Δ : ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Panadol Extra 500 mg/65mg μμ μ μ Δ Επικαλυ ένα ε λεπτό υ ένιο ισκία
μ /Παρακετα όλη Καφεΐνη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
μ , μ μαρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει ση αντικές
.πληροφορίες για σας
μ Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο
μ μ παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύ φωνα ε τις οδηγίες του γιατρού ή του
μ .φαρ ακοποιού σας
- . .Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά
- μ , Απευθυνθείτε στο φαρ ακοποιό σας εάν χρειαστείτε περισσότερες
μ .πληροφορίες ή συ βουλές
- μ μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε το γιατρό ή
μ . μ φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που
. 4. δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης Βλέπε παράγραφο
Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεσθε καλύτερα ή εάν τα
μ μ μ .συ πτώ ατα επι ένουν
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1 Τι είναι το Panadol Extra και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Panadol Extra
3 Πώς να πάρετε το Panadol Extra
4 μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσετε το Panadol Extra
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Panadol Extra και ποια είναι η χρήση του
Το Panadol Extra περιέχει ένα συνδυασμό δύο δραστικών ουσιών, της
παρακεταμόλης, η οποία έχει αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες, και της
καφεΐνης, η οποία έχει διεγερτική δράση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
(Κ.Ν.Σ.).
Το Panadol Extra χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική ανακούφιση του
πόνου, ιδιαίτερα στον πονοκέφαλο και τις ημικρανίες. Επίσης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στον πονόδοντο, τον πονόλαιμο, τη δυσμηνόρροια, σε
διάφορους άλλους πόνους όπως μυαλγίες, αρθραλγίες, νευραλγίες καθώς
επίσης και για τη μείωση του πυρετού.
Panadol Extra μ Τα δισκία περιέχουν ένα σύστη α αποσάθρωσης το οποίο επιταχύνει
μ μ μτη διαλυτοποίηση του δισκίου σε σύγκριση ε τα κοινά δισκία ε το συνδυασ ό
μ .παρακετα όλης και καφεΐνης
μ μ Panadol Extra Στοιχεία φαρ ακοκινητικής στον άνθρωπο αποδεικνύουν ότι ε το ο
μ (4μg/ml) 10χρόνος επίτευξης της θεραπευτικής συγκέντρωσης στο πλάσ α είναι
μ 22 μ μ μ , 50% λεπτά ε άδειο και λεπτά ε γε άτο στο άχι δηλαδή ταχύτερα σε σύγκριση
μ μ μ μ .ε τα κοινά δισκία ε το συνδυασ ό παρακετα όλης και καφεΐνης
μ μ μΟ χρόνος επίτευξης της έγιστης συγκέντρωσης της παρακετα όλης στο πλάσ α
(T
max
) μ Panadol Extra 15 μ ε το είναι λεπτά γρηγορότερα σε σύγκριση ε τα κοινά δισκία
μ μ μ .ε το συνδυασ ό παρακετα όλης και καφεΐνης
μ Επίσης αποδεικνύεται ότι το εύρος της απορρόφησης της παρακετα όλης τα
30 (AUCπρώτα λεπτά
0-30
) 3 μ μ είναι περίπου φορές εγαλύτερο σε σύγκριση ε τα
μ μ μ . , κοινά δισκία ε το συνδυασ ό παρακετα όλης και καφεΐνης Ωστόσο το συνολικό
μ εύρος της απορρόφησης της παρακετα όλης και της καφεΐνης από τα δισκία
Panadol Extra μ μ μ μείναι ισοδύνα ο ε εκείνο από τα κοινά δισκία ε το συνδυασ ό
1
μ .παρακετα όλης και καφεΐνης
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Panadol Extra
Μην πάρετε το Panadol Extra:
