ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
GLUSAMON
®
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗ
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό
το φάρμακο.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα
συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το GLUSAMON και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το GLUSAMON
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το GLUSAMON
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το GLUSAMON
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GLUSAMON ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το GLUSAMON ανήκει στην κατηγορία φαρμάκων που ονομάζεται άλλοι
αντιφλεγμονώδεις και αντιρρευματικοί παράγοντες, μη στεροειδή.
Το GLUSAMON χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας
οστεοαρθρίτιδας γόνατος.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ GLUSAMON
Μην χρησιμοποιήσετε το GLUSAMON:
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη γλυκοζαμίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο
συστατικό του GLUSAMON .
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στα οστρακοειδή, διότι η γλυκοζαμίνη
παρασκευάζεται από οστρακόδερμα.
Προσέξτε ιδιαιτέρα με το GLUSAMON:
Χρειάζεται η συμβουλή του γιατρού σας για να προσδιοριστεί η παρουσία συναφών
ασθενειών για τις οποίες θα πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική αγωγή
1
o εάν υποφέρετε από διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη. Ίσως απαιτηθούν συχνότεροι
έλεγχοι των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα σας όταν ξεκινήσει αγωγή με γλυκοζαμίνη.
o σε περίπτωση που έχετε νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, διότι δεν έχουν διεξαχθεί
μελέτες για τη δοσολογία σε τέτοιους ασθενείς και συνεπώς δεν μπορούν να δοθούν
συστάσεις δοσολογίας.
o εάν έχετε γνωστό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακό νόσημα, διότι σε κάποιες
περιπτώσεις ασθενών που χρησιμοποιούσαν γλυκοζαμίνη παρατηρήθηκε
υπερχοληστερολαιμία.
o εάν υποφέρετε από άσθμα. Όταν ξεκινάτε τη θεραπεία με γλυκοζαμίνη, πρέπει να έχετε
υπόψη σας την πιθανή επιδείνωση των συμπτωμάτων.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε
πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Πρέπει να δίνεται προσοχή εάν το GLUSAMON πρέπει να συνδυαστεί με άλλα φάρμακα,
ειδικά
- βαρφαρίνη ή παρόμοιου τύπου προϊόντα (κουμαρινικά αντιπηκτικά) και
- τετρακυκλίνες.
Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας για ιατρική συμβουλή.
Λήψη του GLUSAMON με τροφές και ποτά
Μπορείτε να λαμβάνετε τα δισκία με ή χωρίς τη λήψη τροφής.
Κύηση και θηλασμός
Το GLUSAMON δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της κύησης.
Η χρήση γλυκοζαμίνης κατά τη διάρκεια του θηλασμού δεν συνιστάται.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε
φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες για τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανών.
Εάν σας εμφανισθεί ζάλη ή υπνηλία από τα δισκία, δεν θα πρέπει να οδηγήσετε αυτοκίνητο ή
να χειριστείτε μηχανές.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ GLUSAMON
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το GLUSAMON αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνήθης αρχική δόση είναι 1 δισκίo (1250 mg γλυκοζαμίνης) μία φορά ημερησίως.
Η γλυκοζαμίνη δεν ενδείκνυται για την θεραπεία των οξέων επώδυνων συμπτωμάτων. Δεν
πρέπει να αναμένεται ανακούφιση των συμπτωμάτων(ιδίως ανακούφιση του πόνου) ακόμη
και αρκετές εβδομάδες μετά τη θεραπεία και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη αργότερα. Εάν
δεν επιτευχθεί ανακούφιση των συμπτωμάτων μετά 2-3 μήνες, η συνέχιση της θεραπείας θα
πρέπει να επανεξετάζεται.
Από του στόματος χρήση.
Τα δισκία θα πρέπει να λαμβάνονται με λίγο νερό ή με άλλο κατάλληλο υγρό.
Ηλικιωμένοι
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας όταν χορηγείται σε υγιείς ηλικιωμένους
ασθενείς.
