
Meronem 500 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση
μεροπενέμη

 
!"
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το
νοσηλευτή σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε μόνο για σας. Δεν πρέπει να
δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα
και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε το γιατρό ή
το φαρμακοποιό ή το νοσηλευτή σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών.
Βλέπε παράγραφο 4.
#!
1. Τι είναι το Meronem και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Meronem
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Meronem
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Meronem
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
$" #%&%'(%#)*+,-.+* /(%)%(&%'(%012030#)4
Τo Meronem ανήκει σε μια ομάδα αντιβιοτικών φαρμάκων που ονομάζονται
καρβαπενέμες. Δρα φονεύοντας τα μικρόβια που μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρές λοιμώξεις.
Λοίμωξη που επηρεάζει τους πνεύμονες (πνευμονία)
Πνευμονικές και βρογχικές λοιμώξεις σε ασθενείς που υποφέρουν
από κυστική ίνωση
Επιπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού
Επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
Λοιμώξεις κατά τη διάρκεια ή μετά τον τοκετό
Επιπλεγμένες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων
Οξεία βακτηριακή λοίμωξη του εγκεφάλου (μηνιγγίτιδα)
Το Meronem μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ουδετεροπενικούς ασθενείς
που έχουν πυρετό και υπάρχει υποψία ότι οφείλεται σε βακτηριακή λοίμωξη.
Το Meronem μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία βακτηριακής
λοίμωξης του αίματος η οποία μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε από τις
λοιμώξεις που αναφέρονται παραπάνω.
5" #%2&&%'(6'72%8&#&2%'1203%9))%03&#&#)
*+,-.+*
9*:;<=:>
είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στη μεροπενέμη ή σε οποιοδήποτε
άλλο συστατικό του Meronem (αναφέρονται στην παράγραφο 6
1
Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες).
είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) σε άλλα αντιβιοτικά όπως οι
πενικιλλίνες, οι κεφαλοσπορίνες ή οι καρβαπενέμες, καθώς μπορεί να
είσαστε αλλεργικοί και στη μεροπενέμη.
?
Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό ή το νοσηλευτή σας πριν
χρησιμοποιήσετε το Meronem εάν:
έχετε προβλήματα υγείας όπως προβλήματα με το συκώτι ή τα νεφρά σας.
είχατε στο παρελθόν σοβαρή διάρροια μετά από λήψη άλλων
αντιβιοτικών.
Μπορεί να παρουσιάσετε θετική δοκιμασία (δοκιμασία Coombs) η οποία δείχνει
την παρουσία αντισωμάτων που μπορεί να καταστρέψουν τα ερυθρά
αιμοσφαίρια. Ο γιατρός σας θα το συζητήσει μαζί σας.
Αν δεν είσαστε σίγουροι εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά, μιλήστε στο
γιατρό ή το νοσηλευτή σας πριν χρησιμοποιήσετε το Meronem.
@Meronem
Ενημερώσετε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσηλευτή σας εάν παίρνετε ή
έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα.
Ο λόγος είναι ότι το Meronem μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που δρουν μερικά
φάρμακα και μερικά φάρμακα μπορεί να έχουν επίδραση στο Meronem.
Ειδικότερα, ενημερώστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσηλευτή σας αν
παίρνετε κάποιο από τα κάτωθι φάρμακα:
Προβενεσίδη (για την αγωγή της ουρικής αρθρίτιδας)
Βαλπροϊκό οξύ/βαλπροϊκό νάτριο/βαλπρομίδη (για την αγωγή της
επιληψίας). Το Meronem δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί γιατί μπορεί να
μειώσει τη δραστικότητα του βαλπροϊκού νατρίου.
Από του στόματος αντιπηκτικοί παράγοντες (για την αγωγή ή την
πρόληψη θρόμβων του αίματος)
/A
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε
να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού
σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. Είναι προτιμότερο να αποφύγετε τη χρήση
μεροπενέμης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει
εάν πρέπει να πάρετε Meronem.
Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας αν θηλάζετε ή σκοπεύετε να
θηλάσετε πριν πάρετε μεροπενέμη. Μικρές ποσότητες αυτού του φαρμάκου
μπορεί να περάσουν μέσα στο μητρικό γάλα και μπορεί να επηρεάσουν το μωρό.
