Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
ENIT 10 mg/20 mg δισκία
Εναλαπρίλη μηλεϊνική/νιτρενδιπίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι
περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο συμπληρώθηκε για σας
προσωπικά. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους.
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα
συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε
τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. 4Βλέπε παράγραφο .
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Εnit και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Εnit
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Εnit
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Εnit
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Εnit και ποια είναι η χρήση του
Η μηλεϊνική εναλαπρίλη ανήκει σε μία κατηγορία φαρμακευτικών
προϊόντων γνωστή ως Αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της
Αγγεοτασίνης (ΜΕΑ). Η νιτρενδιπίνη ανήκει σε μία κατηγορία
φαρμακευτικών προϊόντων γνωστή ως ανταγωνιστές ασβεστίου.
Ενδείκνυται για την θεραπεία ιδιοπαθούς αρτηριακής υπέρτασης
σε ασθενείς που η αρτηριακή τους πίεση δεν ελέγχεται επαρκώς
μόνο με εναλαπρίλη ή νιτρενδιπίνη.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Εnit
Μην πάρετε το Εnit
- Εάν είστε αλλεργικός στην μηλεϊνική εναλαπρίλη, νιτρενδιπίνη
ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του Enit 10 mg/20 mg δισκία
(βλέπε σύνθεση στην ενότητα 6).
- Εάν είχατε αλλεργικές αντιδράσεις σε παρόμοια φαρμακευτικά
προϊόντα.
- Εάν είστε πάνω από 3 μήνες έγκυος (είναι καλύτερα να
αποφύγετε το Εnit στην πρώιμη εγκυμοσύνη - βλέπε λήμμα για
εγκυμοσύνη και θηλασμό).
- Εάν έχετε καρδιογενές σοκ, οξεία καρδιακή ανεπάρκεια και έχει
διαγνωστεί στηθάγχη, οξύ στεφανιαίο επεισόδιο ή εγκεφαλικό
επεισόδιο τις προηγούμενες ημέρες.
- Εάν πάσχετε από σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια ή κάνετε
αιμοκάθαρση.
- Εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια.
- Εάν πάσχετε από στένωση της αορτικής ή μιτροειδούς
βαλβίδας.
- Εάν πάσχετε από στένωση των νεφρικών αρτηριών.
- Έχετε διαβήτη ή διαταραγμένη νεφρική λειτουργία και
λαμβάνετε αγωγή με ένα φάρμακο που μειώνει την αρτηριακή
πίεση και περιέχει αλισκιρένη.
- Σε περίπτωση παιδιών και εφήβων.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στο γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε το Enit.
- εάν εμφανίσετε αγγειοοίδημα στο πρόσωπο, τα χείλη, τη
γλώσσα, και/ή το λάρυγγα, σταματήστε τη θεραπεία και
ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας.
-
εάν πάσχετε από μια νόσο του συνδετικού ιστού που επηρεάζει
το αγγειακό σύστημα (αγγειακή νόσος του κολλαγόνου), εάν
λάβετε μια θεραπεία που μειώνει το σύστημα άμυνας του
οργανισμού (ανοσοκατασταλτική θεραπεία) και / ή λαμβάνετε
θεραπεία με αλλοπουρινόλη ή προκαϊναμίδη, ειδικά εάν έχετε
μειωμένη νεφρική λειτουργία. Ο γιατρός σας θα παρακολουθεί
τακτικά τα λευκά αιμοσφαίρια.
- εάν έχετε νεφρική ανεπάρκεια, ο γιατρός σας μπορεί να κάνει
κάποιους ελέγχους κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
-
εάν πάσχετε από ήπιο έως μέτριο περιορισμό της ηπατικής
λειτουργίας σας.