Παιδιά και Έφηβοι
Το GLUSAMON δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση GLUSAMON από την κανονική:
Εάν πήρατε μεγάλες ποσότητες θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή κάποιο
νοσοκομείο. Ενδείξεις και συμπτώματα τυχαίας ή εκ προθέσεως υπερδοσολόγησης με
γλυκοζαμίνη μπορεί να περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, ζάλη, ανικανότητα
προσανατολισμού, αρθραλγία, ναυτία, έμετο, διάρροια ή δυσκοιλιότητα.
Σε περίπτωση υπερδοσολόγησης με γλυκοζαμίνη η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το GLUSAMON
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το GLUSAMON
Μπορεί να επανεμφανιστούν τα συμπτώματά σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το GLUSAMON μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες συνδεόμενες με τη θεραπεία με γλυκοζαμίνη είναι
ναυτία, κοιλιακό άλγος, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, και διάρροια. Επί πλέον έχουν αναφερθεί
πονοκέφαλος, κόπωση, εξάνθημα, κνησμός, έξαψη. Οι αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
είναι συνήθως ήπιες και παροδικές.
Στον παρακάτω πίνακα όλες οι αιτιολογημένες ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται βάσει
οργανικού συστήματος και συχνότητας (πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι
συχνές (≥1/1.000 έως ≤1/100), σπάνιες (≥1/10000 έως ≤1/1000), πολύ σπάνιες (<1/10000),
μη γνωστή (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία))].
Κατηγορία
οργανικού
συστήματος
Συχνές (≥1/100 έως
<1/10)
Όχι συχνές
( 1/1,000
έως 1/100)
Σπάνιες
( 1/10,000
έως <1/1000)
Μη γνωστή
Δεν μπορούν να
εκτιμηθούν από
τα διαθέσιμα
στοιχεία
Διαταραχές του
νευρικού
συστήματος
Κεφαλαλγία
Κόπωση
- - ζάλη
Διαταραχές
αναπνευστικού,
θωρακικού και
μεσοθωρακίου
Επιδείνωση
άσθματος
Διαταραχές του
γαστρεντερικού
συστήματος
Ναυτία
Κοιλιακό άλγος
Δυσπεψία
Διάρροια
Δυσκοιλιότητα
- - έμετος
Διαταραχές του
δέρματος και του
υποδόριου ιστού
- Εξάνθημα
Κνησμός
Έξαψη
- Αγγειοοίδημα
Κνίδωσις
Διαταραχές
μεταβολισμού
και θρέψις
Ανεπαρκής
έλεγχος
σακχαρώδους
3
διαβήτη
Γενικές
διαταραχές και
συνθήκες τόπου
χορήγησης
Οίδημα
Περιφερικό
οίδημα
Σποραδικά, μεμονωμένες περιπτώσεις υπερχοληστερολαιμίας έχουν αναφερθεί, αλλά δεν έχει
εδραιωθεί η συσχέτιση τους.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνει σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον
γιατρό ή φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ GLUSAMON
®
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το GLUSAMON
®
μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην
συσκευασία ή στον σωληνάριο των δισκίων.
Φυλάσσετε το σωληνάριο καλά κλεισμένο. Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να
προστατεύεται από την υγρασία.
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά
τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το GLUSAMON
®
Η δραστική ουσία είναι η γλυκοζαμίνη. Κάθε δισκίο περιέχει 1500 mg υδροχλωρική
γλυκοζαμίνη.
Τα άλλα συστατικά είναι: Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen carbonate, Sodium
carbonate, Sorbitol, Lemon flavour, Acesulfame K, Leucine.
Εμφάνιση του GLUSAMON
®
και περιεχόμενο της συσκευασίας
Κάθε κουτί περιέχει 2 σωληνάρια.
Κάθε σωληνάριο περιέχει 15 αναβράζοντα δισκία.
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας:
FARMEDIA A.E
Αθηνάς 22 & Απόλλωνος, 15344 Γέρακας Αττικής
Τηλ.: 210 60 15 821
Φαξ: 210 60 15 822
e-mail: info@farmedia.gr
Παραγωγός:
E-PHARMA TRENTO SpA, ΙΤΑΛΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή
4