlucaGen HypoKit χρησιμοποιείται για άμεση, επείγουσα χρήση σε
παιδιά και ενήλικες με διαβήτη οι οποίοι χρησιμοποιούν ινσουλίνη.
Χρησιμοποιείται όταν λιποθυμούν (χάνουν τις αισθήσεις τους) εξαιτίας
των ιδιαίτερα χαμηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Αυτό ονομάζεται
«σοβαρή υπογλυκαιμία». Το GlucaGen HypoKit χρησιμοποιείται όταν οι
ασθενείς δεν μπορούν να λάβουν γλυκόζη από το στόμα.
Η γλυκαγόνη είναι μία φυσική ορμόνη, η οποία έχει αντίθετη δράση από
αυτήν της ινσουλίνης στο ανθρώπινο σώμα. Βοηθάει το ήπαρ να
μετατρέψει το γλυκογόνο σε γλυκόζη (σάκχαρο). Η γλυκόζη στη συνέχεια
απελευθερώνεται στο αίμα – αυτό συντελεί στην αύξηση του επιπέδου
σακχάρου στο αίμα.
Για τους επαγγελματίες υγείας: Βλέπε παράγραφο 7.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το GlucaGen
HypoKit
Σημαντικές πληροφορίες
Βεβαιωθείτε ότι η οικογένεια, οι συνάδελφοι ή οι στενοί φίλοι σας
γνωρίζουν για το GlucaGen HypoKit. Πείτε τους ότι εάν λιποθυμήσετε
(χάσετε τις αισθήσεις σας) πρέπει να χρησιμοποιήσουν ευθύς
αμέσως το GlucaGen HypoKit.
Δείξτε στους συγγενείς σας και στους συναδέλφους ή στενούς
φίλους σας που φυλάσσετε τη συσκευασία και πώς να τη
χρησιμοποιούν. Πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα – εάν μείνετε
λιπόθυμος για ένα χρονικό διάστημα ενδέχεται να είναι επιβλαβές.
Είναι σημαντικό να είναι εκπαιδευμένοι και να γνωρίζουν πώς να
χρησιμοποιούν το GlucaGen HypoKit πριν το χρειαστείτε.
Η σύριγγα δεν περιέχει GlucaGen. Το νερό μέσα στη σύριγγα πρέπει
να αναμειχθεί με τη συμπιεσμένη κόνι GlucaGen στο φιαλίδιο πριν
από την ένεση. Ενημερώστε τους συγγενείς σας και στους
συναδέλφους ή στενούς φίλους σας να ακολουθήσουν της οδηγίες
της παραγράφου 3: Πώς να χρησιμοποιήσετε το GlucaGen HypoKit.
Οποιαδήποτε ποσότητα GlucaGen παραμείνει αχρησιμοποίητη, πρέπει
να απορριφθεί.
Ύστερα από την χρήση GlucaGen HypoKit, πρέπει να επικοινωνήσετε
με τον γιατρό σας ή έναν επαγγελματία υγείας. Πρέπει να
εξακριβωθεί γιατί είχατε πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα
και πώς να αποφευχθεί η επανάληψη τους.
Μην χρησιμοποιήσετε το GlucaGen HypoKit:
σε περίπτωση αλλεργίας στη γλυκαγόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από
τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο
6).
εάν έχετε όγκο στον επινεφριδιακό αδένα
Εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, μην χρησιμοποιήσετε το
GlucaGen HypoKit.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας προτού
χρησιμοποιήσετε το GlucaGen HypoKit.
Το GlucaGen δεν θα λειτουργήσει σωστά εάν:
έχετε διανύσει παρατεταμένη περίοδο νηστείας
έχετε χαμηλά επίπεδα αδρεναλίνης
έχετε χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα τα οποία οφείλονται στη
κατάχρηση οινοπνεύματος
έχετε όγκο που απελευθερώνει γλυκαγόνη ή ινσουλίνη
Εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, απευθυνθείτε στον γιατρό ή
στον φαρμακοποιό σας.
Άλλα φάρμακα και GlucaGen
Τα ακόλουθα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο δράσης του
GlucaGen HypoKit:
ινσουλίνη – χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη
ινδομεθακίνη – χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αρθραλγίας
και της δυσκαμψίας
Τα ακόλουθα φάρμακα μπορεί να επηρεασθούν από το GlucaGen HypoKit:
βαρφαρίνη χρησιμοποιείται για τη πρόληψη των θρόμβων αίματος.
