ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
LYRINEL 5 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
LYRINEL 10 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
LYRINEL 15 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Υδροχλωρική οξυβουτυνίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι
μ μ περιλα βάνει ση αντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για
σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους
προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια
με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια,, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο
4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Lyrinel και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Lyrinel
3. Πώς να πάρετε το Lyrinel
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Lyrinel
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Lyrinel και ποια είναι η χρήση του
Η ονομασία του φαρμάκου σας είναι Lyrinel δισκία παρατεταμένης
αποδέσμευσης. Το Lyrinel περιέχει μια φαρμακευτική ουσία που
ονομάζεται υδροχλωρική οξυβουτυνίνη. Αυτή η ουσία ανήκει σε μια
ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται «αντιχολινεργικά» ή
«αντισπασμωδικά».
Το Lyrinel δρα με το να χαλαρώνει τους μύες της ουροδόχου κύστης σας.
Επίσης, σταματά τις συσπάσεις της ουροδόχου κύστης και καθυστερεί
την επιθυμία για ούρηση.
Τα δισκία σας έχουν τη μορφή «παρατεταμένης αποδέσμευσης». Τα
δισκία είναι επικαλυμμένα με μια «ειδική μεμβράνη», η οποία
αποδεσμεύει με αργό ρυθμό το φάρμακο. Η μεμβράνη αυτή μπορεί να
περάσει μέσα από το σώμα σας αμετάβλητη. Αυτό δεν επηρεάζει τον
τρόπο με τον οποίο δρα το φάρμακο.
Το Lyrinel μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
1
Για να βοηθήσει τους ενήλικες να ελέγχουν πότε και πόσο συχνά
ουρούν
Σε παιδιά 5 ετών ή μεγαλύτερα για να αντιμετωπίσουν:
o Απώλεια ελέγχου της ούρησης (ακράτεια ούρων)
o Αυξημένη ανάγκη ή επιτακτική ούρηση
o Νυκτερινή ενούρηση στο κρεβάτι, όταν άλλες θεραπείες
έχουν αποτύχει.
Εάν τα συμπτώματά σας δεν βελτιωθούν έπειτα από 7 ημέρες
ενημερώστε τον γιατρό σας.
Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό οποιαδήποτε στιγμή εάν τα
συμπτώματά σας επιδεινωθούν.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Lyrinel
Μην πάρετε το Lyrinel:
σε περίπτωση αλλεργίας στην υδροχλωρική οξυβουτυνίνη ή
μ οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρ άκου
( 6).αναφέρονται στην παράγραφο
εάν έχετε αυξημένη πίεση στα μάτια σας (γλαύκωμα)
εάν έχετε πρόβλημα μυϊκής αδυναμίας που ονομάζεται
«μυασθένεια gravis»
εάν έχετε ένα αίσθημα ότι η ουροδόχος κύστη σας δεν αδειάζει
πλήρως (κατακράτηση ούρων)
εάν έχετε πρόβλημα με την κοιλιά σας (στομάχι ή έντερο) που
ονομάζεται «τοξικό μεγάκολο», «παραλυτικός ειλεός» ή «εντερική
ατονία». Αυτά παρουσιάζονται όταν το έντερό σας είναι
φραγμένο, διάτρητο ή δεν λειτουργεί σωστά
εάν έχετε μια σοβαρή μορφή μιας κατάστασης που είναι γνωστή
ως «ελκώδης κολίτιδα». Αυτή είναι μια νόσος που προκαλεί συχνή
διάρροια
εάν έχετε καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια και χρειάζεται να
ουρείτε συχνότερα από το συνηθισμένο, κυρίως τη νύχτα
εάν έχετε ένα πρόβλημα του αίματος που ονομάζεται «πορφυρία».
