Δ : ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Testosterone Enanthate/Norma
®
Ενέσιμο διάλυμα 250 mg/ml
Ενανθική Τεστοστερόνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το
.διαβάσετε ξανά
- , Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το
μ .φαρ ακοποιό σας
- μ . Δ Η συνταγή για αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε για εσάς εν πρέπει
μ . να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει
, μ μ μ μ βλάβη ακό α και όταν τα συ πτώ ατά τους είναι ίδια ε τα δικά
.σας
- μ , μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε το
, μ μ . γιατρό ή το φαρ ακοποιό ή το νοσοκό ο σας Αυτό ισχύει και για
μ κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο
. 4.παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης Βλέπε παράγραφο
1 Τι είναι το Testosterone Enanthate/Norma
®
και ποια είναι η χρήση του
2 μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησι οποιήσετε το Testosterone
Enanthate/Norma
®
3 μ Πώς να χρησι οποιήσετε το Testosterone Enanthate/Norma
®
4 μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσετε το Testosterone Enanthate/Norma
®
6 μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Testosterone Enanthate/Norma
®
ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Testosterone Enanthate/Norma
®
μ χρησι οποιείται σε ενήλικες άνδρες για
μυποκατάσταση τεστοστερόνης για τη θεραπεία διαφόρων προβλη άτων
(υγείας που προκαλούνται από έλλειψη τεστοστερόνης ανδρικός
μ ). μ υπογοναδισ ός Αυτό θα πρέπει να επιβεβαιώνεται έσω δύο
μ μ μξεχωριστών ετρήσεων τεστοστερόνης αί ατος και να περιλα βάνει
μ μ , :επίσης κλινικά συ πτώ ατα όπως
ανικανότητα
μυπογονι ότητα
μ μχα ηλή σεξουαλική ορ ή
κόπωση
καταθλιπτικές διαθέσεις
μ οστική απώλεια που προκαλείται από τα χα ηλά επίπεδα της
μορ όνης
1
Η σταδιακή απελευθέρωση από την περιοχή αποθήκευσης της
ενανθικής τεστοστερόνης επιτρέπει μακρά χρονικά διαστήματα
μεταξύ των ενέσεων. Αυτός ο εστέρας δεν έχει μόνο μακράς
διάρκειας ανδρογονική επίδραση, αλλά επίσης και πολύ έντονη. Η
δράση μιας φύσιγγας Testosterone Enanthate / Norma
®
250 mg έχει
διάρκεια περίπου 2-4 εβδομάδες, ανάλογα με την αρχική ορμονική
κατάσταση.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
Testosterone Enanthate/Norma
®
μ μ Θα πρέπει να ιλήσετε ε το γιατρό σας πριν την έναρξη της θεραπείας
μ μ μκαθώς εκείνος θα πορεί να σας συ βουλέψει εάν αυτό το φάρ ακο
. είναι κατάλληλο για την κατάστασή σας
, , Εάν πάσχετε από σοβαρή καρδιακή ηπατική ή νεφρική νόσο η
μ θεραπεία ε το Testosterone Enanthate/Norma
®
ενδέχεται να προκαλέσει
μ μ μ σοβαρές επιπλοκές ε τη ορφή κατακράτησης νερού στο σώ α σας
μ ( μ ) .ενίοτε συνοδευό ενη από συ φορητική καρδιακή ανεπάρκεια
μ μΟι ακόλουθοι αι ατολογικοί έλεγχοι θα πρέπει να πραγ ατοποιούνται
: από τον γιατρό σας πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας επίπεδο
μ , μ .τεστοστερόνης αί ατος γενική εξέταση αί ατος
μ Ενη ερώστε τον γιατρό σας εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση ή εάν
, έχετε λάβει θεραπεία για την υψηλή αρτηριακή πίεση καθώς η
.τεστοστερόνη ενδέχεται να προκαλέσει αύξηση της αρτηριακής πίεσης
μ Μη χρησι οποιήσετε το Testosterone Enanthate/Norma
