ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
CALVIDIN
®
1500 (600) mg+400 I.U./TAB, μασώμενα δισκία
Calcium carbonate (Ανθρακικό ασβέστιο) και Cholecalciferol (Χοληκαλσιφερόλη)
Μόνον για ενήλικες.
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
Το παρόν φάρμακο σας διατίθεται με ιατρική συνταγή. Πάντως πρέπει να
παίρνετε το CALVIDIN
®
προσεκτικά για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
Απευθυνθείτε στο φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες
πληροφορίες ή συμβουλές.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλείσθε να
ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεσθε καλύτερα ή εάν
αισθάνεσθε χειρότερα.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το CALVIDIN
®
και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το CALVIDIN
®
3. Πώς να πάρετε το CALVIDIN
®
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το CALVIDIN
®
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το CALVIDIN
®
και ποια είναι η χρήση του
Το φάρμακο αυτό περιέχει δύο δραστικά συστατικά, ασβέστιο και βιταμίνη D
3
.
Το ασβέστιο είναι σημαντικό συστατικό των οστών και η βιταμίνη D
3
συντελεί
στην απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο και στην εναπόθεσή του στα
οστά.
Χρησιμοποιείται για τα εξής:
αντιμετώπιση της συνδυασμένης έλλειψης βιταμίνης D και ασβεστίου
στους ηλικιωμένους
ως επικουρικό μέσο στην ειδική θεραπεία της οστεοπόρωσης σε ασθενείς
στους οποίους έχει διαγνωσθεί συνδυασμένη έλλειψη βιταμίνης D και
ασβεστίου ή που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν παρόμοιες
ελλείψεις.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το CALVIDIN
®
ΜΗΝ πάρετε το CALVIDIN
®
σε περίπτωση αλλεργίας στο ασβέστιο, στη βιταμίνη D ή σε οποιοδήποτε
άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην
παράγραφο 6).
σε περίπτωση μη φυσιολογικά υψηλού επιπέδου ασβεστίου στην
κυκλοφορία του αίματος (υπερασβεσταιμία) και/ή υπερβολική απώλεια
ασβεστίου στα ούρα (υπερασβεστουρία)
σε περίπτωση που παρουσιάζετε μια κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να
οδηγήσει σε υπερασβεσταιμία και/ή υπερασβεστουρία (π.χ.
υπερδραστήριους παραθυρεοειδείς αδένες, νόσο του μυελού των οστών
(μυέλωμα), κακοήθη όγκο των οστών (μεταστάσεις στα οστά))
σε περίπτωση που υποφέρετε από νεφρική ανεπάρκεια
σε περίπτωση που υποφέρετε από νεφρόλιθους (ασβεστολιθίαση) ή έχετε
αποθέματα ασβεστίου στους νεφρούς σας (νεφρασβέστωση)
σε περίπτωση που υποφέρετε από υπερβολική παροχή βιταμίνης D
(υπερβιταμίνωση D)
Προσέξτε ιδιαίτερα με το CALVIDIN
®
Κατά την διάρκεια παρατεταμένης θεραπείας με μασώμενα δισκία
CALVIDIN
®
τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό και στα ούρα θα πρέπει να
παρακολουθούνται και η νεφρική λειτουργία θα πρέπει να ελέγχεται δια
μετρήσεως της κρεατινίνης του ορού.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ηλικιωμένους ασθενείς οι οποίοι
λαμβάνουν ταυτοχρόνως καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες (π.χ. διγοξίνη) και
διουρητικά.
Ανάλογα με το αποτέλεσμα, ο ιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να μειώσει
ή ακόμη να διακόψει τη θεραπεία σας. Εάν τα επίπεδα του ασβεστίου στα
ούρα υπερβούν τα 7.5 mmol/24 ώρες (300 mg/24-ωρο) η δόση πρέπει να
ελαττωθεί ή η θεραπεία να διακοπεί προσωρινά.
Να λαμβάνεται υπόψη η συνολική δόση της βιταμίνης D, ασβεστίου και
αλκαλίων όπως το ανθρακικό (π.χ. από συμπληρώματα διατροφής ή
τρόφιμα) πριν τη λήψη του CALVIDIN
®
. Καθώς τα προϊόντα αυτά ήδη
περιέχουν βιταμίνη D και ανθρακικό ασβέστιο, η επιπλέον χορήγηση
CALVIDIN
®
μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο Burnett. To σύνδρομο Burnett
(σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος) είναι η μεταβολική δυσλειτουργία του
ασβεστίου με αύξηση του ασβεστίου στο αίμα. Μπορεί να προκληθεί από
υπερβολική λήψη γάλακτος και/ή ανθρακικό ασβέστιο από άλλες πηγές ή
υπερβολική χρήση των αντιόξινων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
ανεπιθύμητες ενέργειες όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4. Η
επιπλέον χορήγηση CALVIDIN
®
πρέπει επομένως να διεξάγεται ύπο
αυστηρή ιατρική παρακολούθηση με τακτικό έλεγχο του ασβεστίου στο
αίμα. (ασβεσταιμίας) και στα ούρα (ασβεστουρία).
