ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης, ίσως χρειαστεί
να το διαβάσετε ξανά.
STERILLIUM® διάλυμα για εξωτερική χρήση
- Δραστικές Ουσίες
ισοπροπανόλη
n-προπανόλη
mecetronium etilsulfate
-Έκδοχα
Γλυκερόλη 85 %,
μυριστυλική αλκοόλη (1-τετραδεκανόλη)
αρωματικό έλαιο Orania (PH 799867)
Patent-blue V (E 131)
αποστειρωμένο ύδωρ
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας BODE CHEMIE GmbH & Co HAMBURG GERMANY
Παρασκευαστής BODE CHEMIE GmbH & Co HAMBURG GERMANY
Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα PHARMA CHEMIE
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ STERILLIUM® ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Είναι ένα τοπικό απολυμαντικό για τα χέρια και το δέρμα
Χρησιμοποιείται για την υγιεινή και χειρουργική απολύμανση των χεριών
Απολύμανση του δέρματος πριν από ενέσεις και παρακεντήσεις.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΩΤΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ STERILLIUM
®
Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το STERILLIUM
®
Αν έχετε υπερευαισθησία στη/ις δραστική/ές ουσία/ες ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Το STERILLIUM
®
δεν είναι κατάλληλο για απολύμανση των βλεννογόνων και δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια ή σε ανοικτά τραύματα.
Το STERILLIUM
®
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε νεογνά και πρόωρα βρέφη.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το διάλυμα έλθει σε επαφή με τα μάτια, πλύνετε τα καλά με ανοιχτά τα βλέφαρα
για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό.
Οδηγίες χρήσης
Αποφύγετε τη μετάγγιση STERILLIUM
®
μεταξύ περιεκτών για την αποτροπή
μόλυνσης. Τηρήστε άσηπτες συνθήκες σε περίπτωση που η μετάγγιση δε μπορεί να
αποφευχθεί (π.χ. χρήση αποστειρωμένων περιεκτών υπό συνεχή ροή).
Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εξοπλισμό πριν στεγνώσει το σκεύασμα.
Το σκεύασμα δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με φωτιά.
Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα κοντά σε πηγές ανάφλεξης. Βαθμοί ανάφλεξης
23
o
C, εύφλεκτο.
Όταν το σκεύασμα χρησιμοποιείται σωστά, είναι απίθανο να προκληθεί φωτιά και
έκρηξη. Σε περίπτωση που χυθεί το απολυμαντικό κατά λάθος, θα πρέπει να
ληφθούν τα εξής μέτρα: Καθαρίστε αμέσως το διάλυμα, διαλύστε με πολύ νερό,
αερίστε το δωμάτιο και απομακρύνετε γρήγορα τις εστίας ανάφλεξης. Μην
καπνίζετε.
Σε περίπτωση φωτιάς, σβήστε με νερό, πυροσβεστήρα, αφρό ή CO
2
.
Κύηση και γαλουχία
Δεν είναι γνωστό ότι υπάρχει κίνδυνος κατά την κύηση και τον θηλασμό.
Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Δεν εφαρμόζεται.
Σύγχρονη λήψη άλλων φαρμάκων
Δεν έχουν γίνει μελέτες.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για την υγιεινή απολύμανση των χεριών: Επαλείψτε τουλάχιστον 3 ml STERILLIUM
®
σε στεγνά χέρια για 30 δευτερόλεπτα, χωρίς να ξεπλύνετε.
Για τη χειρουργική απολύμανση των χεριών: Καλύψτε πλήρως τα στεγνά χέρια και
τους πήχεις με STERILLIUM
®
. Επαλείψτε ποσότητα ικανή για να τα διατηρήσει
βρεγμένα για τουλάχιστον 1,5 λεπτό χωρίς να τα ξεπλύνετε.
Απολύμανση δέρματος: Το STERILLIUM
®
θα πρέπει να επαλείφεται στο στεγνό
δέρμα για 15 δευτερόλεπτα πριν από ενέσεις ή παρακεντήσεις. Πριν την
παρακέντηση αρθρώσεων, σωματικών κοιλοτήτων, κοίλων οργάνων όπως και πριν
από χειρουργικές επεμβάσεις, η εφαρμογή του θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε
το δέρμα να διατηρείται υγρό για 1 λεπτό. Η εφαρμογή του σε δερματικές επιφάνειες
με πολλούς σμηγματογόνους αδένες θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε το δέρμα
να διατηρείται υγρό για 10 λεπτά.
Το STERILLIUM χρησιμοποιείται αδιάλυτο.
Τι πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση κατάποσης
Εάν καταπιείτε το διάλυμα κατά λάθος, τα βασικά συμπτώματα δηλητηρίασης είναι
παρόμοια με αυτά της δηλητηρίασης με αιθανόλη. Κίνδυνος αναπνευστικής
παράλυσης.
Η θεραπεία με ισοπροπανόλη και η θεραπεία της δηλητηρίασης με n-προπανόλη
είναι παρόμοιες με αυτή της δηλητηρίασης με αιθανόλη. Αρχικά, το δηλητήριο θα
πρέπει να απομακρύνεται με πρόκληση εμετού ή πλύση στομάχου με άφθονο νερό.
Από 3 4 και πάνω: δευτεροβάθμια απομάκρυνση του δηλητηρίου με
αιμοκάθαρση.
ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ελαφρά ξηρότητα ή ερεθισμός του δέρματος μπορεί να παρατηρηθεί αλλά όχι
συχνά. Σε τέτοια περίπτωση, συνιστάται να εντατικοποιηθεί η γενική φροντίδα του
δέρματος. Η συχνότητα των αλλεργικών αντιδράσεων είναι σπάνια.
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Κρατάτε το φιαλίδιο καλά κλεισμένο.
Να μην φυλάσσεται κοντά σε εστίες θερμότητας και να μην εκτίθεται σε ηλιακή
ακτινοβολία υψηλής έντασης. Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των
40°C.
Κατηγορία κινδύνου νερού 1: ελαφρά επικίνδυνο στο νερό.
Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ιατρική συνταγή
100 g διαλύματος περιέχουν:
ισοπροπανόλη 45 g
n-προπανόλη 30 g
mecetronium etilsulfate 0.2 g
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σε φιαλίδια των 100 ml, 350ml, 500 ml ή 1000 ml. Σε φιαλίδια των 5 l, 25 l ή 500 l.
Σε βαρέλια των 200 l που όλα είναι φτιαγμένα από HDPE.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν στο εμπόριο όλα τα μεγέθη συσκευασίας.