- μ , Σε περίπτωση αλλεργίας στην παρακετα όλη την καφεΐνη ή οποιοδήποτε
μ ( άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρ άκου αναφέρονται στην
6).παράγραφο
- .Εάν πάσχετε από σοβαρή νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
μ .Περιέχει παρακετα όλη
E μ μ μ άν πάρετε εγάλη ποσότητα παρακετα όλης πορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη
.στο ήπαρ
μ μ μΜην παίρνετε αυτό το φάρ ακο εάν παίρνετε άλλα συνταγογραφού ενα ή η
μ μ μ συνταγογραφού ενα φάρ ακα τα οποία περιέχουν παρακετα όλη για την
μ , , μ μ μ αντι ετώπιση του πόνου του πυρετού των συ πτω άτων κρυολογή ατος και
μ .γρίπης ή για να σας βοηθούν να κοι άστε
μ Panadol Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας προτού πάρετε το Extra:
μ μ ,Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλη α που σχετίζεται ε τους νεφρούς ή το ήπαρ
, . είστε αλκοολικός είστε λιποβαρής ή υποσιτίζεστε Μπορεί να χρειαστεί να
αποφύγετε εντελώς τη χρήση αυτού του προϊόντος ή να περιορίσετε την
μ μ .ποσότητα της παρακετα όλης που λα βάνετε
μ Σε περίπτωση ε φάνισης αντιδράσεων ευαισθησίας η χορήγηση του προϊόντος
θα πρέπει να διακοπεί
μ , μ Εάν έχετε σοβαρή λοί ωξη καθώς πορεί να προκαλέσει αύξηση του κινδύνου
μ εταβολικής οξέωσης
μ μ μ μ :Στα συ πτώ ατα της εταβολικής οξέωσης περιλα βάνονται
, , βαθιά ταχεία δύσκολη αναπνοή
( ), ( μ )αισθάνεστε άρρωστοι ναυτία είστε άρρωστοι έ ετος
απώλεια όρεξης
μ μ μ Μιλήστε ε τον γιατρό σας ά εσα εάν παρουσιάσετε συνδυασ ό αυτών των
μ μ .συ πτω άτων
μ Εφιστάται η προσοχή των αθλητών στο γεγονός ότι το ιδιοσκεύασ α αυτό
, μ περιέχει καφεΐνη η οποία πορεί να δώσει θετική αντίδραση στον έλεγχο του
μ .αντιντοπαρίσ ατος
μ μ μ μ .Εάν τα συ πτώ ατα επι ένουν θα πρέπει να ζητείται η γνώ η του γιατρού
Παιδιά
Δ μ μ 12 .εν πρέπει να χρησι οποιείται το φάρ ακο από παιδιά κάτω των ετών
μ Άλλα φάρ ακα και το Panadol Extra
μ μ , Ενη ερώστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε έχετε πρόσφατα
μ μ .πάρει ή πορεί να πάρετε άλλα φάρ ακα
μ μ μ Η χολεστυρα ίνη ειώνει την απορρόφηση της παρακετα όλης που είναι το κύριο
Panadol Extra, μ μ μδραστικό συστατικό του ενώ η ετοκλοπρα ίδη και η ντο περιδόνη
. την αυξάνουν
μ μ ( . .Με ταυτόχρονη λήψη φαρ άκων που είναι επαγωγείς των ηπατικών ενζύ ων π χ
) .φαινοβαρβιτάλη αυξάνεται ο κίνδυνος ηπατικής βλάβης
μ μ μ μΣυ βουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησι οποιήσετε το φάρ ακο εάν λα βάνετε
2
.βαρφαρίνη ή άλλα αντιπηκτικά
Το Panadol Extra μ ε τροφή και ποτό
μ . Panadol ExtraΑυτό το φάρ ακο περιέχει καφεΐνη Κατά τη διάρκεια της λήψης του
θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση ποτών που περιέχουν
καφεΐνη όπως καφές μ . μ τσάι ή ερικά αναψυκτικά Η πρόσληψη εγάλης ποσότητας
μ , μ μκαφεΐνης πορεί να προκαλέσει δυσκολία στον ύπνο τρέ ουλο και αίσθη α
μ .παλ ών
μΚύηση και θηλασ ός
Δεν συνιστάται για χρήση κατά την εγκυμοσύνη λόγω του πιθανώς αυξημένου
κινδύνου αυτόματης αποβολής που συνδέεται με την κατανάλωση της καφεΐνης.
Η καφεΐνη στο μητρικό γάλα μπορεί πιθανώς να προκαλέσει διέγερση στο
βρέφος που θηλάζει. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική
τοξικότητα.
Να αποφεύγεται η χρήση κατά την περίοδο της γαλουχίας.
μ μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανη άτων
Panadol Extra μ μΤο δεν έχει κα ία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισ ού
μ .ηχανών
Panadol Extra (E219, E215 217).Το περιέχει παραϋδροξυβενζοϊκά και Ε
μ -, - -Τα έκδοχα νατριούχα εθυλ νατριούχα αιθυλ και νατριούχα προπυλ
(E219, E215, E217) μ παραϋδροξυβενζοϊκά πορεί να προκαλέσουν αλλεργικές
( μ ).αντιδράσεις πιθανώς καθυστερη ένες
3. Panadol ExtraΠώς να πάρετε το
μ Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο
μ μ παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύ φωνα ε τις οδηγίες του γιατρού ή του
μ . μ , μ .φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό
μ .Παίρνετε τα δισκία ε ένα ποτήρι νερό
μ :Η συνιστώ ενη δόση είναι
μ μ μ μ 12 :Ενήλικες συ περιλα βανο ένων των ηλικιω ένων και παιδιά άνω των ετών 1
2 , 3 4 μ , μ .ή δισκία έως φορές την η έρα να καταπίνονται ε νερό
Δ 8 μ : 4.000 mgεν πρέπει η δόση να ξεπερνά τα δισκία την η έρα
μ 520 mg .παρακετα όλης και καφεΐνης
Πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη δόση που απαιτείται για την ανακούφιση
των συμπτωμάτων.
μ μ 4 .Μεταξύ των λήψεων να εσολαβεί ένα χρονικό διάστη α ωρών τουλάχιστον
Χρήση σε παιδιά
Δ μ μ 12 .εν πρέπει να χρησι οποιείται το φάρ ακο από παιδιά κάτω των ετών
μ Εάν πάρετε εγαλύτερη δόση Panadol Extra από την κανονική
Δ μ μ . εν πρέπει να υπερβαίνεται το συνιστώ ενο δοσολογικό σχή α Σε περιπτώσεις
υπερδοσολογίας ακόμη και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα θα πρέπει να ζητείται
.επειγόντως ιατρική βοήθεια
μ . Όταν ληφθεί υπερβολική δόση πορεί να προκληθεί ηπατική βλάβη
μ μ μ , μ , , , ,Τα συ πτώ ατα περιλα βάνουν ναυτία έ ετο ζάλη σύγχυση πτώση της πιέσεως
μ . ' μ αρρυθ ίες και ίκτερο Παρ ότι ή ηπατική βλάβη αναπτύσσεται έσα στις πρώτες
12 , μ μ μ μ μ 24-48 .ώρες από την λήψη τα συ πτώ ατα πορεί να ε φανισθούν ετά από ώρες
3
μ μ , μ Παρά την έλλειψη συ πτω άτων οι ασθενείς πρέπει να απευθύνονται α έσως στο
μ μ .νοσοκο είο για ά εση ιατρική περίθαλψη
μ μ μ Για την απο άκρυνση του φαρ άκου πρέπει να προκληθεί έ ετος και να
μ μ . - εταφερθεί ο ασθενής σε νοσοκο είο Ειδικό αντίδοτο είναι η Ν ακετυλκυστεΐνη ή
μ , μ 10-12 εθειονίνη η οποία πρέπει να δοθεί έσα σε ώρες από τη λήψη της
μ .υπερβολικής δόσης του φαρ άκου
μ μ ,Η υπερδοσολογία της καφεΐνης πορεί να έχει ως αποτέλεσ α επιγαστραλγία
μ , , μ , ( ,έ ετο διούρηση ταχυκαρδία ή καρδιακή αρρυθ ία διέγερση του ΚΝΣ αϋπνία
, , , , μ ).ανησυχία έξαψη ταραχή νευρικότητα ρίγη και σπασ ούς
μ μ μ μ μΘα πρέπει να ση ειωθεί ότι για να ε φανισθούν κλινικά ση αντικά συ πτώ ατα
μ , υπερδοσολογίας της καφεΐνης ε το προϊόν αυτό θα πρέπει να έχει ληφθεί
μ μ μ .ποσότητα συνδεό ενη ε σοβαρή ηπατοτοξικότητα από την παρακετα όλη
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και το Panadol Extra μ πορεί να προκαλέσει
μ .ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
μ Όταν ακολουθείται η συνιστώ ενη δοσολογία συνήθως απουσιάζουν οι
μ .ανεπιθύ ητες ενέργειες
, μ μ Σπανίως ή ετά από λήψη εγάλων δόσεων έχουν αναφερθεί ελαφρά γαστρικά
μ , μ μ , μ , μ ,ενοχλή ατα αι ολυτική αναι ία ακοκκιοκυτταραι ία θρο βοκυττοπενία
μ μ μ , , , μ , ,εθαι οσφαιριναι ία ηπατική δυσλειτουργία πυρετός υπογλυκαι ία ζάλη
.διέγερση ή καταστολή του ΚΝΣ
μ μ μΣτα ατήστε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο και αναζητήστε ά εση
μ :ιατρική φροντίδα εάν ε φανίσετε
μ μ μ ,αντιδράσεις υπερευαισθησίας που εκδηλώνονται ε δερ ατικό εξάνθη α
μ μ μ μ μ μ κνησ ό ή ερύθη α ερικές φορές ε αναπνευστικά προβλή ατα ή οίδη α στα
, , μ ,χείλη τη γλώσσα το λαι ό ή το πρόσωπο
μ ,απολέπιση ή έλκη στο στό α
μ , μ μ μαναπνευστικά προβλή ατα ειδικότερα εάν έχετε ε φανίσει ε παρό οια
μ μ μ μ ,αντίδραση ε την ασπιρίνη ή άλλα η στεροειδή αντιφλεγ ονώδη φάρ ακα
μ μανεξήγητους ώλωπες ή αι ορραγία.
μ Αυτές οι ανεπιθύ ητες ενέργειες είναι σπάνιες
Πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές αντιδράσεις.
μ μ Panadol Extra μΌταν το συνιστώ ενο δοσολογικό σχή α του συνδυάζεται ε
διατροφική πρόσληψη καφεΐνης η επακόλουθη αύξηση της δόσης της καφεΐνης
μ μ μ πορεί να αυξήσει την πιθανότητα ε φάνισης ανεπιθύ ητων ενεργειών της
, , , , ,καφεΐνης όπως αϋπνία ανησυχία ταραχή ευερεθιστότητα κεφαλαλγίες
μ .γαστρεντερικές διαταραχές και ταχυπαλ ία
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον γιατρό ή τον
μ . μ φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν
. αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
μ μ μανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισ ό Φαρ άκων
( 284, 15562, , , : +30 213 2040380/337, : +30 210Μεσογείων Χολαργός Αθήνα Τηλ Φαξ
6549585, : Ιστότοπος www.eof.gr). μ Μέσω της αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ μ πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την
μ .ασφάλεια του παρόντος φαρ άκου
5. Panadol ExtraΠώς να φυλάσσετε το
4
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
.φθάνουν τα παιδιά
μ μ Να η χρησι οποιείτε το μ φάρ ακο αυτό μ μ μ ετά την η ερο ηνία λήξης που
αναφέρεται στο blister ( . :). μ μκαι την εξωτερική συσκευασία ΗΜ ΛΗΞΗΣ Η η ερο ηνία
μ μ .λήξης είναι η τελευταία η έρα του ήνα που αναφέρεται εκεί
μ μ Μη χρησι οποιείτε το φάρ ακο αυτό αν παρατηρήσετε ότι τα δισκία
μμ .θρυ ατίζονται εύκολα
μ μ 25 Μη φυλάσσεται σε θερ οκρασία εγαλύτερη των
ο
C.
μ μμ .Μην πετάτε φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρί ατα
μ μ Ρωτήστε το φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν
μ . μ χρησι οποιείτε πια Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
.περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Panadol Τι περιέχει το Extra
μ 500mg 65Οι δραστικές ουσίες είναι Παρακετα όλη και Καφεΐνη mg.
: μ μ , , Τα άλλα συστατικά είναι προζελατινοποιη ένο ά υλο ποβιδόνη ανθρακικό
, , μ , ασβέστιο κροσποβιδόνη νατριούχα εθυλπαραϋδροξυβενζοϊκά νατριούχα
, , αιθυλπαραϋδροξυβενζοϊκά νατριούχα προπυλπαραϋδροξυβενζοϊκά αλγινικό
, μ , οξύ στεατικό αγνήσιο Opadry λευκό YS-1-7003, μ , ενέσι ο ύδωρ κερί καρναούβης
μ Ε φάνιση του Panadol Extra μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
μ μ “xPx”, μ Τα δισκία είναι λευκά και έχουν χαραγ ένα στη ία πλευρά ε το Ρ στο
.εσωτερικό ενός κύκλου
16 .Τα κουτιά περιέχουν δισκία
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας είναι GLAXOSMITHKLINE , .ΑΕΒΕ Λ Κηφισίας 266, 152
32 , .: 210 6882100 μ .Χαλάνδρι τηλ και όλα τα ερωτή ατα πρέπει να απευθύνονται εκεί
GLAXOSMITHKLINE (DUNGARVAN) LTD., IRELAND.Παραγωγός είναι
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις
Το Panadol Extra είναι σήμα του ομίλου εταιρειών της GlaxoSmithKline.
5