Απευθυνθείτε στον τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε
το CALVIDIN
®
:
Σε περίπτωση που είχατε λίθους των νεφρών.
Σε περίπτωση που υποφέρετε από διαταραχή του ανοσοποιητικού
(σαρκοείδωση), καθώς η ποσότητα του ασβεστίου στο αίμα και στα ούρα
σας πρέπει να ελέγχεται.
Σε περίπτωση που είστε κατάκοιτος/η και υποφέρετε από μειωμένη
οστική μάζα (οστεοπόρωση). Μπορεί να αυξήσει υπερβολικά το
επίπεδο ασβεστίου στο αίμα σας, προκαλώντας ανεπιθύμητες ενέργειες.
Σε περίπτωση που παίρνετε άλλα φάρμακα, τα οποία περιέχουν
βιταμίνη D
3
ή ασβέστιο. Ο συνδυασμός με τα φάρμακα αυτά μπορεί να
οδηγήσει σε υπερβολική αύξηση του ασβεστίου στο αίμα σας, με συνέπεια
ανεπιθύμητες ενέργειες.
Σε περίπτωση που έχετε βεβαρημένη νεφρική λειτουργία
μ Άλλα φάρ ακα και CALVIDIN
®
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με
συνταγή
Συγκεκριμένα,
Τα διουρητικά θειαζίδης (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης), καθώς μπορούν να
αυξήσουν την ποσότητα ασβεστίου στην κυκλοφορία του αίματος.
Τα από του στόματος στεροειδή, καθώς μπορούν να μειώσουν την
ποσότητα ασβεστίου στο αίμα.
Το Orlistat (ένα φάρμακο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας),
χολεστυραμίνη, υπακτικά όπως παραφινέλαιο, καθώς μπορεί να μειώσουν
την ποσότητα βιταμίνης D
3
που απορροφάτε.
H ριφαμπικίνη (αντιβιοτικό), η φαινυτοΐνη (φάρμακο για την αντιμετώπιση
της επιληψίας) και τα βαρβιτουρικά (φάρμακα που σας βοηθούν να
κοιμηθείτε), μπορούν να ελαττώσουν την δραστικότητα της βιταμίνης D
3
.
Οι καρδιακές γλυκοσίδες (φάρμακα, που χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση καρδιακών προβλημάτων), καθώς μπορεί να προκαλέσουν
περισσότερες παρενέργειες, αν πάρετε υπερβολικά υψηλή ποσότητα
ασβεστίου.
Το αντιβιοτικό τετρακυκλίνη, καθώς μπορεί να μειωθεί η ποσότητα που
απορροφάται. Πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 2 ώρες πριν ή 4-6
ώρες μετά την λήψη του CALVIDIN
®
.
Η εστραμουστίνη (φάρμακο που χρησιμοποιείται στη χημειοθεραπεία), οι
θυρεοειδείς ορμόνες ή φάρμακα, που περιέχουν σίδηρο, ψευδάργυρο ή
στρόντιο, καθώς η ποσότητα που απορροφάται μπορεί να μειωθεί. Πρέπει
να λαμβάνονται τουλάχιστον 2 ώρες πριν, ή μετά την λήψη του CALVIDIN
®
.
Τα διφωσφονικά (θεραπεία για καταστάσεις των οστών), τα φθοριούχα ή
οι φθοροκινολόνες (ένας τύπος αντιβιοτικού), καθώς μπορεί να μειωθεί η
ποσότητα που απορροφάται. Πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 3 ώρες
πριν ή μετά το CALVIDIN
®
.
To CALVIDIN
®
με τροφές και ποτά
Στις δύο ώρες πριν τη λήψη του CALVIDIN
®
πρέπει να αποφύγετε τρόφιμα που
περιέχουν οξαλικό οξύ (π.χ. σπανάκι και ραβέντι) ή φυτικό οξύ (π.χ. δημητριακά
ολικής αλέσεως), τα οποία μπορεί να μειώσουν την απορρόφηση ασβεστίου.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Το φάρμακο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κυήσεως,
εντούτοις η ολική ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
1500 mg και η ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης D δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600
I. U. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση κυήσεως, η ημερήσια δόση του
CALVIDIN
®
1500 (600) mg+400 I.U./TAB, μασώμενα δισκία δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ένα δισκίο την ημέρα. Υψηλότερες ποσότητες μπορεί να
επηρεάσουν δυσμενώς το κύημα.
Κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το CALVIDIN
®
.
Καθώς το ασβέστιο και η βιταμίνη D
3
απεκκρίνονται στο μητρικό γάλα, εάν το
βρέφος σας παίρνει άλλα προϊόντα που περιέχουν βιταμίνη D
3
, πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον θεράποντα γιατρό
σας.
Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες ενέργειες στη γονιμότητα από τη χρήση
CALVIDIN
®
.
Σε εγκύους και θηλάζουσες μητέρες, το CALVIDIN
®
πρέπει να λαμβάνεται με
χρονική απόσταση δύο ωρών από τα γεύματα, εξαιτίας του ότι υπάρχει η
πιθανότητα μείωσης της απορρόφησης σιδήρου .
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
Δεν αναμένονται επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χρήσης μηχανών.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του
CALVIDIN
®
Το CALVIDIN
®
περιέχει σακχαρόζη (sucrose), επομένως, αν ο ιατρός σας έχει
ενημερώσει ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον
γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
Οι παρακάτω πληροφορίες θα είναι χρήσιμες αν υποφέρετε από διαβήτη: η
περιεκτικότητα υδατανθράκων που υποβάλλονται σε πέψη στο CALVIDIN
®
είναι
0,47 g ανά μασώμενο δισκίο.
Αν η ημερήσια δόση είναι 2 μασώμενα δισκία, αυτό αντιστοιχεί σε 0,08 φέτες
ψωμιού.
3. Πώς να πάρετε το CALVIDIN
®
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν για το CALVIDIN
®
εκτός και αν ο θεράπων
ιατρός σας δώσει άλλη οδηγία. Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες αυτές,
αλλιώς δεν θα επωφεληθείτε πλήρως από το CALVIDIN
®
.
Δοσολογία
Η συνήθης δόση είναι 1 δισκίο δύο φορές την ημέρα για τους ενήλικες και τους
ηλικιωμένους (π.χ. ένα το πρωί και ένα το βράδυ). Οι έγκυοι πρέπει να παίρνουν
μόνο 1 δισκίο την ημέρα.
Για τη μακροχρόνια θεραπεία απαιτείται η παρακολούθηση των επιπέδων
ασβεστίου στο αίμα και στα ούρα, που είναι ιδιαίτερα σημαντική αν έχετε τάση
για σχηματισμό νεφρόλιθων.
Τρόπος Χορήγησης
Τα δισκία μασώνται και στη συνέχεια καταπίνονται με λίγο υγρό. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. σε ασθενείς με αναπηρίες), τα δισκία μπορούν να
καταπίνονται, αφού πρώτα ενημερωθεί ο γιατρός.
Διάρκεια της Θεραπείας
Ο θεράπων ιατρός σας θα αποφασίσει για τη διάρκεια της θεραπείας σας με το
CALVIDIN
®
.
Το CALVIDIN
®
δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά ή εφήβους
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση CALVIDIN
®
από την κανονική
Εάν πήρατε μεγαλύτερη δόση CALVIDIN
®
από την κανονική και παρουσιάσετε
οποιοδήποτε από τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας, διακόψτε τη χρήση
του CALVIDIN
®
και επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας. Τα
συμπτώματα της υπερδοσολογίας μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:
αφυδάτωση, ανορεξία, υπερβολική δίψα, αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία), έμετο,
δυσκοιλιότητα, κοιλιακό άλγος, μυϊκή αδυναμία, κόπωση, προβλήματα νοητικής
υγείας, αυξημένη παραγωγή ούρων, άλγος στα οστά, νεφρόλιθοι.
Σε περίπτωση παρατεταμένης υπερδοσολογίας, στα αιμοφόρα αγγεία ή τους
ιστούς του οργανισμού μπορεί να παρατηρηθούν εναποθέσεις ασβεστίου.
Σε περίπτωση μείζονος υπερδοσολογίας, μπορεί να παρατηρηθεί καρδιακή
ανακοπή.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το CALVIDIN
®
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το CALVIDIN
®
Εάν επιθυμείτε να διακόψετε προσωρινά ή πρώιμα τη θεραπεία, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το θεράποντα γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του αυτού του
φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Ορισμένες σπάνιες και πολύ σπάνιες μ ανεπιθύ ητες ενέργειες, μπορεί
να είναι σοβαρές.
