Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Δ : ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Kybernin P 500 IU/1000 IU
μ μ μ Κόνις και διαλύτης για ενέσι ο διάλυ α ή διάλυ α προς έγχυση
μ , Αντιθρο βίνη ανθρώπινη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε
μ μ , μ μνα χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει ση αντικές
.πληροφορίες για σας
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το νοσοκόμο σας.
Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει
να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και
όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια,, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε το γιατρό ή το νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Βλέπε παράγραφο «Ανεπιθύμητες ενέργειες».
Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση
Το προϊόν περιέχει περίπου 50 IU/ml αντιθρομβίνης από ανθρώπινο πλάσμα, μετά την
ανασύσταση με 10 ml (500 IU) ή 20 ml (1000 IU) ύδατος για ενέσιμα.
Η δραστικότητα (IU) καθορίζεται με τη χρήση της μεθόδου Χρωμογονικού
υποστρώματος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία. Η ειδική δραστικότητα
του Kybernin είναι περίπου 3,3-8,6 IU/mg πρωτεΐνης.
Έκδοχα
Αμινοξικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, κιτρικό νάτριο, HCL ή NaOH (σε μικρές ποσότητες
για τη ρύθμιση του pH), ύδωρ για ενέσιμα (για την ανασύσταση).
Έκδοχα μ :ε γνωστές δράσεις
Ένα φιαλίδιο Kybernin P 500 IU περιέχει μια μέγιστη ποσότητα 44,76 mg νατρίου
(περιέχεται στο επιτραπέζιο αλάτι). Αυτή ισοδυναμεί με το 2% της μέγιστης
συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης νατρίου για έναν ενήλικα.
Ένα φιαλίδιο Kybernin P 1000 IU περιέχει μια μέγιστη ποσότητα 89,52 mg νατρίου
(περιέχεται στο επιτραπέζιο αλάτι). Αυτή ισοδυναμεί με το 4,5% της μέγιστης
συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης νατρίου για έναν ενήλικα.
Φαρμακοτεχνική μορφή και συσκευασία
Φαρμακοτεχνική μορφή
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση.
Συσκευασία
Συσκευασία 500
IU
:
1 φιαλίδιο με λυόφιλη ουσία
1 φιαλίδιο με 10 ml ύδωρ για ενέσιμα
1 συσκευή μεταφοράς
2
Συσκευασία 1000
IU
:
1 φιαλίδιο με λυόφιλη ουσία
1 φιαλίδιο με 20 ml ύδωρ για ενέσιμα
1 συσκευή μεταφοράς
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία
Αντιθρομβωτικοί παράγοντες, κατηγορία ηπαρίνης
Κωδικός ΑΤC: B01A B02
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας
CSL Behring ΜΕΠΕ
Χατζηγιάννη Μέξη 5
115 28 Αθήνα
Τηλ. 210 72 55 660
Φαξ 210 72 55 663
Παρασκευαστής
CSL Behring GmbH
Emil-von-Behring-Str. 76
35041 Marburg
Γερμανία
Θεραπευτικές ενδείξεις
Ασθενείς με συγγενή ανεπάρκεια αντιθρομβίνης:
α) προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και θρομβοεμβολή σε κλινικές
καταστάσεις κινδύνου (ειδικά κατά τη διάρκεια χειρουργείου ή κατά την
περιγεννητική περίοδο), σε συνδυασμό με ηπαρίνη, εφόσον αυτό ενδείκνυται.
β) πρόληψη της προόδου της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της
θρομβοεμβολής, σε συνδυασμό με ηπαρίνη, εφόσον αυτό ενδείκνυται.
Ασθενείς με επίκτητη ανεπάρκεια αντιθρομβίνης:
Προφύλαξη και θεραπεία θρομβοεμβολικών επιπλοκών σε περιπτώσεις με
επίκτητη ανεπάρκεια αντιθρομβίνης.
Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά
αυτού του φαρμάκου.
Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Η εμπειρία σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης των προϊόντων ανθρώπινης
αντιθρομβίνης κατά την κύηση του ανθρώπου είναι περιορισμένη.
Η ασφάλεια του Kybernin, όταν αυτό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης
του ανθρώπου, δεν έχει αποδειχθεί με ελεγχόμενες κλινικές δοκιμασίες.
Οι μελέτες σε πειραματόζωα δεν επαρκούν για την αξιολόγηση της ασφάλειας όσον
αφορά στην αναπαραγωγή, στην ανάπτυξη του εμβρύου, στην πορεία της κύησης και
3
στην περι- και μεταγεννητική ανάπτυξη.