Μη χρησιμοποιήσετε το Lyrinel εάν κάποιο από τα παραπάνω συμβαίνει
σε εσάς. Εάν έχετε αμφιβολίες, μιλήστε με τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή
τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Lyrinel.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
, μ μ Απευθυνθείτε στον γιατρό τον φαρ ακοποιό ή τον νοσοκό ο σας προτού
πάρετε το Lyrinel
εάν είστε ηλικιωμένος και εξασθενημένος (αδύναμος ή σε κακή
κατάσταση υγείας) καθώς μπορεί να είστε πιο ευαίσθητος στο
Lyrinel
εάν έχετε πρόβλημα με την κοιλιά σας (στομάχι ή έντερο)
εάν έχετε κήλη οισοφαγικού τρήματος, γαστροοισοφαγική
παλινδρομική νόσο (ΓΟΠΝ) ή καούρα
εάν παίρνετε φάρμακα για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης
(φάρμακα γνωστά ως διφωσφονικά)
εάν έχετε προβλήματα με τους νεφρούς ή το συκώτι σας
εάν έχετε ένα πρόβλημα που ονομάζεται «απόφραξη εκροής της
ουροδόχου κύστης» το οποίο σας δυσκολεύει να ουρήσετε
εάν έχετε ουρολοίμωξη
2
εάν έχετε υπερδραστήριο θυρεοειδή αδένα
εάν έχετε καρδιακά προβλήματα
εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση
εάν έχετε προβλήματα του προστάτη
εάν έχετε μια κατάσταση που ονομάζεται «άνοια» (απώλεια
μνήμης και σύγχυση) και λαμβάνετε θεραπεία για αυτήν την
κατάσταση με ένα συγκεκριμένο τύπο φαρμάκου, όπως δονεπεζίλη,
ριβαστιγμίνη, γκαλανταμίνη ή τακρίνη
εάν έχετε νόσο του Parkinson.
Εάν έχετε αμφιβολίες εάν κάποιο από τα παραπάνω συμβαίνει σε εσάς
μιλήστε με τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε
το Lyrinel.
Το Lyrinel μπορεί να μειώσει την ποσότητα του σιέλου προκαλώντας
τερηδόνα, ουλίτιδα, ή μυκητίαση του στόματος (μυκητώδης στοματίτιδα).
Υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή πυρετός
Προσοχή χρειάζεται όταν το Lyrinel χρησιμοποιείται κατά την περίοδο
υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος ή από άτομα με πυρετό. Αυτό
συμβαίνει διότι το Lyrinel μειώνει την ποσότητα της εφίδρωσης ενός
ατόμου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θερμοπληξία και σε εξάντληση από
θερμοπληξία.
Παιδιά
Το Lyrinel δεν συνιστάται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών.
μ Άλλα φάρ ακα και Lyrinel
μ μ , Ενη ερώστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε έχετε
μ μ .πρόσφατα πάρει ή πορεί να πάρετε άλλα φάρ ακα Σε αυτά
περιλαμβάνονται ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με
συνταγή καθώς και οι φυτικές θεραπείες. Αυτό συμβαίνει διότι το Lyrinel
μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο κάποια φάρμακα δρουν.
Επίσης, κάποια άλλα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον
οποίο δρα το Lyrinel.
Συγκεκριμένα, ενημερώστε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό
σας εάν παίρνετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα:
Για ψυχικά προβλήματα όπως φαινοθειαζίνες ή βουτυροφαινόνες
και κλοζαπίνη
Για κατάθλιψη που ονομάζονται «τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά»
(όπως αμιτριπτυλίνη ή δεσιπραμίνη)
Για τη νόσο του Parkinson όπως αμανταδίνη ή λεβοντόπα
Για αλλεργία που ονομάζονται «αντιισταμινικά» (όπως
χλωρφαιναμίνη ή διφαινυδραμίνη)
Για καρδιακά προβλήματα όπως κινιδίνη ή δακτυλίτιδα
Για τη θεραπεία ή την πρόληψη μυϊκών σπασμών (αντισπασμωδικά
όπως διαζεπάμη)
Φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αραίωση του αίματός σας
και ονομάζεται διπυριδαμόλη
Άλλα αντιχολινεργικά φάρμακα όπως ατροπίνη για το γλαύκωμα ή
υοσκίνη για τη ναυτία
Για άνοια όπως δονεπεζίλη, ριβαστιγμίνη, γκαλανταμίνη ή
3
τακρίνη
Φάρμακα που τοποθετούνται κάτω από τη γλώσσα για τη θεραπεία
της στηθάγχης (υπογλώσσια νιτρικά)
Για μυκητιάσεις όπως κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη και
φλουκοναζόλη
Αντιβιοτικά που ονομάζονται «μακρολίδια» (όπως ερυθρομυκίνη)
Δομπεριδόνη και μετοκλοπραμίδη - χρησιμοποιούνται για να
σταματήσουν το αίσθημα αδυναμίας (ναυτία) ή το αίσθημα
ανακατωσούρας (έμετος)
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την κένωση
του στομάχου και να μετακινήσουν τις τροφές μέσω του εντέρου
(όπως η δομπεριδόνη).
Εάν έχετε αμφιβολίες εάν κάποιο από τα παραπάνω συμβαίνει σε εσάς
μιλήστε με τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε
αυτό το φάρμακο.
Μην καταναλώνετε αλκοόλ ενώ παίρνετε αυτό το φάρμακο.
