ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Ethyol 50 mg/ml κόνις για διάλυμα προς έγχυση
Amifostine
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον
νοσοκόμο σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο
4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Ethyol και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να σας χορηγηθεί το Ethyol
3. Πώς χορηγείται το Ethyol
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Ethyol
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Ethyol και ποια είναι η χρήση του
Το Ethyol μ :χρησι οποιείται
- Σε ορισμένους προχωρημέουςα καρκίνους των ωοθηκών, με σκοπό την ελάττωση
της ουδετεροπενίας (χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων) που σχετίζεται με
κίνδυνο λοίμωξης (π.χ. ουδετεροπενικός πυρετός) που συσχετίζεται με την
κυκλοφωσφαμίδη ή/και τη σισπλατίνη.
- Σε ορισμένα είδη καρκίνων (μη συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου των ωοθηκών ή
των όρχεων), με σκοπό την ελάττωση του κινδύνου βλάβης του ήπατος, την οποία
μπορεί να προκαλέσει η σισπλατίνη.
- Στον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου, με σκοπό την ελάττωση της οξείας και
της όψιμης ξηροστομίας (απώλεια σιέλου που συσχετίζεται με μια εντύπωση ξηρού
στόματος), μιας ανεπιθύμητης ενέργειας που προκαλείται από τη συνήθη
κλασματική ακτινοθεραπεία.
Ο γιατρός σας θα καθορίσει εάν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Ethyol και τη δόση
που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να σας χορηγηθεί το Ethyol
Δεν θα σας χορηγηθεί το Ethyol:
- Σε περίπτωση αλλεργίας στην amifostine ή σε ενώσεις της αμινοθειόλης,
- Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε,
- Εάν έχετε χαμηλή αρτηριακή πίεση,
- Εάν με φανίζετε .αφυδάτωση
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν να σας
χορηγηθεί το Ethyol σας εάν οποιεσδήποτε από τις παρακάτω προφυλάξεις σας αφορούν
τώρα ή στο παρελθόν:
- Αμέσως, εάν αισθάνεστε αδιαθεσία ή ζάλη κατά τη διάρκεια της έγχυσης Ethyol
- Εάν παίρνετε αντιυπερτασική φαρμακευτική αγωγή (αγωγή σχεδιασμένη να
μειώσει την αρτηριακή σας πίεση). Σε περίπτωση χημειοθεραπείας, ρωτήστε τον
γιατρό σας εάν θα πρέπει να διακόψετε την υπερτασική φαρμακευτική αγωγή
24 ώρες πριν από τη λήψη του Ethyol. Ο γιατρός σας θα παρακολουθεί την
αρτηριακή σας πίεση κατά τη διάρκεια της αγωγής με το Ethyol.
- Εάν έχετε παρουσιάσει στο παρελθόν οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες αντιδράσεις
μετά από χορήγηση ουσιών που περιέχουν θειόλες, καθώς μπορεί να υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών με το Ethyol
συμπεριλαμβανομένων σοβαρών δερματικών αντιδράσεων.
Πριν από τη θεραπεία σας με Ethyol θα πρέπει να είστε ενήμερος για τα
παρακάτω:
- Η αγωγή με Ethyol πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη του
γιατρού σας, ο οποίος θα έχει πλήρη γνώση του ιατρικού ιστορικού σας.
- Ο γιατρός σας θα βεβαιωθεί ότι είστε καλά ενυδατωμένος/η.
- Δερματικές αντιδράσεις μπορούν να εμφανιστούν με τη χρήση του Ethyol και
ενδέχεται να γίνουν σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή. Το δέρμα σας πρέπει να
ελέγχεται πριν από κάθε χορήγηση Ethyol και, εάν είναι απαραίτητο, να γίνεται
βιοψία (έλεγχος στον οποίο ένα μικρό τμήμα του δέρματος αφαιρείται για
ανάλυση).
- Τα επίπεδα ασβεστίου σας πρέπει να παρακολουθούνται, γιατί σε σπάνιες
περιπτώσεις (εάν λάβετε πολλαπλές δόσεις Ethyol) τα επίπεδα ασβεστίου ενδέχεται
να μειωθούν.
- Εάν λαμβάνετε αγωγή με Ethyol σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, συνιστάται να
λαμβάνετε αντιεμετική αγωγή (αγωγή σχεδιασμένη για την πρόληψη ή τη διακοπή
της ναυτίας και του εμέτου).
- Εάν παίρνετε οποιαδήποτε άλλα φάρμακα, παρακαλείσθε να διαβάσετε
προσεκτικά την παράγραφο «Άλλα φάρμακα και Ethyol».
