ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Saizen
®
8 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Σωματοτροπίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώσετε το γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1 Τι είναι το Saizen
®
και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Saizen
®
3 Πώς να χρησιμοποιήσετε το Saizen
®
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσετε το Saizen
®
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SAIZEN
®
ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Saizen
®
είναι μία αυξητική ορμόνη. Η κύρια δράση του Saizen
®
είναι να
αυξάνει την ανάπτυξη σε παιδιά και εφήβους και να θεραπεύει τους ενηλίκους
με έλλειψη αυξητικής ορμόνης.
Η αυξητική ορμόνη (σωματοτροπίνη) που περιέχεται στο Saizen
®
είναι σχεδόν
ίδια με τη φυσική ανθρώπινη αυξητική ορμόνη πλην του ότι παρασκευάζεται
εκτός του σώματος, μέσω μίας διαδικασίας που καλείται “τεχνολογία
ανασυνδυασμένου DNA(γενετική μηχανική).
Το Saizen
®
χρησιμοποιείται:
Σε παιδιά και εφήβους:
- στη θεραπεία ανεπάρκειας ανάπτυξης των παιδιών με κοντό ανάστημα
λόγω του ότι το σώμα τους παράγει καθόλου αυξητική ορμόνη ή ανεπαρκή
επίπεδα αυξητικής ορμόνης
- στη θεραπεία ανεπάρκειας ανάπτυξης των κοριτσιών λόγω γοναδικής
δυσγενεσίας (αναφέρεται επίσης ως Σύνδρομο Turner), που έχει
επιβεβαιωθεί με δοκιμασία στα χρωμοσώματα.
- στη θεραπεία ανεπάρκειας ανάπτυξης σε παιδιά πριν την εφηβεία λόγω
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, μία κατάσταση στην οποία οι νεφροί
έχουν βλάβη
- στη θεραπεία των προβλημάτων ανάπτυξης σε παιδιά που έχουν γεννηθεί
ελλειποβαρή και δεν έφτασαν σε φυσιολογικό ύψος μέχρι την ηλικία των
4 ετών ή αργότερα.
Σε ενήλικες:
- στη θεραπεία ενηλίκων με σημαντική ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης
(έλλειψη αυξητικής ορμόνης). Η θεραπεία αυτή χορηγείται σε ενήλικες, οι
οποίοι παρουσιάζουν σοβαρή ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, η οποία έχει
διαγνωσθεί με μια ιατρική δοκιμασία.
Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός θα είναι σε θέση να εξηγήσουν το λόγο που αυτό
το φάρμακο έχει χορηγηθεί σε εσάς ή το παιδί σας.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
SAIZEN
®
Μην χρησιμοποιήσετε το Saizen
®
:
- Εάν εσείς (ή το παιδί σας) έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στη
σωματοτροπίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό αυτού του φαρμάκου ή
του υγρού που χρησιμοποιείται για την ένεση (αναφέρονται στην
παράγραφο 6).
- Εάν έχετε πληροφορηθεί ότι τα οστά του παιδιού σας έχουν σταματήσει να
αναπτύσσονται και ότι για το λόγο αυτό έχει φτάσει στο τελικό ανάστημά
του/της.
- Εάν εσείς έχετε ενεργό όγκο (καρκίνο). Οι όγκοι πρέπει να είναι
ανενεργοί και πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την αντινεοπλασματική σας
θεραπεία πριν ξεκινήσετε θεραπεία με το Saizen
®
.
- Εάν εσείς ή το παιδί σας έχετε οξέως κρίσιμη ασθένεια, υποφέρετε από
επιπλοκές μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς, επέμβαση στην κοιλιακή
χώρα, πολλαπλό τραύμα από ατύχημα, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια ή
παρόμοιες καταστάσεις.
Η θεραπεία με το Saizen
®
πρέπει να διακόπτεται σε παιδιά με χρόνια νεφρική
ασθένεια κατά την περίοδο μεταμόσχευσης νεφρού.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε το Saizen
®
Η θεραπεία με το Saizen
®
θα πρέπει να διενεργείται υπό την τακτική
καθοδήγηση ενός γιατρού με εμπειρία στη διάγνωση και αντιμετώπιση των
ασθενών με ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης.
Σύντομα μετά τη χορήγηση του Saizen
®
, εσείςτο παιδί σας) μπορεί να
νιώσετε τρέμουλο ή ελαφρά ζάλη λόγω χαμηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.
Αυτά τα συμπτώματα σύντομα θα εξαφανιστούν. Τα δικά σας (ή του παιδιού
σας) επίπεδα σακχάρου στο αίμα πιθανόν να ανεβούν άνω του φυσιολογικού,
2-4 ώρες μετά τη χορήγηση. Επειδή η θεραπεία με αυξητική ορμόνη μπορεί να
μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χειρίζεται το σάκχαρο, τα δικά σας
του παιδιού σας) επίπεδα σακχάρου θα ελέγχονται τακτικά από γιατρό. Η
σωματοτροπίνη μπορεί να προκαλέσει σε εσάς στο παιδί σας) αύξηση του
σακχάρου στο αίμα.
Εάν εσείς (ή το παιδί σας) είστε διαβητικοί ή κάποιο μέλος της οικογένειάς
σας έχει διαβήτη, ο γιατρός θα παρακολουθεί στενά το επίπεδο σακχάρου στο
αίμα σας και μπορεί να προσαρμόσει τη θεραπεία για το διαβήτη για όσο
διάστημα είστε υπό θεραπεία με το Saizen
®
.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι μπορεί να χρειαστείτε περιοδικές
οφθαλμολογικές εξετάσεις αφού λάβετε αυτό το φάρμακο.
Το Saizen
®
μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του θυρεοειδή σας. Ο
γιατρός σας μπορεί να ελέγξει το αίμα σας για τα επίπεδα θυρεοειδικών
ορμονών και να σας συνταγογραφήσει μία διαφορετική ορμόνη εάν εσείςτο
παιδί σας) βρεθεί ότι έχετε αναπτύξει έλλειψη θυρεοειδικής ορμόνης.
Το Saizen
®
μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών σε ενήλικες ασθενείς.
Αυτή μπορεί να εμφανιστεί σαν πρήξιμο και πόνος στις αρθρώσεις ή τους μύες.
Εάν αισθανθείτε αυτά τα συμπτώματα, πείτε το στο γιατρό σας, ο οποίος
μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει τη δόση του Saizen
®
.
Εάν είχατε όγκο στην παιδική σας ηλικία και είχατε λάβει θεραπεία με Saizen
®
,
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να αναπτύξετε νέο όγκο. Εάν στο παρελθόν εσείς
το παιδί σας) είχατε μία κατάσταση που επηρεάζει τον εγκέφαλο, π.χ. έναν
όγκο, ο γιατρός θα εξετάζει τακτικά εσάς (ή το παιδί σας) για να ελέγξει ότι
αυτός δεν έχει επανέλθει.
Σπάνια, το Saizen
®
μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στο πάγκρεας, η οποία
προκαλεί σοβαρό πόνο στην κοιλιά και στην πλάτη. Παρακαλούμε λάβετέ το
αυτό σοβαρά υπόψη σας ειδικά αν το παιδί σας υποφέρει από πόνο στο στομάχι
και επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν εγκεφαλικό οίδημα, όσο λαμβάνουν
Saizen
®
. Εάν εσείς (ή το παιδί σας) υποφέρετε από σοβαρό ή υποτροπιάζοντα
πονοκέφαλο, προβλήματα με την όραση σας, αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία) και/ή
αδιαθεσία (έμετο), επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας. Σε αυτή την
περίπτωση, μπορεί να είναι απαραίτητο να διακόψετε τη θεραπεία με αυξητική
ορμόνη και μπορεί η θεραπεία να ξεκινήσει εκ νέου αργότερα. Εάν τα
συμπτώματα του εγκεφαλικού οιδήματος επανέλθουν, η θεραπεία με το Saizen
®
θα πρέπει να διακοπεί.