Κύηση και θηλασμός
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή
σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του
φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Υπάρχουν αναφορές ζάλης και θαμπής όρασης με τη χρήση Lyrinel. Θα
πρέπει επομένως να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε, χειρίζεστε μηχανές
ή πραγματοποιείτε άλλα καθήκοντα που απαιτούν πλήρη προσοχή.
Το Lyrinel περιέχει λακτόζη
Τα δισκία Lyrinel περιέχουν λακτόζη (0,03 mg), έναν τύπο σακχάρου.
Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι δεν μπορείτε να ανεχτείτε ή να
μεταβολίσετε κάποια σάκχαρα, μιλήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε
αυτό το φάρμακο.
3. Πώς να πάρετε το Lyrinel
μ μ μ Πάντοτε να παίρνετε το φάρ ακο αυτό αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες
μ . μ , του γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε τον
μ .γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
Το Lyrinel πρέπει να λαμβάνεται μια φορά την ημέρα
Να παίρνετε το φάρμακό σας την ίδια ώρα κάθε μέρα
Καταπίνετε το δισκίο ολόκληρο με ένα ποτήρι νερό
Μη μασάτε, σπάτε ή θρυμματίζετε το δισκίο
Μπορείτε να παίρνετε το φάρμακό σας μαζί με τροφή ή μεταξύ των
γευμάτων.
Πόσο να πάρετε
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια δόση φαρμάκου είναι η καλύτερη για
εσάς.
Χρήση σε ενήλικες
4
Η συνιστώμενη αρχική δόση είναι συνήθως ένα δισκίο των 5 mg
κάθε ημέρα
Μετά από διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας, ο γιατρός σας
μπορεί να αυξήσει τη δόση σας στα 10 mg κάθε ημέρα
Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση έως το μέγιστο των
20 mg κάθε ημέρα
Ο γιατρός σας θα αφήσει ένα κενό τουλάχιστον μίας εβδομάδας
ανάμεσα στις αλλαγές της δόσης.
Χρήση σε παιδιά (άνω των 5 ετών)
Η συνιστώμενη αρχική δόση είναι συνήθως ένα δισκίο των 5 mg
κάθε ημέρα
Ο γιατρός του παιδιού σας μπορεί να αυξήσει τη δόση έως το
μέγιστο των 15 mg κάθε ημέρα.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Lyrinel από την κανονική
Εάν πιστεύετε ότι έχετε πάρει υπερβολικά πολλά δισκία, ενημερώστε ένα
γιατρό ή πηγαίνετε αμέσως στα επείγοντα περιστατικά του πλησιέστερου
νοσοκομείου. Πάρτε τη συσκευασία του φαρμάκου μαζί σας ώστε ο
γιατρός να ξέρει τι έχετε πάρει. Μπορεί να παρουσιάσετε συμπτώματα
που ξεκινούν ως ανησυχία και διέγερση, και επιδεινώνονται ως
διαταραχές στην κυκλοφορία όπως εξάψεις ή πτώση της αρτηριακής
πίεσης, δυσκολία στην αναπνοή, ανικανότητα να κινήσετε το σώμα σας
και απώλεια συνείδησης.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Lyrinel
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που
ξεχάσατε.
Εάν ξεχάσετε μια δόση, μην ανησυχείτε. Απλά παραλείψτε αυτήν
τη δόση και πάρτε την επόμενη δόση σας τη συνηθισμένη ώρα.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
προϊόντος ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Σταματήστε να παίρνετε το Lyrinel και επισκεφτείτε ένα γιατρό
ή πηγαίνετε αμέσως σε ένα νοσοκομείο εάν:
Μη Γνωστές (η συχνότητά τους δεν μπορεί να υπολογισθεί με βάση τα
διαθέσιμα δεδομένα)
Έχετε μία σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Τα σημεία μπορεί να
περιλαμβάνουν: ένα εξάνθημα, κνίδωση (επίσης γνωστό σαν
εξάνθημα από τσουκνίδα ή κνίδωση), δυσκολία στην κατάποση ή
την αναπνοή, διόγκωση των χειλιών, του προσώπου, του λαιμού ή
της γλώσσας σας
Παρατηρήσετε επιδράσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος
(ΚΝΣ) (μεταβολές στη σκέψη ή στα συναισθήματα) όπως άγχος,
5
νευρικότητα, να βλέπετε ή να ακούτε πράγματα τα οποία στην
πραγματικότητα δεν είναι εκεί και δυσκολία στο να σκέφτεστε
καθαρά ή να λαμβάνετε αποφάσεις. Προσέξτε αυτά τα σημεία,
κυρίως κατά τους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της λήψης του
φαρμάκου σας ή μετά από μια αύξηση στη δόση.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα
100 άτομα)
Έχετε αιφνίδια μείωση της όρασης, πόνο στους οφθαλμούς και/ή
υψηλή οφθαλμική πίεση, που μπορεί να προκαλέσει τύφλωση
(γλαύκωμα)
Παρουσιάζετε επιληπτικούς σπασμούς (κρίσεις)
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν κάποια από
τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες γίνεται σοβαρή ή διαρκεί
περισσότερο από λίγες ημέρες:
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν
περισσότερα από 1 στα 10 άτομα):
Ξηροστομία
Αυτή είναι πιο συχνή σε δόσεις μεγαλύτερες των 10 mg μια φορά την
ημέρα και μπορεί να οδηγήσει σε τερηδόνα, ουλίτιδα ή μυκητίαση.