Δεν υπάρχει αρνητική εμπειρία σχετικά με τη χρήση κατά την κύηση και τη
γαλουχία. Γι’ αυτό το Kybernin πρέπει να χορηγείται σε έγκυες και θηλάζουσες
γυναίκες με ανεπάρκεια αντιθρομβίνης μόνο εφόσον ενδείκνυται σαφώς,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύηση ενέχει αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών
επεισοδίων σε αυτές τις ασθενείς.
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Με βάση κλινικές έρευνες, δεν μπορεί να συστηθεί η χρήση της αντιθρομβίνης για
τη θεραπεία του IRDSύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας των Νεογνών) σε
πρόωρα βρέφη.
Όπως με όλα τα ενδοφλέβια χορηγούμενα προϊόντα πρωτεϊνών, αλλεργικού τύπου
αντιδράσεις υπερευαισθησίας είναι πιθανές. Οι ασθενείς πρέπει να
παρακολουθούνται στενά και να παρατηρούνται προσεκτικά για τυχόν συμπτώματα
καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της έγχυσης. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται
για τα πρώιμα σημεία των αντιδράσεων υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων
εξανθημάτων, γενικευμένης κνίδωσης, αίσθησης σύσφιγξης στο θώρακα, συριγμού,
υπότασης και αναφυλαξίας. Εάν τα συμπτώματα αυτά εμφανιστούν μετά τη
χορήγηση, οι ασθενείς πρέπει να ενημερώσουν το γιατρό τους.
Σε περίπτωση καταπληξίας, πρέπει να χορηγείται η τυπική θεραπευτική αγωγή.
Ιολογική ασφάλεια
Όταν παρασκευάζονται φαρμακευτικά προϊόντα από ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα,
λαμβάνονται ορισμένα μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης λοιμώξεων στους
ασθενείς. Αυτά περιλαμβάνουν:
την προσεκτική επιλογή των δοτών αίματος και πλάσματος ώστε να
διασφαλιστεί ότι εξαιρούνται όσοι μπορεί να μεταδώσουν λοιμώξεις,
τον έλεγχο των μεμονωμένων δωρεών και των δεξαμενών πλάσματος για
δείκτες ιών/λοιμώξεων,
την εισαγωγή σταδίων στην διαδικασία επεξεργασίας του αίματος ή του
πλάσματος που μπορούν να αδρανοποιήσουν ή να απομακρύνουν τους ιούς .
Παρά τα μέτρα αυτά, όταν χορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα που
παρασκευάζονται από ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα, η πιθανότητα μετάδοσης
λοιμώξεων δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Αυτό ισχύει επίσης για άγνωστους ή
ανακύπτοντες ιούς ή άλλους τύπους λοιμώξεων.
Τα μέτρα που λαμβάνονται θεωρούνται αποτελεσματικά έναντι των ελυτροφόρων
ιών όπως ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), ο ιός της ηπατίτιδας Β
και ο ιός της ηπατίτιδας C.Τα λαμβανόμενα μέτρα μπορεί να έχουν μειωμένη αξία
έναντι των μη ελυτροφόρων ιών όπως ο ιός της ηπατίτιδας Α και ο παρβοϊός Β19.
Η λοίμωξη από παρβοϊό Β19 μπορεί να είναι σοβαρή για τις έγκυες γυναίκες
(εμβρυϊκή λοίμωξη) και για τα άτομα με ανοσοποιητικό σύστημα σε καταστολή ή με
μερικούς τύπους αναιμίας (π.χ. δρεπανοκυτταρική ή αιμολυτική αναιμία).
Συνιστάται έντονα, κάθε φορά που σας χορηγείται μια δόση Kybernin, να
καταγράφεται η ονομασία και ο αριθμός παρτίδας του προϊόντος, ώστε να
διατηρείται ένα αρχείο των παρτίδων του προϊόντος που χρησιμοποιήθηκαν.
Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να σκεφτείτε το ενδεχόμενο εμβολιασμού
έναντι της ηπατίτιδας Α και Β εάν λαμβάνετε τακτικά/επαναλαμβανόμενα προϊόντα
4
αντιθρομβίνης που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα.
Κλινική και Βιολογική επαγρύπνηση, όταν η αντιθρομβίνη χρησιμοποιείται μαζί με
ηπαρίνη:
Για την προσαρμογή της δόσης της ηπαρίνης και την αποφυγή της
υπερβολικής μείωσης της πηκτικότητας, πρέπει να διεξάγονται τακτικά
έλεγχοι της έκτασης των αντι-πηκτικών μηχανισμών (ΑΡΡΤ και, όπου
ενδείκνυται, αντι-FΧa δραστικότητα), ανά μικρά διαστήματα και ιδιαίτερα τα
πρώτα λεπτά/ώρες μετά την έναρξη της χρήσης της αντιθρομβίνης.
