ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
MENJUGATE KIT 10 μικρογραμμάρια κόνις και διαλύτης για
ενέσιμο εναιώρημα

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι
περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
-  !"#

- $%"%#&"

- '()%
%# *%% +%#
%&#)
##%
- $#%#%%%)&
 ,
)%)%)%%

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. -#./012345/Kit%#
2. -%%"#%%#%#
./012345/Kit
3. 6%./012345/Kit
4. 6)%)
5. 6./012345/Kit
7 6#%%#
1. Τι είναι το Menjugate Kit και ποια είναι η χρήση του
-./012345/Kit#%%#%8
%#%#%%
9/:;;/<:4=/0:03:5:>:;
?&%#&"
@ -#%
%%#?@
"#"
-
9/:;;/<:4=/0:03:5:>:;
%
%&&%"
&%"#8#?##@
,%#%#%
%#"A&"#"%#%
%#"#"
*%#%%#""?@
#""#
2
8#?##@ $&%%&#
%##%&8#
%)%"?"#@&%#&"
#%"%%%")#%#&%%
%""%
"%"%
Αυτό το εμβόλιο δεν μπορεί να προκαλέσει μηνιγγίτιδα τύπου C
(νόσο που προκαλείται από μηνιγγιτιδόκοκκο οροομάδας C).
,%%"B?%C.DEF@"
#"%%)# Το Menjugate Kit δεν παρέχει
προστασία κατά της διφθερίτιδας.,##?
%#@)%%%#
)#%

2. -ι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χορηγηθεί σε εσάς ή το
παιδί σας το Menjugate Kit
Μην χρησιμοποιήσετε το Menjugate Kit εάν εσείς ή το παιδί σας:
%%)αλλεργική αντίδραση στη
δραστική#%%%%%
./012345/Kit? %7@
%%)αλλεργική αντίδραση στο
τοξοειδές της διφθερίτιδας?#%%#
%@
%%)ποιοδήποτε σημείο αλλεργίας
%./012345/Kit
πολύ υψηλό πυρετό %#%"&
./012345/Kit)
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Menjugate Kit εάν εσείς ή το παιδί σας:
αιμορροφιλία%%%%
%#%#?%  %
)%#"&%
)%#@%%%%#
%%#
ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα%%
?%&#?%#@%
%%)#?%#@
%#&%"
8@
υποβληθεί σε αφαίρεση σπληνός%)#
%#%")%%
 λοιμώδη νόσο ή πυρετό?%&%&
&#%@
ηλικία άνω των 65 ετών
3
%%νεφρική νόσο%#%
%%"B?"
@ G%%
%
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
6%%./012345/Kit&)%%")#
?%@%"%
# '%#&%
&%%)%
%% 
,%))#
%&%)#&)
#?%#@ %%
%%&%&)#?%#
@&%%#%8)
""%%%
Άλλα φάρμακα και Menjugate Kit
$#?%#@
%#&%%%#
%
-./012345/Kit#)#
&%%%%
)#&%#
%&%#%#)./012345/Kit
,%H
$%#&%%

$)#&"

$
I4/=JKL:M2;:0N2/0O4/
%P?I:Q@
$%#P%#%
)#&
&I:Q&%#
&%"#
)?..C@
%
,)%%
#&"#
Κύηση και θηλασμός
$#))&#%##)
%%#&
%)#./012345/Kit R
#&%&
4
%./012345/Kit&8##"%

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
$#))#%%
%) ,)%
%%# +
#"#%
%%./012345/Kit
-MenjugateKit%%D==JM#?AS=3@&
 ##T)U#V
-%%
DWX $#?%#@
%%)#
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Menjugate Kit
-./012345/Kit))#%
-#)""
"%#&""
"#" R)#
)##&))#

Για παιδιά ηλικίας 12 μηνών και άνω, εφήβους και ενηλίκους:
%?W&Y=M@#
Για βρέφη ηλικίας 2 μηνών έως 12 μηνών: )%%)
./012345/Kit%