Μπορεί επίσης να εμποδίσει τα φάρμακα που τοποθετείτε κάτω από τη
γλώσσα σας να διαλυθούν κατάλληλα (όπως τα φάρμακα για τη
στηθάγχη).
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10
άτομα)
Μη φυσιολογική αντίληψη του καρδιακού σας παλμού (αίσθημα
παλμών)
Θαμπή όραση, ξηροφθαλμία
Δυσκοιλιότητα, διάρροια, ναυτία, δυσπεψία, κοιλιακός πόνος, αλλαγή
στη γεύση, αίσθημα πληρότητας στην κοιλιά (μετεωρισμός) ή καούρα
Αίσθημα κόπωσης
Ξηροδερμία ή φαγούρα
Αίσθημα ζάλης ή υπνηλίας, πονοκέφαλος, προβλήματα ύπνου
Πόνος κατά την ούρηση, καθυστέρηση όταν ξεκινά η ούρηση, αίσθηση
ημιτελούς κένωσης της ουροδόχου κύστης, ουρολοίμωξη
Ξηρότητα της μύτης, ξηρός ή ερεθισμένος λαιμός, βήχας.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα
100 άτομα)
Το να βλέπει κανείς ή να ακούει πράγματα που δεν υπάρχουν
(ψευδαισθήσεις)
Ψυχολογικά προβλήματα, αίσθημα διέγερσης ή σύγχυσης, δυσκολία
στο να θυμάστε
Αλλεργική αντίδραση
Δυσκολία στην κατάποση
Δίψα
Απώλεια όρεξης, έμετος, συχνές κενώσεις
Ρινική συμφόρηση, διαταραχή της φωνής, όπως βραχνάδα
6
Ανώμαλος καρδιακός ρυθμός, γρήγοροι κτύποι καρδιάς
Υψηλή πίεση αίματος
Δυσφορία στο θώρακα
Κατακράτηση υγρών
Έξαψη
Πτώση
Εξάνθημα.
Μη γνωστές συχνότητά τους δεν μπορεί να υπολογισθεί με βάση τα
διαθέσιμα δεδομένα)
Ψυχολογικά προβλήματα
Δυσκολία στη στύση ή στη διατήρηση της στύσης
Άγχος
Απόκτηση εξάρτησης στο Lyrinel
Εφιάλτες
Κατάθλιψη
Παράνοια
Δυσκολία στη σκέψη, στο να θυμάστε πληροφορίες ή στο να λύνετε
προβλήματα
Διεσταλμένες κόρες
Απώλεια εφίδρωσης
Θερμοπληξία.
Κοιλιακό άλγος και τυμπανισμό που μπορεί να συνοδεύεται από
αίσθημα αδιαθεσίας ή έμετο, δυσκολία στην κατάποση, διάρροια ή
δυσκοιλιότητα, εξαρτώμενα από την προσβληθείσα περιοχή του
εντέρου (ψευδο-απόφραξη).
μ Επιπρόσθετες ανεπιθύ ητες ενέργειες σε παιδιά
Η δυσκοιλιότητα είναι μία πολύ συνηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια στα
παιδιά. Οι ακόλουθες είναι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που
εμφανίζονται στα παιδιά: Απώλεια όρεξης, διάρροια, πονοκέφαλος,
προβλήματα στον ύπνο, εξάνθημα ή φαγούρα, έξαψη.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό
σας, ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για
κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες
απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562,
Χολαργός, www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών
μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά
με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Lyrinel
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και
.δεν το φθάνουν τα παιδιά
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί και στην ετικέτα της φιάλης μετά την «ΛΗΞΗ». Η
7
ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται
εκεί.
Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία
μεγαλύτερη των 25C. Διατηρείτε τον περιέκτη καλά κλεισμένο για να
προστατεύεται από την υγρασία.
