Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
: Φύλλο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τον χρήστη
Duraphat 5000 500 mg/100 g οδοντόπαστα
Φθοριούχο νάτριο
Δ , ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης διότι
μ μ .περιλα βάνει ση αντικές πληροφορίες για σας
μ . Το παρόν φάρ ακο σας διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή Πάντως υπάρχει
μ μ ακό α ανάγκη να χρησι οποιήσετε την οδοντόπαστα Duraphat 5000 προσεκτικά
μ .για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσ ατα
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
.ξανά
- μ , Απευθυνθείτε στον οδοντίατρο ή τον φαρ ακοποιό σας εάν χρειαστείτε
μ .περισσότερες πληροφορίες ή συ βουλές
- μ , μ μ Επιβάλλεται να επικοινωνήσετε ε οδοντίατρο εάν τα συ πτώ ατά σας
.επιδεινωθούν ή δεν υποχωρήσουν
- μ Εάν κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε
μ κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
, μ οδηγιών χρήσης παρακαλείσθε να ενη ερώσετε τον οδοντίατρο ή τον
μ .φαρ ακοποιό σας
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι η οδοντόπαστα Duraphat 5000 και ποια είναι η χρήση της
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησι οποιήσετε την οδοντόπαστα Duraphat 5000
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε την οδοντόπαστα Duraphat 5000
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε την οδοντόπαστα Duraphat 5000
6. Λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι η οδοντόπαστα Duraphat 5000 και ποια είναι η χρήση της
Duraphat 5000 μ Η οδοντόπαστα χρησι οποιείται για να βοηθήσει στην πρόληψη της
16 , τερηδόνας σε εφήβους ηλικίας ετών και άνω και ενήλικες ιδιαίτερα σε
μ μ . ασθενείς ε κίνδυνο πολυτερηδονισ ού Αυτή η οδοντόπαστα περιέχει φθόριο ως
μ , μ μ μετά νατρίου άλας το οποίο ανήκει σε ια κατηγορία φαρ άκων που ονο άζονται
.παράγοντες προφύλαξης ενάντια στην τερηδόνα
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησι οποιήσετε την οδοντόπαστα
Duraphat 5000
μ Μην χρησι οποιήσετε την οδοντόπαστα Duraphat 5000
- ( ) o σε περίπτωση αλλεργίας υπερευαισθησίας στ φθοριούχο νάτριο ή σε
οποιοδήποτε άλλο συστατικό της οδοντόπαστας Duraphat 5000.
μ Προσέξτε ιδιαίτερα ε την οδοντόπαστα Duraphat 5000
- Η οδοντόπαστα Duraphat 5000 .περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε φθόριο
Δ , , , , ισκία σταγόνες τσίχλες γέλες ή βερνίκια που περιέχουν φθόριο καθώς
μ , και φθοριω ένο νερό ή αλάτι πρέπει να αποφεύγονται όταν
μ χρησι οποιείται η οδοντόπαστα Duraphat 5000. Για να προληφθεί η
, μσυσσώρευση του φθορίου η συνολική σας πρόσληψη πρέπει να εκτι ηθεί
μ . πριν χρησι οποιήσετε αυτήν τη φθοριούχο οδοντόπαστα Ρωτήστε τον
2
μ μ . οδοντίατρο ή τον φαρ ακοποιό σας για αυτό το θέ α
- Η οδοντόπαστα Duraphat 5000 δεν προορίζεται για χρήση σε εφήβους και
16 .παιδιά ηλικίας κάτω των ετών
μΧρήση άλλων φαρ άκων
Δ μ μ . εν είναι γνωστές αλληλεπιδράσεις ε άλλα φάρ ακα Παρακαλείσθε να
μ μ ενη ερώσετε τον οδοντίατρο ή τον φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
μ , μ .πρόσφατα άλλα φάρ ακα ακό α και αυτά που παίρνετε χωρίς συνταγή
Χρήση της οδοντόπαστας Duraphat 5000 μ ε τροφές και ποτά
μ μΤο φθοριω ένο νερό και το αλάτι πρέπει να αποφεύγονται όταν χρησι οποιείται
.αυτή η οδοντόπαστα
, μ μ μ , μ Η λήψη τροφής και ποτού αν γίνει α έσως ετά το βούρτσισ α πορεί να έχει
μ . ανασταλτική επίδραση στην επανα εταλλικοποίηση των δοντιών Γι αυτό
μ πρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια σας ε οδοντόπαστα Duraphat 5000 μ ετά τα
μ . γεύ ατα
μΚύηση και θηλασ ός
Δ μ εν υπάρχει ε πειρία από τη χρήση της οδοντόπαστας Duraphat 5000 .σε εγκύους
, , Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε ρωτήστε τον γιατρό τον οδοντίατρο ή τον
μ μ , φαρ ακοποιό σας πριν χρησι οποιήσετε αυτήν την οδοντόπαστα όπως για
μ .οποιοδήποτε φάρ ακο
μ μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανη άτων
Δ μ μ μ μ εν ανα ένονται επιδράσεις στην οδήγηση ή τον χειρισ ό ηχανη άτων όταν
μ χρησι οποιείται η οδοντόπαστα Duraphat 5000.