Γι’αυτό, ο γιατρός σας θα αποφασίσει αν μπορείτε να πάρετε Meronem όταν
θηλάζετε.
)
Δεν έχουν γίνει μελέτες στην επίδραση της ικανότητας οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων. Ωστόσο, η χρήση του Meronem σχετίζεται με πονοκέφαλο,
αίσθημα μουδιάσματος ή τσιμπήματος στο δέρμα (παραισθησία) και ακούσιες
μυϊκές κινήσεις, οδηγώντας σε αιφνίδια/γρήγορα και ανεξέλεγκτα τινάγματα
(σπασμοί), που συνοδεύονται συνήθως από απώλεια της συνείδησης και θα
μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε
μηχανές.
2
#*:;<=:>!"
Meronem 500 mg: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει περίπου 2,0 mEq
νατρίου ανά δόση 500 mg, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν από
ασθενείς που βρίσκονται σε διατροφή περιορισμένου νατρίου.
Αν έχετε κάποια διαταραχή που απαιτεί έλεγχο της πρόσληψης νατρίου
παρακαλείστε να ενημερώσετε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσηλευτή σας.
B" 73'(1203%9))%03&#&#)*+,-.+*
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού, του φαρμακοποιού ή του νοσηλευτή σας. Εάν έχετε αμφιβολίες,
ρωτήστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσηλευτή σας.
1
Η δόση εξαρτάται από τον τύπο της λοίμωξης που έχετε, το που βρίσκεται
η λοίμωξη στον οργανισμό και το πόσο σοβαρή είναι. Ο γιατρός σας θα
αποφασίσει για την δόση που χρειάζεται.
Η δόση για τους ενήλικες είναι συνήθως μεταξύ 500 mg
(χιλιοστόγραμμα) και 2 g (γραμμάρια). Συνήθως θα λαμβάνετε μία δόση
κάθε 8 ώρες. Παρ’ όλα αυτά μπορεί να λάβετε μία δόση λιγότερο συχνά
αν τα νεφρά σας δεν λειτουργούν πολύ καλά.
1
Η δόση για τα παιδιά άνω των 3 μηνών και μέχρι 12 ετών καθορίζεται
χρησιμοποιώντας την ηλικία και το βάρος του παιδιού. Η συνηθισμένη
δόση είναι μεταξύ 10 mg και 40 mg Meronem ανά χιλιόγραμμο (kg) βάρος
του παιδιού. Μία δόση συνήθως δίνεται κάθε 8 ώρες. Στα παιδιά που
ζυγίζουν πάνω από 50 kg δίνεται δόση ενήλικα.
*:;<=:>
Το Meronem θα σας δοθεί σαν ένεση ή έγχυση σε μεγάλη φλέβα.
Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής σας κανονικά θα σας χορηγήσουν το Meronem.
Όμως, μερικοί ασθενείς, γονείς και αυτοί που φροντίζουν ασθενείς είναι
εκπαιδευμένοι για
να δώσουν το Meronem στο σπίτι. Οδηγίες για να το κάνουν διατίθενται
σε αυτό το φύλλο (στην παράγραφο με τίτλο «Οδηγίες για χρήση του
Meronem από τον ίδιο τον ασθενή ή από κάποιον άλλο στο σπίτι»). Πάντα
να χρησιμοποιείτε το Meronem ακριβώς όπως σας έχει πει ο γιατρός σας.
Αν δεν είσαστε βέβαιοι πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
Η ένεσή σας δεν πρέπει να αναμιγνύεται ή να προστίθεται σε διαλύματα
που περιέχουν άλλα φάρμακα.
Η ένεση μπορεί να διαρκέσει περίπου 5 λεπτά ή μεταξύ 15 και 30 λεπτά. Ο
γιατρός σας θα σας ενημερώσει πως θα δώσετε το Meronem.
Κανονικά πρέπει να γίνονται οι ενέσεις σας τις ίδιες ώρες κάθε ημέρα.
&*:;<=:>
Εάν κατά λάθος χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση από αυτή που σας έχουν
συνταγογραφήσει, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή το πλησιέστερο
νοσοκομείο αμέσως.
&?*:;<=:>
Εάν ξεχάσετε μια ένεση πρέπει να σας γίνει το συντομότερο δυνατόν. Όμως, αν
είναι σχεδόν η ώρα για την επόμενη ένεση τότε μην κάνετε αυτή που χάσατε.
