Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
: Φύλλο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τον χρήστη
Verdal (0,1% + 2%) w/w κρέμα
& μΟξική φλουπρεδνιδένη νιτρική ικοναζόλη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
μ μ , μ αρχίσετε να χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει
μ .ση αντικές πληροφορίες για σας
μ μ Πρέπει πάντοτε να χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο ακριβώς όπως περιγράφεται
μ μ στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύ φωνα ε τις οδηγίες του γιατρού ή του
μ .φαρ ακοποιού σας
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
.ξανά
- , μ .Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
- μ . Δ Η συνταγή γι αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας εν
μ . ,πρέπει να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη
μ μ μ μ ακό α και όταν τα συ πτώ ατα της ασθένειας τους είναι ίδια ε τα δικά
.σας
- μ , μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον γιατρό ή
μ . μ τον φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη
. ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης Βλέπε
4παράγραφο .
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι το Verdal και ποια είναι η χρήση του
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησι οποιήσετε το Verdal
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε το Verdal
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Verdal
6. μ Περιεχό ενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Verdal και ποια είναι η χρήση του
To Verdal ενδείκνυται για φλεγμονώδεις δερματομυκητιάσεις (που οφείλονται
σε δερματόφυτα, βλαστομύκητες και/ή ευρωτομύκητες) και για έκζεμα
αναμολυσμένο από μύκητες.
To Verdal ενδείκνυται κυρίως για την έναρξη της θεραπείας. Μόλις τα
φλεγμονώδη συμπτώματα εξαφανισθούν, τότε η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί
με μία κρέμα που περιέχει μόνο νιτρική μικοναζόλη, αν αυτό κριθεί
απαραίτητο.
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησι οποιήσετε το Verdal
μ Μην χρησι οποιήσετε το Verdal
- σε περίπτωση αλλεργίας στην οξική φλουπρεδνιδένη ή τη νιτρική
μικοναζόλη, σε άλλα παρόμοια αντιμυκητιασικά φάρμακα ή σε
μ ( οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρ άκου αναφέρονται
6),στην παράγραφο
2
- σε ορισμένες ειδικές δερματικές παθήσεις (σύφιλη, φυματίωση),
- σε μολύνσεις που οφείλονται σε ορισμένους ιούς (απλός έρπητας, έρπητας
ζωστήρας, ανεμοβλογιά),
- σε αντιδράσεις από εμβολιασμούς,
- σε περιστοματική δερματίτιδα,
- σε ροδόχρουν ακμή,
- σε ακμή,
- σε πρωτογενείς διαπυητικές δερματικές μολύνσεις.
To Verdal δεν πρέπει να εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών, στα βλέφαρα,
στο δέρμα που έχει γίνει ισχνό, σε πληγές και σε έλκη. Η επαφή με τις
βλεννώδεις μεμβράνες πρέπει να αποφεύγεται.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
μ μ Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας πριν χρησι οποιήσετε το
Verdal.
To Verdal δεν πρέπει να εφαρμόζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε
εκτεταμένες περιοχές του δέρματος και/ή με επίδεση.
Μπορεί να παρουσιαστεί φαινόμενο επανεμφάνισης των συμπτωμάτων μετά τη
διακοπή της θεραπείας, διότι τα κορτικοστεροειδή παρασκευάσματα μπορεί να
αλλάξουν την κλινική εικόνα κάποιων ασθενών χωρίς να υπάρχει σαφής
διάγνωση.
Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα μόλυνσης από ανθεκτικούς
οργανισμούς.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
Το Verdal δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με προφυλακτικό latex ή
διάφραγμα latex. Αυτό επειδή το Verdal μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα
προϊόντα latex και να εμποδίσει την ορθή λειτουργία τους.
Παιδιά
To Verdal
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή στα βρέφη.
μ Άλλα φάρ ακα και Verdal
μ μ , Ενη ερώστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε έχετε πρόσφατα
μ μ .πάρει ή πορεί να πάρετε άλλα φάρ ακα
Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις σε τοπική εφαρμογή.
μ Κύηση και θηλασ ός
, μ μ Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε νο ίζετε ότι πορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να
, μ μ αποκτήσετε παιδί ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας
μ .πριν πάρετε αυτό το φάρ ακο
To Verdal
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και του θηλασμού.
μ μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανη άτων
To Verdal δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων.
3
Το Verdal περιέχει στεατυλική αλκοόλη και προπυλενογλυκόλη
Η στεατυλική αλκοόλη μπορεί να προκαλέσει τοπικές δερματικές αντιδράσεις
(π.χ. δερματίτιδα εξ επαφής) και η προπυλενογλυκόλη μπορεί να προκαλέσει
δερματικό ερεθισμό.
