NAVELBINE
®
VINORELBINE
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Navelbine 20 mg μαλακό καψάκιο
Navelbine 30 mg μαλακό καψάκιο
Vinorelbine (ως tartrate)
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε μαυτό το φάρ ακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το
.διαβάσετε ξανά
- , μΕάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό
.σας
- μ Η συνταγή για αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά . Δγια σας εν
μ πρέπει να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους. ,Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη
μ ακό α και όταν τα σημεία της ασθένειάς μ .τους είναι ίδια ε τα δικά σας
- μ , μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον
, μ γιατρό τον φαρ ακοποιό ή τον νοσοκόμο .σας Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. 4Βλέπε παράγραφο .
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1 Τι είναι το Νavelbine μαλακό καψάκιο και ποια είναι η
χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Νavelbine μαλακό
καψάκιο
3 Πώς να πάρετε το Νavelbine μαλακό καψάκιο
4 μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσεται το Νavelbine μαλακό καψάκιο
6 Περιεχόμενο της συσκευασίας και λ οιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Navelbine μαλακό καψάκιο και ποια είναι η χρήση του
Το NAVELBINE περιέχει τη δραστική ουσία Vinorelbine (ως tartrate) και ανήκει σε
μια οικογένεια φαρμάκων τα οποία ονομάζοναι αλκαλοειδή της vinca,
οικογένεια που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου.
Το NAVELBINE χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων τύπων καρκίνου του
πνεύμονα και ορισμένων τύπων καρκίνου του μαστού, σε ασθενείς ηλικίας άνω
των 18 ετών.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Navelbine μαλακό
καψάκιο
Μη πάρετε το Navelbine μαλακό καψάκιο
- Σε περίπτωση αλλεργίας στη vinorelbine ή σε οποιαδήποτε ουσία της
μ σχετικής οικογένειας φαρ άκων για τον καρκίνο που ονομάζονται
αλκαλοειδή της vinca ή σε οποιοδήποτε άλλο συσ τατικό του Navelbine
1
(αναφέρονται 6)στην παράγραφο
- Σε περίπτωση που θηλάζετε
- μ Σε περίπτωση που είχατε υποβληθεί σε χειρουργική επέ βαση στο
μ στο άχι σας ή στο λεπτό έντερο ή έχετε εντερικές διαταραχές
- μ μ μ /Σε περίπτωση που έχετε χα ηλό αριθ ό λευκών κυττάρων αί ατος και ή
μ μ μ (μ 2αριθ ό αι οπεταλίων ή σοβαρή λοί ωξη ταυτόχρονα ή πρόσφατα έσα σε
μ )εβδο άδες
- μ Σε περίπτωση που προτίθεστε να κάνετε ε βόλιο κίτρινου πυρετού ή
μ έχετε όλις κάνει
- μ μ Σε περίπτωση που χρειάζεστε ακροχρόνια θεραπεία ε οξυγόνο
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Navelbine
μαλακό καψάκιο :εάν
- Έχετε ιστορικό καρδιακής προσβολής ή σοβαρό πόνο στο στήθος
- μ μΗ ικανότητά σας να κάνετε καθη ερινές δραστηριότητες έχει ειωθεί
κατά πολύ
- , μ Έχετε κάνει ακτινοθεραπεία όπου το πεδίο θεραπείας περιλά βανε το
ήπαρ
- μ μ μ ( , , )Έχετε συ πτώ ατα λοί ωξης όπως πυρετό ρίγη βήχα
- μ . μ Προτίθεστε να κάνετε ε βόλιο Ε βόλια που περιέχουν ζώντες
μ ( . . μ , μ , μεξασθενη ένους ιούς π χ ε βόλιο ιλαράς ε βόλιο παρωτίτιδας ε βόλιο
...) μ ερυθράς δε συνιστώνται ε το Navelbine, καθώς μπορεί να αυξήσουν τον
κίνδυνο εμφάνισης νόσου μετά τον εμβολιασμό που είναι απειλητική για τη
ζωή.