- ενημερώστε το γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είστε (ή εάν μείνετε)
έγκυος. Το Εnit δεν ενδείκνυται στην πρώιμη εγκυμοσύνη και
δεν πρέπει να το πάρετε εάν είστε πάνω από 3 μηνών έγκυος,
γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο μωρό σας εάν
χρησιμοποιηθεί σε αυτή την περίοδο (βλέπε λήμμα για
εγκυμοσύνη και θηλασμό).
- εάν παρουσιάσετε πυρετό ή μόλυνση κατά τη διάρκεια της
θεραπείας, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας.
- εάν έχετε καρδιακά προβλήματα.
-
εάν λαμβάνετε θεραπεία λόγω μιας σοβαρής διαταραχής του
μεταβολισμού (LDL αφαίρεση) ή λόγω αλλεργικής αντίδρασης
σε τσιμπήματα εντόμων (ανοσοποιητική θεραπεία), επειδή
μπορεί να συμβούν απειλητικές για τη ζωή σας αντιδράσεις
υπερευαισθησίας. Ο γιατρός σας θα αντικαταστήσει προσωρινά
το
Enit
με άλλο φάρμακο για την υψηλή πίεση του αίματος.
- εάν παρουσιάσετε ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την έναρξη της
θεραπείας
- σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αισθάνεστε ζάλη όταν
αλλάζετε απότομα θέση, λόγω χρήσης διουρητικών, άναλης
δίαιτας, διάρροιας ή εμέτων, ή άλλων λόγων.
- εάν λαμβάνετε, οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα που,
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής
πίεσης:
- έναν αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARBs) (επίσης
γνωστά ως σαρτάνες - για παράδειγμα βαλσαρτάνη,
τελμισαρτάνη, ιρβεσαρτάνη), ιδιαίτερα εάν έχετε νεφρικά
προβλήματα που σχετίζονται με διαβήτη
- αλισκιρένη
Ο γιατρός σας μπορεί να ελέγξει τη νεφρική σας λειτουργία, την
αρτηριακή σας πίεση και την ποσότητα των ηλεκτρολυτών (π.χ.
κάλιο) στο αίμα σας σε τακτά διαστήματα.
Δείτε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο «Μην πάρετε το ENIT».
Εάν εμφανιστεί έστω και μία φορά οποιαδήποτε από τις παραπάνω
περιπτώσεις, ενημερώστε το γιατρό σας.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
Enit
, ο γιατρός σας θα
πραγματοποιεί τακτικά ιατρικά τεστ. Κρατήστε τα ραντεβού για
τις εξετάσεις του γιατρού σας.
Άλλα φάρμακα και Enit
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα
άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με
συνταγή.
Ο γιατρός σας μπορεί να χρειασθεί να αλλάξει τη δόση αυτών των
άλλων φαρμάκων ή να λάβει άλλες προφυλάξεις:
Εάν παίρνετε έναν «αποκλειστή των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ»
(ARB) ή αλισκιρένη (βλέπε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο
«Μην πάρετε το ENIT» και «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»).
Το Enit μπορεί να αυξήσει τη δράση άλλων φαρμακευτικών
προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την υπέρταση.
Μην πάρετε το Enit με
- καλιοσυντηρητικά διουρητικά (ένας τύπος διουρητικών που
μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα καλίου).
- συμπληρώματα καλίου (υποκατάστατα άλατος που περιέχουν
κάλιο).
- ή άλλα φάρμακα που μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα καλίου
στον ορό.
Να είστε πολύ προσεκτικοί εάν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα
παρακάτω φάρμακα:
- λίθιο (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για μερικούς τύπους
ψυχιατρικών ασθενειών).
- μυοχαλαρωτικά (ένας τύπος φαρμάκων που χρησιμοποιούνται
για την ανακούφιση συμπτωμάτων όπως οι μυϊκοί σπασμοί).
- μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ένας τύπος φαρμάκων που
χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από τον πόνο, το πρήξιμο
και άλλα συμπτώματα φλεγμονής).
- αντιδιαβητικά από το στόμα
- βακλοφαίνη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την
θεραπεία της σπαστικότητας).