Όταν το φάρμακο ενίεται στο ίδιο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί
να προκαλέσει βλάβη στην περιοχή αυτή. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να
αλλάζετε το σημείο της ένεσης. Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός μπορεί να σας πει
ποια σημεία του σώματος πρέπει να χρησιμοποιούνται (βλ. παράγραφο 3 πώς
να χρησιμοποιήσετε το Saizen
®
).
Ορισμένα παιδιά με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης ανέπτυξαν λευχαιμία
(αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων), που είχαν ή δεν είχαν λάβει
θεραπεία αυξητικής ορμόνης, ωστόσο, δεν υπάρχει απόδειξη ότι η επίπτωση της
λευχαιμίας αυξάνεται σε αποδέκτες αυξητικές ορμόνης χωρίς παράγοντες
προδιάθεσης. Δεν έχει τεκμηριωθεί μία αιτιολογική σχέση στη θεραπεία με
αυξητική ορμόνη.
Προβλήματα με το ισχίο μπορεί να προκύψουν συνηθέστερα σε παιδιά με
ορμονικά ή νεφρικά προβλήματα. Εάν το παιδί σας έχει χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια, η οποία μπορεί να προκληθεί όταν οι νεφροί έχουν βλάβη, θα
πρέπει να εξετάζεται τακτικά για εκδηλώσεις ασθένειας των οστών. Δεν είναι
σίγουρο εάν η ασθένεια των οστών σε παιδιά με ορμονικά ή νεφρικά
προβλήματα επηρεάζεται από την θεραπεία με αυξητική ορμόνη. Θα πρέπει να
λαμβάνονται ακτινογραφίες του ισχίου πριν την έναρξη της θεραπείας. Εάν το
παιδί σας αρχίσει να χωλαίνει ή να παραπονιέται για πόνο στο ισχίο ή το
γόνατο ενόσω λαμβάνει αγωγή με Saizen
®
, πείτε το στο γιατρό σας.
Η θεραπεία με Saizen
®
θα πρέπει να διακόπτεται σε παιδιά με χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια κατά την περίοδο της μεταμόσχευσης του νεφρού.
Το Saizen
®
δεν ενδείκνυται για την μακροχρόνια θεραπεία των παιδιατρικών
ασθενών με ανεπάρκεια ανάπτυξης οφειλόμενη σε γενετικά επιβεβαιωμένο
σύνδρομο Prader-Willi, εκτός αν έχει επίσης διαγνωστεί να έχουν ανεπάρκεια
αυξητικής ορμόνης. Υπήρξαν αναφορές άπνοιας ύπνου και αιφνίδιου θανάτου
μετά την έναρξη της θεραπείας με αυξητική ορμόνη σε παιδιατρικούς ασθενείς
με σύνδρομο Prader-Willi που είχαν έναν ή περισσότερους από του ακόλουθους
παράγοντες κινδύνου: σοβαρή παχυσαρκία, ιστορικό απόφραξης του άνω
αεραγωγού ή άπνοια ύπνου, ή άγνωστης αιτιολογίας αναπνευστική λοίμωξη.
Η αυξητική ορμόνη γενικώς δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανθρώπους με
σοβαρή ασθένεια.
Εάν δεν ανταποκρίνεστε στη θεραπεία με το Saizen
®
μπορεί να έχετε αναπτύξει
αντισώματα στην αυξητική ορμόνη. Ο γιατρός σας θα διεξάγει κατάλληλες
δοκιμασίες για να το διευκρινίσει.
Εάν είστε άνω των 60 ετών ή εάν λαμβάνετε Saizen
®
για μεγάλο χρονικό
διάστημα, θα πρέπει να εξετάζεστε συχνότερα από τον γιατρό σας. Καθώς
υπάρχει λιγότερη εμπειρία τόσο στη θεραπεία ηλικιωμένων ανθρώπων όσο και
στην παρατεταμένης διάρκειας θεραπεία με Saizen
®
απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή.
Άλλα φάρμακα και Saizen
®
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν εσείς (ή το παιδί σας)
χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε
άλλα φάρμακα.
Συνήθως είναι ασφαλές να χρησιμοποιείτε άλλα φάρμακα. Ωστόσο, εάν εσείς
το παιδί σας) χρησιμοποιείτε κορτικοστεροειδή, είναι σημαντικό να το πείτε
στο γιατρό ή το φαρμακοποιό. Αυτά τα φάρμακα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με
το Saizen
®
και για το λόγο αυτό ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να
προσαρμόσει τη δόση αυτών των φαρμάκων ή τη δόση σας για το Saizen
®
. Τα
κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών
περιλαμβανομένου του άσθματος, των αλλεργιών, απόρριψη νεφρού και της
ρευματοειδούς αρθρίτιδας.
Κύηση και θηλασμός
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε
να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή
του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους για την ασφάλεια
της θεραπείας με αυξητική ορμόνη κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό. Το
Saizen
®
θα πρέπει να διακόπτεται όταν προκύψει εγκυμοσύνη.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για την επίδραση του Saizen
®
στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
Τα προϊόντα που περιέχουν σωματοτροπίνη δεν έχουν καμία επίδραση στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ SAIZEN
®
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας.
Δοσολογία
Το Saizen
®
συνιστάται να χορηγείται πριν από τον ύπνο.
Η δόση και η συχνότητα της χορήγησης του Saizen
®
θα αποφασιστεί από το
γιατρό σας και θα εξαρτηθεί από το δικό σας του παιδιού σας) σωματικό
βάρος ή την επιφάνεια σώματος.
Παιδιά και έφηβοι:
- Κοντό ανάστημα λόγω έλλειψης, ή ανεπαρκή επίπεδα της φυσιολογικής
αυξητικής ορμόνης:
0,7-1,0 mg/m
2
επιφανείας σώματος ημερησίως ή 0,025-0,035 mg/kg
σωματικού βάρους ημερησίως με υποδόρια χορήγηση (κάτω από το
δέρμα).
- Ανεπάρκεια ανάπτυξης σε κορίτσια λόγω γοναδικής δυσγενεσίας
(Σύνδρομο Turner):
1,4 mg/m
2
επιφανείας σώματος ημερησίως ή 0,045 – 0,050 mg/kg
σωματικού βάρους ημερησίως με υποδόρια χορήγηση (κάτω από το δέρμα).
Εάν η κόρη σας λαμβάνει θεραπεία για Σύνδρομο Turner και λαμβάνει
επίσης μη ανδρογονικά αναβολικά στεροειδή, η αυξητική ανταπόκριση
μπορεί να ενισχυθεί. Ρωτείστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν δεν
είστε σίγουροι για αυτά τα φάρμακα.
- Ανεπάρκεια ανάπτυξης σε παιδιά πριν την εφηβεία λόγω χρόνιας νεφρικής
ανεπάρκειας, στη οποία οι νεφροί έχουν βλάβη:
1,4 mg/m
2
επιφανείας σώματος, περίπου ισοδύναμη με 0,045 –
0,050 mg/kg σωματικού βάρους ημερησίως με υποδόρια χορήγηση (κάτω από
το δέρμα).
- Προβλήματα ανάπτυξης σε παιδιά που έχουν γεννηθεί μικρόσωμα:
1 mg/m
2
επιφανείας σώματος, περίπου ισοδύναμη με 0,035 mg/kg βάρους
σώματος ημερησίως με υποδόρια χορήγηση (κάτω από το δέρμα).
Ενήλικες:
- Έλλειψη αυξητικής ορμόνης σε ενήλικες:
Κατά την έναρξη συνιστάται η υποδόρια ένεση (κάτω από το δέρμα)
χαμηλών δόσεων των 0,15-0,3 mg ημερησίως. Η δόση θα προσαρμόζεται
σταδιακά από το γιατρό σας. Η προτεινόμενη τελική δόση αυξητικής
ορμόνης σπανίως υπερβαίνει 1,0 mg/ημέρα. Γενικά, πρέπει να χορηγείται
η ελάχιστη αποτελεσματική δόση. Εάν είστε ηλικιωμένος ή υπέρβαρος,
μπορεί να είναι απαραίτητη χαμηλότερη δόση.