- μ .Έχετε σοβαρή ηπατική νόσο που δε σχετίζετε ε τον καρκίνο σας
μ Πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας ε Navelbine, γίνονται εξετάσεις μαί ατος
. ώστε να ελεγχθεί ότι είναι ασφαλές για εσάς να λάβετε θεραπεία Εάν τα
μ , αποτελέσ ατα αυτής της ανάλυσης δεν είναι ικανοποιητικά ίσως να
μ μκαθυστερήσει η θεραπεία σας και να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι έχρι οι τι ές
.αυτές να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα
- .Είστε έγκυος
Παιδιά και έφηβοι
Δε συνιστάται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.
μ Άλλα φάρ ακα και Navelbine μαλακό καψάκιο
μ μ , , Ενη ερώστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε έχετε πρόσφατα
πάρει ή μπορεί να πάρετε μ .άλλα φάρ ακα
, Ο γιατρός σας πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα εάν παίρνετε τα παρακάτω
μ :φάρ ακα
- μ μ μ φάρ ακα που χρησι οποιούνται για να αραιώσουν το αί α σας
( )αντιπηκτικά
- μ ( . . )αντιεπιληπτικά φάρ ακα π χ φαινυτοΐνη
- μ μ ( . . )αντι υκητιασικά φάρ ακα π χ ιτρακοναζόλη
- μ αντικαρκινικά φάρ ακα όπως mitomycin C ή lapatinib
- μ μ , φάρ ακα που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σας σύστη α όπως
κυκλοσπορίνη και tacrolimus
Ο συνδυασμός του Navelbine με άλλα φάρμακα με γνωστή μυελοτοξικότητα (που
επηρεάζουν τα λευκοκύτταρα, τα ερυθροκύτταρα και τα αιμοπετάλιά σας) θα
μπορούσε επίσης να επιδεινώσει ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Εάν είστε έγκυος, εάν νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να
2
αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε αυτό το
μ , . Δ φάρ ακο καθώς υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι για το βρέφος εν πρέπει να
θηλάζετε εάν παίρνετε Navelbine.
Γυναίκες σε ηλικία αναπαραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική
αντισύλληψη (έλεγχος γεννήσεων) κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έως 3
μήνες μετά τη θεραπεία.
Άνδρες υπό θεραπεία με Navelbine συνιστάται να μην τεκνοποιούν κατά τη
διάρκεια της θεραπείας και έως 3 μήνες μετά τη λήψη της τελευταίας
κάψουλας και να ζητούν συμβουλευτική σχετικά με τη διατήρηση σπέρματος,
πριν τη θεραπεία, καθώς το Navelbine μπορεί να μεταβάλλει την ανδρική
γονιμότητα.
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
Δ μ μ εν έχουν πραγ ατοποιηθεί ελέτες για τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης
μ μ .και χειρισ ού ηχανών
, , , Ωστόσο όπως σε όλες τις περιπτώσεις δεν πρέπει να οδηγείτε εάν δεν
μ μ .αισθάνεστε καλά ή εάν ο γιατρός σας σας συ βούλευσε να ην οδηγείτε
Το Navelbine μαλακό καψάκιο περιέχει σορβιτόλη, αιθανόλη
μ . Το φάρ ακο αυτό περιέχει σορβιτόλη Εάν ο γιατρός σας σας έχει πει ότι έχετε
μ , μ δυσανεξία σε ορισ ένα σάκχαρα επικοινωνήστε ε τον γιατρό σας πριν πάρετε
μ .το φάρ ακο αυτό
μ μ ( μ ),Το φαρ ακευτικό αυτό προϊόν περιέχει ικρά ποσά αιθανόλης οινόπνευ α
100 λιγότερο από mg , μ .ανά δόση δεν θα επηρεαστείτε από αυτή τη ικρή ποσότητα
3. Navelbine μ Πώς να πάρετε το αλακό καψάκιο
Πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Navelbine, ο γιατρός σας θα ελέγξει
τον αριθμό των κυττάρων του αίματός σας. Ο γιατρός σας θα σας πει τον
αριθμό και την περιεκτικότητα των καψουλών που πρέπει να παίρνετε, πόσο
συχνά πρέπει να παίρνετε τις κάψουλες και για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει
να λαμβάνετε θεραπεία, ανάλογα με την επιφάνεια του σώματός σας, τα
αποτελέσματα των εξετάσεων αίματός σας και τη γενική σας κατάσταση.
