PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER
MOMENDOL 10% w/w GEL
Naproxen
Δ , ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε
μ , μ μνα παίρνετε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει ση αντικές
πληροφορίες για σας.
Το φάρμακο αυτό διατίθεται και χωρίς ιατρική συνταγή. Πάντοτε να παίρνετε
αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή
όπως σας έχει πει ο γιατρός ή φαρμακοποιός σας.
. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
, μ Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας.
μ , Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια παρακαλείσθε να
μ μ . ενη ερώσετε το γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για
μ κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
.οδηγιών χρήσης 4Βλέπε παράγραφο .
Επιβάλλεται να μιλήσετε μ , ε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή αν αισθάνεστε
χειρότερα μ ετά από 7 μη έρες
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το MOMENDOL GEL ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το MOMENDOL GEL
3. Πώς να πάρετε το MOMENDOL GEL
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το MOMENDOL GEL
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λ οιπές πληροφορίες
1 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MOMENDOL ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
To MOMENDOL gel ανήκει στην κατηγορία των μη στεροειδών αναλγητικών
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για τοπική χρήση.
Το Momendol gel χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του πόνου στους μυς και στις
αρθρώσεις, όπως: μυαλγία, ραχιαλγία, δυσκαμψία του αυχένα, θυλακίτιδα,
τενοντίτιδα, τενοντοθηκίτιδα, περιαρθρίτιδα, διαστρέμματα των αρθρώσεων και των
μυών, μώλωπες, αιμάτωμα.
Το Momendol μπορεί να χρησιμοποιείται ως επικουρική θεραπεία για την
αποκατάσταση μετά από τραυματισμό και/ή ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση.
Θα πρέπει να μιλήσετε με έναν γιατρό, εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν
αισθάνεστε χειρότερα μετά από 7 ημέρες θεραπείας
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MOMENDOL GEL
Μην πάρετε το MOMENDOL GEL
Σ ε περίπτωση αλλεργίας στη ναπροξένη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στη παράγραφο 6).
Κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης (βλέπε “Κύηση και θηλασμός ”).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον
μ φαρ ακοποιό σας προτού πάρετε το Momendol gel
Σε περίπτωση αλλεργίας όπως είναι το άσθμα, η κνίδωση, η ρινίτιδα, οι
ρινικοί πολύποδες, το αγγειοοίδημα και οι αναφυλακτικές αντιδράσεις, μετά
την λήψη φαρμάκων, που περιέχουν ακετυλοσαλικυλικό οξύ και/ή μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
Αν παίρνετε άλλα φάρμακα για τα οποία απαιτείται προσοχή, ανατρέξατε στο
επόμενο τμήμα «;Άλλα φάρμακα και MOMENDOL GEL»
Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα μάτια, τους βλεννογόνους, τις
πληγές και/ή τις δερματικές βλάβες
Προκειμένου να προληφθούν φαινόμενα υπερευαισθησίας ή φωτοευαισθησίας,
να αποφύγετε την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία,
συμπεριλαμβανομένου του σολάριουμ, κατά τη διάρκεια θεραπείας και επί 2
εβδομάδες μετά από αυτήν (βλέπε επίσης παράγραφο «Πιθανές Ανεπιθύμητες
Ενέργειες»)
Η χρήση του προϊόντος πρέπει να διακόπτεται αν οι ασθενείς παρουσιάζουν
εξάνθημα ή ερεθισμό του δέρματος.
Άλλα φάρμακα και MOMENDOL GEL
Ε μ νη ερώσετε τον γιατρό μή τον φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει πρόσφατα
μάλλα φάρ ακα.
Το MOMENDOL μ ε τροφές, ποτά και οινόπνευμα
Καμία επίδραση.
μΚύηση και θηλασ ός
Ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών στο έμβρυο και/ή στο παιδί δεν αποκλείεται.
Επομένως, το Momendol Gel 10% πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση και/ή τη
γαλουχία με συμβουλή ιατρού και όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Μην παιρνετε το
Momendol Gel κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
, μ μ Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε νο ίζετε ότι πορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε
, μ μνα αποκτήσετε παιδί ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού ή του φαρ ακοποιού
μ .σας προτού πάρετε αυτό το φάρ ακο
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
Το Momendol gel δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χρήσης μηχανών.
3. ΠΩ Σ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MOMENDOL GEL
μ μ μ Πάντοτε να παίρνετε το φάρ ακο αυτό αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες του
μ . μ , γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε τον γιατρό ή
μ τον φαρ ακοποιό σας.