Καθημερινή μέτρηση των επιπέδων της αντιθρομβίνης, με σκοπό την
προσαρμογή της εξατομικευμένης δόσης, λόγω του κινδύνου μείωσης των
επιπέδων της αντιθρομβίνης από τη λήψη παρατεταμένης θεραπευτικής
αγωγής με μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη.
Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Δεν έχουν παρατηρηθεί επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα ή άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Ηπαρίνη: η υποκατάσταση της αντιθρομβίνης κατά τη διάρκεια της χορήγησης
ηπαρίνης σε θεραπευτικές δόσεις, αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Η δράση της
αντιθρομβίνης ενισχύεται έντονα από την ηπαρίνη. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της
αντιθρομβίνης μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τη σύγχρονη χορήγηση θεραπείας με
ηπαρίνη, λόγω του αυξημένου μεταβολισμού της αντιθρομβίνης. Γι’ αυτό, η
σύγχρονη χορήγηση ηπαρίνης και αντιθρομβίνης σε ασθενή με αυξημένο κίνδυνο
αιμορραγίας, πρέπει να παρακολουθείται κλινικά και βιολογικά.
Ασυμβατότητες
Η χρήση του υδροξυαιθυλικού αμύλου (HES) δεν συνιστάται ως διαλύτης (για την
έγχυση) διότι έχει παρατηρηθεί απώλεια της δραστικότητας της αντιθρομβίνης.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά
προϊόντα στην ίδια σύριγγα/σετ έγχυσης εκτός αυτών που αναφέρονται στο λήμμα
6.6. Η ντοπαμίνη, η ντομπουταμίνη και η φουροσεμίδη δεν πρέπει να χορηγούνται
από την ίδια φλεβική οδό.
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Στη συγγενή ανεπάρκεια, η δοσολογία πρέπει να εξατομικεύεται για κάθε ασθενή,
λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό ιστορικό θρομβοεμβολικών επεισοδίων, τους
πραγματικούς κλινικούς παράγοντες κινδύνου, και την εργαστηριακή αξιολόγηση.
Η δοσολογία και η διάρκεια της θεραπείας υποκατάστασης στην επίκτητη
ανεπάρκεια εξαρτώνται από τα επίπεδα της αντιθρομβίνης στο πλάσμα, την
παρουσία σημείων αυξημένου μεταβολισμού, την υποκείμενη νόσο και τη βαρύτητα
της κλινικής κατάστασης. Η χορηγητέα ποσότητα και η συχνότητα χορήγησης
πρέπει πάντοτε να καθορίζονται με βάση την κλινική αποτελεσματικότητα και την
εργαστηριακή αξιολόγηση στη συγκεκριμένη περίπτωση.
5
Ο αριθμός των μονάδων της αντιθρομβίνης που χορηγούνται, εκφράζεται σε
Διεθνείς Μονάδες (IU), οι οποίες αντιστοιχούν στα σημερινά πρότυπα του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για την αντιθρομβίνη. Η δραστικότητα της
αντιθρομβίνης στο πλάσμα εκφράζεται είτε ποσοστιαία (σε σχέση με το φυσιολογικό
ανθρώπινο πλάσμα) ή σε Διεθνείς Μονάδες (σε σχέση με τα Διεθνή Πρότυπα για την
αντιθρομβίνη στο πλάσμα).
Μια διεθνής μονάδα (I.U.) δραστικότητας αντιθρομβίνης ισοδυναμεί με την
ποσότητα αντιθρομβίνης που υπάρχει σε ένα ml φυσιολογικού ανθρώπινου
πλάσματος. Ο υπολογισμός της απαιτούμενης δόσης της αντιθρομβίνης βασίζεται
στο εμπειρικό εύρημα ότι 1Διεθνής Μονάδα (IU) αντιθρομβίνης ανά kg σωματικού
βάρους αυξάνει τη δραστικότητα της αντιθρομβίνης στο πλάσμα κατά 1,5% περίπου.
Η αρχική δόση καθορίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:
Απαιτούμενες μονάδες = σωματικό βάρος [kg] x (100-πραγματική δραστικότητα
αντιθρομβίνης [%]) x 2/3
Η αρχική στοχευόμενη δραστικότητα αντιθρομβίνης εξαρτάται από την κλινική
κατάσταση. Όταν καθορίζεται η ένδειξη για την υποκατάσταση της αντιθρομβίνης, η
δόση πρέπει να είναι αρκετή ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή δραστικότητα
αντιθρομβίνης και να διατηρηθούν τα αποτελεσματικά επίπεδα.
