Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Nutriex Lipid peri
Γαλάκτωμα για έγχυση
Διαβάστε ολόκληρο αυτό το φύλλο οδηγιών προσεκτικά πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιέχει σημαντικές πληροφορίες
για σας.

 !! 

" !##$ #%
&! ! % #$ 
!
#!$' ### %
 !!  ($' ##
)*
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει+
, "-./01234516176301!# 
8 "9##$-./01234516176301
: ;%#-./01234516176301
* ;$$' #
< ;%-./01234516176301
= ; #!!#
1. Τι είναι το Nutriex Lipid peri και για τι χρησιμοποιείται
"-./01234516176301! 9
 #!'!###
## '>#$  # $!
!
?#-./01234516176301!#
!
@!   
%##' !' !
 %# !
  ##$!!#!
8%
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν σας χορηγηθεί το Nutriex Lipid peri
Να μη χρησιμοποιείτε το Nutriex Lipid peri:
!!!
#!'
 !A#=B
 !###!#!
!8%
># ## -./01234516176301
!
#!#9!!! ! 
!#!#!
C!!!
?  ### ! A
##!!# ' # !$#B
D # $  A B
?#!!
>$# ##A#!#B
1
?!!$ ## !$#
E#'#% 
%%!% 
@' A !# B
?!!!
F  !
' ##AB 
!# !  ' 
#!&#! 9$ 
= ##%
!  ' 
!% ##
!'
 #!&#'# 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
$$# -./01234516176301
;!' # %+
- D!!#!! 
- ; ' !%%# #
!  !#'# !%
%!#!
;!$# !  !
'# !!#A
 $# 'B
;!'$##!  
$ '% 9
#' 
"#!! # 
% !#!'!'>!
-./01234516176301 $!!AB
##!&#!%
Παιδιά
 !###!#!
!8%
Αλλα φάρμακα και το Nutriex Lipid peri
># % $
 !
"-./01234516176301 #  
 !;!' # % #
!$+
- G#
- H#
-  ! 9#$' ### ##
#! #
-  !#'A#!B
-  !# %##&##!#AIJKB
-  !# %##&##!#!!%
# A##GGB
-  !# '  '#
!!#!! 
-  !# %# A!!B
- ;!  %#9#%
A!! #IJLMB
2
Κύηση και θηλασμός
!$#9 9 !!' 
!9## ' !
!$ ! $'#
#E$ ##-./01234
516176301!!
F$#  # !
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
"-./01234516176301#$!$
!  !!$!### 
## N !! ##!#
##! ' ## 
! ##' !
 !
3. Πως χορηγείται το Nutriex Lipid peri
 !# #A B# 
!'$#
F$##' !9!

!# $$  !
O#
 !###!#!
!8%
Αν έχετε λάβει περισσότερο Nutriex Lipid periαπό όσο θα έπρεπε
' ## ! 
 9 P' #Q!!$ % +
- ;%!#!%
- @' A !# B
- %  '!9
 
- D 
- " 
- @&#! 
- R!9#'
- %%
-  ' ! !A !#B
- >$#%##!&#'
! 
- E!#A# B !
- E!#A# B
- S%#$##!%
- #! ##!
- >#$ '$%  A B
- >#$ '!%  A!B
- >#$ '  A$ !B
- '##% $%  A!$!#B
- T#! A #B
-  $# 
- )## A 
#$ #!B
3
- ;
- @&# 
- %##
! %  $'## 
 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
U !! ! !$' #
!9$%
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές.Εάν κάποια
από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες συμβούν,ενημερώστε το γιατρό
σας αμέσως,αυτός θα σταματήσει τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου:
?A#9,,V,VVVVB+
- !  !'
# # ! !#
W$' #  +
?A#9,,V,VVB+
- >$  %A$ B
UA#9,,V,VVVB+
- X %#
?A#9,,V,VVVVB+
- # ### 
- @!'#%# 
- E'
- ;!
- >&
- >$# A'$# B
- >#
- T#
- $# !'
- @&#$ !% 
- @#
- ;$%!###Y!%
- ;%### 
;'A#9,#,VVVVB+
- #!&#  ! 
- @&#% 
- ;' ## #' #
#!' !
#!Z-./01234516176301$
[#:" % !!9
 ##
#A## ! #$ #$  B+
- \#$ '!% A!B
- \#$ ' A$ B
- \ #A#B
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
>#!$' ### %
 !]#! '!!$$$' ##
4
'#%##
$' #$>$!F  !
A8^*_`,<<=8O$#+a:V8,:8V*V:^V]::b+a:V8,V
=<*c<^<ddd3(ef0B
#$' #% #$#
#%! # !
5. Πως να φυλάσσεται το Νutriex Lipid peri
X ! #$!

X #$ !8<
JX#'!
!
!%'
X #!&'!&$$!
X ##  ! ##  ###
#!
6. ; #!!#
Τι περιέχει το Nutriex Lipid peri
F! #  +
Από τον επάνω
αριστερό θάλαμο
(διάλυμα γλυκόζης)
,VVVgh ,8<Vgh ,^b<gh 8<VVgh
Y!!9#
' # !9#
bV*f
=*Vf
^^Vf
^VVf
,:8Vf
,8VVf
,b=Vf
,=VVf
E!
!
Vc:=f ,,bVf ,b<<f 8:*Vf
E!!
&
<8^f ==VVgf ccVVgf ,:8Vgf
Από τον επάνω δεξιό
θάλαμο (γαλάκτωμα
λιπιδίων)

,VVVgh

,8<Vgh

,^b<gh

8<VVgh
D%
 
8VVf 8<Vf :b<f <VVf
"! 
'
8VVf 8<Vf :b<f <VVf
Από τον κάτω
θάλαμο (διάλυμα
αμινοξέων)

,VVVgh

,8<Vgh

,^b<gh

8<VVgh
G!# ,^bf
8:*f :<,f *=^f
S!#
8<Vf :,:f *bVf =8=f
@!#
88bf
8^*f *8=f <=^f
' # #
,^,f
88=f ::cf *<8f
$#
,<bf ,c=f 8c*f :c8f
#
8^,f :<,f <8bf bV8f
i#
,*=f ,^8f 8b:f :=*f
"#
V*=f V<bf V^=f ,,*f
)#
8V^f 8=Vf :cVf <8Vf
#
8,=f 8bVf *V<f <*Vf
Y!
!#
,:<f ,=cf 8<*f ::^f
5
' # 
#
,VVf ,8<f ,^^f 8<Vf
#
:^^f *^<f b8^f cbVf
!'
,8Vf ,<Vf 88<f :VVf
R !'
8^Vf :<Vf <8<f bVVf
R!#
,:8f ,=<f 8*^f ::Vf
;#
8b8f :*Vf <,Vf =^Vf
?#
8*Vf :VVf *<Vf =VVf
@

V=*Vf
V^VVf ,8VVf ,=VVf
O' V^=<f ,V^,f ,=88f
8,=8f
"Y!!

V*:<f V<**f V^,=f
,V^^f
F!! 8:<*f 8c*:f **,<f
<^^=f
"Y!!

V<,<f V=**f Vc==f
,8^^f
E!'

V:<:f V**,f V==8f
V^^8f
Ηλεκτρολύτες
[mmol]
,VVVgh ,8<Vgh ,^b<gh 8<VV
gh
X
*V <V b< ,VV
C
8* :V *< =V

8* :V *< =V

8* :V *< =V
j
VV8* VV: VV*< VV=
O%
:^ *^ b8 c=
F!
:8 *V =V ^V
!
=V b< ,,8< ,<V
,VVV
gh
,8<Vgh ,^b<gh 8<VV
gh
; 
 kfl
:8 *V =V ^V
; 
9kfl
*= <b ^= ,,*
; 
$!kfl
=* ^V ,8V ,=V
; 
kfl
*V <V b< ,VV

,VVVgh
,8<Vgh ,^b<gh 
8<VVgh
> #

kmnAmophBl
,<cVA:^VB ,ccVA*b<B 8c^<Ab,<B :c^V
Ac<VB
> #

$!
kmnAmophBl
,Vb<A8<<B ,:*VA:8VB 8V,VA*^VB 8=^V
A=*VB
> #
 
kmnAmophBl
<:<A,:VB =bVA,=VB ,VV<A8*VB ,:*V
A:8VB
6
> #
q!
#kmn
AmophBl
8==<A=:<B :::VAbc<B *cc<A,,c<B ===V
A,<cVB
?!
kmnAmophBl
:8VVAb=<B *VVVAc<<B =VVVA,*:<B ^VVV
A,c,VB
N   
!#!
kgrsg]mfl
c<V c<V c<V c<V
i#!
   