Το GlucaGen μπορεί να αυξήσει την αντιπηκτική δράση της
βαρφαρίνης.
βήτα αποκλειστές – χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής
αρτηριακής πίεσης και του αρρύθμιστου καρδιακού παλμού. Το
GlucaGen HypoKit ενδέχεται να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και τον
παλμό, αυτό θα διαρκέσει για σύντομο χρονικό διάστημα.
Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ισχύουν για εσάς (ή δεν είστε
βέβαιος), απευθυνθείτε στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε
το GlucaGen HypoKit.
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε,
έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Κύηση και θηλασμός
Εάν παρατηρήσετε πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου του αίματος, όταν
είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή
σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
GlucaGen HypoKit.
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο, εάν είσθε έγκυος.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Περιμένετε έως ότου οι επιπτώσεις των πολύ χαμηλών επιπέδων
σακχάρου του αίματος εξαλειφθούν, πριν οδηγήσετε ή χειρισθείτε
οποιαδήποτε εργαλεία ή μηχανές.
Το GlucaGen HypoKit περιέχει κόμμι (λάτεξ)
Το κάλυμμα της σύριγγας περιέχει ελαστικό κόμμι. Αυτό ενδέχεται
να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις σε ανθρώπους με
αλλεργία στο κόμμι.
3. Πως να χρησιμοποιήσετε το GlucaGen HypoKit
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις
οδηγίες του παρόντος φύλλου οδηγιών ή του γιατρού σας. Εάν έχετε
αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
μ Προετοι ασία και χορήγησητης ένεσης
1. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από το φιαλίδιο. Τραβήξτε το
κάλυμμα της βελόνας από τη σύριγγα. Μην αφαιρέσετε το πλαστικό
οπίσθιο τμήμα από τη σύριγγα. Εισάγετε τη βελόνα διαμέσου του
ελαστικού πώματος (εντός του σημασμένου κύκλου) μέσα στο
φιαλίδιο που περιέχει το GlucaGen και ενέστε όλο το υγρό από τη
σύριγγα στο φιαλίδιο.
2. Χωρίς να απομακρύνετε τη σύριγγα από το φιαλίδιο, ανακινήστε το
φιαλίδιο απαλά μέχρις ότου η γλυκαγόνη διαλυθεί τελείως και το
διάλυμα είναι διαυγές.
3. Βεβαιωθείτε ότι το έμβολο της σύριγγας είναι τελείως κατεβασμένο.
Με τη βελόνα μέσα στο υγρό τραβήξτε αργά το ανασυσταμένο
διάλυμα πίσω στη σύριγγα. Προσέξτε μην απομακρύνετε το έμβολο
από τη σύριγγα. Είναι πολύ σημαντικό να αφαιρέσετε τις
φυσαλλίδες αέρα από τη σύριγγα:
Με τη βελόνα στραμμένη προς τα επάνω, χτυπήστε ελαφρά τη
σύριγγα με το δάχτυλό σας
Σπρώξτε απαλά το έμβολο για να αφαιρέσετε οποιεσδήποτε
φυσαλίδες αέρα, έχουν συγκεντρωθεί στη σύριγγα.
Συνεχίστε να σπρώχνετε το έμβολο μέχρι την επιθυμητή δόση. Μια
μικρή ποσότητα υγρού θα χυθεί έξω κατά την κίνηση σας.
Βλέπε
Πόσο να χρησιμοποιείτε
, παρακάτω.
4. Ενέστε τη δόση κάτω από το δέρμα ή μέσα σε μυ.
5. Γυρίστε το λιπόθυμο άτομο στο πλάι για να αποφύγετε τον
πνιγμό.
6. Δώστε στο άτομο ένα πρόχειρο γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα
σε γλυκόζη, όπως γλυκά, μπισκότα ή φρουτοχυμός μόλις
ανακτήσει τις αισθήσεις του και είναι σε θέση να καταπιεί. Το
πρόχειρο γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκόζη θα
σταματήσει την επανάληψη του χαμηλού επιπέδου σακχάρου
στο αίμα.
Ύστερα από τη χρήση του GlucaGen HypoKit, εσείς ή κάποιος άλλος
πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό σας ή σε έναν επαγγελματία υγείας.