Η δοσολογία πρέπει να καθορίζεται και να παρακολουθείται βάσει των
εργαστηριακών μετρήσεων της δραστικότητας της αντιθρομβίνης, που πρέπει να
διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα μέχρι να σταθεροποιηθεί ο ασθενής
και στη συνέχεια μια φορά την ημέρα, κατά προτίμηση λίγο πριν από την επόμενη
έγχυση. Για τη διόρθωση της δοσολογίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο τα
σημεία του αυξημένου μεταβολισμού της αντιθρομβίνης σύμφωνα με τον
εργαστηριακό έλεγχο, όσο και η κλινική πορεία. Η δραστικότητα της αντιθρομβίνης
πρέπει να διατηρείται σε επίπεδα άνω του 80% για τη διάρκεια της θεραπείας, εκτός
εάν τα κλινικά δεδομένα υποδεικνύουν διαφορετικά αποτελεσματικά επίπεδα.
Η συνήθης δόση εκκίνησης στη συγγενή ανεπάρκεια είναι 30-50 IU/kg.
Στη συνέχεια, η δοσολογία και η συχνότητα, καθώς και η διάρκεια της θεραπείας
πρέπει να προσαρμόζονται στα βιολογικά δεδομένα και την κλινική κατάσταση.
Παιδιατρικός πληθυσμός:
40-60 IU αντιθρομβίνης ανά kg βάρους σώματος την ημέρα, ανάλογα με την
κατάσταση της πήξης του αίματος.
Εάν η κλινική κατάσταση το απαιτεί, μπορεί να χρειασθούν υψηλότερες δοσολογίες
σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Τότε, η δραστικότητα της αντιθρομβίνης πρέπει να
παρακολουθείται συχνότερα και να μην ξεπερνά το 120%.
Υπερδοσολογία
Δεν έχουν αναφερθεί συμπτώματα υπερδοσολογίας με την αντιθρομβίνη.
Τρόπος χορήγησης
Η λυόφιλη ουσία πρέπει να ανασυσταθεί πλήρως υπό άσηπτες συνθήκες με τον
παρεχόμενο διαλύτη. Λαμβάνεται ένα διαυγές έως ελαφρώς ιριδίζον διάλυμα.
Για χορήγηση υπό τη μορφή έγχυσης, το διάλυμα ανθρώπινης λευκωματίνης 5%
είναι κατάλληλο ως διαλύτης. Για την προετοιμασία αραιώσεων μέχρι 1:5 μπορούν
6
να χρησιμοποιηθούν και τα ακόλουθα: διάλυμα Ringer lactate, διάλυμα φυσιολογικού
ορού, διάλυμα γλυκόζης 5% ή πολυζελίνη.
Μη χρησιμοποιείτε διαλύματα που είναι θολά ή περιέχουν υπολείμματα
(ίζημα/σωματίδια).
Χορηγείστε το διάλυμα με βραδεία ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση (με ρυθμό έως 4
ml/min).
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες βασίζονται στην μετεγκριτική εμπειρία. Στις
περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, χρησιμοποιήθηκαν οι
παρακάτω πρότυπες κατηγορίες συχνότητας:
Πολύ συχνές 1/10
Συχνές 1/100 έως <1/10
Όχι συχνές 1/1.000 έως <1/100
Σπάνιες 1/10.000 <1/1.000έως
Πολύ σπάνιες <1/10.000 ( μ μ μ μ μ μ συ περιλα βανο ένων αναφορών ε ονο ένων
)περιπτώσεων
Κατηγορία/οργανικό
σύστημα
Προτιμώμενος όρος Συχνότητα
Δ ιαταραχές του
ανοσοποιητικού
μσυστή ατος
Υπερευαισθησία/αναφυλακτικ
ές αντιδράσεις που
περιλαμβάνουν σοβαρή
αναφυλαξία και καταπληξία
Σπάνιες
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Πυρεξία Σπάνιες
Για πληροφορίες σχετικά με την ιολογική ασφάλεια βλέπε παράγραφο «Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση»
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό, το
φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων,
Μεσογείων 284, ΤΚ 15562 Χολαργός, Αθήνα, τηλ: 213 2040380/337, φαξ: 210
6549585, ιστότοπος: http://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά
με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως +25°C). Μην καταψύχετε.
Μετά την ανασύσταση, η φυσικοχημική σταθερότητα έχει καταδειχθεί για 8 ώρες σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως +25°C). Από μικροβιολογική άποψη και επειδή το
7
Kybernin δεν περιέχει συντηρητικά, το ανασυσταμένο προϊόν πρέπει να
χρησιμοποιείται άμεσα. Εάν δεν χορηγηθεί αμέσως, δεν πρέπει να φυλάσσεται για
περισσότερο από 8 ώρες στους +25°C.
Το περιεχόμενο πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά το άνοιγμα του περιέκτη.
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν
!το φθάνουν τα παιδιά
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών
<{MM/ }>ΕΕΕΕ
< / / >ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ
<{ μ }ΗΗ ήνας ΕΕΕΕ >
Τρόπος διάθεσης
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση.
8