: Φύλλο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τον χρήστη
Duraphat 50 mg/ml μοδοντικό εναιώρη α
Φθοριούχο νάτριο
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
μ μ .αρχίσετε να χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
.ξανά
- , .Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε τον οδοντίατρο ή τον γιατρό σας
- μ . Δ Η συνταγή για αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε για σας εν πρέπει να δώσετε
μ . , μ το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη ακό α και όταν
μ μ μ .τα συ πτώ ατα της ασθένειάς τους είναι ίδια ε τα δικά σας
- μ Εάν κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε
μ κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
, μ .οδηγιών παρακαλείσθε να ενη ερώσετε τον οδοντίατρο ή τον γιατρό σας
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι το μΟδοντικό Εναιώρη α Duraphat και ποια είναι η χρήση του
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησι οποιήσετε το μΟδοντικό Εναιώρη α
Duraphat
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε το μΟδοντικό Εναιώρη α Duraphat
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το μΟδοντικό Εναιώρη α Duraphat
6. Λοιπές πληροφορίες
1. μ Τι είναι το Οδοντικό Εναιώρη α Duraphat και ποια είναι η χρήση του
Η δραστική ουσία του μΟδοντικού Εναιωρή ατος Duraphat είναι το φθοριούχο
.νάτριο
Το μΟδοντικό Εναιώρη α Duraphat ασκεί προληπτική δράση κατά της τερηδόνας και
μ χρησι οποιείται γ ια τη μ είωση της ευαισθησίας των υπερευαίσθητων .δοντιών
μΌταν το Οδοντικό Εναιώρη α Duraphat μ , εφαρ όζεται στα δόντια ελευθερώνεται
, μ μ φθόριο το οποίο εισχωρεί βαθιά έσα στο δόντι και εξασφαλίζει ακροχρόνια
.προστασία από την τερηδόνα
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησι οποιήσετε το Οδοντικό
μ Εναιώρη α Duraphat
μ Μην χρησι οποιήσετε το μΟδοντικό Εναιώρη α Duraphat
- ( ) , σε περίπτωση αλλεργίας υπερευαισθησίας στο φθοριούχο νάτριο στο
μ ( κολοφώνιο ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό αυτού του φαρ άκου βλέπε
6)παράγραφο
- μ σε περίπτωση που έχετε στο ατικά έλκη ή ασθένεια των ούλων
- μ ( μ μ )σε περίπτωση που έχετε στο ατίτιδα φλεγ ονή του στό ατος
- μ .σε περίπτωση που έχετε βρογχικό άσθ α
μ Προσέξτε ιδιαίτερα ε το μΟδοντικό Εναιώρη α Duraphat
- Εξασφαλίστε πως έχετε μλάβει ένα γεύ α μ πριν χρησι οποιηθεί το
μΟδοντικό Εναιώρη α Duraphat, μ ιδιαίτερα εάν εφαρ όζεται σε όλη τη ν
οδοντοστοιχία . σας
1
- Την ημέρα εφαρμογής του Duraphat δε θα πρέπει να συγχορηγούνται
παρασκευάσματα υψηλής περιεκτικότητας σε φθόριο, όπως γέλες
που περιέχουν φθόριο. Η συγχορήγηση συμπληρωμάτων με φθόριο θα
πρέπει να αναστέλλεται για αρκετές ημέρες μετά την εφαρμογή του
Duraphat.
: μ Σωληνάρια Ο περιέκτης του φαρ ακευτικού αυτού προϊόντος περιέχει ελαστικό
. .λάτεξ Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις
μΧρήση άλλων φαρ άκων
μ Παρακαλείσθε να ενη ερώσετε τον οδοντίατρο ή τον γιατρό σας εάν παίρνετε ή
μ , μ έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρ ακα ακό α και αυτά που δεν σας έχουν
μ . μ :χορηγηθεί ε συνταγή Συγκεκρι ένα
- μ μ μ μ ην χρησι οποιείτε συ πληρώ ατα μ ε φθόριο ( . . ) π χ σταγόνες ή γέλες τ ην
μ η έρα μτης θεραπείας σας ε το μΟδοντικό Εναιώρη α Duraphat μ ή για αρκετές η έρες
μ .ετά
Χρήση του μΟδοντικού Εναιωρή ατος Duraphat μ ε τροφές και ποτά
- / μ Εξασφαλίστε πως εσείς το παιδί σας έχετε λάβει ένα γεύ α πριν
μ χρησι οποιηθεί το μΟδοντικό Εναιώρη α Duraphat, μ ιδιαίτερα εάν εφαρ όζεται σε
όλη τη .ν οδοντοστοιχία σας
- μ 4 μ μ Μην ασήσετε φαγητό για ώρες ετά την εφαρ ογή του Οδοντικού
μΕναιωρή ατος Duraphat . στα δόντια σας Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
μ μ μ .πορείτε να πιείτε υγρά ή να καταναλώσετε αλακά τρόφι α
μΚύηση και θηλασ ός
μ Αυτό το φάρ ακο περιέχει αλκοόλη και θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τη
μ . διάρκεια της κύησης και του θηλασ ού μ Ζητήστε ιατρική συ βουλή πριν
/ μ μπάρετε χρησι οποιήσετε οποιοδήποτε φάρ ακο.