160 mg μ .Η συνολική δόση δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνά τα ανά εβδο άδα
Δ εν πρέπει ποτέ να παίρνετε Navelb ine περισσότερες από μία φορές
την εβδομάδα.
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας.
Πριν ανοίξετε τα blister που περιέχουν Navelbine, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
κατεστραμμένες κάψουλες, καθώς το υγρό μέσα σ’ αυτές είναι ερεθιστικό και
μπορεί να είναι βλαβερό εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τους
βλεννογόνους σας. Εάν αυτό συμβεί, πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή
αμέσως και πολύ καλά.
μμ , Μην καταπίνετε κατεστρα ένες κάψουλες επιστρέψτε τις στον γιατρό ή
μ .τον φαρ ακοποιό σας
Άνοιγμα των «peel-push» blister:
3
1. Κόψτε το blister κατά μήκος της μαύρης διακεκομμένης γραμμής με ένα
ψαλίδι.
2. Αφαιρέστε το μαλακό πλαστικό περίβλημα.
3. Πιέστε να βγει το καψάκιο μέσα από το αλουμινένιο περίβλημα.
Λήψη του Navelbine μαλακό καψάκιο:
Καταπίνετε το Navelbine ολόκληρο με νερό, κατά προτίμηση με ένα ελαφρύ
γεύμα. Δεν πρέπει να λαμβάνεται μαζί με ζεστό ποτό καθώς αυτό θα
διαλύσει την κάψουλα πολύ γρήγορα.
Μη μασάτε ή πιπιλίζετε τις κάψουλες.
Εάν μασήσετε ή πιπιλίσετε μια κάψουλα κατά λάθος, ξεπλύνετε το στόμα
σας πολύ καλά και ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας.
Εάν κάνετε εμετό μέσα σε λίγες ώρες μετά τη λήψη του Navelbine σας,
επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας. Μην επαναλάβετε τη δόση.
Εάν παίρνετε αντιεμετικό φάρμακο
Με το Navelbine μπορεί να συμβεί εμετός ( «4.αναφερθείτε στην παράγραφο
μ »). Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες Εάν ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει ένα
μ μ , αντιε ετικό φάρ ακο να το παίρνετε πάντοτε αυστηρά μ μ σύ φωνα ε τις οδηγίες
.του γιατρού
Να παίρνετε το Navelbine κατά τη διάρκεια ενός ελαφριού γεύματος. Αυτό μπορεί
να βοηθήσει στη μείωση της τάσης για έμετο.
Εάν πάρετε μ εγαλύτερη δόση Navelbine μαλακό καψάκιο από την
κανονική
Εάν έχετε πάρει περισσότερο Navelbine από τη συνταγογραφημένη δόση,
επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό.
Μπορεί να εμφανιστούν σοβαρά συμπτώματα που σχετίζονται με τα συστατικά
του αίματός σας και μπορεί να αναπτύξετε σημεία λοίμωξης (όπως πυρετό,
ρίγη, βήχα). Επίσης, θα μπορούσατε να γίνετε πολύ δυσκοίλιος.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Navelbine μαλακό καψάκιο
Μην πάρετε διπλή δόση .για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε
μ , Επικοινωνήστε ε τον γιατρό σας ο οποίος θα αποφασίσει για τον
μμ μ .επαναπρογρα ατισ ό της δόσης σας
μ Εάν στα ατήσετε να παίρνετε το Navelbine μαλακό καψάκιο
μ .Ο γιατρός σας θα αποφασίσει πότε πρέπει να στα ατήσετε τη θεραπεία σας
, μ , Ωστόσο αν θέλετε να στα ατήσετε τη θεραπεία σας νωρίτερα πρέπει να
μ .συζητήσετε άλλες επιλογές ε τον γιατρό σας
μ μ ,Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του φαρ άκου
μ .ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
μ , Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και αυτό το φάρμακο μ πορεί να προκαλέσει
μ .ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
Επικοινωνήσετε αμέσως με τον γιατρό σας εάν, ενώ παίρνετε το
Navelbine, αναπτύξετε κάποια από τα ακόλουθα συμπτώματα:
- μ μ μ , , Ση εία είζονος λοί ωξης όπως βήχας πυρετός και
,ρίγη
- μ , Σοβαρή δυσκοιλιότητα ε πόνο στην κοιλιά όταν δεν
μ ,έχετε ενεργηθεί για αρκετές η έρες
4
- , , μΣοβαρή ζάλη ελαφρύ κεφάλι όταν σηκώνεστε ση εία
μ ,σοβαρής είωσης της αρτηριακής πίεσης
- Σοβαρός πόνος στο στήθος που δεν είναι φυσιολογικός
, μ μ μ για εσάς τα συ πτώ ατα πορεί να οφείλονται σε διαταραχή της καρδιακής
, μ μ , μ μλειτουργίας ετά από ανεπαρκή ροή του αί ατος που ονο άζεται ισχαι ική
μ ,νόσος του υοκαρδίου
- Δ , , μ μ υσκολία στην αναπνοή ζάλη ειω ένη αρτηριακή
, μ μ μ , πίεση εξάνθη α σε όλο σας το σώ α ή πρήξι ο στα βλέφαρα τα χείλη του
μ μ .προσώπου ή τον λαι ό που πορεί να είναι αλλεργική αντίδραση
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν
περισσότερους από 1 στους 10 ανθρώπους):
Στομαχικές διαταραχές. Διάρροια. Δυσκοιλιότητα, πόνος στην κοιλιά. Ναυτία,
έμετος.
Φλεγμονή στο στόμα.
Πτώση των ερυθροκυττάρων (αναιμία) που μπορεί να κάνει το δέρμα ωχρό και
να προκαλέσει αδυναμία ή άπνοια.
Πτώση των αιμοπεταλίων που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας ή
δημιουργίας μώλωπα.
Απώλεια ορισμένων αντανακλαστικών αντιδράσεων, ενίοτε διαφορά στην
αίσθηση της αφής. Απώλεια μαλλιών συνήθως ήπιας μορφής.
Κούραση. Αίσθημα κακουχίας.
Απώλεια βάρους, απώλεια όρεξης.
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10
ανθρώπους):
Δυσκολία να συγχρονίσετε μυϊκές κινήσεις.
Διαφορές στην όρασή σας.
Κομμένη αναπνοή.
Δυσκολίες διούρησης.
Δυσκολία στον ύπνο.
Πονοκέφαλος. Ζάλη.
Διαφορά στη γεύση σας, φλεγμονή του οισοφάγου, δυσκολία όταν καταπίνετε
τροφή ή υγρά.
Δερματικές αντιδράσεις.
Αύξηση βάρους.
Πόνος στις αρθρώσεις (αρθραλγία), πόνος στη γνάθο, μυϊκός πόνος (μυαλγία),
πόνος σε διαφορετικά σημεία του σώματός σας και πόνος στο σημείο που
βρίσκεται ο όγκος σας.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους
100 ανθρώπους):
Καρδιακή ανεπάρκεια που μπορεί να προκαλέσει κομμένη αναπνοή και πρήξιμο
αστραγάλων. Ανώμαλοι καρδιακοί παλμοί.
Μ η γνωστές: η συχνότητα δεν μπορεί μνα εκτι ηθεί μ με βάση τα διαθέσι α
μδεδο ένα
Χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα σας (που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα
κούρασης, σύγχυση, μυϊκές δεσμιδώσεις και απώλεια αισθήσεων).
Γαστρεντερική αιμορραγία.
Καρδιακή προσβολή (έμφραγμα του μυοκαρδίου).