6)#%#&%%)#
""
" R)%%#
)%%
Z%#& 
%%%#%#
#&
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Menjugate Kit από την
κανονική
$%./012345/Kit))##%#%&
)#%"W&Y"&#%
%#))#?%#@%%
# $%%#%
#%)#?%#@&

5
$%"MenjugateKit&
"
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
[%"&./012345/Kit%#%
%)&%
)%
Εάν εμφανίσετε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση (συνήθως σε
λιγότερους από 1 στους 10.000 ανθρώπους), ενημερώστε αμέσως
το γιατρό σας ή μεταβείτε/μεταφέρετε αμέσως το παιδί σας στο
πλησιέστερο τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών,
καθώς μπορεί να χρειαστεί επείγουσα ιατρική βοήθεια.
-συμπτώματα""%
%H
6&&?%#%
#%@
*#%&
$)%"&"%""
,%#
6%#
,%%%%"
%&)"&
%##"%)#)%#
Άλλες αλλεργικές αντιδράσεις #
#. ,%H
)&&"#
%&
)#%#%&
%#&"%
R%%)%)
&)"&#"&
)" R%)H
Πολύ συχνές
?%#%%%DDW
)%@
H)&%
)#\%#&&
)"&%"# $)%)
S]=&))#%%##
#%)&%&%#%%^_
`H )#?@
`%H)&%#&#%&
%
6
6#H %
6#H#))#
$H%)&)#?#@
Συχνές
?%#%"DDW)%@
H6?%@
`%H 
a%H )#?@
6H %
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες%)#
")"%"%H
Πολύ σπάνιες
?%#%"DDW WWW)%@
*H
"

%)#

#)%
%"#"b
%)#" ,#&
)"&#%
6&%%&)#%#
./012345/Kit&%%
&"&%)# %
#&%##&)"&8% '
%")%"%%&"
G%%%%%&
%"&
%#
"%)%%"?A_

%%@&#%
"%%#AUS
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
$%%%)&
 ,)%)%)
%% +%#
%#%)%)#&$)
R"&+#"A_^&DYY7Ac&,) ADS
AW^WS_W\SSF& ADW7Y^EY_Y&%Hhttp H\\ www eof gr +"
%)"%#)
%"%%

7
5. Πώς φυλάσσεται το Menjugate Kit
-%%%%
)%
a%#./012345/Kit#%
# -%#%#
&)%##
 -#RdR%%%%#%
%#%"
#
8#?Ae_@ +8 
#"#%%
"
+%%%# 
f"%%
%%#% ,))
%#%
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το MenjugateKit
+#?W&Y=M)#@%%"
%#HDW#
9/:;;/<:4=/0:03:5:>:;
?DD@%
DA&Y"AY&W%"BC.DEF

J<g0/Q4]5/<:2=>:KL5L/<:4/
'#%##?W&S"W&^
=3hM
Si
@W&Y=M?D@)#
-άλλα%%#"#H
&"&"
&%
-άλλα%%
###H""?` 
%#%A@ 
Εμφάνιση του Menjugate Kit και περιεχόμενο της συσκευασίας
-./012345/Kit%#%

j)./012345/Kit%"##H
k#%%#""
%
8
+#%%#
##
-%#%#
%%
+)#HD&YDW +%#
#
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
j#HNovartisVaccinesandDiagnosticsS r l &Via
FiorentinaD&YSDWWSiena&l#
6"H9Jm4<5:;n4]]:0/;40>o:430J;5:];p < M &P/MM4<:4UCJ;:4&YSWD_
pJm:]:MM/?p:/04@&l#
Τοπικός Αντιπρόσωπος
Novartis?Hellas@A E B E &DAo $)RaD&D^^YD+"&
$
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία
φορά στις {ημερομηνία}
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης:
Ανασύσταση του εμβολίου
-%%#%"&
##
,%%%
## ,%%
% c%
%?W&7=M"@
##

,%)#")#
?#
%)@ 6%"%
&%#
" #
%##%%
 
+%##%)#
#%"&
%%#
9
W&Y=M
6&")#%#

+&#&"
"#&"#"# $
%"\
&%#8
10