ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ALTORAM
ALTORAM
20
20
mg
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
ALTORAM
ALTORAM
80
80
mg
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
ATORVASTATIN
ATORVASTATIN
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να
παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περισσότερες απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ,τον φαρμακοποιό ή
τον νοσοκόμο σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη,
ακόμα και όταν τα
σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε
κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό τον φαρμακοποιό σας.
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.,
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών :
1 Τι είναι το Altoram και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού να πάρετε το Altoram
3 Πώς να πάρετε το Altoram
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσεται το Altoram
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι ειναι το Altoram και ποια ειναι η χρηση του
Το Altoram ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων γνωστή ως στατίνες, που είναι
ρυθμιστικά
φάρμακα των λιπιδίων.
Το Altoram χρησιμοποιείται για την μείωση των λιπιδίων στο αίμα, γνωστών
ως χοληστερόλη και τριγλυκερίδια, όταν μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά και
αλλαγές στον τρόπο ζωής έχουν αποτύχει. Εάν έχετε αυξημένο κίνδυνο
καρδιοπάθειας, το Altoram μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την μείωση
αυτού του κινδύνου ακόμα και αν τα επίπεδα χοληστερόλης σας είναι
φυσιολογικά. Θα πρέπει να διατηρήσετε μια δίαιτα για τη μείωση της
χοληστερόλης κατά την διάρκεια της θεραπείας.
2. Τι πρεπει να γνωριζετε προτού να παρετε το Altoram
Μην πάρετε το Altoram
- σε περίπτωση αλλεργίας στην ατορβαστατίνη ή σε οποιαδήποτε φάρμακα
που χρησιμοποιούνται για την μείωση των λιπιδίων του αίματος ή σε
οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται
στην παράγραφο 6 ).
- σε περίπτωση που έχετε ή είχατε κάποτε μία νόσο που επηρεάζει το ήπαρ
- σε περίπτωση που είχατε κάποιες ανεξήγητα μη φυσιολογικές εξετάσεις
αίματος, για
τη λειτουργία του ήπατος
- σε περίπτωση που είστε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία και δεν
χρησιμοποιείτε
αξιόπιστη αντισύλληψη
- σε περίπτωση που είστε έγκυος ή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος
- σε περίπτωση που θηλάζετε
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ,τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας
προτού πάρετε το Altoram.
Τα ακόλουθα είναι αιτίες που το Altoram μπορεί να μην είναι κατάλληλο για
εσάς:
- αν είχατε προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο με αιμορραγία στον
εγκέφαλο, ή αν
είχατε μικρούς θύλακες με υγρό στον εγκέφαλο από προηγούμενα
εγκεφαλικά
επεισόδια
- αν έχετε προβλήματα με τους νεφρούς σας
- αν έχετε υπολειτουργία του θυρεοειδή (υποθυρεοειδισμό)
- αν είχατε επανειλημμένα ή ανεξήγητα μυϊκά άλγη ή πόνους, ατομικό ή
οικογενειακό
ιστορικό μυϊκών προβλημάτων
- αν είχατε προηγούμενα μυϊκά προβλήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας
με άλλα
υπολιπιδαιμικά φάρμακα (για παράδειγμα άλλη ‘-στατίνη’ ή ‘-φιβράτη’)
- αν καταναλώνετε συστηματικά μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος
- προηγούμενο ιστορικό ηπατικής νόσου
- αν είστε μεγαλύτεροι από 70 χρονών
Να ελέγξετε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το
Altoram
- αν είχατε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια
Αν κάποια από αυτά σας αφορούν, ο γιατρός σας θα χρειαστεί να σας
συστήσει να κάνετε μία εξέταση αίματος πριν και πιθανώς κατά τη διάρκεια
της θεραπεία σας με το Altoram για να προβλέψει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων
ενεργειών που σχετίζονται με τους μυς. Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος
ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τους μύες, π.χ. ραβδομυόλυση,
αυξάνει όταν συγκεκριμένα φάρμακα λαμβάνονται ταυτόχρονα (βλέπε
Παράγραφο 2 «’Αλλα φάρμακα και Altoram »).
Ενημερώστε επίσης τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν αισθάνεστε
διαρκή μυική αδυναμία. Για τη διάγνωση και θεραπεία της πάθησής σας
ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις και φάρμακα.
2
Όσο λαμβάνετε αυτό το φάρμακο ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί στενά
αν έχετε διαβήτη ή αν υπάρχει κίνδυνος να εμφανίσετε διαβήτη. Είναι
πιθανό να υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη εάν έχετε υψηλά επίπεδα
σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή
αρτηριακή πίεση.