Μην παίρνετε διπλή δόση (δύο ενέσεις συγχρόνως) για να αναπληρώσετε τη
3
δόση που ξεχάσατε.
&*:;<=:>
Μην σταματήσετε να λαμβάνετε το Meronem μέχρι να σας το πει ο γιατρός
σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό ή το νοσηλευτή σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου
ρωτήστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσηλευτή σας.
C" %D('&3('&%D490#&3&'&26&%&3
Όπως όλα τα φάρμακα, αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
3!!
Εάν έχετε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση *:;<=:>
 !E  . Μπορεί να χρειαστείτε επείγουσα
ιατρική αντιμετώπιση. Τα σημεία μπορεί να περιλαμβάνουν αιφνίδια έναρξη:
Σοβαρό εξάνθημα, φαγούρα ή κνίδωση στο δέρμα.
Οίδημα (πρήξιμο) στο πρόσωπο, στα χείλη, τη γλώσσα ή άλλα μέρη του
σώματος.
Λαχάνιασμα, συριγμός (σφύριγμα) ή δυσκολία στην αναπνοή.
FAGEH
Τα σημεία περιλαμβάνουν:
Δυσκολία στην αναπνοή όταν δεν το περιμένετε.
Κόκκινα ή καφετιά ούρα.
Εάν προσέξετε κάτι από τα παραπάνω, AA!E.
@A!A!
3!(μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στους 10 χρήστες)
Κοιλιακός πόνος (στο στομάχι)
Ναυτία
Εμετός
Διάρροια
Πονοκέφαλος
Δερματικό εξάνθημα, φαγούρα στο δέρμα
Πόνος και φλεγμονή
Αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων στο αίμα (όπως φαίνεται στην γενική
αίματος)
Μεταβολές στις εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, περιλαμβανομένων των
εξετάσεων που δείχνουν πόσο καλά λειτουργεί το συκώτι σας.
I!(μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στους 100 χρήστες)
Μεταβολές στο αίμα σας. Αυτές περιλαμβάνουν μειωμένο αριθμό
αιμοπεταλίων (μπορεί να κάνετε ευκολότερα μελανιές), αυξημένους
αριθμούς κάποιων λευκών αιμοσφαιρίων, μειωμένους αριθμούς άλλων
λευκών αιμοσφαιρίων και αυξημένα ποσά μίας ουσίας που ονομάζεται
«χολερυθρίνη». Ο γιατρός σας μπορεί να κάνει κάποιες εργαστηριακές
εξετάσεις αίματος ανά διαστήματα.
Μεταβολές σε εξετάσεις αίματος, περιλαμβανομένων των εξετάσεων που
δείχνουν πόσο καλά λειτουργούν τα νεφρά σας.
Αίσθημα αιμωδιών (βελονιές)
4
Λοιμώξεις του στόματος ή του κόλπου που οφείλονται σε μύκητα.
Φλεγμονή του εντέρου με διάρροια
Πόνος στις φλέβες που γίνεται η ένεση του Meronem
Άλλες μεταβολές στο αίμα σας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συχνές
λοιμώξεις, πυρετό και πονόλαιμο. Ο γιατρός σας μπορεί να κάνει
εξετάσεις αίματος ανά διαστήματα.
Αιφνίδια έναρξη εξανθήματος ή φουσκάλες ή ξεφλούδισμα του δέρματος.
Μπορεί να συνδυάζεται με υψηλό πυρετό και πόνο στις αρθρώσεις.
3(μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στους 1.000 χρήστες)
Σπασμοί
A! A !  E  G
AA!!H
Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας που περιλαμβάνουν πυρετό, δερματικό
εξάνθημα και μεταβολές στις εξετάσεις αίματος που ελέγχουν τη λειτουργία
του ήπατος (αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων) και μία αύξηση σε ένα τύπο
των λευκοκυττάρων (ηωσινοφιλία) και διογκωμένους λεμφαδένες. Μπορεί να
υπάρχουν σημεία πολυοργανικής διαταραχής ευαισθησίας γνωστής ως
σύνδρομο DRESS.
(AE
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, (βλέπε πληροφορίες παρακάτω).
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
&
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
/
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
J" 73'(4K(33&#(%#)*+,-.+*
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο φιαλίδιο. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του
μήνα που αναφέρεται.
Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30
ο
C.
L
Μετά τη ανασύσταση: Τα ανασυσταθέντα διαλύματα για ενδοφλέβια ένεση
πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχής
της ανασύστασης και του τέλους της ενδοφλέβιας ένεσης δεν πρέπει να
υπερβαίνει:
- τις 3 ώρες όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία έως 25
o
C.
5
- τις 12 ώρες όταν φυλάσσεται υπό συνθήκες ψύξης (2-8
o
C).
L
Μετά την ανασύσταση: Τα ανασυσταθέντα διαλύματα για ενδοφλέβια έγχυση
πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχής
της ανασύστασης και του τέλους της ενδοφλέβιας έγχυσης δεν πρέπει να
υπερβαίνει:
- τις 3 ώρες όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία έως 25
o
C και το Meronem
έχει διαλυθεί σε χλωριούχο νάτριο.
- τις 24 ώρες όταν φυλάσσεται υπό συνθήκες ψύξης (2-8
o
C) και το
Meronem έχει διαλυθεί σε χλωριούχο νάτριο.
- όταν η μεροπενέμη έχει διαλυθεί σε δεξτρόζη το διάλυμα πρέπει να
χρησιμοποιείται άμεσα.
Από μικροβιολογική άποψη, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως εκτός
εάν η μέθοδος ανοίγματος/ανασύστασης/αραίωσης αποκλείει τον κίνδυνο
μικροβιολογικής μόλυνσης.
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι εν χρήσει χρόνοι και συνθήκες αποτελούν
ευθύνη του χρήστη.
Να μην καταψύχετε το ανασυσταθέν διάλυμα.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το
φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια.
Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
M" &2%&1)9&')#03343/&4(3%(3/(%K)%&3K02))2%&3
#!*:;<=:>
Η δραστική ουσία είναι η μεροπενέμη. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 500 mg άνυδρη
μεροπενέμη ως τριυδρική μεροπενέμη.
Το άλλο συστατικό είναι το άνυδρο ανθρακικό νάτριο.
&*:;<=:>
Τo Meronem είναι μία λευκή έως απαλά κίτρινη σκόνη για διάλυμα για ένεση ή
έγχυση. Κυκλοφορεί σε κουτιά με 1 ή 10 φιαλίδια.
/
Ελλάδα
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε,
Μεσογείων 243, 154 51, Νέο Ψυχικό, Ελλάδα
Κύπρος
AstraZeneca UK Limited
2 Kingdom Street, London, W2 6BD
United Kingdom
:
AstraZeneca UK Ltd,
Macclesfield, Cheshire,
United Kingdom
6
(N!A/9!
&EN)1G&)1HA
Αυστρία: Optinem
Βέλγιο: Meronem IV
Βουλγαρία: Meronem
Κύπρος: Meronem
Δημοκρατία της Τσεχίας: MERONEM
Δανία: MERONEM
Εσθονία: Meronem
Φινλανδία: Meronem
Γαλλία: MERONEM
Γερμανία: Meronem
Ελλάδα: Meronem
Ουγγαρία: Meronem
Ισλανδία: Meronem
Ιρλανδία: Meronem IV
Ιταλία: MERREM
Λετονία: Meronem
Λιθουανία: Meronem IV
Λουξεμβούργο: Meronem IV
Μάλτα: Meronem IV
Ολλανδία: Meronem i.v.
Nορβηγία: Meronem
Πολωνία: Meronem
Πορτογαλία: Meronem
Ρουμανία: Meronem i.v.
Σλοβακία: Meronem 500 mg i.v.
Σλοβενία: Meronem
Ισπανία: Meronem I.V.
Σουηδία: Meronem
Ηνωμένο Βασίλειο: Meronem IV
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας
γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου, υπό την
παρακολούθηση ιατρού. Αιτιολογημένη συνταγή φυλασσόμενη επί διετία.
#AEA
"
7
Ιατρική συμβουλή
Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων που
προκαλούνται από βακτήρια. Δεν έχουν καμία δράση σε λοιμώξεις που
προκαλούνται από ιούς.
Μερικές φορές μία λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια δεν ανταποκρίνεται
σε μια αντιβιοτική θεραπεία. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους για να
συμβεί αυτό είναι γιατί τα βακτήρια που προκαλούν τη λοίμωξη είναι
ανθεκτικά στο αντιβιοτικό που έχει ληφθεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να
επιβιώσουν και ακόμα να πολλαπλασιαστούν παρά τη χρήση του αντιβιοτικού.
Τα βακτήρια μπορεί να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά για πάρα
πολλούς λόγους. Χρησιμοποιώντας τα αντιβιοτικά προσεκτικά μπορεί να
βοηθήσετε ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να γίνουν τα βακτήρια ανθεκτικά
σ’αυτά.
Όταν ο γιατρός σας συνταγογραφεί μία θεραπεία με αντιβιοτικά έχει σκοπό να
θεραπεύσει μόνο την ασθένειά σας. Δίνοντας προσοχή στις ακόλουθες
συμβουλές θα βοηθήσετε να εμποδιστεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των
βακτηρίων που μπορεί να σταματήσει τη δράση του αντιβιοτικού.
1. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δοσολογία,
τη σωστή ώρα και για το σωστό αριθμό ημερών. Διαβάστε τις οδηγίες στην
ετικέτα και αν δεν καταλαβαίνετε κάτι ρωτήστε το γιατρό η το
φαρμακοποιό σας να σας το εξηγήσει.
2. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά εκτός αν έχουν συνταγογραφηθεί ειδικά
για εσάς και πρέπει να τα χρησιμοποιείτε για τη θεραπεία της λοίμωξης για
την οποία έχουν συνταγογραφηθεί.
3. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά τα οποία είχαν συνταγογραφηθεί σε
άλλους ανθρώπους ακόμα και αν είχαν μία λοίμωξη παρόμοια με τη δική
σας.
4. Δεν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που έχουν συνταγογραφηθεί για εσάς σε
άλλους ανθρώπους.
5. Αν σας έχει περισσέψει αντιβιοτικό μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας
όπως σας είχε δοθεί από το γιατρό σας πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο
στο φαρμακείο για τη σωστή απόρριψή του.
8
)AA
!AO
)*:;<=:>
.
Μερικοί ασθενείς, γονείς και άτομα που φροντίζουν τον ασθενή έχουν
εκπαιδευτεί να χορηγούν το Meronem στο σπίτι.
P!
!
"

Το φάρμακο πρέπει να αναμιχθεί με κάποιο υγρό (το διαλύτη). Ο γιατρός
σας θα σας πει την ποσότητα του διαλύτη που θα χρησιμοποιήσετε.
Χρησιμοποιήστε το φάρμακο αμέσως μόλις το ετοιμάσετε. Να μην το
καταψύχετε.
1. Πλύνετε τα χέρια σας και στεγνώστε τα πολύ καλά. Προετοιμάστε μια καθαρή
περιοχή
προετοιμασίας.
2. Βγάλετε το φιαλίδιο του Meronem από τη συσκευασία. Ελέγξτε το
φιαλίδιο και την ημερομηνία λήξης. Ελέγξτε αν το φιαλίδιο είναι εντάξει
και δεν έχει φθορές.
3. Αφαιρέστε το χρωματιστό καπάκι και καθαρίστε το γκρι λαστιχένιο πώμα με
ένα
αλκοολούχο μαντηλάκι. Αφήστε το λαστιχένιο πώμα να στεγνώσει.
4. Τοποθετήστε μία καινούρια αποστειρωμένη βελόνα σε μία καινούρια
αποστειρωμένη σύριγγα
χωρίς να αγγίξετε τα άκρα.
5. Ρίξτε τη συνιστώμενη ποσότητα του στείρου “Water for Injections” μέσα
στη σύριγγα.
Η ποσότητα υγρού που θα χρειαστείτε φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Δόση Meronem Ποσότητα του “Water for Injections”
για διάλυση
500 mg (χιλιοστόγραμμα) 10 ml (χιλιοστόλιτρα)
1 g (γραμμάρια) 20 ml
1,5 g 30 ml
2 g 40 ml
3E Εάν σας έχει συνταγογραφηθεί δόση Meronem μεγαλύτερη
του 1 g, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε περισσότερα από 1 φιαλίδια Μeronem. Τότε
πρέπει να ρίξετε το υγρό από τα φιαλίδια μέσα σε μία σύριγγα.