- αντιψυχωσικά (ένας τύπος φαρμάκων που χρησιμοποιούνται
για την θεραπεία μερικών τύπων ψυχιατρικών διαταραχών)
- αντικαταθλιπτικά
- αλλοπουρινόλη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την
θεραπεία χρόνιας αρθρίτιδας).
-
Κυτταροστατικά (ένας τύπος φαρμάκων που χρησιμοποιούνται
για τη θεραπεία κακοήθους νοσήματος, όπως ο καρκίνος)
- Ανοσοκατασταλτικά (ένας τύπος φαρμάκων που
χρησιμοποιούνται για την πρόκληση καταστολής του
ανοσοποιητικού συστήματος (χρησιμοποιούνται για να
αποτρέψουν το σώμα από το να απόρριψει ένα μεταμοσχευμένο
όργανο)
- συστηματικά κορτικοστεροειδή
- προκαϊναμίδη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη
θεραπεία της καρδιακής αρρυθμίας)
- αμιφοστίνη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια
θεραπείας κάποιων τύπων κακοήθων νοσημάτων, όπως ο
καρκίνος)
-
σιμετιδίνη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία
του δωδεκαδακτυλικού και γαστρικού έλκους).
- ρανιτιδίνη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία
του δωδεκαδακτυλικού και γαστρικού έλκους).
- διγοξίνη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της
καρδιακής συμφορητικής ανεπάρκειας).
- αντιεπιληπτικά
- ριφαμπικίνη (μία αντιβίωση).
- και φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μολύνσεων
που οφείλονται σε μύκητες.
Το Enit με τροφές και ποτά
Μπορείτε να παίρνετε το Enit με φαγητό.
Μην πίνετε χυμό γκρεϊπφρούτ ταυτόχρονα με το Enit.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, εικάζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος
ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του
γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Κύηση
Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν είστε (ή εάν μείνετε)
έγκυος. Ο γιατρός σας θα σας συμβουλέψει να σταματήσετε το Enit
πριν μείνετε έγκυος ή αμέσως μόλις μάθετε ότι είστε έγκυος και θα
σας συμβουλέψει για να πάρετε ένα άλλο φάρμακο αντί του Enit. Το
Enit δεν ενδείκνυται στην πρώιμη εγκυμοσύνη και δεν πρέπει να
ληφθεί όταν είστε περισσότερο από 3 μηνών έγκυος, γιατί μπορεί
να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί
μετά από τον τρίτο μήνα της κύησης.
Θηλασμός
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν θηλάζετε ή αρχίζετε να θηλάζετε.
Το Enit δεν συνιστάται σε μητέρες που θηλάζουν, και ο γιατρός σας
μπορεί να διαλέξει άλλη θεραπεία για εσάς εάν θελήσετε να
θηλάσετε, ειδικά εάν το μωρό σας είναι νεογνό, ή εάν γεννήθηκε
πρόωρα.
Γονιμότητα
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης, μία
από τις δραστικές ουσίες του
Enit
έχει συσχετισθεί με μεταβολή της
λειτουργίας του σπέρματος. Στους άνδρες, υπάρχουν περιπτώσεις
επαναλήψιμης αποτυχίας πατρότητας της εξωσωματικής
γονιμοποίησης, και όταν δεν υπάρχει άλλη εξήγηση διαθέσιμη, το
Enit
πρέπει να θεωρηθεί ως πιθανή αιτία.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Η χρήση του φαρμάκου αυτού, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της
θεραπείας, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης ή
χειρισμού μηχανημάτων. Για το λόγο αυτό, απαιτείται προσοχή σε
αυτή τη φάση.
Το Enit περιέχει λακτόζη.
Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα
σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το
φαρμακευτικό προϊόν.
3. Πως να χρησιμοποιήσετε το Enit
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με
τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Θυμηθείτε να παίρνετε το φάρμακό σας.
