ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
INFACOLIC
®
Simethicone 40 mg ανά 1 ml Πόσιμο Εναιώρημα
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, διότι
περιέχει πληροφορίες που είναι σημαντικές για το μωρό σας.


 !!"# $ 
"%
&  #"$" "
 ! 
'   !"# ## 
 !"%" #" 
! $"#  "
"%$ !&!#(""#
)*+,-$.//0+$1$wwweofgr2
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
. 3456789:;8# 
+ 3 % < 456789:;8
= >456789:;8
- >!% !"%
/ >456789:;8
0 ? % 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INFACOLIC ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
3"#""<456789:;8&%"##
""$ "! % 
"%"3456789:;8"
####" "%%* 
"%(<""## " 
# "#%  
""@A;BCDh;895C$#456789:;8$
!"#% "%%!#
""$ ""  
%
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟ INFACOLIC
*456789:;8#"# $"
"! !#
*456789:;8 "" %
) !2   #456789:;8)% 
0 2
Χρήση άλλων φαρμάκων
&""! "!!#
$456789:;8" " "
"##"! 
+
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΤΟ INFACOLIC
#!#" # " 
E&%"$"# 
Δόση
3456789:;8  $#"#"
#@##%"")F$/B:2  % 
  #!"&" =-"%$##
#""$"  
"").B:2" "$
"
3456789:;8! % " #%"%
 !# %"$#!" %
#@" ! G
%""* " 
456789:;8#%"H$ 
""$ $o"
$"" #% 
Χορήγηση
# 
I"%" %<%
456789:;8 #" <
 % 
1 %<#456789:;8
% "%"
*" ""#1" 
"456789:;8
Εάν χορηγήσετε μεγαλύτερη δόση Infacolicαπό την κανονική
&")%#2# #" 
456789:;8) "#"2 ## 
#
H$" %!$!
% <#"
Εάν ξεχάσετε να χορηγήσετε το Infacolic
*""
  "  ""
"
&% #" E
"# 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
@A;BCDh;895C$##456789:;8$  
""#  !G" &
 !  456789:;8  #%  !" % 3
=
JCDKL: # MN9OL: PLQN9RLSC5T97DC )U+.,$ U+.02$      
#  456789:;8$ "   #% #% 
) !G"2
'   !"%   !"
% G"# #"
 ! $"# 
 ""%$ !&!#("
"#)*+,-$.//0+$1$wwweofgr2
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ INFACOLIC
μ μ 3  #  %     %    %  #  
.!  
V"" 456789:;8""" %
##"W?@X@Y@""
"%" %
*"$" +,"*
!"#"+/Z[
3"# %    %
# \"#   "# 
< "%!! 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Infacolic
3##A;BCDh;895C#%-FB]^B:
3#A788K7N;5A9Q;_B$KLON9BC::9AC$9N75]C`7a9_N$
BCDKL:KLQN9RLSC5T97DC)U+.,2$ON9OL:KLQN9RLSC5T97DC)U+.02#O_N;bCQ
c7DCN
Εμφάνιση του Infacolic και περιεχόμενο της συσκευασίας
3456789:;8% "")2" ##
 #"d!" %/FB:456789:;8$  #
.FF
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
MEDIHELM\*d>(e@d@&
dfV3fd@-gI>V3&?&@*(V('
.=/0.IV\Ih\(i33id@'
Παραγωγός
j;::;7Bk75A9BO:8
lDCObC:Qj;DK7B
-
UAACR
[J,=mn
@"%o
M_N57MK7NB78C_D;87:Apq
k;rsAcC].t
+,tFM__NA
o%
u7:CK7BPC7:DK87NCuDQ
Synamore Park Mill Lane Alton
HampshireGU=-+PR
@"%o
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά
vwV" !!#  xy
/