®
:
Εάν είστε αλλεργικός σε κάποιο από τα συστατικά του
Testosterone Enanthate/Norma
®
( . βλ παράγραφο Τι περιέχει το
Testosterone Enanthate/Norma
®
)
μ Εάν έχετε καρκίνο εξαρτώ ενο από ανδρογόνα ή υποψία
καρκίνου του προστάτη
Εάν έχετε ή είχατε όγκο στο ήπαρ
μ μ Εάν έχετε αυξη ένα επίπεδα ασβεστίου στο αί α που συνοδεύουν
κακοήθεις όγκους
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
μ μ Οι ανδρικές ορ όνες πορεί να αυξήσουν την ανάπτυξη του καρκίνου
μ (του προστάτη και του διογκω ένου προστατικού αδένα καλοήθης
). υπερτροφία του προστάτη Πριν την ένεση του Testosterone
Enanthate/Norma
®
, ο γιατρός σας θα σας εξετάσει ώστε να ελέγξει ότι
. μ ,δεν έχετε καρκίνο του προστάτη Εάν είστε εγαλύτερος σε ηλικία
μ μ πορεί να βρίσκεστε σε αυξη ένο κίνδυνο να αναπτύξετε διόγκωση του
μ προστάτη όταν χρησι οποιείτε ανδρογόνα όπως το Testosterone
2
Enanthate/Norma
®
. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι τα
μ μ , μανδρογόνα πραγ ατικά δη ιουργούν καρκίνο του προστάτη πορούν
. να ενισχύσουν την ανάπτυξη ήδη υπάρχοντος καρκίνου του προστάτη
, Προληπτικά συνιστώνται στους άνδρες τακτικές εξετάσεις του
, μ . μπροστάτη ιδιαίτερα εάν είστε ηλικιω ένος Εάν βρίσκεστε σε ακράς
μ διάρκειας θεραπεία ε ανδρογόνα θα πρέπει να διεξάγονται περιοδικά
μ ( . μαι ατολογικές εξετάσεις βλ παράγραφο Πιθανές ανεπιθύ ητες
”). ενέργειες
Μετά τη χρήση του Testosterone Enanthate/Norma
®
έχουν παρατηρηθεί
(μ ) ( )περιπτώσεις καλοηθών η καρκινικών και κακοηθών καρκινικών
. μ μ μ , μ ηπατικών όγκων Σε ε ονω ένες περιπτώσεις πορεί να προκληθεί
μ εσωτερική αι ορραγία από αυτούς τους όγκους πιθανώς απειλητική
. για τη ζωή
μ Συνεπώς ο γιατρός σας θα πρέπει να ενη ερώνεται σε περίπτωση που
παρουσιαστούν ασυνήθιστες ενοχλήσεις στην άνω κοιλιακή χώρα που
μ μ μ . δεν εξαφανίζονται έσα σε ένα σύντο ο χρονικό διάστη α
, Η τεστοστερόνη στα παιδιά εκτός από το ότι προκαλεί πρόωρη
ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών του άρρενος φύλου
( ), μ μαρρενοποίηση πορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της σω ατικής
,ανάπτυξης και πρόωρη σύγκλειση των επιφύσεων των οστών
μ . ειώνοντας έτσι το τελικό ύψος
Το Testosterone Enanthate/Norma
®
μ δεν πρέπει να χρησι οποιείται σε
, μ μ γυναίκες διότι ανάλογα ε την ατο ική ευαισθησία στη δράση των
, μ μ μ ,ανδρογόνων οι γυναίκες πορεί να ε φανίσουν ση εία αρρενοποίησης
. . μ , μ , .π χ ακ ή δασυτριχισ ός αλλαγές στη φωνή
T μ α ανδρογόνα δεν είναι κατάλληλα να προάγουν τη υϊκή ανάπτυξη σε
μ μ . υγιή άτο α ή να αυξάνουν τη σω ατική ικανότητα
μ :Ενη ερώστε το γιατρό σας εάν έχετε ή είχατε ποτέ
μ ( μ )Οίδη α κατακράτηση υγρού που οδηγεί σε πρησ ένα πόδια
Προσωρινές διακοπές στην αναπνοή σας κατά τη διάρκεια του
( ), μ ύπνου άπνοια καθότι αυτές πορεί να επιδεινωθούν
μ μ : μ (μ Προβλή ατα στην πήξη του αί ατος θρο βοφιλία ια διαταραχή
μ μ -της πήξης του αί ατος που αυξάνει τον κίνδυνο θρό βωσης
μ μ μ )θρό βων αί ατος στα αι οφόρα αγγεία
μ :Επιπρόσθετες πληροφορίες για τους ειδικούς πληθυσ ούς
Παιδιά και έφηβοι
Το Testosterone Enanthate/Norma
®
δεν ενδείκνυται για χρήση σε παιδιά
( . και εφήβους βλ παράγραφο μ Προσέξτε ιδιαίτερα ε το Testosterone
Enanthate/Norma
®
”).