Το Navelbine κυκλοφορεί επίσης ως συμπύκνωμα για διάλυμα προς έγχυση,
το οποίο δίνεται ενδοφλέβια μέσω μιας φλέβας. Στην παρακάτω λίστα
αναφέρονται ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες αναφέρθηκαν μόνο με το
Navelbine συμπύκνωμα για διάλυμα προς έγχυση, αλλά η εμφάνισή τους δεν
μπορεί να αποκλειστεί στη θεραπεία με κάψουλες:
5
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους
100 ανθρώπους):
Δυσκολίες στην αναπνοή (βρογχόσπασμος). Αίσθηση κρύου στα χέρια και τα
πόδια. Ξαφνική αίσθηση θερμού και κοκκίνισμα του δέρματος του προσώπου
και του λαιμού (έξαψη).
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ανθρώπους):
Πνευμονοπάθεια (διάμεση πνευμονοπάθεια, μερικές φορές θανατηφόρα).
Σοβαρός κοιλιακός πόνος και πόνος στην πλάτη (φλεγμονή στο πάγκρεας).
μ :Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
μ , μ μαναφέρετε ανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας έσω του εθνικού συστή ατος
:αναφοράς
μ μΕθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων
284Μεσογείων
15562 , Χολαργός Αθήνα
: 213 2040380/337Τηλ
: 210 6549585 Φαξ
: http://www.eof.grΙστότοπος
μ μ Μέσω της αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη
μ συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του παρόντος
μ .φαρ άκου
5. Πώς να φυλάσσεται το NAVELBINE μαλακό καψάκιο
Το φάρμακο αυτό πρέπει ν μ α φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
. μ φθάνουν τα παιδιά Να η μχρησι οποιείτε το φάρμακο αυτό μ μ μετά την η ερο ηνία
λήξης που αναφέρεται στο blister μ . μ μ και το κουτί ετά τη ΛΗΞΗ Η η ερο ηνία λήξης
μ μ .είναι η τελευταία η έρα του ήνα που αναγράφεται
Φυλάσσετε σε ψυγείο (+2°C +8°C). έως Φυλάσσετε στην αρχική .συσκευασία
Μην πετάτε φάρμακα . στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια Για λόγους
, μ ασφάλειας τυχόν αχρησι οποίητες κάψουλες πρέπει να επιστρέφονται στον
μ . μ γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας για καταστροφή Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν
.στην προστασία του περιβάλλοντος
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Navelb ine μαλακό καψάκιο
Η δραστική ουσία είναι: Vinorelbine (ως tartrate) 20 ή 30 mg.
Το άλλα συστατικά είναι:
Το διάλυμα περιέχει: άνυδρη αιθανόλη, κεκαθαρμένο ύδωρ, γλυκερόλη,
macrogol 400.
Το κενό καψάκιο περιέχει: ζελατίνη, γλυκερόλη 85%, σορβιτόλη/σορβιτάνη
(anidrisorb 85/70), τριγλυκερίδια μέσης αλύσου και PHOSAL 53 MCT
(φωσφατιδυλοχολίνη, γλυκερίδια, άνυδρη αιθανόλη) και χρωστικές ουσίες
(E171-διοξείδιο τιτανίου και E172 κόκκινο και/ή κίτρινο οξείδιο σιδήρου
ανάλογα με την περιεκτικότητα).
Το εδώδιμο μελάνι εκτύπωσης περιέχει: ερυθρό (E120), υπρομελλόζη,
προπυλενογλυκόλη.
μ Ε φάνιση του Navelbine μαλακό καψάκιο μ και περιεχό ενο της
6
συσκευασίας
Τα NAVELBINE 20 mg μαλακά καψάκια είναι χρώματος ανοικτού καφέ, με
τυπωμένα στοιχεία «Ν20».
Τα NAVELBINE 30 mg μαλακά καψάκια είναι χρώματος ροζ, με τυπωμένα
στοιχεία «Ν30».
Τα μαλακά καψάκια 20 και 30 mg 1 διατίθεται ως συσκευασίες του blister 1του
μ .αλακού καψακίου
/ :Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Παραγωγός
:Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
PIERRE FABRE FARMAKA A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 350,
153 41 Αγ. Παρασκευή – Αττική
Τηλ.: 210 7234582
Fax: 210 7234589
Παραγωγός
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
Aquitaine Pharm International
Avenue du Béarn
64320 Idron, Γαλλία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά τον
{MM/ }.ΕΕΕΕ
7