Πρέπει να εξακριβωθεί η αιτία του πολύ χαμηλού σακχάρου αίματος και
πώς θα αποφευχθεί η επανάληψη του.
Πόσο να χρησιμοποιείτε
Η συνιστώμενη δόση είναι:
Ενήλικες: ενίεται όλο το φάρμακο (1 ml) - σημειωμένο ως «1»
πάνω στη σύριγγα.
Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών ή παιδιά ηλικίας άνω των
8 ετών με βάρος κάτω των 25 kg: ενίεται η μισή ποσότητα του
φαρμάκου (0,5 ml) - σημειωμένο ως «0.5» επάνω στη σύριγγα.
Παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών ή παιδιά ηλικίας κάτω των
8 ετών με βάρος άνω των 25 kg: ενίεται όλη η ποσότητα του
φαρμάκου (1 ml) - σημειωμένο ως «1» επάνω στη σύριγγα.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση GlucaGen από την κανονική
Η λήψη μεγαλύτερης δόσης GlucaGen, ενδέχεται να οδηγήσει σε ναυτία
και να προκληθεί αδιαθεσία (έμετος). Συνήθως δεν απαιτείται ιδιαίτερη
θεραπευτική αγωγή.
4. Πιθανες ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας αμέσως εάν παρατηρήσετε
οποιαδήποτε από τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που
ακολουθούν:
Πολύ σπάνιες: ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 10.000
ανθρώπους
Αλλεργική αντίδραση – τα σημεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν
συριγμό, εφίδρωση, ταχυκαρδία, εξάνθημα, πρησμένο πρόσωπο και
κατάρρευση.
Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια, εάν παρατηρήσετε
οποιαδήποτε από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται
παραπάνω.
Λοιπές ανεπιθύμητες ενέργειες
Συχνές: ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους
Αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία)
Όχι συχνές: ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους
Αδιαθεσία (έμετος)
Σπάνιες: ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ανθρώπους
Στομαχικός (κοιλιακός) πόνος
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον
γιατρό, ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για
κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες
απευθείας
στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 210
6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr), για την Ελλάδα, ή
στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475,
www.moh.gov.cy/phs, Fax: + 357 22608649, για την Κύπρο.
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του
παρόντος φαρμάκου
5. Πώς να φυλάσσεται το GlucaGen HypoKit
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν
και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Φυλάσσεται είτε:
- σε ψυγείο (2C έως 8C), ή
- εκτός ψυγείου κάτω από τους 25C για έως 18 μήνες μέσα στη
διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία για να προστατεύεται από
το φως.
Μην το καταψύχετε για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο
σκεύασμα
Χρησιμοποιήστε το αμέσως μετά την ανάμειξη – μην φυλάσσετε για
μεταγενέστερη χρήση.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης
που αναφέρεται στην επισήμανση. Η ημερομηνία λήξης είναι η
τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Να μην χρησιμοποιείται εάν το αναμειγμένο διάλυμα, μοιάζει με
γέλη ή η οποιαδήποτε ποσότητα κόνεως δεν έχει διαλυθεί
κατάλληλα.
Να μην χρησιμοποιείται εάν τα πλαστικά καλύμματα κατά την
αγορά του προϊόντος δεν εφάπτονται ή απουσιάζουν - επιστρέψτε
το σκεύασμα στο φαρμακείο σας.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα
που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το GlucaGen
Η δραστική ουσία είναι η γλυκαγόνη 1 mg (1 IU) ως υδροχλωρική,
η
οποία παράγεται σε μύκητες με την τεχνολογία
ανασυνδυασμένου DNA.
Τα άλλα συστατικά είναι λακτόζη μονοϋδρική, ύδωρ για ενέσιμα,
υδροχλωρικό οξύ και/ή νατρίου υδροξείδιο (για τη ρύθμιση του pH).