Ο γιατρός σας θα σας πει πόσο καιρό θα διαρκέσει η θεραπεία σας
με Enit. Μην διακόψετε τη θεραπεία νωρίτερα.
Η συνιστώμενη δόση είναι 1 δισκίο την ημέρα, με λίγο νερό. Τα
δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα, δίχως να τεμαχίζονται ή
να μασώνται.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Enit από την κανονική
Επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, αν
πάρετε μεγαλύτερη δόση Enit από αυτήν που πρέπει.
Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παρουσιάσετε υπόταση.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Enit
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που
ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Enit
Μην σταματήσετε την θεραπεία, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός
σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε
όλους τους ανθρώπους.
- Οι συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνές 1-10%)
είναι: κεφαλαλγία, ερυθρότητα προσώπου, βήχας και οίδημα
των κάτω άκρων.
- Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (0,1-1%): ζάλη,
ταχυκαρδία, ερυθηματώδες εξάνθημα, ναυτία, δυσπεψία και
υπόταση.
- Πολύ σπάνιες ( 0,01%): μεμονωμένες περιπτώσεις
εξασθένισης, υποθερμίας, αισθήματος παλμών, περιφερικής
ισχαιμίας, αιματουρίας, φαρυγγίτιδας, τραχειιλίτιδας,
δύσπνοιας, διάτασης της κοιλίας, αυξημένων ηπατικών
ενζύμων, υποκαλιαιμίας, υπνηλίας, παραισθησίας, τρόμου και
μυικών συσπάσεων.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί επίσης να
εμφανιστούν, επειδή έχουν συσχετισθεί με την χρήση και των δύο
φαρμάκων (Εναλαπρίλη ή Νιτρενδιπίνη) σε μονοθεραπεία:
Γενικές:
Σποραδικά: συμπτώματα γρίπης.
Καρδιαγγειακό σύστημα:
Σποραδικά: καρδιακή ανεπάρκεια, υψηλή αρτηριακή πίεση,
αναισθησία, αρρυθμίες, αγγειοδιαστολή.
Σπανίως (συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων):
στηθάγχη, θωρακικό άλγος, έμφραγμα του μυοκαρδίου, απόφραξη
αγγείων οφειλόμενη σε θρόμβο του αίματος, πνευμονικό έμφρακτο.
Νεφρό:
Σποραδικά: νεφρική δυσλειτουργία.
Σπανίως (συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων):
ολιγουρία (λιγότερη ούρηση από την κανονική), πρωτεϊνουρία
(αυξημένη πρωτεΐνη στα ούρα), ακράτεια ούρων, αυξημένη
απέκκριση ούρων, άλγος πλευράς.
Αναπνευστική οδός:
Σποραδικά: έλκος φάρυγγα, βράγχος φωνής, βρογχίτιδα.
Σπανίως (συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων):
βρογχόσπασμος/άσθμα, πνευμονικές διηθήσεις, πνευμονία,
παραρρίνιοι κόλποι (φλεγμονή των παραρρίνιων κόλπων), κοινό
κρυολόγημα, ξαφνικό οίδημα του φάρυγγα με μοιραία πνευμονική
σύσπαση σε μεμονωμένες περιπτώσεις, με μεγαλύτερη συχνότητα
σε μαύρους ασθενείς.
Γαστρεντερική οδός / ήπαρ:
Σποραδικά: άλγος άνω κοιλιακής χώρας, διάρροια.
Σπανίως (συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων):
δυσκοιλιότητα, απώλεια όρεξης, ηπατίτιδα, διαταραχές στην
ηπατική λειτουργία, παγκρεατίτιδα, ειλεός (ένα σύνδρομο που
ξεκινάει με χολοστατικό ίκτερο (κίτρινη χρώση του δέρματος και
του βλεννογόνου που οφείλεται σε απόφραξη της ροής της χολής)
και εξέλιξη σε ηπατική νέκρωση με μοιραία κατάληξη σε μερικές
περιπτώσεις).