3. μ μ Πώς να χρησι οποιήσετε το Οδοντικό Εναιώρη α Duraphat
Το μΟδοντικό Εναιώρη α Duraphat .προορίζεται για χρήση σε παιδιά και ενήλικες
μ Αυτό το φάρ ακο μ , εφαρ όζεται στα δόντια σας από τον οδοντίατρό σας ο οποίος
μθα αποφασίσει πόσο Οδοντικό Εναιώρη α Duraphat μ . θα χρησι οποιήσει Η
( . . ( ) δοσολογία ποικίλλει βάσει του τύπου των δοντιών π χ νεογιλά παιδικά δόντια
μ μ ) .ή όνι α δόντια και του λόγου της θεραπείας
- . Ο οδοντίατρος αφαιρεί την πλάκα βουρτσίζοντας τα δόντια σας Μπορεί
.να σας ζητηθεί να βουρτσίσετε οι ίδιοι τα δόντια σας
- μ Στη συνέχεια απο ακρύνεται η περίσσεια σιέλου για να εξασφαλιστεί ότι
.τα δόντια σας είναι στεγνά
- μ μ , Κατόπιν το εναιώρη α επαλείφεται στα δόντια σας ε τη χρήση βούρτσας
μ μ .ε βόλου ή τολυπίου βά βακος
- μ Μπορεί να επαλειφθούν όλα τα δόντια σας ή όνο αυτά που είναι πιο
.ευπαθή στην τερηδόνα
μ 4 Ο ασθενής δεν θα πρέπει να βουρτσίσει τα δόντια ή να ασήσει φαγητό για ώρες
μ .ετά τη θεραπεία
μ μΣυνιστώ ενη δοσολογία για απλές εφαρ ογές
- για , μ 0,25 νεογιλή οδοντοστοιχία να εφαρ όζονται έως και ml
- μ για ικτή μ μ , μ 0,40 νεογιλή και όνι η οδοντοστοιχία να εφαρ όζονται έως και
2
ml
- μ μ , μ 0,75 για όνι η οδοντοστοιχία να εφαρ όζονται έως και ml.
Για την πρόληψη της τερηδόνας
- μ μ 6 μ , Η εφαρ ογή συνήθως επαναλα βάνεται κάθε ήνες αλλά αν χρειαστεί
μ μ ( 3 μ ).πορεί να γίνουν συχνότερες εφαρ ογές κάθε ήνες
Για τη μ είωση της ευαισθησίας των υπερευαίσθητων δοντιών
- μ 2 3 μ μ . Η θεραπεία επαναλα βάνεται ή φορές ετά από λίγες η έρες Πρέπει να
μ μ χρησι οποιείται παράλληλα ε κατάλληλη οδοντόπαστα για ευαίσθητα
.δόντια
μ Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του προϊόντος
.ρωτήστε τον οδοντίατρο ή τον γιατρό σας
μ Εάν χρησι οποιηθεί υπερβολική ποσότητα μΟδοντικού Εναιωρή ατος
Duraphat
Καθώς το μΟδοντικό Εναιώρη α Duraphat μ εφαρ όζεται στα δόντια σας από τον
, μ οδοντίατρό σας είναι πολύ απίθανο να χρησι οποιηθεί υπερβολική ποσότητα
.προϊόντος
μ , μ Αν εισέλθουν πολύ υψηλές δόσεις φθορίου στο αί α σας πορεί να έχει τοξική
. μμ kg μ επίδραση Οι δόσεις αρκετών χιλιοστογρά ων φθορίου ανά σω ατικού βάρους
μ ( μ ), μ , , μ πορεί να προκαλέσουν ναυτία αίσθη α αδιαθεσίας έ ετο διάρροια υϊκούς
μ , μ μ .σπασ ούς σπασ ούς και καρδιακά προβλή ατα
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και το μΟδοντικό Εναιώρη α Duraphat μ πορεί να
μ , προκαλέσει ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
.ανθρώπους
μ μ Έχετε περισσότερες πιθανότητες να ε φανίσετε ανεπιθύ ητες ενέργειες σε
( ) περίπτωση αλλεργίας υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε συστατικό του
μΟδοντικού Εναιωρή ατος Duraphat. , μ μ Αν είναι αναγκαίο πορεί να απο ακρυνθεί η
επάλειψη του μ μ μ μ .οδοντικού εναιωρή ατος ε βούρτσισ α των δοντιών και ξέπλυ α
Έχουν αναφερθεί οι παρακάτω μ μ ανεπιθύ ητες ενέργειες από ασθενείς ετά τη
μ .χρήση αυτού του φαρ άκου