3
μ ( 65 μ )Ηλικιω ένοι ασθενείς ετών ή εγαλύτεροι
μ μ Περιορισ ένα δεδο ένα δεν συνιστούν την ανάγκη για κάποια
μ μ ( . προσαρ ογή της δόσης σε ηλικιω ένους ασθενείς βλ παράγραφο
μ Προσέξτε ιδιαίτερα ε το Testosterone Enanthate/Norma
®
”).
μ Ασθενείς ε ηπατική δυσλειτουργία
Δ μ μ . εν έχουν γίνει ελέτες σε ασθενείς ε ηπατική δυσλειτουργία Η
χρήση του Testosterone Enanthate/Norma
®
αντενδείκνυται σε άνδρες που
( . μείχαν ή έχουν όγκους στο ήπαρ βλ παράγραφο Μη χρησι οποιήσετε
το Testosterone Enanthate/Norma
®
”)
μ Ασθενείς ε νεφρική δυσλειτουργία
Δ μ μ . εν έχουν γίνει ελέτες σε ασθενείς ε νεφρική δυσλειτουργία
Άλλα μφάρ ακα και Testosterone Enanthate/Norma
®
μ μ Παρακαλείσθε να ενη ερώσετε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν
μ , μ παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρ ακα ακό α και αυτά που
μ . μ δεν σας έχουν χορηγηθεί ε συνταγή Ο γιατρός σας πορεί να
μ μ χρειαστεί να προσαρ όσει τη δόση εάν χρησι οποιείτε κάποια από τα
:παρακάτω
μ μ Φάρ ακα που χρησι οποιούνται για τη θεραπεία της
μ ( νευρικότητας και προβλη άτων ύπνου βαρβιτουρικά ή άλλοι
μ )ενζυ ικοί επαγωγείς
Δ μ ( μ )ισκία που αραιώνουν το αί α αντιθρο βωτικά
Η κατάσταση του μηχανισμού πήξεως του αίματος πρέπει να
παρακολουθείται ιδιαίτερα στενά, όταν το Testosterone
Enanthate/Norma
®
χορηγείται ταυτόχρονα με αντιπηκτικά παράγωγα
κουμαρίνης.
Η φαινοβαρβιτάλη αυξάνει το μεταβολισμό των στεροειδών ορμονών
στο ήπαρ (πιθανή μείωση αποτελεσματικότητας).