Αλείψτε το Momendol gel στην επώδυνη περιοχή δύο φορές την ημέρα και μαλάξτε
απαλά μέχρις ότου απορροφηθεί πλήρως.
Το Momendol 10% gel δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών
λόγω της έλλειψης δεδομένων για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα σε
παιδιά.
Να μην χρησιμοποιείται για περισσότερες από 7 ημέρες. Να μην υπερβαίνετε τις
συνιστώμενες δόσεις.
Αν επιμείνει ή επιδεινωθεί ο πόνος, συμβουλευθείτε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό
σας.
μ Εάν πάρετε εγαλύτερη δόση Momendol gel από την κανονική
Δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση υπερδοσολογίας.
Αν χρησιμοποιήσατε το φάρμακο περισσότερες φορές από το συνιστώμενο ή σε
περίπτωση τυχαίας κατάποσης του φαρμάκου, επικοινωνήστε με το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
μ Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό ή μτον φαρ ακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, το MOMENDOL GEL μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες, αν και
δεν παρατηρούνται σε όλους.
Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα)
• Ερυθρότητα του δέρματος (ερύθημα)
• Φαγούρα (κνησμός)
• Ερεθισμός του δέρματος
• Αίσθημα θερμότητας ή καύσου
Εξάνθημα πάνω από την περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε η γέλη ερματίτιδα εξ
επαφής)
• Υγρό γεμάτο φουσκάλες (Φυσαλλιδώδες εξάνθημα)
• Αντιδράσεις φωτοευαισθησίας
• Αντιδράσεις υπερευαισθησίας
• ζεστασιά της θέσης εφαρμογής
Η παρατεταμένη χρήση προϊόντων για τοπική χορήγηση μπορεί να προκαλέσει
φαινόμενα υπερευαισθησίας. Στην περίπτωση αυτή, διακόψτε τη θεραπεία,
επισκεφθείτε το γιατρό σας και αναφέρατέ του /της τι συνέβη.
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , μ , Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον γιατρό ή τον
μ . μ φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν
. αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
μ ανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας μ μ , 284, στον Εθνικό Οργανισ ό Φαρ άκων Μεσογείων
GR-15562 , . : + 30 21 32040380/337. : + 30 21 06549585. :Χολαργός Αθήνα Τηλ Φαξ Ιστότοπος
http://www.eof.gr. μ μ Μέσω της αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε
μ στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του παρόντος
μ .φαρ άκου
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MOMENDOL GEL
Το φάρμακο αυτό πρέπει ν μ α φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
μ μ Να η χρησι οποιείτε αυτό το φάρμακο μ μ μ ετά την η ερο ηνία λήξης που αναφέρεται
μστην επισή ανση και στο κουτί μ μ μ μΗ η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα του ήνα
.που αναφέρεται .
Για τη φύλαξη αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος δεν απαιτούνται ιδιαίτερες
συνθήκες θερμοκρασίας.
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία με κλειστό το καπάκι, προκειμένου να
προστατεύεται από το φως και την εξάτμιση.
Μην πετάτε φάρμακα . στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια Ρωτείστε το
μ φαρ ακοποιό σας για το μ πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν χρησιμοποιείτε .πια
μ Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συακευασίας και λ ΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το MOMENDOL GEL
H δραστική ουσία είναι η ναπροξένη σε συγκέντρωση 10% w/w (1g προϊόντος περιέχει
100 mg ναπροξένης).
Τα έκδοχα είναι: isopropyl alcohol, trolamine, glycerol, hydroxyethylcellulose, sodium hydroxide,
perfume including menthol and eucalyptol, purified water.
μ Ε φάνιση του MOMENDOL GEL μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
Το MOMENDOL είναι διαυγές, ομοιογενής, άχρωμη έως ελαφρώς κίτρινη γέλη με
ελαφρώς γλυκιά οσμή.
Κάθε συσκευασία περιέχει σωληνάριο γέλης των 50 ή 100g
Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά όλα τα μεγέθη συσκευασίας.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
& ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Αχαίας & Τροιζηνίας
14564 Ν. Κηφισιά
Τηλ. 210 6269200
Παραγωγός
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio, 22
60131 Ancona
Italy
Τηλ. 0039 071 8091
Fax 0039 071 809440
Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ με τις
παρακάτω ονομασίες:
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις:
2/2015