μ μ μ Ση αντικές πληροφορίες σχετικά ε ορισ ένα συστατικά της
οδοντόπαστας Duraphat 5000
. μΑυτή η οδοντόπαστα περιέχει βενζοϊκό νάτριο Το βενζοϊκό νάτριο είναι έτρια
μ , μ μ .ερεθιστικό για το δέρ α τα άτια και τον βλεννογόνο υ ένα
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε την οδοντόπαστα Duraphat 5000
Η οδοντόπαστα Duraphat 5000 μ μ 16προορίζεται για χρήση όνο από άτο α ηλικίας
.ετών και άνω
μ Πάντοτε να χρησι οποιείτε την οδοντόπαστα Duraphat 5000 μ μακριβώς σύ φωνα ε
μ . μ ,τις οδηγίες του οδοντιάτρου ή του φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες
μ .ρωτήστε τον οδοντίατρο ή τον φαρ ακοποιό σας
μ Χρησι οποιήστε την οδοντόπαστα Duraphat 5000 3 μ φορές την η έρα για να
.βουρτσίσετε τα δόντια σας
-2 μ 2 Απλώστε ία λωρίδα cm μ (2στην οδοντόβουρτσα για κάθε βούρτσισ α
cm μ 3 mg 5 mg ).οδοντόπαστας παρέχουν εταξύ και φθορίου
-2 μ μ .Βουρτσίστε τα δόντια ετά από κάθε γεύ α
-2 , .Κάθετα στο δόντι από τα ούλα προς την άκρη του δοντιού
-3 μ μ .Φτύστε τον αφρό που δη ιουργείται και ην τον καταπίνετε
μ 3 .Το προσεκτικό βούρτσισ α χρειάζεται περίπου λεπτά
μ μ Εάν χρησι οποιήσετε εγαλύτερη ποσότητα οδοντόπαστας Duraphat 5000
από την κανονική ή αν κατάπιατε την οδοντόπαστα
3
μ Αν κατά λάθος κατάπιατε εγάλη ποσότητα οδοντόπαστας και παρουσιάζετε
, πεπτικές ενοχλήσεις όπως μ , , έ ετο διάρροια και κοιλιακό άλγος πρέπει να
μ μ , μ .ενη ερώσετε ά εσα τον γιατρό σας καθώς πορεί να χρειάζεται θεραπεία
μ .Παρακαλείσθε να έχετε αυτό το φυλλο οδηγιών χρήσης αζί σας
Η οδοντόπαστα Duraphat 5000 μ , περιέχει ινθόλη η οποία αν κατά λάθος καταποθεί
μ , μ , σε εγάλες ποσότητες ενδέχεται να προκαλέσει σπασ ούς ιδιαίτερα σε βρέφη
.και παιδιά
μ μ Εάν καταπίνετε συνεχώς εγάλη ποσότητα οδοντόπαστας για πολλούς ήνες και
, μ ( χρόνια πορεί να παρουσιάσετε οδοντική δηλητηρίαση από φθόριο χρώση ή
μ μ ) κηλίδες στην αδα αντίνη και ευθραυστότητα της αδα αντίνης ή φθορίαση των
( , μ ).οστών οστεοσκλήρυνση αυξη ένη πυκνότητα των οστών σας
μ Εάν ξεχάσετε να χρησι οποιήσετε την οδοντόπαστα Duraphat 5000
Απλώς χρησιμοποιήστε τη μόλις το θυμηθείτε, αλλά μην χρησιμοποιήσετε διπλή
δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Συνεχίστε τη θεραπεία
κανονικά μετά το επόμενο γεύμα.