Μέθοδος και οδός χορήγησης:
Το Saizen
®
8 mg click.easy
®
θα πρέπει να χορηγείται ημερήσια με υποδόρια
ένεση (κάτω από το δέρμα) ) ή ενδομυϊκή (μέσα στον μυ) ένεση. Αν δεν είστε
σίγουροι για το πώς θα ενέσετε το Saizen
®
ρωτήστε το γιατρό σας.
Το προϊόν (σκόνη σε φιαλίδια) πρέπει να ανασυσταθεί με τον εσώκλειστο
βακτηριοστατικό διαλύτη. Για την ανασύσταση του Saizen
®
8 mg, κάνετε ένεση
2,7 ml του διαλύτη στο φιαλίδιο του Saizen
®
8 mg με μία σύριγγα ινσουλίνης
κατευθύνοντας το υγρό προς το γυάλινο τοίχωμα. Περιστρέψτε το φιαλίδιο με
μια ΑΠΑΛΗ περιστροφική κίνηση έως ότου το διάλυμα διαλυθεί εντελώς.
Απορρίψτε τυχόν αχρησιμοποίητο διαλύτη.
Το ανασυσταθέν διάλυμα θα πρέπει να είναι διαυγές χωρίς σωματίδια. Εάν το
διάλυμα περιέχει σωματίδια, δεν θα πρέπει να ενεθεί. Το ανασυσταθέν διάλυμα
περιέχει 8 mg Saizen
®
(2,96 mg/ml).
Σημαντικές πληροφορίες:
Οι ασθενείς πρέπει να καθοδηγούνται λεπτομερώς στη διαδικασία
ανασύστασης.
Για τα μικρά παιδιά, η διαδικασία ανασύστασης θα πρέπει να γίνεται υπό την
επίβλεψη ενός ενηλίκου.
Για τη χορήγηση του Saizen
®
8 mg, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις
ακόλουθες οδηγίες.
Όταν το φάρμακο ενίεται στο ίδιο σημείο κάθε φορά για μεγάλο χρονικό
διάστημα, μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Είναι σημαντικό να αλλάζετε το
σημείο που κάνετε την ένεσή σας. Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας μπορεί να
σας πει ποια σημεία του σώματος πρέπει να χρησιμοποιούνται. Μην
χρησιμοποιείτε περιοχές στις οποίες αισθάνεστε εξογκώσεις, σκληρά σημεία,
βαθουλώματα ή πόνο. Πείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για οτιδήποτε
βρείτε. Καθαρίστε το δέρμα στο σημείο της ένεσης με νερό και σαπούνι.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν έχετε
απορίες σχετικά με τη διαδικασία ανασύστασης.
Για αυτοχορήγηση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.
Πώς να προετοιμάσετε το διάλυμά σας Saizen
®
προς ένεση
- Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι.
- Συγκεντρώστε ό,τι χρειάζεστε: βρείτε μία καθαρή
επιφάνεια και ακουμπήστε όλα τα σύνεργα που θα σας
χρειαστούν για την παρασκευή του διαλύματος και την
ένεση: ένα φιαλίδιο του Saizen
®
8 mg, ένα φιαλίδιο
διαλύτη, μία σύριγγα μίας χρήσεως με σταθερή
βελόνα, μία στεγνή γάζα ή ένα κομμάτι βαμβάκι.
-Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα του διαλύτη και
πετάξτε το.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη βελόνα της σύριγγας (μην το
πετάξετε).
-Περάστε τη βελόνα της σύριγγας μέσα από το λαστιχένιο
πώμα του φιαλιδίου του διαλύτη και αναρροφήστε το
απαιτούμενο ποσό του διαλύτη τραβώντας το έμβολο της
σύριγγας.
Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα του φιαλιδίου του Saizen
®
και πετάξτε το.
-Περάστε τη βελόνα της σύριγγας μέσα από το λαστιχένιο
πώμα του φιαλιδίου του Saizen
®
και πιέστε αργά το έμβολο
της σύριγγας έως ότου αδειάσει η σύριγγα.
-Μετά την ανασύσταση, διαλυτοποιήσετε το Saizen
®
περιστρέφοντας πολύ απαλά το φιαλίδιο. Αποφύγετε την
έντονη ανάδευση.
-Τραβήξτε τον όγκο του Saizen
®
που σας συνέστησε ο
γιατρός σας μέσα στη σύριγγα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει τις
φυσαλίδες αέρα κρατώντας τη σύριγγα με τη βελόνα
προς τα επάνω και κτυπώντας ελαφρά τη σύριγγα με το
δείκτη σας, έως ότου ο αέρας συγκεντρωθεί στην
κορυφή. Στη συνέχεια, πιέστε αργά το έμβολο της
σύριγγας έως ότου απομακρυνθούν οι φυσαλίδες του
αέρα και φανεί μία μικρή σταγόνα υγρού στο άκρο της
βελόνας.
ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΕΝΕΣΗ.
Το ανασυσταθέν διάλυμα θα πρέπει να είναι διαυγές χωρίς σωματίδια. Εάν το
διάλυμα περιέχει σωματίδια δεν θα πρέπει να ενεθεί.
Πώς να κάνετε την ημερήσια αυτοχορήγηση του Saizen
®
Προετοιμάστε το σημείο της ένεσης σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία που σας
συνέστησε ο γιατρός σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε περιοχές στις οποίες αισθάνεστε
εξογκώσεις, σκληρά σημεία, βαθουλώματα, ή πόνο, πείτε στο γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας για οτιδήποτε βρείτε.
- Καθαρίστε το δέρμα στο σημείο της ένεσης με νερό και σαπούνι.
-Τσιμπήστε το δέρμα σταθερά μεταξύ του αντίχειρα και
του δείκτη σας. Κρατήστε τη σύριγγα σαν βέλος ή πένα,
κοντά στο άκρο της βελόνας (είτε κατακόρυφα προς τα
επάνω είτε με γωνία – ό,τι προτιμάτε).
- Πιέστε τη βελόνα μέσα στο δέρμα με μία γρήγορη αποφασιστική κίνηση.
- Ενέστε το διάλυμα Saizen
®
μαλακά και μαλακά πιέζοντας αργά το έμβολο
της σύριγγας μέχρις ότου αδειάσει.
- Απομακρύνετε τη βελόνα από το δέρμα και πιέστε το σημείο της ένεσης με
ένα στεγνό κομμάτι βαμβάκι ή μία γάζα.
- Επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στη βελόνα και πετάξτε τη
σύριγγα σε ένα ειδικό κουτί απόρριψης.
- Πετάξτε το φιαλίδιο του διαλύτη.
Συχνότητα χορήγησης
Το Saizen
®
συνιστάται να χορηγείται πριν από τον ύπνο:
Διάρκεια της θεραπείας
Το παιδί σας θα πρέπει να διακόψει αυτή τη θεραπεία όταν αυτός/ή φθάσει ένα
ικανοποιητικό ύψος ενήλικα, ή τα οστά του δεν μπορούν να μεγαλώσουν
περισσότερο, όπως αυτό αξιολογηθεί από το γιατρό του/της. Η θεραπεία με το
Saizen
®
πρέπει να διακόπτεται σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια κατά
την περίοδο μεταμόσχευσης νεφρού.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Saizen
®
από την κανονική
Εάν ενέσετε περισσότερο Saizen
®
, θα πρέπει να το πείτε στο γιατρό σας, καθώς
μπορεί να είναι ανάγκη να αλλάξει ελαφρώς τη δόση για να διορθώσει το
λάθος. Η χορήγηση μεγαλύτερης δόσης μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στα
επίπεδα σακχάρου στο αίμα, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι εσείς το παιδί
σας) θα νιώσει τρέμουλο και ελαφρά ζάλη. Εάν αυτό συμβεί, επικοινωνήστε με
το γιατρό σας το δυνατόν συντομότερο.