Μη συχνές μ ανεπιθύ ητες ενέργειες (παρατηρούνται σε λιγότερους από 1
στους 100 αλλά περισσότερους από 1 στους 1.000 ασθενείς)
Αύξηση των συγκεντρώσεων ασβεστίου αίματος (υπερασβεσταιμία) και/ή
έκκρισης ασβεστίου στα ούρα (υπερασβεστουρία).
Σπάνιες μ ανεπιθύ ητες ενέργειες (παρατηρούνται σε λιγότερους από 1 στους
1.000 αλλά περισσότερους από 1 στους 10.000 ασθενείς)
Ναυτία, κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός, φούσκωμα, κοιλιακή διάταση,
δυσκοιλιότητα ή διάρροια, κνησμός, εξάνθημα, κνίδωση, κνησμός, ερυθρότητα
και αίσθημα καύσου του δέρματος.
Όχι γνωστές (δεν μπορεί να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα)
Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (αντιδράσεις υπερευαισθησίας) όπως οίδημα
του προσώπου, των χειλέων, της γλώσσας ή του φάρυγγα, έμετος
Εάν κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνεται σοβαρή,
σταματείστε να παίρνετε το φάρμακο αυτό και επικοινωνείστε
αμέσως με το γιατρό σας.
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον γιατρό ή τον
μ . μ φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν
.αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
μ ανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας μ μ , στον Εθνικό Οργανισ ό Φαρ άκων
284, GR-15562 , . : + 30 Μεσογείων Χολαργός Αθήνα Τηλ 21 32040380/337. Φαξ: + 30 21
06549585. Ιστότοπος: http://www.eof.gr. μ Μέσω της αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ μ πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την
μασφάλεια του παρόντος φαρ άκου.
5. Πώς φυλάσσεται το CALVIDIN
®
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί και στην ταινία σφράγισης. Η ημερομηνία λήξης είναι η
τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Το CALVIDIN
®
να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 25°C.
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το CALVIDIN
®
1500 (600)mg+400 I.U./TAB, μασώμενα δισκία
Οι δραστικές ουσίες είναι: 1500 mg calcium carbonate που ισοδυναμεί με 600
mg στοιχειακού ασβεστίου (calcium),
4 mg συμπυκνωμένη cholecalciferol (σε μορφή
κόνεως) που ισοδυναμεί με 10 µg (400 I.U.)
vitamin D
3
.
Τα άλλα συστατικά είναι: xylitol, d-mannitol, magnesium stearate, silica colloidal
anhydrous, pregelatinised maize starch, butylated
hydroxytoluene (E321), medium-chain triglycerides,
σακχαρόζη (sucrose), gelatine, modified maize starch,
sodium aluminium silicate, αρωματικές ύλες (Tutti frutti
77919-31 Givaudan).
Εμφάνιση του CALVIDIN
®
και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το CALVIDIN
®
είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν στη μορφή των μασώμενων
δισκίων. Τα δισκία είναι λευκά, αμφίκυρτα, με εγκοπή διχοτόμησης και με
ανάγλυφα πάνω τους τα γράμματα C/D.
Το CALVIDIN
®
διατίθενται στη μορφή κυψελών PVC/PVDC/Αλουμινίου, η καθεμία
από τις οποίες περιέχει 10 μασώμενα δισκία.
1. Συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά την αμοιβαία διαδικασία:
Τα μεγέθη κουτιών που διατίθενται περιέχουν 20, 30, 50, 60, 100, 300
μασώμενα δισκία.
Δεν κυκλοφορούν στην αγορά όλα τα μεγέθη συσκευασίας.
2. Συσκευασίες που κυκλοφορoύν στην ελληνική αγορά:
Χάρτινο κουτί που περιέχει 60 μασώμενα δισκία.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Proton Pharma A. Ε.,
Aχαίας 5 & Τροιζηνίας,
14564 Νέα Κηφισιά.
Τηλ.: 210 6254175.
Παραγωγός
Madaus GmbH, Troisdorf, Germany.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ
με τις παρακάτω ονομασίες
Ιταλία: Metocal Vitamina D3 600 mg/400 I. U.
Ιρλανδία: Calvidin 600 mg/400 I. U. chewable tablets
Γαλλία: Metocalcium 600 mg/400 I. U.
Ελλάδα: Calvidin
Πορτογαλία:Calcior-D
Γερμανία: CALVIDIN 600 mg/400 I. U. μασώμενα δισκία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
{ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ}