Δ : ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Pneumovax 23, μ μ ενέσι ο διάλυ α σε φιαλίδιο
Πολυσακχαριδικό Εμβόλιο Πνευμονιόκοκκου
2 .Για ενήλικες και παιδιά ετών και άνω
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού εσείς ή
μ , μ το παιδί σας λάβετε αυτό το ε βόλιο γιατί περιέχει ση αντικές
. πληροφορίες για εσάς
- . .Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά
- , , μ .Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
- μ . Δ Η συνταγή για αυτό το ε βόλιο χορηγήθηκε για σας ή το παιδί σας εν πρέπει να
το δώσετε
. , μ μ σε άλλους Μπορεί να τους βλάψει ακό η κι αν τα ση άδια της ασθένειας είναι
μ ίδια ε τα δικά
.σας ή του παιδιού σας
- μ , Εάν εσείς ή το παιδί σας παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύ ητη ενέργεια
μ , μ . ενη ερώστε το γιατρό το φαρ ακοποιό ή τη νοσηλεύτρια σας Αυτό ισχύει και για
κάθε πιθανή
μ . ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης
4.Βλέπε παράγραφο
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι το Pneumovax 23 και ποια είναι η χρήση του
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού εσείς ή το παιδί σας χρησι οποιήσετε το
Pneumovax 23
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε το Pneumovax 23
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Pneumovax 23
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Pneumovax 23 και ποια είναι η χρήση του
To Pneumovax 23 είναι ένα εμβόλιο πνευμονιόκοκκου. Τα εμβόλια χρησιμοποιούνται για
να προστατέψουν εσάς ή το παιδί σας από λοιμώδη νοσήματα. Ο γιατρός σύνεστησε
σε εσάς ή το παιδί σας (ηλικίας δύο ετών και μεγαλύτερο) το μ ε βόλιο για να βοηθήσει
μ στην προστασία έναντι σοβαρών λοι ώξεων που προκαλούνται από βακτήρια τα οποία
μ μ (ονο άζονται πνευ ονιόκοκκοι pneumococci).
O πνευμονιόκοκκος μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη στους πνεύμονες (ειδικότερα
πνευμονία) και στα καλύμματα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού (μηνιγγίτιδα)
και στο αίμα (βακτηριαιμία ή σηψαιμία). Το μ ε βόλιο θα είναι ικανό να προστατέψει
μ μ μ εσάς ή το παιδί σας όνο έναντι σε πνευ ονιοκοκκικές λοι ώξεις οι οποίες οφείλονται
μ . , 23στους τύπους των βακτηρίων που περιέχονται στο ε βόλιο Παρόλα αυτά οι
μ μ πνευ ονιοκοκκικοί τύποι στο ε βόλιο αποτελούν αυτούς που προκαλούν σχεδόν όλες
( ) μ μ . περίπου εννέα στις δέκα τις λοι ώξεις που οφείλονται στον πνευ ονιόκοκκο
Όταν χορηγείται το εμβόλιο σε εσάς ή το παιδί σας, η φυσιολογική άμυνα του
οργανισμού θα παράγει αντισώματα που θα σας βοηθήσουν στη προστασία από
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις.
Οι πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και μπορεί να
συμβούν στον οποιοδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά είναι πιο πιθανές σε:
ηλικιωμένα άτομα
άτομα που έχουν χάσει την σπλήνα τους ή των οποίων η σπλήνα δεν
λειτουργεί
άτομα που έχουν χαμηλή αντίσταση στις λοιμώξεις λόγω μακροχρόνιων
νόσων ή λοιμώξεων (όπως καρδιόπαθεια, πνευμονοπάθεια, σακχαρώδη
διαβήτη, νόσο των νεφρών, νόσο του ήπατος ή ΗΙV μόλυνση).
άτομα που έχουν χαμηλή αντίσταση στις λοιμώξεις λόγω θεραπείας που
ακολουθούσαν για μία νόσο (όπως καρκίνος).
Πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις των καλυμμάτων του εγκεφάλου και του νωτιαίου
μυελού (μηνιγγίτιδα) προκύπτουν μερικές φορές μετά από τραυματισμό και
κάταγμα του κρανίου και πολύ σπάνια μετά από συγκεκριμένες ιατρικές
χειρουργικές επεμβάσεις. Το μ μ μ ε βόλιο πορεί να ην είναι ικανό να προλάβει όλες
μ . αυτές τις λοι ώξεις
, μ μ μ Επίσης οι πνευ ονιοκοκκικές λοι ώξεις πορεί να προκληθούν στους παραρρινίους
, , μ μ . μ κόλπους στα αφτιά και σε άλλα ση εία του σώ ατος Το ε βόλιο δεν θεωρείται
μπιθανό να προστατέψει εσάς ή το παιδί σας έναντι σε αυτές τις πιο ήπιας ορφής
μ . λοι ώξεις
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησι οποιήσετε το PNEUMOVAX
23
To Pneumovax 23 μ μ .είναι για χρήση όνο από άτο α που είναι τουλάχιστον δύο ετών
μ μ μ . Αυτό γιατί ικρότερα παιδιά δεν απαντούν ε αξιοπιστία στο ε βόλιο
μ , Για να βεβαιωθείτε ότι το ε βόλιο είναι κατάλληλο για εσάς ή το παιδί σας είναι
μ ση αντικό να αναφέρετε στο γιατρό ή τη νοσηλεύτρια σας αν κάποιο από τα
μ . παρακάτω ση εία αναφέρεται σε εσάς ή στο παιδί σας Εάν υπάρχει κάτι που δεν
, , καταλαβαίνετε ή κάτι για το οποίο δεν είστε βέβαιοι ρωτήστε το γιατρό ή τη
. μ , νοσηλεύτρια σας να σας εξηγήσει Όπως και άλλα ε βόλια το Pneumovax 23 μ πορεί να
μ . ην προστατέψει πλήρως όλους αυτούς που θα το λάβουν
μ Μην χρησι οποιήσετε το Pneumovax 23 εάν εσείς ή το παιδί σας είστε αλλεργικοί
(υπερευαίσθητοι) σε πολυσακχαριδικό εμβόλιο πνευμονιόκοκκου ή σε οποιοδήποτε
από τα συστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο 6.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
, μ μ μ :Απευθυνθείτε στον γιατρό φαρ ακοποιό ή νοσηλευτή σας πριν τον ε βολιασ ό εάν
εσείς ή το παιδί σας έχετε λοίμωξη με υψηλό πυρετό, καθώς ο εμβολιασμός
μπορεί να χρειαστεί να αναβληθεί μέχρι εσείς ή το παιδί σας να
αναρρώσετε.
μ μ :Θα πρέπει επίσης να πείτε στο γιατρό σας πριν τον ε βολιασ ό εάν
εσείς ή το παιδί σας έχετε χαμηλή αντίσταση στις λοιμώξεις εξαιτίας μιας
θεραπείας (όπως με φάρμακα ή θεραπεία με ακτινοβολία για καρκίνο).
εσείς ή το παιδί σας έχετε μακροχρόνια νόσο ή λοίμωξη που μπορεί να έχει
μειώσει την άμυνα έναντι στις πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εμβολιασμός μπορεί να χρειαστεί να αναβληθεί, ακόμη
και αν γίνει μπορεί να μη σας προστατέψει τόσο όσο θα προστατέψει υγιή άτομα.
μ 65 Άτο α ηλικίας ετών και άνω μ μ μ πορεί να ην ανέχονται ιατρικές παρε βάσεις το
μ μ . μ ίδιο καλά ε τα νεότερα άτο α Για το λόγο αυτό δε πορεί να αποκλεισθεί ένας
μ μ / μ μ εγαλύτερος αριθ ός και ή εγαλύτερης σοβαρότητας αντιδράσεις σε κάποια άτο α
μ .εγαλύτερης ηλικίας
μ Άλλα φάρ ακα και Pneumovax 23
μ μ ,Ενη ερώστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν εσείς ή το παιδί σας παίρνετε
μ μ .έχετε πρόσφατα πάρει ή πορεί να πάρετε άλλα φάρ ακα
Το Pneumovax 23 μπορεί να χορηγείται ταυτόχρονα με εμβόλιο γρίπης από τη στιγμή
που χρησιμοποιούνται διαφορετικά σημεία ένεσης. Τα περισσότερα άτομα
μπορούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα και στα δύο εμβόλια έτσι ώστε να
μπορούν να προστατευτούν και από τις δύο λοιμώξεις.
Το Pneumovax 23 δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με το Zostavax. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα εμβόλια, συμβουλευτείτε το γιατρό
ή το φαρμακοποιό σας καθώς ενδέχεται να είναι προτιμότερο να λάβετε αυτά τα
εμβόλια με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.
Εάν εσείς ή το παιδί σας λαμβάνετε ήδη αντιβιοτικά για να αποτρέψετε την
πνευμονιοκοκκική λοίμωξη, δεν θα πρέπει να σταματήσετε μετά τον εμβολιασμό.
Επίσης, ακόμα και αφού λάβετε το εμβόλιο, εξακολουθεί να είναι σημαντικό να
δείτε ένα γιατρό και να λάβετε αντιβιοτική θεραπεία άμεσα αν νομίζετε ότι εσείς
ή το παιδί σας μπορεί να έχετε κάποιο τύπο μόλυνσης και έχουν πει σε εσάς ή το
παιδί σας ότι έχετε αυξημένο κίνδυνο να προσβληθείτε από πνευμονιοκοκκική
λοίμωξη (για παράδειγμα, αν δεν έχετε σπλήνα ή αν δεν λειτουργεί σωστά).
, μ μ Κύηση θηλασ ός και γονι ότητα
, μ μ Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε νο ίζετε ότι πορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να
, μ αποκτήσετε παιδί ή να θηλάσετε ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού ή του
μ μ .φαρ ακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το ε βόλιο
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι το μ ε βόλιο θα επηρεάσει την
μ μ . ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε ηχανή ατα
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε το Pneumovax 23
Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται από ένα γιατρό ή μια νοσηλεύτρια οι οποίοι έχουν
εκπαιδευτεί στη χρήση των εμβολίων. Το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται σε ένα
ιατρείο επειδή υπάρχει ο εξοπλισμός για να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε ασυνήθιστη
σοβαρή αλλεργική αντίδραση στην ένεση.
μ μ μ μ Πάντοτε να χρησι οποιείτε το φάρ ακο αυτό αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες του
μ . μ , γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον
μ .φαρ ακοποιό σας
Το μ μ μ . ε βόλιο χορηγείται ως ένεση στο υ ή βαθιά κάτω από το δέρ α
Ο γιατρός ή η νοσηλεύτρια θα αποφύγει να χορηγήσει την ένεση σε εσάς ή το παιδί σας
μ μ μ . στο δέρ α ή έσα σε αι οφόρο αγγείο
μ μ ( μ ) Το ε βόλιο δίνεται ερικές φορές πριν συνήθως τουλάχιστον δύο εβδο άδες πριν την
μμ μ μ μ προγρα ατισ ένη η ερο ηνία αφαίρεσης του σπλήνα σας ή την αρχή της ειδικής
θεραπείας για καρκίνο. Εάν εσείς ή το παιδί σας έχετε ήδη αρχίσει ή έχετε τελειώσει
ειδικές θεραπείες, το εμβόλιο μπορεί να καθυστερήσει για περίπου τρεις μήνες.
Όταν το εμβόλιο χορηγείται σε άτομα που είναι HIV θετικά, χορηγείται συνήθως
αμέσως μετά τη γνώση των αποτελεσμάτων ελέγχου.
Εσείς ή το παιδί σας θα λάβετε μία δόση του εμβολίου. Μια δεύτερη δόση του
μ μ μ ε βολίου δε χορηγείται συνήθως έχρι τουλάχιστον τρία χρόνια ετά την πρώτη
. μ μ μ . μ δόση Υγιή άτο α δε χρειάζεται συνήθως να λα βάνουν ια δεύτερη δόση Ό ως για
μ μ μ μ μ μ ( άτο α ε αυξη ένο κίνδυνο ιας σοβαρής πνευ ονιοκοκκικής λοί ωξης όπως αυτοί
), που δεν έχουν σπλήνα ή έχουν σπλήνα που δε λειτουργεί σωστά επιπλέον δόσεις
μ μ , μ 3 5 μ του ε βολίου πορεί να συνίστανται συνήθως εταξύ και χρόνων ετά την πρώτη
. 3 μ δόση Μια επαναληπτική δόση δε συνιστάται συνήθως εντός χρόνων ετά τη
μ μ μπρώτη δόση εξαιτίας του εγαλύτερου κινδύνου ε φάνισης ανεπιθύ ητων
.ενεργειών
Ο γιατρός ή η νοσηλεύτρια σας θα μπορεί να αποφασίσει εάν εσείς ή το παιδί σας
χρειάζεστε μία επιπλέον δόση μτου ε βολίου.