, μ ( Πολύ σπάνιες αλλά σοβαρές ανεπιθύ ητες ενέργειες απαντώνται σε λιγότερους
1 10.000 ):από στους ασθενείς
- μ μ Αν νο ίζετε πως πορεί να έχετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω
μ , μ : ανεπιθύ ητες ενέργειες επισκεφτείτε έναν γιατρό το συντο ότερο δυνατό
μ ( μ ) , , μ μοίδη α πρήξι ο του προσώπου των χειλιών του στό ατος ή του λαι ού
μ .που πορεί να προκαλέσει δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή
μ :Άλλες πολύ σπάνιες ανεπιθύ ητες ενέργειες
- μ , μ μερεθισ ός φλεγ ονή και εξέλκωση των ούλων και του στό ατος
- ( μ ) μναυτία τάση προς έ ετο και ακούσια προσπάθεια για έ ετο
- μ .άσθ α
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον οδοντίατρο ή
τον γιατρό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
3
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: +30 213 2040380/337
Φαξ: +30 210 6549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
5. μ Πώς να φυλάσσετε το Οδοντικό Εναιώρη α Duraphat
μ .Να φυλάσσετε σε έρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά
μ μ 25°C. μ μ Μην φυλάσσετε σε θερ οκρασία εγαλύτερη των Να ην χρησι οποιείτε
μ μ μ μ αυτό το φάρ ακο ετά την η ερο ηνία λήξης που αναφέρεται στο σωληνάριο και
. μ μ μ στην εξωτερική συσκευασία Η η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα του
μ . ήνα που αναφέρεται εκεί Ο οδοντίατρός σας θα ελέγχει πως για το προϊόν δεν
μ μ . μ , μ έχει παρέλθει αυτή η η ερο ηνία Μετά το άνοιγ α το περιεχό ενο του
σωληναρίου Duraphat μ μ 3 μ .θα πρέπει να χρησι οποιηθεί έσα σε ήνες
μ Τα φάρ ακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
μμ . μ οικιακά απορρί ατα Ρωτήστε τον φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα
μ . μ φάρ ακα που δε χρειάζονται πια Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία
.του περιβάλλοντος
6. Λοιπές πληροφορίες
μΤι περιέχει το Οδοντικό Εναιώρη α Duraphat
- . 1 Η δραστική ουσία είναι το φθοριούχο νάτριο ml μ αυτού του εναιωρή ατος
50 περιέχει mg , μ μ 22,6 φθοριούχου νατρίου που ισοδυνα εί ε mg .φθορίου
- : 96%, ( 901), μμ Τα άλλα συστατικά είναι αιθανόλη λευκός κηρός Ε κό εα
( 904), , μ , ( 954), μ λάκκας Ε κολοφώνιο αστίχα σακχαρίνη Ε άρω α βάτου της
( μ ) ( , , ιδαίας σ έουρου περιέχει βουτυρικό αιθυλεστέρα γερανιόλη iris resinoid,
μ , οξικό ισοα υλεστέρα jasmine absolute, βανιλλίνη και προπυλενογλυκόλη).
μ μΕ φάνιση του Οδοντικού Εναιωρή ατος Duraphat μ και περιεχό ενο της
συσκευασίας
μΤο Οδοντικό Εναιώρη α Duraphat είναι ένα κ / μαφέ κίτρινο αδιαφανές εναιώρη α.
Δ 10 ιατίθεται σε σωληνάρια των ml 30 ή ml 1,6 ή σε κυλίνδρους των ml.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
Colgate-Palmolive Eμπορική (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Αθηνών 89, 185 41 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4831900
Παρασκευαστής
Pharbil Waltrop GmbH
Im Wirringen 25, D-45731 Waltrop
μΓερ ανία
4
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
5