Μην αφαιρείτε ή καταπίνετε το φακελίσκο με τους κόκκους που
βρίσκεται στη φιάλη. Αυτός ο φακελίσκος περιέχει αφυγραντικό το οποίο
διατηρεί τα δισκία ξηρά.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που
δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία
του περιβάλλοντος.
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Lyrinel
Η δραστική ουσία είναι η υδροχλωρική οξυβουτυνίνη. Κάθε δισκίο
παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 5 mg, 10 mg ή 15 mg
υδροχλωρικής οξυβουτυνίνης.
Τα άλλα συστατικά (έκδοχα) είναι:
5 mg:
Βουτυλυδροξυτολουόλιο (E321), οξική κυτταρίνη 398-10, υπρομελλόζη
5cp, πολυαιθυλενογλυκόλη 3350, στεατικό μαγνήσιο, πολυαιθυλενοξείδιο
200K, πολυαιθυλενοξείδιο 2000K, χλωριούχο νάτριο, μέλαν οξείδιο του
σιδήρου (E172), κίτρινο οξείδιο του σιδήρου III (E172) και άνυδρη
λακτόζη.
Επικάλυψη λεπτού υμενίου: κίτρινο οξείδιο του σιδήρου ΙΙΙ (E172),
υπρομελλόζη 3cp και 6cp, προπυλενογλυκόλη 400, πολυσορβικό 80 και
διοξείδιο του τιτανίου (E171).
Εκτυπωτικό μελάνι: μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172), υπρομελλόζη 6cp
και προπυλενογλυκόλη.
10 mg:
Βουτυλυδροξυτολουόλιο (E321), οξική κυτταρίνη 398-10, υπρομελλόζη
5cp, πολυαιθυλενογλυκόλη 3350, στεατικό μαγνήσιο,
πολυαιθυλενοξείδιο 200K, πολυαιθυλενοξείδιο 2000K, χλωριούχο νάτριο,
μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172), ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (E172) και
άνυδρη λακτόζη.
Επικάλυψη λεπτού υμενίου: ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (E172),
υπρομελλόζη 3cp και 6cp, προπυλενογλυκόλη 400, πολυσορβικό 80 και
διοξείδιο του τιτανίου (E171).
Εκτυπωτικό μελάνι: μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172), υπρομελλόζη 6cp
και προπυλενογλυκόλη.
8
15 mg:
Βουτυλυδροξυτολουόλιο (E321), οξική κυτταρίνη 398-10, υπρομελλόζη
5cp, πολυαιθυλενογλυκόλη 3350, στεατικό μαγνήσιο,
πολυαιθυλενοξείδιο 200K, πολυαιθυλενοξείδιο 2000K, χλωριούχο νάτριο,
μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172) και άνυδρη λακτόζη.
Επικάλυψη λεπτού υμενίου: μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172),
υπρομελλόζη 3cp και 6cp, προπυλενογλυκόλη 400, πολυσορβικό 80 και
διοξείδιο του τιτανίου (E171).
Εκτυπωτικό μελάνι: μέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172), υπρομελλόζη 6cp
και προπυλενογλυκόλη.
Εμφάνιση του Lyrinel και περιεχόμενο της συσκευασίας
Lyrinel 5 mg δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης: στρογγυλό κίτρινου
χρώματος δισκίο στο οποίο αναγράφεται με μαύρο μελάνι η ένδειξη
«5 XL».
Lyrinel 10 mg δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης: στρογγυλό ροζ
χρώματος δισκίο στο οποίο αναγράφεται με μαύρο μελάνι η ένδειξη
«10 XL».
Lyrinel 15 mg δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης: στρογγυλό γκρίζου
χρώματος δισκίο στο οποίο αναγράφεται με μαύρο μελάνι η ένδειξη
«15 XL».
Το φάρμακό σας διατίθεται σε φιάλες που περιέχουν 3, 7, 10, 14, 30, 50,
60, 90 ή 100 δισκία. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.,
Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, Αθήνα
Τηλ.: 210 80 90 000
Παραγωγός:
Janssen-Cilag SpA
Via C. Janssen
IT-04100 Borgo San Michele
Latina
Ιταλία
Janssen Pharmaceutica NV,
Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse,
Βέλγιο
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες
ονομασίες:
9
Ονομασία του κράτους μέλους Ονομασία του φαρμακευτικού
προϊόντος
Ελλάδα LYRINEL
Ιρλανδία LYRINEL XL
Ιταλία LYRINEL
Πορτογαλία LYRINEL
Ηνωμένο Βασίλειο LYRINEL XL
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά
στις
10