!#!Q
!kgrsg]hl
^*V ^*V ^*V ^*V
6M <Vt=V <Vt=V <Vt=V <Vt=V
"! Y!!!'A'$ #6MB!#!$#
'q!!' 
Εμφάνιση του Nutriex Lipid peri και περιεχόμενο της συσκευασίας
" #q! ###
  !'#
"-./01234516176301$'! !%$ 
!!#+
- ,8<VghA<VVgh'  a8<Vgh!% a
<VVgh' !9#B
- ,^b<ghAb<Vgh'  a:b<gh!% a
b<Vgh' !9#B
- 8<VVghA,VVVgh'  a<VVgh!% a
,VVVgh' !9#B
F!%$ !  !
# D#$#  '!
!   · !!  ' !' 
!# #
F   $      !9#  
$ ! !!$  
 
" '    ! !9#   !   
 "! !%!
F'$  '$'!$ 
# #
" $#!%$!<!
$#!+<4,8<Vgh<4,^b<gh<48<VVgh
> #!!'# $#!
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής:
uu0p.v\3hs.vf3vI_
Jp0hu0p.vw/0,"E'$#+
:*8,8\3hs.vf3v_30gpvx:*8Vc\3hs.vf3v_30gpvx
L3h+a*c<==,b,V
7
yp4+a*c<==,b,*<=b
@;>@i@XF?E>G?C@CSFFTG?
)GF?>T>
"zGTO>?*8,VV"TGCS
"#+8*:,V^:**,
yp4+8*:,V^:<<V
 !!q!$O%#>>O 
!$ +
I.s/01p -.L`{234516176301
u3hf1.g -.L`{234516176301
|3vgp0m -.L`{234516176301
y1vhpv7 -.L`{234516176301
y0pvo3 }301v./01234516173_=*]-*=]K
_30gpvx -.L`{234516176301
_033o3
M.vfp0x
-.L`{234516176301
-.L`{234516176301
{03hpv7 -.L`{234516176301
{/phx -./01630151617
5p/~1p
51/•.pv1p
-.L`{234516176301
-.L`{234516176301
5.43g€(.0f
\ph/p
-.L`{234516176301
-.L`{234516176301
-3/•30hpv7s -.L`{234516176301
}(0/.fph -.L`{234516176301
wh(~3v1p -.L`{234516176301
w6p1v -.L`{234516176301
wd373v -.L`{234516176301
Το φυλλάδιο αυτό αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις
"!$%##+,,]8V,b

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε γιατρούς ή επαγγελματίες
του τομέα υγειονομικής περίθαλψης:
E#&#
"q!#$'!9# 
  !$!% ##
## !!9# "!' 
!!!!# # '$ $!
O#  '  !!9#!
  !!   !%#
! ### '  !
'## #%$  ## 
! 9   '
8
A% BE!&## #
  '!%  '
>  !'!% 
!!!# !
+
- "$! $#
-  #!9# 9$ 
# !' #   $  !   9 
$ #!' #
-   !
"  !%! ! 
> ##
"! !$ ! ##
E%  ! ! !      '   !!
!'##
  ! !  # $' # ! ! #
# #!$ #!
R # F!#!# # 
 ##
# !%# # !
# '#$ AB
A $•,8‚gB
E!9 ##!' ! #
 # !
H# !!# !$#!##   
!9#!!$#!b# 8^ƒJ!8# 
8<ƒJ
E!9 # # %$
 !!&#q# #$  #
 # $?## #$  #
 # $'#!##!$!'#
##'$'##
"! # #$   !#
H #% #!#!!!#
8*%
"-./01234516176301 '  !!q
! #$# #
"-./01234516176301#  #
!'!'&!
9
10