Αλλα φαρμάκα και Altoram
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε
πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Υπάρχουν κάποια φάρμακα που μπορεί να αλλάξουν την δράση του Altoram ή
η δράση τους μπορεί να αλλάξει από το Altoram. Αυτού του είδους η
αλληλεπίδραση μπορεί να κάνει ένα από τα δύο ή και τα δύο φάρμακα
λιγότερο αποτελεσματικά. Από την άλλη, θα μπορούσε να αυξήσει τον
κίνδυνο ή τη σοβαρότητα ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης
της σημαντικής πάθησης της φθοράς του μυός, γνωστής ως ραβδομυόλυση,
η οποία περιγράφεται στην Παράγραφο 4:
- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας
του
ανοσοποιητικού σας συστήματος, π.χ. κυκλοσπορίνη
- Ορισμένα αντιβιοτικά ή αντιμυκητιασικά φάρμακα, π.χ. ερυθρομυκίνη,
κλαριθρομυκίνη, τελιθρομυκίνη κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη,
φλουκοναζόλη, ποσακοναζόλη, ριφαμπικίνη, φουσιδικό οξύ
- Άλλα φάρμακα που ρυθμίζουν τα επίπεδα των λιπιδίων, π.χ. γεμφιβροζίλη,
άλλες
φιβράτες, κολεστιπόλη
- Κάποιοι αναστολείς διαύλων ασβεστίου που χρησιμοποιούνται για την
στηθάγχη ή την
υψηλή αρτηριακή πίεση, π.χ.αμλοδιπίνη, διλτιαζέμη, φάρμακα που ρυθμίζουν
τον
καρδιακό σας ρυθμό π.χ. διγοξίνη, βεραπαμίλη, αμιωδαρόνη
- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του HIV, π.χ. ριτοναβίρη,
λοπιναβίρη,
αταζαναβίρη, ινδιναβίρη, δαρουναβίρη, συνδυασμός
τιπραναβίρης/ριτοναβίρης κλπ
- Άλλα φάρμακα γνωστά για την αλληλεπίδρασή τους με το Altoram
περιλαμβάνουν την
εζετιμίμπη (που μειώνει την χοληστερόλη), τη βαρφαρίνη (που μειώνει το
ενδεχόμενο
δημιουργίας θρόμβων στο αίμα), τα από στόματος αντισυλληπτικά, τη
stiripentol (ένα
αντισπασμωδικό για την επιληψία), σιμετιδίνη (χρησιμοποιείται για
στομαχικό καύσο
και πεπτικά έλκη), φαιναζόνη (ένα αναλγητικό), κολχικίνη (χρησιμοποείται
για τη θεραπεί της ουρικής αρθρίτιδαςα αντιόξινα (προϊόντα για τη
δυσπεψία που περιέχουν αργίλλιο ή μαγνήσιο) και τη μποσεπρεβίρη
(χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ηπατικής νόσου, όπως η ηπατίτιδα C)
- Φάρμακα τα οποία λαμβάνονται χωρίς συνταγή γιατρού: St John’s Wort
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα.
Το Altoram με τροφές και ποτά
3
Βλέπε Παράγραφο 3 για οδηγίες για το πώς να πάρετε το Altoram.
Παρακαλούμε λάβετε
υπόψη τα ακόλουθα.
Χυμός γκρέιπφρουτ
Μη καταναλώνετε περισσότερο από ένα ή δύο μικρά ποτήρια χυμού
γκρέιπφρουτ ανά ημέρα γιατί μεγάλες ποσότητες χυμού γκρέιπφρουτ μπορεί
να αλλάξουν τις επιδράσεις του Altoram.
Οινόπνευμα
Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενώ λαμβάνετε αυτό το
φάρμακο. Βλέπε παράγραφο 2 ‘« Προεοδοποιήσεις και προφυλάξεις» για
λεπτομέρειες.
Κύηση και θηλασμός
Μην πάρετε το Altoram αν είστε έγκυος ή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος.
Μην πάρετε το
Altoram αν υπάρχει δυνατότητα να μείνετε έγκυος, εκτός εάν
χρησιμοποιείτε αξιόπιστα μέτρα αντισύλληψης.
Μην πάρετε το Altoram αν θηλάζετε.
Η ασφάλεια του Altoram κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του
θηλασμού δεν έχει
τεκμηριωθεί.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Κατά κανόνα, αυτό το φάρμακο δεν επηρεάζει την ικανότητά σας να
οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα. Ωστόσο, μην οδηγείτε εάν αυτό το
φάρμακο επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε. Μη χρησιμοποιείτε
εργαλεία ή μηχανές εάν αυτό το φάρμακο σας επηρεάζει ως προς την
ικανότητα χειρισμού τους.