μ μ Παρακαλού ε βεβαιωθείτε ότι ενη ερώσατε το γιατρό σας εάν πάσχετε
μ μ ,από κάποια κληρονο ική ή επίκτητη διαταραχή της πήξης του αί ατος
μ διότι αυτό είναι ση αντικό για το γιατρό να το γνωρίζει πριν
μ μ . αποφασίσει να σας κάνει ια ενδο υϊκή ένεση
Το Testosterone Enanthate/Norma
®
μ ε τροφή και ποτό:
Δ μεν εφαρ όζεται
μ μΚύηση και θηλασ ός και γονι ότητα:
μ μ Ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας προτού
μ .πάρετε οποιοδήποτε φάρ ακο
Το Testosterone Enanthate/Norma
®
μ προορίζεται για χρήση όνο από
. Δ .άνδρες εν ενδείκνυται σε εγκύους ή σε γυναίκες που θηλάζουν
4
Το Testosterone Enanthate/Norma
®
δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη
διάρκεια της κύησης διότι υπάρχει η πιθανότητα αρρενοποίησης
( ) μ . ανάπτυξη χαρακτηριστικών του άρρενος φύλου του θηλυκού ε βρύου
μ μ Η θεραπεία ε υψηλές δόσεις ιδιοσκευασ άτων τεστοστερόνης
μ μ μ μσυνήθως πορεί να ειώσει αναστρέψι α την παραγωγή του σπέρ ατος
( . μ ”).βλ παράγραφο Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών:
Το Testosterone Enanthate/Norma
®
δεν έχει κάποια επίδραση στην
μ μ . αντίληψη της οδήγησης ή της χρήσης ηχανη άτων
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ Testosterone Enanthate/Norma
®
μ Πάντοτε να χρησι οποιείτε το Testosterone Enanthate/Norma
®
αυστηρά
μ μ . μ ,σύ φωνα ε τις οδηγίες του γιατρού σας Εάν έχετε α φιβολίες
μ .ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
Το Testosterone Enanthate/Norma
®
μ (μ μ ) θα ενεθεί ενδο υϊκά έσα στον υ από
. το γιατρό σας
( . Η ένεση πρέπει να χορηγείται εξαιρετικά αργά βλ παράγραφο
μ Προσέξτε ιδιαίτερα ε το Testosterone Enanthate/Norma
®
και Πιθανές
μ ”).ανεπιθύ ητες ενέργειες μ μ μΤο ελαιώδες διάλυ α ενίεται α έσως ετά
. την αναρρόφησή του στη σύριγγα
Για την ανάπτυξη και διέγερση υποπλαστικών
ανδρογονοεξαρτώμενων οργάνων - στόχων και για την αρχική
θεραπεία συμπτωμάτων ανεπάρκειας: 250 mg ενδομυϊκά ανά 2-3
εβδομάδες.
Για τη διατήρηση επαρκούς ανδρογονικού αποτελέσματος 250 mg
ενδομυικά ανά 3-4 εβδομάδες. Ανάλογα με την εκάστοτε
εξατομικευμένη ορμονική έλλειψη, ίσως να είναι αναγκαία
συντομότερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των ενέσεων. Σε πολλές
περιπτώσεις επαρκούν και μεγαλύτερα, μέχρι 6 εβδομάδων, χρονικά
διαστήματα μεταξύ των ενέσεων.
Ο γιατρός σας θα μετρήσει τα επίπεδα τεστοστερόνης στο αίμα σας
πριν την έναρξη της θεραπείας και περιστασιακά κατά τη διάρκεια
της θεραπείας στο τέλος του μεσοδιαστήματος των ενέσεων. Εάν τα
επίπεδα είναι πολύ χαμηλά, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να
σας κάνει ενέσεις πιο συχνά. Εάν τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι
υψηλά, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να σας κάνει ενέσεις
λιγότερο συχνά. Μην παραλείψετε τις συναντήσεις για τις ενέσεις
σας. Ειδάλλως, δεν θα συντηρηθεί το επιθυμητό επίπεδο
τεστοστερόνης σας.
μ μ Εάν χρησι οποιήσετε εγαλύτερη δόση Testosterone
Enanthate/Norma
®
από την κανονική:
5
O μ γιατρός σας θα καθορίσει τα διαστή ατα των ενέσεων ώστε να
αποφεχθεί η υπερβολική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης του
μ . μ , αί ατος Σε περίπτωση υπερδοσολογίας εκ παραδρο ής δεν είναι
μ απαραίτητη η λήψη ειδικών θεραπευτικών έτρων εκτός από τη
μ μ . διακοπή της θεραπείας ή είωση της δόσης του φαρ άκου
Τα δεδομένα οξείας τοξικότητας δείχνουν ότι η ενανθική
τεστοστερόνη, ο εστέρας που περιέχεται στο Testosterone
Enanthate/Norma
®
, κατατάσσεται στις μη-τοξικές ουσίες, μετά από
εφάπαξ χορήγηση. Ακόμη και μετά από εφάπαξ χορήγηση δόσης
πολλαπλάσιας της θεραπευτικής δεν αναμένεται κίνδυνος
τοξικότητας.