- Λόγω έλλειψης εμπειρίας, το Ethyol δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά και
εφήβους κάτω των 18 ετών, σε ασθενείς άνω των 70 ετών και σε περιπτώσεις
νεφρικής ή ηπατικής ανεπάρκειας
Άλλα φάρμακα και Ethyol
Ενημερώστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα πάρει ή
μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Πριν πάρετε την πρώτη δόση Ethyol, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό, τον
νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
- Φάρμακα για την πίεση
- Φάρμακα για τα επίπεδα ασβεστίου
- Οποιοδήποτε άλλο φάρμακο το οποίο είναι πιθανό προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις
Κύηση και θηλασμός
Κύηση
Δεν πρέπει να σας χορηγηθεί το Ethyol εάν είστε έγκυος, νομίζετε ότι μπορεί να είστε
έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού, του νοσοκόμου ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Θηλασμός
Πρέπει να διακόψετε τον θηλασμό πριν από οποιαδήποτε αγωγή με Ethyol.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού, του νοσοκόμου ή του φαρμακοποιού σας πριν
πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μ μηχανη άτων
Μην οδηγείτε και μη χειρίζεστε εργαλεία ή μηχανήματα, διότι το συνολικό
θεραπευτικό σχήμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να
χειρίζεστε μηχανήματα.
3. Πώς χορηγείται το Ethyol
Το Ethyol θα σας χορηγηθεί με ενδοφλέβια έγχυση. Πρέπει να χορηγηθεί από
επαγγελματικά ειδικευμένο άτομο. Ποτέ μην προσπαθήσετε να χορηγήσετε στον εαυτό
σας αυτό το προϊόν.
Μπορεί να σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη χρήση άλλων φαρμάκων
και την ενυδάτωση.
- Ο γιατρός σας θα υπολογίσει τη σωστή για σας δόση. Αυτή ποικίλλει ανάλογα με
την ασθένεια για την οποία ακολουθείτε τη θεραπευτική αγωγή και ανάλογα με το
ύψος και το βάρος σας.
- Ενημερώστε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας, εάν έχετε
οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 «Τι πρέπει
να γνωρίζετε προτού να σας χορηγηθεί το Ethyol».
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Οι περισσότερες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που συσχετίζονται με το Ethyol είναι
παροδικές και αναστρέψιμες. Κατά τη λήψη του Ethyol μπορεί να παρουσιάσετε πτώση
της αρτηριακής πίεσης του αίματος, η οποία όμως σε λίγα λεπτά θα πρέπει να
επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά η πτώση μπορεί να επιμείνει. Ωστόσο, η
έγχυση του Ethyol ενδέχεται να πρέπει να σταματήσει λόγω της χαμηλής αρτηριακής
πίεσης.
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η ναυτία και ο έμετος. Ο γιατρός σας
μπορεί να σας χορηγήσει κάποιο άλλο φάρμακο προκειμένου να αντιμετωπίσει τα
συμπτώματα αυτά.
Σοβαρά δερματικά εξανθήματα
Έχουν αναφερθεί σοβαρά δερματικά εξανθήματα που προκάλεσαν την εισαγωγή των
ασθενών στο νοσοκομείο και τη διακοπή της αγωγής με Ethyol. Αυτού του τύπου τα
δερματικά εξανθήματα μπορεί να συσχετισθούν με ερυθρότητα, οίδημα και φλύκταινες
στο δέρμα, το στόμα, το φάρυγγα, τα μάτια και άλλα σημεία μέσα στο σώμα τα οποία
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο. Ονομάζονται πολύμορφο
ερύθημα, σύνδρομο Stevens-Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, πομφολυγώδης
δερματίτιδα, τοξικόδερμα και φαρμακευτική αντίδραση με ηωσινοφιλία και
συστηματικά συμπτώματα (DRESS).
Συμβουλευθείτε αμέσως το γιατρό σας εάν εμφανίσετε οποιουδήποτε τύπου
εξάνθημα. Εάν εμφανιστεί κάποιο από τα προαναφερθέντα σοβαρά δερματικά
εξανθήματα, ο γιατρός σας θα διακόψει οριστικά τη χορήγηση του Ethyol και θα
αντιμετωπίσει θεραπευτικά τα εξανθήματα. Ο γιατρός σας μπορεί να συμβουλευτεί
έναν ειδικό γιατρό (δερματολόγο) για να τον βοηθήσει στη θεραπεία των εξανθημάτων.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που θεωρείται ότι τουλάχιστον ενδέχεται να σχετίζονται με
την αγωγή με Ethyol ταξινομούνται παρακάτω κατά σειρά συχνότητας:
Πολύ συχνές: ενδέχεται να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα:
Ναυτία, έμετος, χαμηλή αρτηριακή πίεση, ερύθημα, αίσθηση καύσου, πτάρνισμα.
Συχνές: ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στα 10 άτομα:
Ρίγη, πυρετός, αίσθηση ψύχους, ζάλη, υπνηλία, λόξυγγας, υψηλή αρτηριακή πίεση,
απώλεια συνείδησης, πτώση των επιπέδων ασβεστίου, ακανόνιστος καρδιακός
παλμός/αίσθημα παλμών, εξάνθημα, κακουχία/γενική αίσθηση δυσφορίας.
Όχι συχνές: ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στα 100 άτομα:
Πολύμορφο ερύθημα.
Σπάνιες: ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στα 1.000 άτομα:
Αύξηση της συχνότητας του καρδιακού παλμού, πόνος στο στήθος, δυσκολία στην
αναπνοή/δύσπνοια, αλλεργικές αντιδράσεις (που ενδέχεται να είναι σοβαρές),
σύνδρομο Stevens-Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, επιληπτικές κρίσεις, ηπατική
ανεπάρκεια, διάρροια, κνησμός, εξάνθημα.
Οι περισσότερες από τις αλλεργικές αντιδράσεις έχουν αναφερθεί να παρουσιάζονται
με συμπτώματα που συμπεριλάμβαναν αίσθηση ψύχους, ρίγη, πόνο στο στήθος και
σκασίματα του δέρματος. Έχουν υπάρξει σπάνιες αναφορές αναφυλακτοειδών
αντιδράσεων, τα συμπτώματα των οποίων ενδέχεται να περιλαμβάνουν λαχάνιασμα,
χαμηλή αρτηριακή πίεση, κνίδωση, καρδιακή ανακοπή και οίδημα στο λαιμό.
Πολύ σπάνιες: ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στα 10.000 άτομα:
Επιβράδυνση της καρδιάς, πνίξιμο, τοξικόδερμα, σοβαρό ξεφλούδισμα του δέρματος
(αποφολιδωτική δερματίτιδα), σοβαρό δερματικό εξάνθημα με φλύκταινες
(πομφολυγώδης δερματίτιδα), καρδιακή ανακοπή, σφίξιμο στο στήθος, αναπνευστική
ανακοπή, καρδιακή προσβολή.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με το Ethyol : (Μη γνωστές δεν
μ μπορούν να εκτι ηθούν συχνότητα που δε μπορεί να εκτιμηθεί μ με βάση τα διαθέσι α
μ :δεδο ένα
Φαρμακευτική αντίδραση με ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (DRESS) το
οποίο αποτελεί μια επικίνδυνη για τη ζωή αντίδραση υπερευαισθησίας σε φάρμακα τα
οποία μπορεί να προκαλέσουν:
- Εξάνθημα,
- Πυρετό,
- Πόνο και πρήξιμο των εσωτερικών οργάνων,
- Πρησμένους και ευαίσθητους λεμφαδένες,
- Αλλαγές στα κύτταρα του αίματος (ηωσινοφιλία).
Δερματικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης (όπως εξάνθημα ή ερυθρότητα,
φαγούρα, πόνος, οίδημα ή μώλωπες) ή προβλήματα με την όρασή σας (όπως διπλωπία ή
θολή όραση).
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον
φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον:
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http :// www . eof . gr
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Ethyol
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C. Μετά την ανασύσταση της σκόνης, το
διάλυμα μπορεί να φυλαχτεί για 6 ώρες σε θερμοκρασία 25°C ή για 24 ώρες σε
θερμοκρασία μεταξύ C και C.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στο κουτί μετά την ένδειξη: «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του
μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε
τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια.
Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Ethyol
Η δραστική ουσία είναι η αμιφοστίνη.
Εμφάνιση του Ethyol και περιεχόμενο της συσκευασίας
Κόνις για διάλυμα προς έγχυση.
Το Ethyol διατίθεται στις ακόλουθες συσκευασίες: κουτιά των 3 φιαλιδίων των 500 mg.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας:
Clinigen Healthcare Ltd.
Pitcairn House,
Crown Square,
First Avenue,
Burton on Trent,
Staffordshire,
DE14 2WW,
Ηνωμένο Βασίλειο
Παρασκευαστής
MedImmune Pharma BV
Lagelandseweg 78
6545 CG Nijmegen
ΔΟΛΛΑΝ ΙΑ
ή
IDIS Limited
IDIS House
Churchfield Road
Weybridge
KT13 8DB
Ηνωμένο Βασίλειο
ή
IDIS Limited
Unit 3
Canada Road
Byfleet
West Byfleet
Ηνωμένο Βασίλειο
To :πικός αντιπρόσωπος
Specialty Therapeutics ΙΚΕ
16 , 152 34 ,Παρνασσού β Χαλάνδρι
Ελλάδα
Τηλ.: 2130233913
Το εμπορικό σήμα Ethyol χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά:
<ημερομηνία έγκρισης>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του τομέα
υγειονομικής περίθαλψης:
Το ανασυσταθέν προϊόν πρέπει, όποτε το επιτρέπει το διάλυμα και ο περιέκτης, να
ελέγχεται οπτικά πριν από τη χορήγηση για ύπαρξη σωματιδίων ή αποχρωματισμού. Να
μην χρησιμοποιείται εάν παρατηρηθεί θολερότητα ή ίζημα. Το Ethyol πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο κάτω από την επίβλεψη γιατρών με εμπειρία στη χημειοθεραπεία
του καρκίνου ή την ακτινοθεραπεία.
Λόγω του κινδύνου δερματικών αντιδράσεων, οι επαγγελματίες της υγείας πρέπει να
προσέχουν ώστε να αποφεύγουν την επαφή του προϊόντος με το δέρμα ή τους
βλεννογόνους
Πριν από την ενδοφλέβια χορήγηση, γίνεται ανασύσταση της κόνεως με στείρο
διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,9% (9,7 ml για το φιαλίδιο των 500 mg).
Μετά την ανασύσταση, το Ethyol είναι ένα άχρωμο διάλυμα.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά
προϊόντα εκτός από εκείνα που αναφέρονται παραπάνω. Η ενδοφλέβια γραμμή πρέπει
να εκπλένεται με αλατούχο διάλυμα πριν από τη χορήγηση άλλων ουσιών.
Συνιστάται η χορήγηση αντιεμετικής αγωγής, η οποία περιλαμβάνει δεξαμεθαζόνη
20 mg ενδοφλεβίως και έναν 5-ΗΤ3 ανταγωνιστή, πριν και κατά τη διάρκεια της
χορήγησης του Ethyol σε δόσεις που συνιστώνται όταν γίνεται χημειοθεραπεία (740-
910 mg/m
2
), ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται μαζί με ισχυρά εμετογόνα
χημειοθεραπευτικά φάρμακα, όπως η σισπλατίνη. Όταν το Ethyol χορηγείται με έντονα
εμετογόνο χημειοθεραπεία, πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή το ισοζύγιο των
υγρών του ασθενούς. Σε δόσεις σχετικές με ακτινοθεραπεία (200 mg/m² για κάθε
κλάσμα των 2 Gy) συνιστώνται προληπτικά αντιεμετικά.
Οι ασθενείς πρέπει να διατηρούνται σε ύπτια θέση κατά τη διάρκεια της έγχυσης του
ανασυσταμένου διαλύματος Ethyol.
Πριν από τη χημειοθεραπεία, είναι σημαντικό να γίνεται η έγχυση της συνιστώμενης
δόσης (740-910 mg/m
2
) σε διάστημα 15 λεπτών. Πριν από την ακτινοθεραπεία, το Ethyol
πρέπει να χορηγείται στη συνιστώμενη δόση (200 mg/m² για κάθε κλάσμα των 2 Gy) σε
διάστημα 3 λεπτών. Το Ethyol δεν ενδείκνυται όταν στο πεδίο ακτινοβολίας δεν
περιλαμβάνονται οι παρωτιδικοί αδένες.
Σε περίπτωση εμφάνισης υπότασης, οι ασθενείς πρέπει να τοποθετούνται στη θέση
Trendelenburg και να τους χορηγείται φυσιολογικός ορός με έγχυση.
Η έγχυση του Ethyol πρέπει να διακόπτεται εάν η συστολική πίεση μειωθεί σημαντικά
σε σύγκριση με την πίεση πριν από την έναρξη της έγχυσης, όπως αναφέρεται στην πιο
κάτω οδηγία:
Οδηγία για διακοπή της έγχυσης Ethyol λόγω μείωσης της συστολικής
πίεσης
Τιμή συστολικής πίεσης πριν από την έναρξη
της έγχυσης (mm Hg)
< 100 100-
119
120-139 140-
179
180
Μείωση της συστολικής
πίεσης κατά τη διάρκεια της
έγχυσης Ethyol (mm Hg)
20 25 30 40 50
Εάν η αρτηριακή πίεση επιστρέψει στο φυσιολογικό σε διάστημα 5 λεπτών και ο
ασθενής είναι ασυμπτωματικός, η έγχυση μπορεί να επαναληφθεί, ούτως ώστε να
χορηγηθεί η πλήρης δόση του Ethyol. Εάν δεν μπορεί να χορηγηθεί η πλήρης δόση του
Ethyol, στους επόμενους κύκλους χημειοθεραπείας η δόση του Ethyol πρέπει να μειώνεται
περίπου κατά 20 %. Για παράδειγμα, η δόση των 910 mg/m
2
πρέπει να μειωθεί στα
740 mg/m
2
.