Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Nutriex Lipid plus
Γαλάκτωμα για έγχυση
Διαβάστε ολόκληρο αυτό το φύλλο οδηγιών προσεκτικά πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιέχει σημαντικές πληροφορίες
για σας.

 !! 

" !##$ #%
&! ! % #$ 
!
#!$' ### %
 !!  ($' ##
)*
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει+
, "-./012345161768.9!# 
: ";##$-./012345161768.9
< =%#-./012345161768.9
* =$$' #
5. =%-./012345161768.9
> = #!!#
1. Τι είναι το Nutriex Lipid plus και για τι χρησιμοποιείται
"-./012345161768.9! ;
 #!'!###
## '?#$  # $!
!
@#-./012345161768.9!#
!
A!   
%##' !' !
 %# !
  ##$!!#!
:%
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν σας χορηγηθεί το Nutriex Lipid plus
Να μη χρησιμοποιείτε το Nutriex Lipid plus:
- !!
!#!' !B
#>C
-  !###!#!
!:%
?# ## -./012345161768.9
!
- #!#;!!! !
 !#!#!
- D!!!
- @  ### ! B
##!!# ' # !$#C
- E # $  B C
- @#!!
- ?$# ##B#!#C
- @!!$ ## !$#
1
- F#'#% 
- %%!% 
- A' B !# C
- @!!!
- G  !
' ##BC 
!# !  ' 
 #!&#! ;$  
> ##%
 !  ' 
!% ##
!'
 #!&#'# 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
$$# -./012345161768.9
=!' # %+
- E!!#!! 
- = ' !%%# #
!  !#'# !%
%!#!
=!$# !  !
'# !!#B
 $# 'C
=!'$##!  
$ '% ;
#' 
"#!! # 
% !#!'!'?!
-./012345161768.9 $!!BC
##!&#!%
Παιδιά
 !###!#!
!:%
Αλλα φάρμακα και το Nutriex Lipid plus
?# % $
 !
"-./012345161768.9 #  
 !=!' # % #
!$+
- H#
- I#
-  ! ;#$' ### ##
#! #
-  !#'B#!C
-  !# %##&##!#BJKLC
-  !# %##&##!#!!%
# B##HHC
-  !# '  '#
!!#!! 
-  !# %# B!!C
- =!  %#;#%
B!! #JKMNC
2
Κύηση και θηλασμός
!$#; ; !!' 
!;## ' !
!$ ! $'#
#F$ ##-./01234
5161768.9!!
G$#  # !
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
"-./012345161768.9#$!$
!  !!$!### 
## O !! ##!#
##! ' ## 
! ##' !
 !
3. Πως χορηγείται το Nutriex Lipid plus
 !# #B C# 
!'$# !$#   
 B!!C
G$##' !;!

!# $$  !
P#
 !###!#!
!:%
Αν έχετε λάβει περισσότερο Nutriex Lipid plusαπό όσο θα έπρεπε
' ## ! 
 ; Q' #R!!$ % +
- =%!#!%
- A' B !# C
- %  '!; 
- E 
- " 
- A&#! 
- S!;#'
- %%
-  ' ! !B !#C
- ?$#%##!&#'
! 
- F!#B# C !
- F!#B# C
- T%#$##!%
- #! ##!
- ?#$ '$%  B C
- ?#$ '!%  B!C
- ?#$ '  B$ !C
- '##% $%  B!$!#C
- U#! B #C
-  $# 
- )## B 
#$ #!C
3
- =
- A&# 
- %##
! %  $'## 
 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
V !! ! !$' #
!;$%
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές.Εάν κάποια
από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες συμβούν,ενημερώστε το γιατρό
σας αμέσως,αυτός θα σταματήσει τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου:
@B#;,,W,WWWWC+
- !  !'# 
# ! !#
X$' #  +
VB#;,,W,WWWC+
- Y %#
@B#;,,W,WWWWC+
- # ### 
- A!'#%# 
- F'
- =!
- ?&
- ?$# B'$# C
- ?#
- U#
- $# !'
- A&#$ !% 
- A#
- =$%!###Z!%
- =%### 
='B#;,#,WWWWC+
- #!&#  ! 
- A&#% 
- =' ## #' #
#!' !#
![-./012345161768.9$\
#<" % !!; #
#
#B## ! #$ #$  C+
- ]#$ '!% B!C
- ]#$ ' B$ C
- ] #B#C
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
?#!$' ### %^#
! '!!$$$' ##
'#%##
$' #$?$!G  !B
4
:_*`a,bb>:P$#+c<W:,<:W*W<_W^<<d+c<W:,W
>b*eb_bfff3(gh0C
#$' #% #$#
#%! # !
5. Πως να φυλάσσεται το Νutriex Lipid plus
Y ! #$!