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Saizen
®
Εάν παραλείψατε μία δόση, πείτε το στο γιατρό σας, καθώς μπορεί να είναι
ανάγκη να αλλάξει ελαφρώς τη δόση για να διορθώσει το λάθος.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Saizen
®
Μην σταματήσετε να παίρνετε το Saizen
®
χωρίς να μιλήσετε με το γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Πείτε στο γιατρό σας αμέσως εάν νιώσετε σοβαρούς και
υποτροπιάζοντες πονοκεφάλους που σχετίζονται με αίσθημα ναυτίας,
έμετο ή διαταραχές της όρασης. Αυτά είναι συμπτώματα μίας
ανεπιθύμητης ενέργειας που ονομάζεται καλοήθης ενδοκρανιακή
υπέρταση και δεν είναι συχνή.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκύψουν με
συγκεκριμένες συχνότητες, οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:
πολύ συχνές: μπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10
ανθρώπους
συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους
όχι συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους ς
σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000ανθρώπους
πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10.000 ανθρώπους
μη γνωστή: η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα
δεδομένα.
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Ερυθρότητα και κνησμός στη θέση της ένεσης. Εάν αυτό εμφανιστεί
ιδιαίτερα ενοχλητικό, θα πρέπει να το συζητήσετε με το γιατρό σας.
Οίδημα (πρήξιμο), μυϊκός πόνος, πόνος στις αρθρώσεις και διαταραχές
των αρθρώσεων στους ενήλικες χρήστες. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες
συνήθως εμφανίζονται νωρίς και είναι μικρής διάρκειας.
(Μεμονωμένος) πονοκέφαλος.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα που χαρακτηρίζεται από επίμονο τσίμπημα,
αίσθημα καύσου, πόνο και/ή αιμωδία στο χέρι.
Οίδημα (πρήξιμο), μυϊκός πόνος, πόνος στις αρθρώσεις και διαταραχές
των αρθρώσεων στα παιδιά. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συνήθως
εμφανίζονται νωρίς και είναι μικρής διάρκειας.
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες:
Επιφυσιολίσθηση κεφαλής μηριαίου οστού στο σημείο σύνδεσης του
ισχίου (πρόβλημα του ισχίου που ξεκινά όταν το αναπτυσσόμενο άκρο του
μηριαίου οστού γλιστράει από την άρθρωση της ένωσης του ισχίου) και
ισχαιμική νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου οστού. Εάν το παιδί σας
εμφανίσει ανεξήγητη χωλότητα και πόνο στο ισχίο ή το γόνατο,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Η θεραπεία με αυξητική ορμόνη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της
θυρεοειδικής ορμόνης. Αυτό μπορεί να εξεταστεί από το γιατρό σας και
εάν είναι απαραίτητο, ο γιατρός σας θα συνταγογραφήσει την κατάλληλη
θεραπεία.
Μη γνωστή συχνότητα
Εσείς (ή το παιδί σας) μπορεί να εμφανίσετε αλλεργικές αντιδράσεις
εξαιτίας της θεραπείας με Saizen
®
Εσείς το παιδί σας) μπορεί να εμφανίσετε αυξημένο σάκχαρο αίματος
επιπρόσθετα με τη θεραπεία αυξητικής ορμόνης.
Έχει αναφερθεί λευχαιμία σε μικρό αριθμό ασθενών με ανεπάρκεια αυξητικής
ορμόνης, μερικοί των οποίων έχουν λάβει αγωγή με σωματοτροπίνη. Ωστόσο,
δεν υπάρχει απόδειξη ότι η επίπτωση της λευχαιμίας είναι αυξημένη σε
αποδέκτες αυξητικής ορμόνης χωρίς παράγοντες προδιάθεσης.
Σπάνια, έχει αναφερθεί φλεγμονή στο πάγκρεας σε ασθενείς που λαμβάνουν
θεραπεία με αυξητική ορμόνη
Πολύ σπάνια κάποιος ασθενής μπορεί να αναπτύξει αντισώματα (τύπος
πρωτεΐνης που βοηθάει την προστασία του σώματος) στη σωματοτροπίνη. Αυτά
συνήθως δεν σχετίζονται με κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια και συνήθως δεν
επεμβαίνουν στη ανάπτυξη.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος
αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V*. Μέσω της αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ SAIZEN
®
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Saizen
®
μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στο φιαλίδιο μετά τη {ΛΗΞΗ}. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα
του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25C. Μην καταψύχετε.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.
Το ανασυσταθέν διάλυμα του Saizen
®
8 mg θα πρέπει να φυλάσσεται σε ψυγείο
(2°C - 8°C) στην αρχική συσκευασία και θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός
21 ημερών.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Saizen
®
Η δραστική ουσία είναι σωματοτροπίνη (Ανασυνδυασμένη Ανθρώπινη
Αυξητική Ορμόνη) 8 mg
.
Τα άλλα συστατικά είναι σακχαρόζη, φωσφορικό οξύ και υδροξείδιο του
νατρίου (για τη ρύθμιση του pH).
Ο διαλύτης είναι διάλυμα μετακρεσόλης (ως συντηρητικό 0,3 % w/v) σε ύδωρ
για ενέσιμα.
Εμφάνιση του Saizen
®
και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το Saizen
®
8 mg είναι κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Διατίθεται στις ακόλουθες
συσκευασίες:
1 φιαλίδιο του προϊόντος Saizen
®
8 mg και 1 φυσίγγιο βακτηριοστατικού
διαλύτη.
5 φιαλίδια του προϊόντος Saizen
®
8 mg και 5 φυσίγγια βακτηριοστατικού
διαλύτη.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
ΜΕRCK Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 41-45, Κτíριο Β΄
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. 210-6165 100,
Fax. 210-6101 373
Παραγωγός
Merck Serono SpA, Modugno, Bari, Ιταλία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις
Το προϊόν αυτό έχει την ίδια ονομασία σε όλες τις χώρες που κυκλοφορεί.
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Saizen
®
8 mg click.easy
®
κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Σωματοτροπίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώσετε το γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1 Τι είναι το Saizen
®
και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Saizen
®
3 Πώς να χρησιμοποιήσετε το Saizen
®
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσετε το Saizen
®
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SAIZEN
®
ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Saizen
®
είναι μία αυξητική ορμόνη. Η κύρια δράση του Saizen
®
είναι να
αυξάνει την ανάπτυξη σε παιδιά και εφήβους και να θεραπεύει τους ενηλίκους
με έλλειψη αυξητικής ορμόνης.
Η αυξητική ορμόνη (σωματοτροπίνη) που περιέχεται στο Saizen
®
είναι σχεδόν
ίδια με τη φυσική ανθρώπινη αυξητική ορμόνη πλην του ότι παρασκευάζεται
εκτός του σώματος, μέσω μίας διαδικασίας που καλείται “τεχνολογία
ανασυνδυασμένου DNA(γενετική μηχανική).
Το Saizen
®
χρησιμοποιείται:
Σε παιδιά και εφήβους:
- στη θεραπεία ανεπάρκειας ανάπτυξης των παιδιών με κοντό ανάστημα
λόγω του ότι το σώμα τους παράγει καθόλου αυξητική ορμόνη ή ανεπαρκή
επίπεδα αυξητικής ορμόνης
- στη θεραπεία ανεπάρκειας ανάπτυξης των κοριτσιών λόγω γοναδικής
δυσγενεσίας (αναφέρεται επίσης ως Σύνδρομο Turner), που έχει
επιβεβαιωθεί με δοκιμασία στα χρωμοσώματα.
- στη θεραπεία ανεπάρκειας ανάπτυξης σε παιδιά πριν την εφηβεία λόγω
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, μία κατάσταση στην οποία οι νεφροί
έχουν βλάβη
- στη θεραπεία των προβλημάτων ανάπτυξης σε παιδιά που έχουν γεννηθεί
ελλειποβαρή και δεν έφτασαν σε φυσιολογικό ύψος μέχρι την ηλικία των
4 ετών ή αργότερα.