μ Εάν ξεχάσετε να χρησι οποιήσετε το Testosterone Enanthate/Norma
®
:
μ μ Παρακαλού ε να τηρείτε τα χρονικά διαστή ατα των ενέσεων που
μ μ έχετε συ φωνήσει ε το γιατρό σας για την καλύτερη
μ .αποτελεσ ατικότητα της θεραπείας
μ μ Εάν στα ατήσετε να χρησι οποιείτε το Testosterone
Enanthate/Norma
®
:
μ Όταν στα ατήσετε το Testosterone Enanthate/Norma
®
, μ μτα συ πτώ ατα
μ μ . έλλειψης της τεστοστερόνης πορεί να επανε φανιστούν
μ Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του
μ .προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
μ , Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και το Testosterone Enanthate/Norma
®
μπορεί
μ να προκαλέσει ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε
.όλους τους ανθρώπους
μ , Εάν κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε
μ κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
, μ μοδηγιών παρακαλείσθε να ενη ερώσετε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό
.σας
μ μ μ Οι πιο συχνά αναφερό ενες ανεπιθύ ητες ενέργειες ε το Testosterone
Enanthate/Norma
®
μ , μείναι ο πόνος στο ση είο ένεσης φαγούρα στο ση είο
( μ ) / ένεσης ερύθη α και βήχας και ή δυσκολία στην αναπνοή κατά τη
μ μ . διάρκεια ή α έσως ετά την ένεση
: μ , Συχνότητα συχνή Αύξηση του αριθ ού των ερυθροκυττάρων του
μ ( μ ) αι ατοκρίτη ποσοστό των ερυθροκυττάρων στο αί α και της
μ ( μ αι οσφαιρίνης το συστατικό των ερυθρών αι οσφαιρίων που
μ ), μ εταφέρει οξυγόνο όπως αναγνωρίζεται έσω περιοδικών
μ .αι ατολογικών ελέγχων
6
μ μ Οι παρακάτω ανεπιθύ ητες ενέργειες είναι από αυθόρ ητες αναφορές
μ , μ και από επιστη ονική βιβλιογραφία συνεπώς δεν πορεί να
μ μ .υπολογισθεί κάποια συχνότητα από τα διαθέσι α δεδο ένα
Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του ήπατος
μΠαθολογικά υψηλά επίπεδα κυττάρων αί ατος
( μ )πολυκυτταραι ία
Αλλεργική αντίδραση
, μ Παθολογικός έλεγχος ηπατικής λειτουργίας κιτρίνισ α του
μ μ ( )δέρ ατος και των οφθαλ ών ίκτερος
μ , , μ μ ,Ακ ή τριχόπτωση δερ ατικές αντιδράσεις όπως εξάνθη α
( μ ), κνίδωση φουσκω ένες κόκκινες κηλίδες φαγούρα
μ Ποικίλα είδη αντιδράσεων στο ση είο ένεσης
μ μ μ , , , μσυ περιλα βανο ένου πόνου φαγούρας σκλήρυνσης οιδή ατος
μκαι φλεγ ονής
μ Αυξη ένο ειδικό προστατικό αντιγόνο
, μ Άυξηση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος είωση του
, σεξουαλικού ενδιαφέροντος παθολογική υπερανάπτυξη των
μ αστών στον άνδρα
μ Ενέσεις ελαιωδών διαλυ άτων όπως το Testosterone Enanthate/Norma
®
μ μ , έχουν συσχετισθεί ε συστη ατικές αντιδράσεις όπως βήχας δυσκολία
, . στην αναπνοή πόνος στο θώρακα Μπορεί να υπάρχουν και άλλα
μ μ μ μ μ μ ,ση εία και συ πτώ ατα συ περιλα βανο ένης της γενικής αδιαθεσίας
, , μ μ μ . υπερβολικού ιδρώτα ζάλης ηρ υκίασης ή λιποθυ ίας
Υψηλής δοσολογίας ή μακροχρόνια χορήγηση τεστοστερόνης
συμπεριλαμβανομένου του Testosterone Enanthate/Norma
®
αυξάνει την
τάση για κατακράτηση ύδατος και δημιουργία οιδήματος (πρήξιμο
λόγω κατακράτησης υγρού).