Το Altoram περιέχει λακτόζη
Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια
σάκχαρα,
επικοινωνήστε μαζί του πριν αρχίσετε να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.
3. Πως να παρετε το Altoram
Πριν την έναρξη της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας καθορίσει μία
διατροφή χαμηλή σε
χοληστερόλη, την οποία πρέπει επίσης να διατηρήσετε κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με το Altoram.
Η συνήθης αρχική δόση του Altoram είναι 10 mg μία φορά την ημέρα σε
ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 10 ετών. Ο γιατρός σας μπορεί να
αυξήσει τη δόση αυτή αν είναι
απαραίτητο μέχρι να λαμβάνετε τη δόση που χρειάζεστε. Ο γιατρός σας θα
προσαρμόζει τη δοσολογία ανά διαστήματα 4 εβδομάδων ή και περισσότερο.
Η μέγιστη δόση του Altoram είναι 80 mg ημερησίως για ενήλικες και 20 mg
ημερησίως για παιδιά.
4
Τα δισκία του Altoram πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με νερό, και
μπορούν να
λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με ή χωρίς τη λήψη τροφής.
Ωστόσο,
προσπαθήστε να παίρνετε το δισκίο σας την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Πάντοτε να παίρνετε το Altoram αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας.
Η διάρκεια της θεραπείας με το Altoram καθορίζεται από τον γιατρό
σας.
Παρακαλείσθε να ρωτήσετε τον γιατρό σας αν πιστεύετε ότι η επίδραση του
Altoram είναι είτε πολύ δυνατή ή πολύ αδύναμη.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Altoram από την κανονική
Αν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά δισκία Altoram (περισσότερα από την
συνήθη ημερησία δόση σας), να επικοινωνήσετε και να συμβουλευτείτε τον
γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το AltoramΑν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση,
απλώς πάρτε την επόμενη προγραμματισμένη σας δόση στη σωστή ώρα. Μην
πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Altoram
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
προϊόντος ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Αν βιώσετε κάποια από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες,
σταματήστε τη λήψη των δισκίων και ενημερώστε το γιατρό σας
αμέσως ή μεταβείτε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο
πλησιέστερο νοσοκομείο.
Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα
- Σοβαρή αλλεργική αντίδραση η οποία προκαλεί πρήξιμο του προσώπου, της
γλώσσας
και των αεραγωγών που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη δυσκολία στην
αναπνοή.
- Σοβαρή ασθένεια με σοβαρή αποφολίδωση και οίδημα του προσώπου,
σχηματισμός
φλυκταινών στο δέρμα, το στόμα, τα μάτια, τα γεννητικά όργανα και
πυρετό. Εξάνθημα
δέρματος με ροζ-κόκκινες κηλίδες ιδιαίτερα στις παλάμες των χεριών ή στα
πέλματα
των ποδιών, οι οποίες μπορεί να σχηματίσουν φλύκταινες.
- Μυϊκή αδυναμία, ευαισθησία ή πόνος και ειδικά αν συγχρόνως αισθάνεστε
αδιάθετοι ή
5
έχετε υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να προκαλείται από μη φυσιολογική λύση
του μυ., Η μη φυσιολογική λύση του μυ δεν υποχωρεί πάντα, ακόμα και αν
διακόψετε τη λήψη της ατορβαστατίνης και μπορεί να είναι απειλητική για
τη ζωή και να οδηγήσει σε προβλήματα στα νεφρά.
Πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα .
- Εάν παρουσιάσετε προβλήματα με μη αναμενόμενες ή ασυνήθεις
αιμορραγίες ή
μώλωπες, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ηπατικό πρόβλημα. Συμβουλευτείτε
τον γιατρό
σας το συντομότερο δυνατό.
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες με το Altoram:
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες επηρεάζουν 1 εως 10 χρήστες
περιλαμβάνουν:
ρινική φλεγμονή, πόνος στο λαιμό, ρινική αιμορραγία
αλλεργικές αντιδράσεις
αύξηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα (αν πάσχετε από
διαβήτη πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε προσεκτικά τα
επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας),
αύξηση της κινάσης της κρεατίνης του αίματος
κεφαλαλγία
ναυτία, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμό, δυσπεψία, διάρροια,
αρθραλγία, μυϊκο πόνο και οσφυαλγία .
αποτελέσματα εξετάσεων αίματος που δείχνουν ότι οι λειτουργίες του
ήπατος σας
μπορεί να γίνουν μη φυσιολογικές
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100
άτομα), περιλαμβάνουν:
ανορεξία (έλλειψη όρεξης), αύξηση βάρους, μειώσεις στα επίπεδα του
σακχάρου του αίματος (αν πάσχετε από διαβήτη πρέπει να συνεχίσετε
να παρακολουθείτε
προσεκτικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας).