Σε ενήλικες:
- στη θεραπεία ενηλίκων με σημαντική ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης
(έλλειψη αυξητικής ορμόνης). Η θεραπεία αυτή χορηγείται σε ενήλικες, οι
οποίοι παρουσιάζουν σοβαρή ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, η οποία έχει
διαγνωσθεί με μια ιατρική δοκιμασία.
Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός θα είναι σε θέση να εξηγήσουν το λόγο που αυτό
το φάρμακο έχει χορηγηθεί σε εσάς ή το παιδί σας.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
SAIZEN
®
Μην χρησιμοποιήσετε το Saizen
®
:
- Εάν εσείς (ή το παιδί σας) έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στη
σωματοτροπίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό αυτού του φαρμάκου ή
του υγρού που χρησιμοποιείται για την ένεση (αναφέρονται στην
παράγραφο 6).
- Εάν έχετε πληροφορηθεί ότι τα οστά του παιδιού σας έχουν σταματήσει να
αναπτύσσονται και ότι για το λόγο αυτό έχει φτάσει στο τελικό ανάστημά
του/της.
- Εάν εσείς έχετε ενεργό όγκο (καρκίνο). Οι όγκοι πρέπει να είναι
ανενεργοί και πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την αντινεοπλασματική σας
θεραπεία πριν ξεκινήσετε θεραπεία με το Saizen
®
.
- Εάν εσείς ή το παιδί σας έχετε οξέως κρίσιμη ασθένεια, υποφέρετε από
επιπλοκές μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς, επέμβαση στην κοιλιακή
χώρα, πολλαπλό τραύμα από ατύχημα, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια ή
παρόμοιες καταστάσεις.
Η θεραπεία με το Saizen
®
πρέπει να διακόπτεται σε παιδιά με χρόνια νεφρική
ασθένεια κατά την περίοδο μεταμόσχευσης νεφρού.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε το Saizen
®
Η θεραπεία με το Saizen
®
θα πρέπει να διενεργείται υπό την τακτική
καθοδήγηση ενός γιατρού με εμπειρία στη διάγνωση και αντιμετώπιση των
ασθενών με ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης.
Σύντομα μετά τη χορήγηση του Saizen
®
, εσείςτο παιδί σας) μπορεί να
νιώσετε τρέμουλο ή ελαφρά ζάλη λόγω χαμηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.
Αυτά τα συμπτώματα σύντομα θα εξαφανιστούν. Τα δικά σας (ή του παιδιού
σας) επίπεδα σακχάρου στο αίμα πιθανόν να ανεβούν άνω του φυσιολογικού,
2-4 ώρες μετά τη χορήγηση. Επειδή η θεραπεία με αυξητική ορμόνη μπορεί να
μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χειρίζεται το σάκχαρο, τα δικά σας
του παιδιού σας) επίπεδα σακχάρου θα ελέγχονται τακτικά από γιατρό. Η
σωματοτροπίνη μπορεί να προκαλέσει σε εσάς στο παιδί σας) αύξηση του
σακχάρου στο αίμα.
Εάν εσείς (ή το παιδί σας) είστε διαβητικοί ή κάποιο μέλος της οικογένειάς
σας έχει διαβήτη, ο γιατρός θα παρακολουθεί στενά το επίπεδο σακχάρου στο
αίμα σας και μπορεί να προσαρμόσει τη θεραπεία για το διαβήτη για όσο
διάστημα είστε υπό θεραπεία με το Saizen
®
.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι μπορεί να χρειαστείτε περιοδικές
οφθαλμολογικές εξετάσεις αφού λάβετε αυτό το φάρμακο.
Το Saizen
®
μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του θυρεοειδή σας. Ο
γιατρός σας μπορεί να ελέγξει το αίμα σας για τα επίπεδα θυρεοειδικών
ορμονών και να σας συνταγογραφήσει μία διαφορετική ορμόνη εάν εσείςτο
παιδί σας) βρεθεί ότι έχετε αναπτύξει έλλειψη θυρεοειδικής ορμόνης.
Το Saizen
®
μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών σε ενήλικες ασθενείς.
Αυτή μπορεί να εμφανιστεί σαν πρήξιμο και πόνος στις αρθρώσεις ή τους μύες.
Εάν αισθανθείτε αυτά τα συμπτώματα, πείτε το στο γιατρό σας, ο οποίος
μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει τη δόση του Saizen
®
.
Εάν είχατε όγκο στην παιδική σας ηλικία και είχατε λάβει θεραπεία με Saizen
®
,
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να αναπτύξετε νέο όγκο. Εάν στο παρελθόν εσείς
το παιδί σας) είχατε μία κατάσταση που επηρεάζει τον εγκέφαλο, π.χ. έναν
όγκο, ο γιατρός θα εξετάζει τακτικά εσάς (ή το παιδί σας) για να ελέγξει ότι
αυτός δεν έχει επανέλθει.
Σπάνια, το Saizen
®
μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στο πάγκρεας, η οποία
προκαλεί σοβαρό πόνο στην κοιλιά και στην πλάτη. Παρακαλούμε λάβετέ το
αυτό σοβαρά υπόψη σας ειδικά αν το παιδί σας υποφέρει από πόνο στο στομάχι
και επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν εγκεφαλικό οίδημα, όσο λαμβάνουν
Saizen
®
. Εάν εσείς (ή το παιδί σας) υποφέρετε από σοβαρό ή υποτροπιάζοντα
πονοκέφαλο, προβλήματα με την όραση σας, αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία) και/ή
αδιαθεσία (έμετο), επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας. Σε αυτή την
περίπτωση, μπορεί να είναι απαραίτητο να διακόψετε τη θεραπεία με αυξητική
ορμόνη και μπορεί η θεραπεία να ξεκινήσει εκ νέου αργότερα. Εάν τα
συμπτώματα του εγκεφαλικού οιδήματος επανέλθουν, η θεραπεία με το Saizen
®
θα πρέπει να διακοπεί.
Όταν το φάρμακο ενίεται στο ίδιο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί
να προκαλέσει βλάβη στην περιοχή αυτή. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να
αλλάζετε το σημείο της ένεσης. Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός μπορεί να σας πει
ποια σημεία του σώματος πρέπει να χρησιμοποιούνται (βλ. παράγραφο 3 πώς
να χρησιμοποιήσετε το Saizen
®
).
Ορισμένα παιδιά με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης ανέπτυξαν λευχαιμία
(αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων), που είχαν ή δεν είχαν λάβει
θεραπεία αυξητικής ορμόνης, ωστόσο, δεν υπάρχει απόδειξη ότι η επίπτωση της
λευχαιμίας αυξάνεται σε αποδέκτες αυξητικές ορμόνης χωρίς παράγοντες
προδιάθεσης. Δεν έχει τεκμηριωθεί μία αιτιολογική σχέση στη θεραπεία με
αυξητική ορμόνη.
Προβλήματα με το ισχίο μπορεί να προκύψουν συνηθέστερα σε παιδιά με
ορμονικά ή νεφρικά προβλήματα. Εάν το παιδί σας έχει χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια, η οποία μπορεί να προκληθεί όταν οι νεφροί έχουν βλάβη, θα
πρέπει να εξετάζεται τακτικά για εκδηλώσεις ασθένειας των οστών. Δεν είναι
σίγουρο εάν η ασθένεια των οστών σε παιδιά με ορμονικά ή νεφρικά
προβλήματα επηρεάζεται από την θεραπεία με αυξητική ορμόνη. Θα πρέπει να
λαμβάνονται ακτινογραφίες του ισχίου πριν την έναρξη της θεραπείας. Εάν το
παιδί σας αρχίσει να χωλαίνει ή να παραπονιέται για πόνο στο ισχίο ή το
γόνατο ενόσω λαμβάνει αγωγή με Saizen
®
, πείτε το στο γιατρό σας.