Δέρμα, αγγεία:
Σποραδικά: αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.
Σπανίως (συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων):
κνίδωση, κνησμός, σοβαρή δερματική αντίδραση, εξάνθημα που
μοιάζει με ψωρίαση, φωτοευαισθησία, διαφόρηση (υπερβολική
εφίδρωση), απώλεια τριχών, ονυχόλυση (αφαίρεση νυχιών των
δακτύλων), δερματικές αλλαγές που μπορεί να συνδέονται με
πυρετό, ξαφνικό οίδημα του προσώπου, του στόματος και/ή των
άκρων, φλεγμονή αιμοφόρων αγγείων και του δέρματος.
Νευρικό σύστημα:
Σπανίως (συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων):
υπνηλία, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, ανικανότητα, διαταραχή
ισορροπίας, μυϊκές κράμπες, νευρικότητα, σύγχυση.
Ενδοκρινικό:
Σπανίως (συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων):
γυναικομαστία (υπερβολική ανάπτυξη του στήθους σε άντρες).
Αισθητήρια όργανα:
Σπανίως (συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων):
αλλαγές των υποδοχέων γεύσης ή προσωρινή απώλεια γεύσης,
ανοσμία. (απώλεια της αίσθησης της όσφρησης), εμβοές (βούισμα
των αυτιών), ξηροφθαλμία, τομή.
Μυοσκελετικό:
Σπανίως (συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων):
μυαλγία (μυϊκός πόνος), αρθραλγία (πόνος στην άρθρωση).
Εργαστηριακές παράμετροι:
Σποραδικά: αλλαγές στην εξέταση αίματος, αλλαγμένη ποιότητα
ουρικού.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια,
ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό ή τον/την
νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Τηλ:
+302132040380/337, Φαξ: +302106549585, Ιστότοπος:
http :// www . eof . gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του
παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το Εnit
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες
συνθήκες θερμοκρασίας για τη φύλαξή του.
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το
βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Enit μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στην κυψελίδα και στο κουτί. Η ημερομηνία
λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα
που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Enit
- Οι δραστικές ουσίες είναι η μηλεϊνική εναλαπρίλη και η
νιτρενδιπίνη. Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg μηλεϊνικής
εναλαπρίλης και 20 mg νιτρενδιπίνης.
- Τα άλλα συστατικά είναι νάτριο ανθρακικό όξινο, λακτόζη
μονοϋδρική, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, άμυλο αραβοσίτου,
ποβιδόνη, νάτριο λαουρυλοθειικό, μαγνήσιο στεατικό.
Εμφάνιση του Enit και περιεχόμενο της συσκευασίας
Επιμήκη, αμφίκυρτα κίτρινα δισκία, που φέρουν την ένδειξη «Ε/Ν»
στην μία πλευρά. Το Enit κυκλοφορεί σε συσκευασίες των 20, 30,
50, 60, 100, 300 και 500 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
GAP A.E.
Αγησιλάου 46
Άγιος Δημήτριος, 173 41
Αθήνα
Τηλ. 2109310980-4
Fax 2109338759
Π
αραγωγός
Ferrer International S.A.
Joan Buscalla, 1-9
08173, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Ισπανία
Laboratorios Lesvi S.L.
Avda Barcelona 69
08970 Sant Joan Despi (Barcelona)
Ισπανία
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα παρακάτω
Κράτη Μέλη της Ε.Ε. με την ονομασία:
Αυστρία CENIPRES 10 mg/20
mg Tabletten
Γερμανία Enit 10 mg/20 mg
Tabletten
Ελλάδα Enit 10 mg/20 mg
δισκία
Λουξεμβούργο
Enit 10 mg/20 mg
comprimes
Πορτογαλία
Enit 10 mg/20 mg
comprimidos
Ισπανία
Enit 10 mg/20 mg
comprimidos
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για
τελευταία φορά τον Ιανουάριο 2015