εφιάλτες, αϋπνία
ζάλη, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα των χεριών και των
ποδιών, μειώσεις στην αίσθηση του πόνου ή του αγγίγματος,
μεταβολή στην αίσθηση της γεύσης, απώλεια μνήμης
όραση θαμπή
εμβοές των ώτων και/ή της κεφαλής
έμετο, ερυγές, άλγος άνω και κάτω κοιλιακής χώρας, παγκρεατίτιδα
(φλεγμονή του παγκρέατος που οδηγεί σε στομαχικό πόνο)
ηπατίτιδα (ηπατική φλεγμονή)
εξάνθημα, δερματικές εκδηλώσεις και κνησμός, κνίδωση, τριχόπτωση
αυχενικό άλγος, κόπωση μυός
κόπωση, αδιαθεσία, αδυναμία, θωρακικό άλγος, πρήξιμο ειδικά των
αστραγάλων
(οίδημα), πυρετό
εξετάσεις ούρων οι οποίες είναι θετικές για λευκοκύτταρα
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000
άτομα),περιλαμβάνουν:
6
οπτικές διαταραχές
μη αναμενόμενες αιμορραγίες ή μώλωπες
χολόσταση (κιτρίνισμα του δέρματος και του άσπρου των ματιών)
βλάβη τένοντα
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα
10.000 άτομα ), περιλαμβάνουν:
αλλεργική αντίδραση – συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ξαφνικό
συριγμό και θωρακικό πόνο ή σφίξιμο, οίδημα στο βλέφαρα, πρόσωπο,
χείλια, στόμα, γλώσσα ή λαιμό, δυσκολία στην αναπνοή, κατάρρευση
απώλεια ακοής
γυναικομαστία (αύξηση του στήθους σε άντρες και γυναίκες)
Ανεπιθύμητες ενέργειες μη γνωστής συχνότητας : Διαρκής μυική αδυναμία
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με μερικές στατίνες
(φάρμακα του
ίδιου τύπου):
Δυσκολία στη σεξουαλική λειτουργία
Κατάθλιψη
Αναπνευστικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένου επίμονου βήχα και/ή
λαχάνιασμα ή πυρετό
Διαβήτη. Αυτό είναι πιο πιθανό εάν έχετε υψηλά επίπεδα
σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή
αρτηριακή πίεση. Ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί όσο θα
λαμβάνετε αυτό το φάρμακο
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό
σας, ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας
στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός,
www.eof.gr) .
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσοτέρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
5. Πως να φυλασσεται το Altoram
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν
το φθάνουν τα παιδιά.
Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στον περιέκτη και στην εξωτερική συσκευασία μετά το {EXP:}.
Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες φύλαξης για το φάρμακο αυτό.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπες πληροφοριες
7
Τι περιέχει το Altoram
- Η δραστική ουσία είναι η ατορβαστατίνη.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg ατορβαστατίνης
(ως atorvastatin calcium trihydrate).
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg ατορβαστατίνης
(ως atorvastatin calcium trihydrate).
Τα άλλα συστατικά του Altoram είναι: Calcium carbonate, Cellulose
microcrystalline, Lactose monohydrate, Croscarmellose sodium, Polysorbate 80,
Hyprolose, Magnesium stearate Eπικάλυψη : Simethicone emulsion , Οpadry White-YS-
1-7040 που αποτελείται από : Hypromellose, Macrogol, Titanium dioxide E 171, Talc
Εμφάνιση του Altoram και περιεχόμενο της συσκευασίας
Λευκά επικαλυμμένα δισκία που συσκευάζονται σε blisters, Κάθε blister
περιέχει 7 δισκία. Κάθε κουτί περιέχει 2 ή 4 blisters, δηλαδή 14 ή 28 δισκία
αντίστοιχα (και για τις δύο περιεκτικότητες) και ένα φύλλο οδηγιών για τον
χρήστη.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
DELEGANT HOLDINGS LTD
Αγίας Ελένης 36, 1061 Λευκωσία,Κύπρος
Παραγωγός
ΚLEVA ΑΦΒΕΕ - Βιομηχανία φαρμάκων
Λεωφ. Πάρνηθος 189,13675 Αχαρναί, Αττική
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν,
παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της
άδειας κυκλοφορίας.
Libytec φαρμακευτική α.ε.
Λ. Κηφισσίας 44,
Monumental Plaza – Κτίριο Α , 151 25 Μαρούσι
τηλ.210 960 9 960 φαξ.210 96 38 438
email: info@libytec.gr
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
8