Η θεραπεία με Saizen
®
θα πρέπει να διακόπτεται σε παιδιά με χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια κατά την περίοδο της μεταμόσχευσης του νεφρού.
Το Saizen
®
δεν ενδείκνυται για την μακροχρόνια θεραπεία των παιδιατρικών
ασθενών με ανεπάρκεια ανάπτυξης οφειλόμενη σε γενετικά επιβεβαιωμένο
σύνδρομο Prader-Willi, εκτός αν έχει επίσης διαγνωστεί να έχουν ανεπάρκεια
αυξητικής ορμόνης. Υπήρξαν αναφορές άπνοιας ύπνου και αιφνίδιου θανάτου
μετά την έναρξη της θεραπείας με αυξητική ορμόνη σε παιδιατρικούς ασθενείς
με σύνδρομο Prader-Willi που είχαν έναν ή περισσότερους από του ακόλουθους
παράγοντες κινδύνου: σοβαρή παχυσαρκία, ιστορικό απόφραξης του άνω
αεραγωγού ή άπνοια ύπνου, ή άγνωστης αιτιολογίας αναπνευστική λοίμωξη.
Η αυξητική ορμόνη γενικώς δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανθρώπους με
σοβαρή ασθένεια.
Εάν δεν ανταποκρίνεστε στη θεραπεία με το Saizen
®
μπορεί να έχετε αναπτύξει
αντισώματα στην αυξητική ορμόνη. Ο γιατρός σας θα διεξάγει κατάλληλες
δοκιμασίες για να το διευκρινίσει.
Εάν είστε άνω των 60 ετών ή εάν λαμβάνετε Saizen
®
για μεγάλο χρονικό
διάστημα, θα πρέπει να εξετάζεστε συχνότερα από τον γιατρό σας. Καθώς
υπάρχει λιγότερη εμπειρία τόσο στη θεραπεία ηλικιωμένων ανθρώπων όσο και
στην παρατεταμένης διάρκειας θεραπεία με Saizen
®
απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή.
Άλλα φάρμακα και Saizen
®
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν εσείς (ή το παιδί σας)
χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε
άλλα φάρμακα.
Συνήθως είναι ασφαλές να χρησιμοποιείτε άλλα φάρμακα. Ωστόσο, εάν εσείς
το παιδί σας) χρησιμοποιείτε κορτικοστεροειδή, είναι σημαντικό να το πείτε
στο γιατρό ή το φαρμακοποιό. Αυτά τα φάρμακα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με
το Saizen
®
και για το λόγο αυτό ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να
προσαρμόσει τη δόση αυτών των φαρμάκων ή τη δόση σας για το Saizen
®
. Τα
κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών
περιλαμβανομένου του άσθματος, των αλλεργιών, απόρριψη νεφρού και της
ρευματοειδούς αρθρίτιδας.
Κύηση και θηλασμός
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε
να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή
του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους για την ασφάλεια
της θεραπείας με αυξητική ορμόνη κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό. Το
Saizen
®
θα πρέπει να διακόπτεται όταν προκύψει εγκυμοσύνη.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για την επίδραση του Saizen
®
στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
Τα προϊόντα που περιέχουν σωματοτροπίνη δεν έχουν καμία επίδραση στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ SAIZEN
®
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας.
Δοσολογία
Το Saizen
®
συνιστάται να χορηγείται πριν από τον ύπνο.
Η δόση και η συχνότητα της χορήγησης του Saizen
®
θα αποφασιστεί από το
γιατρό σας και θα εξαρτηθεί από το δικό σας του παιδιού σας) σωματικό
βάρος ή την επιφάνεια σώματος.
Παιδιά και έφηβοι:
- Κοντό ανάστημα λόγω έλλειψης, ή ανεπαρκή επίπεδα της φυσιολογικής
αυξητικής ορμόνης:
0,7-1,0 mg/m
2
επιφανείας σώματος ημερησίως ή 0,025-0,035 mg/kg
σωματικού βάρους ημερησίως με υποδόρια χορήγηση (κάτω από το
δέρμα).
- Ανεπάρκεια ανάπτυξης σε κορίτσια λόγω γοναδικής δυσγενεσίας
(Σύνδρομο Turner):
1,4 mg/m
2
επιφανείας σώματος ημερησίως ή 0,045 – 0,050 mg/kg
σωματικού βάρους ημερησίως με υποδόρια χορήγηση (κάτω από το δέρμα).
Εάν η κόρη σας λαμβάνει θεραπεία για Σύνδρομο Turner και λαμβάνει
επίσης μη ανδρογονικά αναβολικά στεροειδή, η αυξητική ανταπόκριση
μπορεί να ενισχυθεί. Ρωτείστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν δεν
είστε σίγουροι για αυτά τα φάρμακα.
- Ανεπάρκεια ανάπτυξης σε παιδιά πριν την εφηβεία λόγω χρόνιας νεφρικής
ανεπάρκειας, στη οποία οι νεφροί έχουν βλάβη:
1,4 mg/m
2
επιφανείας σώματος, περίπου ισοδύναμη με 0,045 –
0,050 mg/kg σωματικού βάρους ημερησίως με υποδόρια χορήγηση (κάτω από
το δέρμα).
- Προβλήματα ανάπτυξης σε παιδιά που έχουν γεννηθεί μικρόσωμα:
1 mg/m
2
επιφανείας σώματος, περίπου ισοδύναμη με 0,035 mg/kg βάρους
σώματος ημερησίως με υποδόρια χορήγηση (κάτω από το δέρμα).
Ενήλικες:
- Έλλειψη αυξητικής ορμόνης σε ενήλικες:
Κατά την έναρξη συνιστάται η υποδόρια ένεση (κάτω από το δέρμα)
χαμηλών δόσεων των 0,15-0,3 mg ημερησίως. Η δόση θα προσαρμόζεται
σταδιακά από το γιατρό σας. Η προτεινόμενη τελική δόση αυξητικής
ορμόνης σπανίως υπερβαίνει 1,0 mg/ημέρα. Γενικά, πρέπει να χορηγείται
η ελάχιστη αποτελεσματική δόση. Εάν είστε ηλικιωμένος ή υπέρβαρος,
μπορεί να είναι απαραίτητη χαμηλότερη δόση.
Μέθοδος και οδός χορήγησης:
Η δόση και η συχνότητα της χορήγησης του Saizen
®
θα αποφασιστεί από το
γιατρό σας και θα εξαρτηθεί από το δικό σας του παιδιού σας) σωματικό
βάρος ή την επιφάνεια σώματος. Γενικά, το Saizen
®
8 mg click.easy
®
θα πρέπει
να χορηγείται ημερήσια με υποδόρια ένεση (κάτω από το δέρμα).
Το προϊόν (σκόνη σε φιαλίδια) πρέπει να ανασυσταθεί με τον εσώκλειστο
βακτηριοστατικό διαλύτη και να χρησιμοποιηθεί με την συσκευή ανασύστασης
click.easy
®
.
Το ανασυσταθέν διάλυμα προορίζεται για υποδόρια χορήγηση (κάτω από το
δέρμα) και θα πρέπει να είναι διαυγές χωρίς σωματίδια. Εάν το διάλυμα
περιέχει σωματίδια, δεν θα πρέπει να ενεθεί. Το ανασυσταμένο διάλυμα
περιέχει 8 mg Saizen
®
(5,83 mg/ml).
Διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως που παρέχονται με το click.easy
®
. Για
αυτοχορήγηση, παρακαλούμε να διαβάσετε επίσης τις ακόλουθες οδηγίες:
Σημαντικές πληροφορίες:
Οι ασθενείς πρέπει να καθοδηγούνται λεπτομερώς στη διαδικασία
ανασύστασης.
Για τα μικρά παιδιά, η διαδικασία ανασύστασης θα πρέπει να γίνεται υπό την
επίβλεψη ενός ενηλίκου.
Για τη χορήγηση του Saizen
®
8 mg click.easy
®
, παρακαλούμε διαβάστε
προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.
Όταν το φάρμακο ενίεται στο ίδιο σημείο κάθε φορά για μεγάλο χρονικό
διάστημα, μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Είναι σημαντικό να αλλάζετε το
σημείο που κάνετε την ένεσή σας. Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας μπορεί να
σας πει ποια σημεία του σώματος πρέπει να χρησιμοποιούνται. Μην
χρησιμοποιείτε περιοχές στις οποίες αισθάνεστε εξογκώσεις, σκληρά σημεία,
βαθουλώματα ή πόνο. Πείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για οτιδήποτε
βρείτε. Καθαρίστε το δέρμα στο σημείο της ένεσης με νερό και σαπούνι.
Λεπτομερείς εικονογραφημένες οδηγίες χρήσεως παρέχονται σε χωριστό
φυλλάδιο σε αυτό το κουτί για τη χρήση του σετ ανασύστασης.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν έχετε
απορίες σχετικά με τη διαδικασία ανασύστασης.
Πως να προετοιμάσετε το διάλυμά σας Saizen
®
click.easy
®
:
g. Καπάκι
c. Φυσίγγιο
διαλύτη
b. Στείρος
σωληνίσκος
μεταφοράς
a. Φιαλίδιο Saizen
®
e.
Σφράγισμα
ασφαλείας
f. Πράσινο
πλήκτρο
d. Σφράγισμα
ασφαλείας
Βεβαιωθείτε πως το click.easy
®
είναι πλήρες ελέγχοντας πως υπάρχουν: το
φιαλίδιο Saizen
®
(a), ο στείρος σωληνίσκος (b), το φυσίγγιο του διαλύτη
(c).
Ελέγξτε πως το σφράγισμα ασφαλείας στον περιέκτη του φιαλιδίου (d) και
στο καπάκι (e) δεν είναι σπασμένο. Στην περίπτωση που κάποιο από τα
σφραγίσματα ασφαλείας είναι σπασμένο, επιστρέψτε τη συσκευή στο
φαρμακοποιό ή στο γιατρό σας.
Βρείτε μια καθαρή περιοχή και εναποθέστε τα απαραίτητα αντικείμενα για
την προετοιμασία του διαλύματος.
Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.
1. Ακουμπήστε τη συσκευή ανασύστασης click.easy
®
κατακόρυφα σε μια
επίπεδη επιφάνεια με το φιαλίδιο προς τα κάτω και το καπάκι (g) να κοιτά
προς τα πάνω.
2. Σπρώξτε το καπάκι προς τα κάτω μέχρι το τέρμα. (Σημείωση: Τώρα, το
σφράγισμα ασφαλείας θα έχει σπάσει).
3. Στρέψτε ελαφρώς το καπάκι δεξιόστροφα μέχρις ότου το πράσινο πλήκτρο
(f) έχει τοποθετηθεί στο κατακόρυφο άνοιγμα.
4. Συνεχίστε να πιέζετε το καπάκι προς τα κάτω πολύ αργά μέχρι το τέρμα,
για να μεταφέρετε το διαλύτη από το φυσίγγιο στο φιαλίδιοημείωση:
Τώρα το σφράγισμα ασφαλείας στο καπάκι έχει σπάσει). Είναι σημαντικό
να πιέζετε αργά για να αποτρέψετε το σχηματισμό αφρού στο φιαλίδιο.
Ελέγξτε ότι όλος ο διαλύτης έχει μεταφερθεί στο φιαλίδιο.
5. Διαλύστε τη σκόνη με το διαλύτη περιστρέφοντας απαλά το click.easy
®
(Σημείωση: Αποφύγετε τις απότομες κινήσεις για να αποτρέψετε τον
σχηματισμό αφρού). Αφήστε το διάλυμα εν ηρεμία μέχρι η σκόνη να έχει
διαλυθεί πλήρως. Εάν το διάλυμα περιέχει σωματίδια, δεν πρέπει να
ενεθεί. Πιέστε το καπάκι προς τα πίσω μέχρι το τέρμα και κρατήστε το
σταθερό στη θέση του.
6. Στρέψτε το click.easy
®
έτσι ώστε το φιαλίδιο να είναι στην κορυφή και
τραβήξτε το καπάκι αργά προς τα κάτω μέχρις ότου το διάλυμα
επιστρέψει ολοκληρωτικά στο φυσίγγιο.
Ελέγξτε ότι στο φιαλίδιο δεν υπάρχουν περισσότερες από μια ή δύο
σταγόνες.
Εάν υπάρχουν περισσότερες από 1-2 σταγόνες στο φιαλίδιο τότε σπρώξτε
απαλά το καπάκι προς τα επάνω μέχρις ότου λίγο από το διάλυμα
επιστρέψει στο φιαλίδιο και χτυπήστε ελαφρώς το click.easy
®
. Έπειτα,
τραβήξτε το διάλυμα αργά ξανά πίσω στο φυσίγγιο.
. Αφαιρέστε την περίσσεια αέρος που έχει περάσει μέσα στο φυσίγγιο
σπρώχνοντας απαλά το καπάκι προς τα επάνω έως ότου δεν υπάρχει
αέρας μέσα στο φυσίγγιο.
(Σημείωση: Αποφύγετε να τραβήξετε το καπάκι απότομα προς τα κάτω
γιατί θα περάσει αέρας μέσα στο φυσίγγιο).
7. Κρατώντας το click.easy
®
στην ίδια θέση (το φιαλίδιο στην κορυφή)
ξεβιδώστε το καπάκι και αφαιρέστε το.
Συνεχίζοντας σε αυτή την σταθερή θέση (το φιαλίδιο στην κορυφή)
αφαιρέστε το φυσίγγιο που περιέχει το ανασυσταμένο διάλυμα προς ένεση
από το click.easy
®
.
8. Tραβήξτε προσεκτικά την εξωτερική ετικέτα χρησιμοποιώντας την
παρεχόμενη λαβή. Αναγράψτε την ημερομηνία της ανασύστασης στη
διάφανη εσωτερική ετικέτα του φυσιγγίου. Πετάξτε το click.easy
®
σύμφωνα με τους κατά τόπους κανονισμούς ασφάλειας.
Το φυσίγγιο που περιέχει το ανασυσταμένο διάλυμα του Saizen
®
είναι τώρα
έτοιμο να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή αυτοχορήγησης one.click
®
, τις
συσκευές αυτοχορήγησης χωρίς βελόνα cool.click
®
ή τη συσκευή
αυτοχορήγησης easypod™.
Το ανασυσταμένο διάλυμα θα πρέπει να είναι διαυγές και χωρίς σωματίδια.
Εάν το διάλυμα περιέχει σωματίδια, δεν πρέπει να ενεθεί.
Πως να κάνετε την ημερήσια αυτοχορήγηση του Saizen
®
Για οδηγίες σχετικά με τη φόρτωση του φυσιγγίου στη συσκευή αυτοχορήγησης
one.click
®
, στις συσκευές αυτοχορήγησης χωρίς βελόνα cool.click
®
ή στη
συσκευή αυτοχορήγησης easypod™ και του τρόπου ένεσης του ανασυσταμένου
διαλύματος Saizen
®
, παρακαλείσθε όπως διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
χρήσεως που παρέχεται μαζί με κάθε συσκευή αυτοχορήγησης. Οι
προοριζόμενοι χρήστες της easypod™ είναι κυρίως παιδιά από την ηλικία των
7 ετών μέχρις ότου ενηλικιωθούν. Η χρήση των συσκευών από παιδιά πρέπει
πάντοτε να γίνεται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
Συχνότητα χορήγησης
Το Saizen
®
συνιστάται να χορηγείται πριν από τον ύπνο:
Διάρκεια της θεραπείας
Το παιδί σας θα πρέπει να διακόψει αυτή τη θεραπεία όταν αυτός/ή φθάσει ένα
ικανοποιητικό ύψος ενήλικα, ή τα οστά του δεν μπορούν να μεγαλώσουν
περισσότερο, όπως αυτό αξιολογηθεί από το γιατρό του/της. Η θεραπεία με το
Saizen
®
πρέπει να διακόπτεται σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια κατά
την περίοδο μεταμόσχευσης νεφρού.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Saizen
®
από την κανονική
Εάν ενέσετε περισσότερο Saizen
®
, θα πρέπει να το πείτε στο γιατρό σας, καθώς
μπορεί να είναι ανάγκη να αλλάξει ελαφρώς τη δόση για να διορθώσει το
λάθος. Η χορήγηση μεγαλύτερης δόσης μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στα
επίπεδα σακχάρου στο αίμα, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι εσείς το παιδί
σας) θα νιώσει τρέμουλο και ελαφρά ζάλη. Εάν αυτό συμβεί, επικοινωνήστε με
το γιατρό σας το δυνατόν συντομότερο.