Y #$ !:b
KY#'!
!
!%'
Y #!&'!&$$!
Y ##  ! ##  ###
#!I#  ####  
!
6. = #!!#
Τι περιέχει το Nutriex Lipid plus
G! #  +
Από τον επάνω
αριστερό θάλαμο
(διάλυμα γλυκόζης)
,WWWi8 ,:bWi8 ,_dbi8 :bWWi8
Z!!;#
' # !;#
,<:Wh
,:WWh
,>bWh
,bWWh
:*dbh
::bWh
<<WWh
<WWWh
F!
!
,_d:h :<*Wh <b,Wh *>_Wh
F!!
&
b:>ih
>b_ih e_dih ,<,>ih
Από τον επάνω δεξιό
θάλαμο (γαλάκτωμα
λιπιδίων)
,WWWi8 ,:bWi8 ,_dbi8 :bWWi8
E%
 
:WWh :bWh <dbh bWWh
"! 
'
:WWh :bWh <dbh bWWh
Από τον κάτω
θάλαμο
(διάλυμα αμινοξέων)
,WWW
i8
,:bW
i8
,_db
i8
:bWW
i8
H!#
::>h
:_:h *:<h b>*h
T!# <W,h
<d>h b>*h db:h
A!# :d<h
<*,h b,:h >_:h
' # # :,_h
:d<h *,Wh b*>h
$# ,__h
:<bh <b<h *dWh
# <<dh
*:,h ><:h _*:h
j# ,d*h
:,_h <:dh *<>h
"# Wb*h
W>_h ,W:h ,<>h
)# :bWh
<,:h *>_h >:*h
# :beh
<:*h *_>h >*_h
Z!
!#
,>:h
:W<h <Wbh *W>h
5
' # 
#
,:Wh ,bWh ::bh <WWh
# *>>h
b_:h _d<h ,,>*h
!' ,**h
,_Wh :dWh <>Wh
S !' <<dh
*:,h ><:h _*:h
S!# ,b_h
,e_h :edh <e>h
=# <:>h
*W_h >,:h _,>h
@# :__h
<>Wh b*Wh d:Wh
A

Wd_,h
Wed>h ,*>*h ,eb:h
P' W*W:h
WbW<h Wdbbh ,WW>h
"!!

W:::h
W:ddh W*,>h Wbb*h
G!! :d*dh
<*<*h b,b,h >_>_h
"Z!!

W>_>h
W_b_h ,:_dh ,d,>h
F!'

W*dWh
Wb__h W__:h ,,d>h
Ηλεκτρολύτες
[mmol]
,WWWi8 ,:bWi8 ,_dbi8 :bWW
i8
Y *W bW db ,WW
D :_ <b b:b dW
 <: *W >W _W
 <: *W >W _W
k WW:* WW< WW*b WW>
P% <> *b >db eW
G! <> *b >db eW
! ,: ,b ::b <W
,WWW
i8
,:bWi8 ,_dbi8 :bWW
i8
= 
 lhm
<_ *_ d: e>
= 
;%lhm
b* >_ ,W: ,<>
= 
$!lhm
,:W ,bW ::b <WW
= 
lhm
*W bW db ,WW
στα 1000
ml
στα 1250
ml
στα 1875
ml
στα
2500 ml
?

lnoBnpq8Cm
,beWB<_WC ,eeWB*dbC :e_bBd,bC <e_W
BebWC
?