μ Εάν χρησι οποιήσετε περισσότερο Pneumovax 23 από όσο πρέπει
Δ μ μ . εν υπάρχουν αναφορές για υπερδοσολογία ε το ε βόλιο Η υπερδοσολογία είναι
μ μ απίθανη διότι το ε βόλιο χορηγείται σε ίας δόσης φιαλίδια και δίνεται από ένα
μ . γιατρό ή ία νοσηλεύτρια
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ μ , Όπως όλα τα ε βόλια και τα φάρ ακα το Pneumovax 23 μ πορεί να προκαλέσει
μ .ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και αυτές δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
Αλλεργικές Αντιδράσεις
Πρέπει να αναζητήσετε επείγουσα ιατρική βοήθεια αν βιώσετε εσείς ή το
μ μ , παιδί σας κάποιο από τα συ πτώ ατα που παρατίθενται παρακάτω ή
μ μ μ μ μ , άλλα σοβαρά συ πτώ ατα ετά τον ε βολιασ ό
, μ μ μ δυσκολία στην αναπνοή ελανός αποχρω ατισ ός της γλώσσας ή των
,χειλιών
μ ( ) μ ,χα ηλή αρτηριακή πίεση που προκαλεί ζάλη και λιποθυ ία
, μ μ μ μ μ πυρετός γενικό αίσθη α αδιαθεσίας ε πόνο ή ακό η και φλεγ ονή και οίδη α
μ στις αρθρώσεις και υικό πόνο
μ , , / μ οίδη α προσώπου χειλιών γλώσσας και ή λαι ού και αυχένα
μ , οίδη α χεριών ποδιών ή αστραγάλων
( μ μ ) μ κνίδωση φλεγ ονώδεις πλάκες στο δέρ α και εξανθή ατα
, μ μ Αν προκύψουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις αυτές ε φανίζονται πολύ σύντο α
μ μ μ , . ετά τον ε βολιασ ό ενώ βρίσκεστε στο ιατρείο
μ Ανεπιθύ ητες Ενέργειες
( μ 1 10Οι πιο συχνές αντιδράσεις που πορεί να επηρεάσουν περισσότερα από στα
μ ) άτο α που αναφέρονται είναι άλγος, πόνος, ερυθρότητα, θερμότητα, οίδημα και
σκλήρυνση στη θέση της ένεσης, και πυρετός. Αυτές οι αντιδράσεις τείνουν να
είναι πιο συνήθης μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου παρά μετά την πρώτη δόση.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Σπάνιες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα):
οίδημα στο εμβολιαζόμενο άκρο
Μη γνωστές συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα):
μειωμένη κινητικότητα του εμβολιαζόμενου άκρου,
αίσθημα κόπωσης,
γενικό αίσθημα αδιαθεσίας,
μη ελεγχόμενο ρίγος,
αίσθημα ασθένειας ή ασθένεια,
διογκωμένοι και/ή φλεγμονώδεις αδένες,
πόνο, φλεγμονή και οίδημα στις αρθρώσεις και πόνους στους μυς
μια πτώση του αριθμού συγκεκριμένων τύπων σωματιδίων στο αίμα που
ονομάζονται αιμοπετάλια των ατόμων που έχουν ήδη χαμηλό αριθμό
αιμοπεταλίων λόγω μιας άλλης νόσου που λέγεται ιδιοπαθή θρομβοπενική
πορφύρα και που προκαλεί υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας και μώλωπες,
κεφαλαλγία, διαταραγμένη αίσθηση του δέρματος ή μούδιασμα, μειωμένη
κινητικότητα άκρων, μούδιασμα και αδυναμία στα πόδια και χέρια
(συμπεριλαμβανομένης της νόσου που ονομάζεται σύνδρομο Guillain-Barré),
μία αύξηση στην τιμή της εξέτασης αίματος που είναι δείκτης της φλεγμονής
στο σώμα (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)),
Ασθενείς που είχαν διαταραχές αίματος μπορεί να εμφανίσουν καταστροφή
των ερυθρών αιμοσφαιρίων οδηγώντας σε μια ανεπαρκή ποσότητα ερυθρών
αιμοσφαιρίων (αιμολυτική αναιμία),
Αύξηση στον αριθμό ορισμένων τύπων λευκών αιμοσφαιρίων,
Κρίση επιληψίας (σπασμοί) που σχετίζεται με υψηλή θερμοκρασία