6. Περάστε τη βελόνα της σύριγγας διαμέσου του κέντρου του γκρι λαστιχένιου
πώματος
και εγχύσετε τη συνιστώμενη ποσότητα του “Water for Injections” μέσα
στο φιαλίδιο ή στα φιαλίδια του Meronem.
7. Αφαιρέστε τη βελόνα από το φιαλίδιο και ανακινήστε καλά για 5
δευτερόλεπτα περίπου, ή έως ότου όλη η σκόνη έχει διαλυθεί. Καθαρίστε το
9
γκρι λαστιχένιο πώμα για μία φορά ακόμα με ένα καινούριο αλκοολούχο
μαντηλάκι και αφήστε το λαστιχένιο πώμα να στεγνώσει.
8. Με το έμβολο της σύριγγας πατημένο μέχρι τέλους μέσα στη σύριγγα,
περάστε πάλι τη βελόνα διαμέσου του γκρι λαστιχένιου πώματος. Πρέπει
τότε να κρατάτε και τη σύριγγα και το φιαλίδιο και να στρέψετε το
φιαλίδιο ανάποδα.
9. Κρατώντας την άκρη της βελόνας μέσα στο υγρό, τραβήξτε προς τα πίσω
το έμβολο
και αναρροφήστε όλο το υγρό του φιαλιδίου μέσα στη σύριγγα.
10. Αφαιρέστε τη βελόνα και τη σύριγγα από το φιαλίδιο και πετάξτε το άδειο
φιαλίδιο σε ένα
ασφαλές μέρος.
11.Κρατήστε τη σύριγγα όρθια, με τη βελόνα να δείχνει προς τα επάνω.
Χτυπήστε ελαφρά τη σύριγγα έτσι ώστε οι φυσαλίδες στο υγρό να
μετακινηθούν προς το πάνω μέρος της σύριγγας.
12. Αφαιρέστε τον αέρα από τη σύριγγα σπρώχνοντας ελαφρά το έμβολο μέχρι να
φύγει ο αέρας.
13.Εάν χρησιμοποιείτε το Meronem στο σπίτι, απορρίψτε τις βελόνες και τα
εξαρτήματα της έγχυσης που χρησιμοποιήσατε με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να διακόψει την θεραπεία με Meronem,
απορρίψτε τα φιαλίδια του Meronem με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
1!
Το φάρμακο αυτό μπορεί να χορηγηθεί μέσω ενός μικρού καθετήρα ή ven|on, ή
μέσω εισόδου ή κεντρικής γραμμής.
1*:;<=:>!EAQ:=R<=
1. Αφαιρέστε τη βελόνα από τη σύριγγα και απορρίψτε τη βελόνα στο ειδικό
δοχείο.
2. Σκουπίστε την άκρη του καθετήρα ή του ven|on με ένα αλκοολούχο
μαντηλάκι και αφήστε τη να στεγνώσει. Ανοίξτε το καπάκι της κάνουλας
και συνδέστε τη σύριγγα.
3. Σπρώξτε αργά το έμβολο της σύριγγας ώστε να χορηγείτε το αντιβιοτικό
σταθερά για περίπου 5 λεπτά.
4. Όταν τελειώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού και η σύριγγα είναι άδεια,
αφαιρέστε τη σύριγγα και χρησιμοποιήστε ένα μέσο έκπλυσης όπως σας
συνέστησε ο γιατρός ή ο νοσηλευτής σας.
5. Κλείστε το καπάκι του καθετήρα και προσεκτικά απορρίψτε τη σύριγγα
στο ειδικό δοχείο.
1*:;<=:>!E
1. Αφαιρέστε το καπάκι της εισόδου ή της γραμμής, καθαρίστε το τέλος της
γραμμής με ένα αλκοολούχο μαντηλάκι και αφήστε το να στεγνώσει.
10
2. Τοποθετήστε τη σύριγγα και σπρώξτε αργά το έμβολο της σύριγγας ώστε
να χορηγείτε το αντιβιοτικό σταθερά για περίπου 5 λεπτά.
3. Όταν τελειώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού, αφαιρέστε τη σύριγγα και
χρησιμοποιήστε ένα μέσο έκπλυσης όπως σας συνέστησε ο γιατρός ή ο
νοσηλευτής σας.
4. Τοποθετήστε ένα καινούριο καθαρό καπάκι στη κεντρική γραμμή και
προσεκτικά απορρίψτε τη σύριγγα στο ειδικό δοχείο.
11