μ ,Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του προϊόντος
μ .ρωτήστε τον οδοντίατρό σας ή τον φαρ ακοποιό σας
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και η οδοντόπαστα Duraphat 5000 μ πορεί να προκαλέσει
μ , .ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
(1/10.000 μ <1/1.000) μ Σε σπάνιες περιπτώσεις έχρι πορεί να παρουσιαστούν
( ) ( . . μ ). μ , αντιδράσεις αλλεργίας υπερευαισθησίας π χ εξάνθη α Αυτό ση αίνει ότι για
μ μ , κάθε δέκα χιλιάδες ασθενείς που χρησι οποιούν αυτό το φάρ ακο ένας έως δέκα
μ . ασθενείς πορεί να παρουσιάσουν αντίδραση υπερευαισθησίας Επίσης έχει
μ .αναφερθεί αίσθηση καύσου του στό ατος
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον οδοντίατρό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων.
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: +30 213 2040380/337
Φαξ: +30 210 6549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε την οδοντόπαστα Duraphat 5000
4
μ .Να φυλάσσεται σε έρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά
μ μ Να ην χρησι οποιείτε την οδοντόπαστα Duraphat 5000 μ μ μ ετά την η ερο ηνία λήξης
που αναφέρεται στo μ « ». μ μσωληνάριο και στο κουτί ετά τη ΛΗΞΗ Η η ερο ηνία
μ μ .λήξης είναι η τελευταία η έρα του ήνα που αναφέρεται εκεί
μ μ 25°Μην φυλάσσετε σε θερ οκρασία εγαλύτερη των C.
6. Λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει η οδοντόπαστα Duraphat 5000
- ( ).Η δραστική ουσία είναι φθόριο ως φθοριούχο νάτριο
1 g 5 mg , 5.000 ppmοδοντόπαστας περιέχει φθορίου που αντιστοιχούν σε
.φθορίου
- : (μ ), Τα άλλα συστατικά είναι Υγρή σορβιτόλη η κρυσταλλική Dental Type
Silica, Dental Type Silica (Precipitated), 600,Πολυαιθυλενογλυκόλη
, μμ , ( 211),Πυροφωσφορικό τετρακάλιο Κό ι ξανθάνης Βενζοϊκό νάτριο Ε
, μ ( Λαουρυλοθειικό νάτριο Βελτιωτικό γεύσης δυόσ ου που περιέχει αιθέριο
μ , , μ , μ ,έλαιο ίνθης πιπερώδους καρβόνη αιθέριο έλαιο δυόσ ου ινθόλη
μ ), , (ανηθόλη και αιθέριο έλαιο λε ονιού Νατριούχος σακχαρίνη Κυανό Ε
133), μ .Κεκαθαρ ένο ύδωρ
μ Ε φάνιση της οδοντόπαστας Duraphat 5000 μ και περιεχό ενο της
συσκευασίας
Η οδοντόπαστα Duraphat 5000 είναι μια οδοντόπαστα μπλε χρώματος.
Διατίθεται σε σωληνάριο των 51 g, μέσα σε χάρτινο κουτί.
Μεγέθη συσκευασίας: 1 σωληνάριο × 51 g ή 3 σωληνάρια × 51 g
Μπορεί να μην κυκλοφορούν στην αγορά όλα τα μεγέθη συσκευασίας.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Colgate - Palmolive Εμπορική (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Αθηνών 89
18541 Πειραιάς
210 4831900
Παρασκευαστής
Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o. o.
Al. Colgate 2
58-100 Świdnica
Πολωνία
ή
Thepenier Pharma Industrie S.A.S.
Route D’Alençon,
Saint-Langis-Lès-Mortagne
61400 Mortagne
Γαλλία
μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού
5
μ ( ) μ μ :Οικονο ικού Χώρου ΕΟΧ ε τις ακόλουθες ονο ασίες
:Γαλλία Duraphat 500mg/100g pâte dentifrice
μ : Γερ ανία Duraphat Fluorid 5mg/g Zahnpaste
Δ : ανία Duraphat 5mg/g Tandpasta
: Ελλάδα Duraphat 5000 Οδοντόπαστα
μ / : Ηνω ένο Βασίλειο Ιρλανδία Duraphat 5000ppm Fluoride Toothpaste
:Ισλανδία Duraphat 500mg/100g Tannpasta
: Νορβηγία Duraphat 500mg/100g Tannkrem
Πολωνία: Duraphat 5000 Pasta do zębów
Πορτογαλία: Duraphat 5000, Pasta dentifrica
Σουηδία: Duraphat 5mg/g Tandkräm
Φινλανδία: Duraphat 500mg/100g Hammastahna Fluori
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
6