$!
lnoBnpq8Cm
:W,WB*_WC :b,WB>WWC <d>bBeWWC bW:W
B,:WWC
?
 
lnoBnpq8Cm
><bB,bWC _WWB,eWC ,:WWB:_bC ,>WW
B<_WC
? # <>WWB_>WC *bWWB,WdbC >dbWB,>,bC eWWW
6
r!
#
lnoBnpq8Cm
B:,bbC
@!

lnoBnpq8Cm
*:<b
B,W,WC
b<WWB,:>bC debWB,eWWC ,W>WW
B:b<WC
O   
!#!
lis9i^nhm
,b*W ,b*W ,b*W ,b*W
j#!
   
!#!R
!lis9i^8m
,:,b ,:,b ,:,b ,:,b
6N bW>W bW>W bW>W bW>W
"! Z!!!'B'$ #6NC!#
!$#'r!!' 
Εμφάνιση του Nutriex Lipid plus και περιεχόμενο της συσκευασίας
" #r! ###
  !'#
"-./012345161768.9$'! !%$ 
!!#+
- ,:bWi8BbWWi8'  c:bWi8!% c
bWWi8' !;#C
- ,_dbi8BdbWi8'  c<dbi8!% c
dbWi8' !;#C
- :bWWi8B,WWWi8'  cbWWi8!% c
,WWWi8' !;#C
G!%$ !  !
# E#$#  '!
!   · !!  ' !' 
!# #
G   $      !;#  
$ ! !!$  
 
"' !;#! ! !
"! !%!
G'$  '$'!$ 
# #
" $#!%$!b!
$#!+b4,:bWi8b4,_dbi8b4:bWWi8
? #!!'# $#!
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής:
tt0q.u]389.uh3uJ`
Kq08t0q.uv/0,"F'$#
<*:,:]389.uh3u`30iquw<*:We]389.uh3u`30iquw
M38+c*eb>>,d,W
xq4+c*eb>>,d,*b>d
A=?AjAYG@F?H@DADTGGUH@
7
)HG@?U?
"yHUP?@*:,WW"UHDT
"#+:*<,W_<**,
xq4+:*<,W_<bbW
 !!r!$P%#??P 
!$ +
J.9/01q -.Maz2345161768.9
t38h1.i -.Maz2345161768.9
{3uiq0n -.Maz2345161768.9
x1u8qu7 -.Maz2345161768.9
x0qup3 ]37u./01234516173`,:W^-b*^L
`30iquw -.Maz2345161768.9
`033p3 -.Maz2345161768.9
z/q8w -./0168.951617
5.43i|(.0h -.Maz2345161768.9
-3/}308qu79 -.Maz2345161768.9
~(0/.hq8 -.Maz2345161768.9
v6q1u -.Maz2345161768.9
vf373u -.Maz2345161768.9
"!$%##+,,^:W,d

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε γιατρούς ή επαγγελματίες
του τομέα υγειονομικής περίθαλψης:
F#&#"r!
#$'!;#   !$
!% ##
## !!;# "!' 
!!!!# # '$ $!
P#  '  !!;#
!  !!   
!%#! ### ' 
 !'## #%$  ## 
! ;   '
B% CF!&## #
  '!%  '
?  !'!% 
:
!!# !+
- "$! $#
-  #!;# ;$ 
#!' # $! ;
$ #!' #
-   !
"  !%! ! 
? ##
"! !$ ! ##
8
- F%  ! !!    '   !!
!'##
-   ! !   # $' # ! ! #
# #!$ #!
S # G!#!# # 
 ### '#$ BC
B $•,:€iC
F!; ##!' ! #
 # !+
I# !!# !$#!##   
!;#!!$#!d# :_•K!:# 
:b•K
F!; # # %$+
 !!&#r# #$  #
 # $@## #$  #
 # $'#!##!$!'#
##'$'##
"! # #$   !#
I #% #!#!!!#
:*%
"-./012345161768.9 '  !!r
! #$# #"-./012345161768.9
#  #!'!'
&!
9