Η σπερματογένεση αναστέλλεται από την μακροχρόνια χρήση και την
θεραπεία με υψηλή δόση του Testosterone Enanthate/Norma
®
.
Εάν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, εμφανιστούν συχνές ή επίμονες
στύσεις, η δόση πρέπει να ελαττωθεί ή η θεραπεία να διακοπεί ώστε
να αποφευχθεί βλάβη του πέους.
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε το
, μ / μ . γιατρό ή το φαρ ακοποιό ή τον την νοσοκό ο σας Αυτό ισχύει και για
μ κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
. μφύλλο οδηγιών χρήσης Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύ ητες
, μ μ (ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισ ό Φαρ άκων Μεσογείων
284, 15562, , www.eof.gr). μΧολαργός Μέσω της αναφοράς ανεπιθύ ητων
μ ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
μ μ .πληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του παρόντος φαρ άκου
7
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ Testosterone Enanthate/Norma
®
μ μ μ 25Να η φυλάσσεται σε θερ οκρασία εγαλύτερη των
ο
C.
Να
.προφυλάσσεται από το φως
μ Να φυλάσσεται σε έρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα
.παιδιά
μ μ Να η χρησι οποιείτε το Testosterone Enanthate/Norma
®
μ ετά την
μ μ .η ερο ηνία λήξης που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία
μ μ μ μ .Η η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα του ήνα που αναφέρεται
μ Τα φάρ ακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή
. μ στα σκουπίδια Ρωτείστε το φαρ ακοποιό σας πώς να πετάξετε τα
μ . μ φάρ ακα που δεν χρειάζονται πια Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην
.προστασία του περιβάλλοντος
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Testosterone Enanthate/Norma
®
:
- ( ) Η δραστική ουσία ες είναι η Testosterone enantate
1 ml Testosterone Enanthate/Norma
®
250 mg περιέχει 250 mg ενανθικής
τεστοστερόνης (αντιστοιχεί περίπου σε 180 mg τεστοστερόνης) σε
ελαιώδες διάλυμα.
- : /Τα άλλα συστατικά είναι Βενζοϊκός βενζυλεστέρας Benzyl
benzoate, /Κικέλαιο Oleum Ricine.
μ Ε φάνιση του Testosterone Enanthate/Norma
®
μ και περιεχό ενο της
συσκευασίας:
Το Testosterone Enanthate/Norma
®
, είναι ένα διαυγές κιτρινωπό ελαιώδες
μδιάλυ α
Συσκευασία:
Χάρτινο κουτί που περιέχει μια καφέ γυάλινη φύσιγγα και φύλλο
οδηγιών χρήσης
Κάτοχος αδείας κυκλοφορία
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Μενάνδρου 54,10431 Αθήνα.
Τηλ: 210 52 22 282 Fax: 210 52 41 368
Email: info@normahellas.gr
Παραγωγός:
Φαμαρ ΑΒΕ (εργ. Α). Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 17456, Αττική,
Ελλάδα.
8
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία
φορά στις
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
μ Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται όνο σε
μ :επαγγελ ατίες υγείας
Όπως με όλα τα ελαιώδη διαλύματα, το Testosterone Enanthate/Norma
®
πρέπει να ενίεται αυστηρώς ενδομυϊκά και πολύ αργά. Πνευμονικός
μικροεμβολισμός από ελαιώδη διαλύματα μπορεί να οδηγήσει σε
σημεία και συμπτώματα όπως βήχας, δύσπνοια και πόνος στο
θώρακα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα σημεία και συμπτώματα
συμπεριλαμβανομένων βαγοτονικών αντιδράσεων όπως αδιαθεσία,
υπεριδρωσία, ζάλη, παραισθησία, ή συγκοπή. Αυτές οι αντιδράσεις
μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την ένεση και
είναι αναστρέψιμες. Η θεραπεία είναι συνήθως υποστηρικτική π.χ. με
χορήγηση οξυγόνου.
Θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά η αιμοσφαιρίνη και ο αιματοκρίτης
σε ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με ανδρογόνα
προκειμένου να ανιχνευθούν περιπτώσεις πολυκυτταραιμίας.
9