Εμφάνιση του GlucaGen και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το GlucaGen διατίθεται ως στείρα λευκή κόνις γλυκαγόνης σε φιαλίδιο
συνοδευόμενο από διαλύτη σε σύριγγα μιας χρήσεως. Η κόνις είναι
συμπιεσμένη. Μόλις αναμειχθεί το διάλυμα περιέχει γλυκαγόνη 1 mg/ml.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα
Novo Nordisk Ελλάς ΕΠΕ
Παναγούλη 80 & Αγ. Τριάδος 65
Τ.Κ. 153 43 Αγία Παρασκευή, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 60 71 600
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας στην Κύπρο
Novo Nordisk A/S
Νονο Allé
DK-2880 Bagsværd, Δανία
Παραγωγός
Novo Nordisk A/S
Νονο Allé
DK-2880 Bagsværd, Δανία
7. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας
Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να κάνουν αναφορά σε όλες τις
παραπάνω παραγράφους προτού διαβάσουν αυτές τις επιπρόσθετες
πληροφορίες.
Εξαιτίας της αστάθειας του διαλύματος GlucaGen, το προϊόν
πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την ανασύσταση και
δεν πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση.
Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε το κάλυμμα στη βελόνα της
χρησιμοποιημένης σύριγγας. Τοποθετήστε την χρησιμοποιημένη σύριγγα
στη πορτοκαλί συσκευασία και απορρίψτε την χρησιμοποιημένη βελόνα
σε έναν περιέκτη αιχμηρών αντικειμένων με την πρώτη ευκαιρία.
Θεραπεία της σοβαρής υπογλυκαιμίας
Χορηγήστε με υποδόρια ή ενδομυϊκή ένεση. Εάν ο ασθενής δεν
ανταποκριθεί μέσα σε 10 λεπτά, θα πρέπει να χορηγηθεί γλυκόζη
ενδοφλεβίως. Όταν ο ασθενής ανταποκριθεί στη θεραπεία, χορηγήστε
υδατάνθρακες από το στόμα ώστε να αποκατασταθούν τα επίπεδα
γλυκογόνου του ήπατος και να προληφθεί η υποτροπή της
υπογλυκαιμίας.
Διαγνωστικές διαδικασίες
Κατά την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας, χορηγήστε
υδατάνθρακες από το στόμα, εφόσον αυτό δεν αντιτίθεται στις
εφαρμοσμένες διαγνωστικές διαδικασίες. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι
το GlucaGen έχει δράση αντίθετη προς αυτή της ινσουλίνης. Θα πρέπει να
δίνεται προσοχή όταν το GlucaGen χορηγείται σε διαβητικούς ή σε
ηλικιωμένους ασθενείς με καρδιακή νόσο, ως επικουρικό για
ενδοσκοπική ή ακτινολογική διερεύνηση.
Να σημειωθεί πως η σύριγγα με λεπτότερη βελόνα και λεπτομερέστερη
διαβάθμιση είναι καταλληλότερη για χρήση στις διαγνωστικές
διαδικασίες.
Εξέταση του γαστρεντερικού συστήματος:
Η δόση ποικίλλει από 0.2 – 2 mg αναλόγως της χρησιμοποιούμενης
διαγνωστικής τεχνικής και της οδού χορήγησης. Η διαγνωστική δόση για
τη χαλάρωση του στομάχου, του βολβού του δωδεκαδάκτυλου, του
δωδεκαδάκτυλου και του λεπτού εντέρου είναι 0.2 - 0.5 mg χορηγούμενη
ενδοφλεβίως ή 1 mg χορηγούμενη ενδομυϊκώς. Η δόση για τη χαλάρωση
του παχέος εντέρου είναι 0.5 – 0.75 mg ενδοφλεβίως ή 1 – 2 mg
ενδομυϊκώς. Η έναρξη της δράσης μετά από ενδοφλέβια ένεση 0.2 -
0.5 mg συμβαίνει μέσα σε ένα λεπτό και η διάρκεια δράσης κυμαίνεται
μεταξύ 5 και 20 λεπτών. Η έναρξη της δράσης μετά από ενδομυϊκή ένεση
1-2 mg συμβαίνει μετά από 5 -15 λεπτά και διαρκεί περίπου 10-40 λεπτά.
Επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χρήση σε
διαγνωστικές διαδικασίες
Αλλαγές στην πίεση του αίματος, ταχυκαρδία, υπογλυκαιμία και
υπογλυκαιμικό κώμα.
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία
φορά στις
Άλλες πηγές πληροφοριών
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα
στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για την Ελλάδα
http :// www . eof . gr και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου
Υγείας για την Κύπρο http :// www . moh . gov . cy / phs.