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Saizen
®
Εάν παραλείψατε μία δόση, πείτε το στο γιατρό σας, καθώς μπορεί να είναι
ανάγκη να αλλάξει ελαφρώς τη δόση για να διορθώσει το λάθος.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Saizen
®
Μην σταματήσετε να παίρνετε το Saizen
®
χωρίς να μιλήσετε με το γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Πείτε στο γιατρό σας αμέσως εάν νιώσετε σοβαρούς και
υποτροπιάζοντες πονοκεφάλους που σχετίζονται με αίσθημα ναυτίας,
έμετο ή διαταραχές της όρασης. Αυτά είναι συμπτώματα μίας
ανεπιθύμητης ενέργειας που ονομάζεται καλοήθης ενδοκρανιακή
υπέρταση και δεν είναι συχνή.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκύψουν με
συγκεκριμένες συχνότητες, οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:
πολύ συχνές: μπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10
ανθρώπους
συχνές: μπορεί να επηρεάσουν 1 στους 10 από τους 100 ανθρώπους
όχι συχνές: μπορεί να επηρεάσουν 1 στους 10 από τους 1.000 ανθρώπους
σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν 1 στους 10 από τους 10.000 ανθρώπους
πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν λιγότερο από 1 στους 10.000
ανθρώπους
μη γνωστή: η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα
δεδομένα.
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Ερυθρότητα και κνησμός στη θέση της ένεσης. Εάν αυτό εμφανιστεί
ιδιαίτερα ενοχλητικό, θα πρέπει να το συζητήσετε με το γιατρό σας.
Οίδημα (πρήξιμο), μυϊκός πόνος, πόνος στις αρθρώσεις και διαταραχές
των αρθρώσεων στους ενήλικες χρήστες. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες
συνήθως εμφανίζονται νωρίς και είναι μικρής διάρκειας.
(Μεμονωμένος) πονοκέφαλος.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα που χαρακτηρίζεται από επίμονο τσίμπημα,
αίσθημα καύσου, πόνο και/ή αιμωδία στο χέρι.
Οίδημα (πρήξιμο), μυϊκός πόνος, πόνος στις αρθρώσεις και διαταραχές
των αρθρώσεων στα παιδιά. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συνήθως
εμφανίζονται νωρίς και είναι μικρής διάρκειας.
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες:
Επιφυσιολίσθηση κεφαλής μηριαίου οστού στο σημείο σύνδεσης του
ισχίου (πρόβλημα του ισχίου που ξεκινά όταν το αναπτυσσόμενο άκρο του
μηριαίου οστού γλιστράει από την άρθρωση της ένωσης του ισχίου) και
ισχαιμική νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου οστού. Εάν το παιδί σας
εμφανίσει ανεξήγητη χωλότητα και πόνο στο ισχίο ή το γόνατο,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Η θεραπεία με αυξητική ορμόνη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της
θυρεοειδικής ορμόνης. Αυτό μπορεί να εξεταστεί από το γιατρό σας και
εάν είναι απαραίτητο, ο γιατρός σας θα συνταγογραφήσει την κατάλληλη
θεραπεία.
Εσείς το παιδί σας) μπορεί να εμφανίσετε αλλεργικές αντιδράσεις εξαιτίας
της θεραπείας με Saizen
®
Εσείς το παιδί σας) μπορεί να εμφανίσετε αυξημένο σάκχαρο αίματος
επιπρόσθετα με τη θεραπεία αυξητικής ορμόνης.
Έχει αναφερθεί λευχαιμία σε μικρό αριθμό ασθενών με ανεπάρκεια αυξητικής
ορμόνης, μερικοί των οποίων έχουν λάβει αγωγή με σωματοτροπίνη. Ωστόσο,
δεν υπάρχει απόδειξη ότι η επίπτωση της λευχαιμίας είναι αυξημένη σε
αποδέκτες αυξητικής ορμόνης χωρίς παράγοντες προδιάθεσης.
Σπάνια, έχει αναφερθεί φλεγμονή στο πάγκρεας σε ασθενείς που λαμβάνουν
θεραπεία με αυξητική ορμόνη
Πολύ σπάνια κάποιος ασθενής μπορεί να αναπτύξει αντισώματα (τύπος
πρωτεΐνης που βοηθάει την προστασία του σώματος) στη σωματοτροπίνη. Αυτά
συνήθως δεν σχετίζονται με κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια και συνήθως δεν
επεμβαίνουν στη ανάπτυξη.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος
αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V*. Μέσω της αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ SAIZEN
®
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Saizen
®
μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στο φιαλίδιο μετά τη {ΛΗΞΗ}. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα
του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25C. Μην καταψύχετε.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.
Το ανασυσταθέν διάλυμα του Saizen
®
8 mg click.easy
®
θα πρέπει να
φυλάσσεται σε ψυγείο (2°C - 8°C) μέσα στο φυσίγγιο και θα πρέπει να
χρησιμοποιείται εντός 28 ημερών.
Όταν χρησιμοποιείτε τις συσκευές αυτοχορήγησης easypod
TM
και one.click
®
, το
φυσίγγιο φυλάσσεται μέσα στη συσκευή και η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται
στο ψυγείο (2°C - 8°C). Όταν χρησιμοποιείτε τις συσκευές αυτοχορήγησης
cool.click
®
χωρίς βελόνα, μόνο το φυσίγγιο του ανασυσταμένου Saizen
®
θα
πρέπει να φυλάσσεται σε ψυγείο (2°C - 8°C).
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Saizen
®
Η δραστική ουσία είναι σωματοτροπίνη (Ανασυνδυασμένη Ανθρώπινη
Αυξητική Ορμόνη) 8 mg
.
Τα άλλα συστατικά είναι σακχαρόζη, φωσφορικό οξύ και υδροξείδιο του
νατρίου (για τη ρύθμιση του pH).
Ο διαλύτης είναι διάλυμα μετακρεσόλης (ως συντηρητικό 0,3 % w/v) σε ύδωρ
για ενέσιμα.
Εμφάνιση του Saizen
®
και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το Saizen
®
8 mg click.easy
®
είναι κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Διατίθεται στις
ακόλουθες συσκευασίες:
1 φιαλίδιο του προϊόντος Saizen
®
8 mg και 1 φυσίγγιο βακτηριοστατικού
διαλύτη (ύδωρ για ενέσιμα και μετακρεσόλη) προσυναρμολογημένα σε
1 συσκευή ανασύστασης (click.easy
®
).
5 φιαλίδια του προϊόντος Saizen
®
8 mg και 5 φυσίγγια βακτηριοστατικού
διαλύτη (ύδωρ για ενέσιμα και μετακρεσόλη) προσυναρμολογημένα σε
5 συσκευές ανασύστασης (click.easy
®
).
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
ΜΕRCK Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 41-45, Κτíριο Β΄
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. 210-6165 100,
Fax. 210-6101 373
Παραγωγός
Merck Serono SpA, Modugno, Bari, Ιταλία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις
Το προϊόν αυτό έχει την ίδια ονομασία σε όλες τις χώρες που κυκλοφορεί.