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε το Verdal
μ μ μ μ Πάντοτε να χρησι οποιείτε το φάρ ακο αυτό αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες
μ . μ , του γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε τον γιατρό
μ .ή τον φαρ ακοποιό σας
Η κρέμα Verdal εφαρμόζεται με μία ελαφρά επάλειψη στην πάσχουσα περιοχή
μία έως δύο φορές την ημέρα.
Η κρέμα Verdal πρέπει συνήθως να χρησιμοποιείται για 1 ακόμη εβδομάδα μετά
την εξαφάνιση των συμπτωμάτων.
μ μ Εάν χρησι οποιήσετε εγαλύτερη δόση Verdal από την κανονική
Παρατεταμένη και υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσουν σε δερματικούς
ερεθισμούς και δερματική ατροφία, καθώς και σε κατασταλτική επίδραση στον
φλοιό των επινεφριδίων οφειλόμενη σε αυξημένη απορρόφηση. Ο ερεθισμός του
δέρματος και η δράση στον φλοιό των επινεφριδίων εξαφανίζονται με τη
διακοπή της θεραπείας, αλλά η δερματική ατροφία μπορεί να παραμείνει.
Αν από λάθος ληφθεί το φάρμακο από το στόμα, δεν παρουσιάζεται κανένα
πρόβλημα, λόγω της μικρής ποσότητας των δραστικών συστατικών και της
πολύ γρήγορης ύφεσης της δράσης της φλουπρεδνιδένης. Για τον λόγο αυτό δεν
χρειάζεται να ληφθούν ειδικά μέτρα.
μ μ , Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του φαρ άκου
μ .ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , μ μ Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και αυτό το φάρ ακο πορεί να προκαλέσει
μ , .ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
Μακροχρόνια θεραπεία με Verdal είναι συνήθως καλά ανεκτή. Η μακροχρόνια
θεραπεία και/ή η εφαρμογή της σε εκτεταμένες δερματικές περιοχές, κυρίως με
επίδεση, μπορεί να προκαλέσουν δερματικές αλλοιώσεις, όπως ατροφία,
τηλεαγγειεκτασία, εκτεταμένες ραβδώσεις, στεροειδή ακμή, περιστοματική
δερματίτιδα, υπερτρίχωση, υπομελάγχρωση και διαταραχές στο ορμονικό
σύστημα.
Σε σπάνιες μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν αλλεργικές ή
ερεθιστικές δερματικές αντιδράσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε δερματικά
εξανθήματα.
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μ στον Εθνικό Οργανισ ό
4
μΦαρ άκων ( 284, GR-15562 , , .: + 30 Μεσογείων Χολαργός Αθήνα Τηλ 21
32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr). Μέσω της
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Verdal
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
.φθάνουν τα παιδιά
μ μ μ μ μ μ Να η χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο ετά την η ερο ηνία λήξης που
μ /αναφέρεται στο κουτί και το σωληνάριο ετά τη ΛΗΞΗ EXP. μ μ Η η ερο ηνία λήξης
μ μ .είναι η τελευταία η έρα του ήνα που αναφέρεται εκεί
μ μ 25Φυλάσσετε σε θερ οκρασία ικρότερη των C.
μ μ . Μην πετάτε φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρί ατα
μ μ Ρωτήστε τον φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν
μ . μ χρησι οποιείτε πια Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
.περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Verdal
- Οι δραστικές ουσίες είναι η οξική φλουπρεδνιδένη και η νιτρική
μικοναζόλη. Κάθε g κρέμας περιέχει 1 mg οξικής φλουπρεδνιδένης και 20
mg νιτρικής μικοναζόλης.
- Τα άλλα συστατικά είναι διμεθικόνη, τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας,
λευκή μαλακή παραφίνη, μονοστεατική γλυκερόλη 40-50%, Arlacel 165
(μονοστεατική γλυκερόλη 52% : στεατική πολυαιθυλενογλυκόλη-100),
στεατική αλκοόλη, προπυλενογλυκόλη, κεκαθαρμένο ύδωρ.
μ Ε φάνιση του Verdal μ και περιεχό ενα της συσκευασίας
Κουτί που περιέχει 1 σωληνάριο αλουμινίου με πλαστικό βιδωτό καπάκι με 20
g κρέμας και κουτί που περιέχει 1 σωληνάριο αλουμινίου με πλαστικό βιδωτό
καπάκι με 50 g κρέμας.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
ΟLVOS SCIENCE A.E.
Ελευθερίας 4,
145 64 Κηφισιά
Τηλ.: +30 210 5281850
Fax: +30 210 5248941
Παρασκευαστής
Galenica Φαρμακευτική Βιομηχανία ΑΕ, 3
o
χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Χαλκίδας-
Αθηνών, Γλύφα Χαλκίδαςβοίας, 34100
5
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις
6