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , μ Εάν εσείς ή το παιδί σας παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε
, μ . τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό ή τον νοσηλευτή σας Αυτό ισχύει και για κάθε
μ .πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης
μ , μ Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας έσω του εθνικού
μ μ μ , 284, συστή ατος αναφοράς Εθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων Μεσογείων GR-15562
, Χολαργός Αθήνα
: + 30 21 32040380/337, : + 30 21 06549585, : Τηλ Φαξ Ιστότοπος http :// www . eof . gr.
μ μ Μέσω της αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
μ μ .περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του παρόντος φαρ άκου
5. Πώς φυλάσσεται το Pneumovax 23
μ μ Να φυλάσσεται αυτό το ε βόλιο σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα
.παιδιά
μ μ μ μ μ Μην χρησι οποιείτε αυτό το ε βόλιο ετά την η ερο ηνία λήξης που αναφέρεται στο
μ . μ μ μ μ κουτί ετά την ένδειξη ΛΗΞΗ Η η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα του ήνα
. που αναφέρεται
Να φυλάσσεται σε ψυγείο ( 2°C και 8
ο
C). Να μην καταψύχεται.
μ Ο γιατρός ή η νοσηλεύτρια σας θα ελέγξει ότι το υγρό είναι διάφανο και άχρω ο και
μ μ μ ότι δεν υπάρχουν εγάλα σω ατίδια σε αυτό πριν χορηγήσουν το ε βόλιο σε εσάς ή
. το παιδί σας
μ . Μην πετάτε τα ε βόλια στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια Ρωτήστε το
μ μ μ . φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν χρησι οποιείτε πια
μ .Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το
Pneumovax 23
Δόση 0,5 ml περιέχει τα ακόλουθα:
Δραστικά συστατικά- 25 μικρογραμμάρια (ένα πολύ μικρό ποσό) από κάθε
έναν από τους 23 τύπους του πολυσακχαριδικού από βακτήρια γνωστά ως
πνευμονιόκοκκοι (pneumococci). Οι 23 τύποι του πνευμονιοκοκκικού
πολυσακχαριδίου στο εμβόλιο είναι οι τύποι 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V,
10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F.
: , μ .Άλλα συστατικά φαινόλη χλωριούχο νάτριο και ύδωρ για ενέσι α
μ 1 Το ε βόλιο περιέχει λιγότερο από mmol (23 νάτριο mg) , ανά δόση δηλαδή ουσιαστικά
« ». είναι ελεύθερο νατρίου
μ Ε φάνιση του Pneumovax 23 μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
μ μ (0,5 Παρέχεται ως ένα ενέσι ο διάλυ α σε φιαλίδιο ml).
Δ 1, 10 20 . ιατίθεται σε συσκευασία που περιέχει ή φιαλίδια
μ . Μπορεί να ην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
: Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε., Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος
:Παραγωγός
ΜERCK Sharp and Dohme B.V., Merck Manufacturing Division, Waarderweg 39, PO Box 581,2003 PC
Haarlem, O .λλανδία
μ μ Το προϊόν είναι εγκεκρι ένο στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε τα
μ :ακόλουθα ονό ατα
Pneumovax 23 Βέλγιο, Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία,
Πορτογαλία, Iρλανδία
Pneumovax Δανία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία,
Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία
Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Ηνωμένο Βασίλειο
: Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον