Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη
Ciprofloxacin/Generics 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Ciprofloxacin/Generics 750 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Σιπροφλοξασίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό
το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε
το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της
ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
- Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο
φαρμακοποιό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr)
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Ciprofloxacin/Generics και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Ciprofloxacin/Generics
3. Πώς να πάρετε το Ciprofloxacin/Generics
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Ciprofloxacin/Generics
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Ciprofloxacin/Generics και ποια είναι η χρήση του
Τo Ciprofloxacin/Generics είναι ένα αντιβιοτικό που ανήκει στην οικογένεια των
φθοριοκινολονών. Η δραστική ουσία είναι η σιπροφλοξασίνη. Η σιπροφλοξασίνη δρα
σκοτώνοντας τα βακτήρια που προκαλούν λοιμώξεις. Δρα μόνο με ειδικά στελέχη βακτηρίων.
Ενήλικες
Tο Ciprofloxacin/Generics χρησιμοποιείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων
βακτηριακών λοιμώξεων:
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος
μακροχρόνιες ή επανεμφανιζόμενες λοιμώξεις των αυτιών ή των παραρρινικών κοιλοτήτων
λοιμώξεις των ουροφόρων οδών
λοιμώξεις των όρχεων
λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες
λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος και ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
1
λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων
λοιμώξεις των οστών και των αρθρώσεων
για τη θεραπεία λοιμώξεων σε ασθενείς με πολύ χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων
(ουδετεροπενία)
για την πρόληψη λοιμώξεων σε ασθενείς με πολύ χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων
(ουδετεροπενία)
για την πρόληψη λοιμώξεων λόγω του βακτηρίου Neisseria meningitidis
έκθεση σε πνευμονικό άνθρακα
Εάν έχετε σοβαρή λοίμωξη ή λοίμωξη που οφείλεται σε περισσότερους από έναν τύπους
βακτηρίου, μπορεί να σας χορηγηθεί επιπλέον αντιβιοτική θεραπεία επιπρόσθετα στo
Ciprofloxacin/Generics.
Παιδιά και έφηβοι
Tο Ciprofloxacin/Generics χρησιμοποιείται σε παιδιά και εφήβους, υπό εξειδικευμένη ιατρική
επίβλεψη, για τη θεραπεία των ακόλουθων βακτηριακών λοιμώξεων:
λοιμώξεις των πνευμόνων και βρογχικές λοιμώξεις σε παιδιά και εφήβους που πάσχουν από
κυστική ίνωση
επιπλεγμένες λοιμώξεις των ουροφόρων οδών, συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων που έχουν
φθάσει στους νεφρούς (πυελονεφρίτιδα)
έκθεση σε πνευμονικό άνθρακα
Τo Ciprofloxacin/Generics μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία άλλων
συγκεκριμένων σοβαρών λοιμώξεων σε παιδιά και εφήβους όταν ο γιατρός σας το κρίνει
απαραίτητο.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Ciprofloxacin/Generics
Μην πάρετε το Ciprofloxacin/Generics:
εάν
έχετε αλλεργία στη σιπροφλοξασίνη, σε άλλες κινολόνες (όπως στη μοξιφλοξασίνη, στη
νορφλοξασίνη, στην οφλοξασίνη ή στο ναλιδιξικό οξύ) ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό
αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6)
παίρνετε τιζανιδίνη (βλ. παράγραφο 2: Άλλα φάρμακα και Ciprofloxacin/Generics)
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στο γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Ciprofloxacin/Generics εάν:
είχατε ποτέ προβλήματα με τους νεφρούς σας διότι η θεραπεία σας μπορεί να χρειάζεται
προσαρμογή
πάσχετε από επιληψία (κρίσεις) ή από άλλες νευρολογικές καταστάσεις που σας
προδιαθέτουν σε επιληπτικές κρίσεις
έχετε ιστορικό προβλημάτων με τους τένοντες κατά τη διάρκεια προηγούμενης θεραπείας με
αντιβιοτικά τύπου κινολόνης όπως η σιπροφλοξασίνη
έχετε βαριά μυασθένεια (τύπος μυϊκής αδυναμίας)
έχετε ιστορικό μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού (αρρυθμίες)
2
Καρδιακά προβλήματα
Πρέπει να επιδεικνύετε προσοχή κατά τη χρήση φαρμάκων αυτής της κατηγορίας, σε περίπτωση
που έχετε εκ γενετής ή οικογενειακό ιστορικό παράτασης του διαστήματος QT (το οποίο
παρατηρείται στο ΗΚΓ, μέσω ηλεκτρικής καταγραφής της καρδιάς), έχετε διαταραχή του
ισοζυγίου αλάτων στο αίμα σας (ιδιαίτερα στην περίπτωση χαμηλών επιπέδων καλίου ή μαγνησίου
στο αίμα), έχετε πολύ αργό καρδιακό ρυθμό (το οποίο ονομάζεται «βραδυκαρδία»), έχετε αδύναμη
καρδιά (καρδιακή ανεπάρκεια), έχετε ιστορικό καρδιακής προσβολής (έμφραγμα μυοκαρδίου),
είστε γυναίκα ή ηλικιωμένο άτομο ή παίρνετε άλλα φάρμακα που προκαλούν διαταραχές στο ΗΚΓ
(βλ. παράγραφο 2: Άλλα φάρμακα και Ciprofloxacin/Generics).
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τo Ciprofloxacin/Generics
Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας, σε περίπτωση εμφάνισης οποιωνδήποτε από τα παρακάτω
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τo Ciprofloxacin/Generics. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν η
θεραπεία με τo Ciprofloxacin/Generics πρέπει να διακοπεί.
Σοβαρή, αιφνίδια αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτική αντίδραση/σοκ, αγγειοοίδημα).
Ακόμα και με την πρώτη δόση, υπάρχει μικρή περίπτωση να εμφανίσετε σοβαρή αλλεργική
αντίδραση με τα ακόλουθα συμπτώματα: σφίξιμο στο στήθος, αίσθημα ζάλης, ναυτία ή
λιποθυμία, ή ζάλη όταν σηκώνεστε σε όρθια θέση. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε
να παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
Πόνος και οίδημα στις αρθρώσεις και τενοντίτιδα μπορεί να εμφανιστεί περιστασιακά,
ειδικά εάν είστε ηλικιωμένος και λαμβάνετε ταυτόχρονα θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Με
το πρώτο σημείο πόνου ή φλεγμονής, σταματήστε να παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics και
ξεκουράστε την επώδυνη περιοχή. Αποφύγετε κάθε μη απαραίτητη σωματική άσκηση, διότι
αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ρήξης των τενόντων. Φλεγμονή και ρήξη τένοντα μπορεί να
σημειωθούν ακόμη και αρκετούς μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας σας με το
Ciprofloxacin/Generics.
Εάν πάσχετε από επιληψία ή άλλες νευρολογικές διαταραχές όπως εγκεφαλική ισχαιμία ή
εγκεφαλικό επεισόδιο, μπορεί να εμφανίσετε παρενέργειες που σχετίζονται με το κεντρικό
νευρικό σύστημα. Εάν αυτό συμβεί, σταματήστε να παίρνετε Ciprofloxacin/Generics και
επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
Μπορεί να εμφανίσετε ψυχιατρικές αντιδράσεις την πρώτη φορά που παίρνετε τo
Ciprofloxacin/Generics. Εάν πάσχετε από κατάθλιψη ή ψύχωση, τα συμπτώματά σας
μπορεί να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τo Ciprofloxacin/Generics.
Μπορεί να κάνετε σκέψεις αυτοκτονίας ή αυτοκαταστροφής. Εάν αυτό συμβεί, σταματήστε
να παίρνετε Ciprofoxacin/Generics και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
3
Μπορεί να εμφανίσετε συμπτώματα νευροπάθειας όπως πόνο, καύσο, μυρμήγκιασμα,
μούδιασμα και/ή αδυναμία. Εάν αυτό συμβεί, σταματήστε να παίρνετε
Ciprofloxacin/Generics και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
Διάρροια είναι πιθανό να εμφανιστεί ενόσω παίρνετε αντιβιοτικά, συμπεριλαμβανομένου
τoυ Ciprofloxacin/Generics, ή ακόμα και αρκετές εβδομάδες αφού σταματήσετε τη λήψη
τους. Εάν γίνει σοβαρή ή επίμονη ή εάν παρατηρήσετε ότι τα κόπρανά σας περιέχουν αίμα ή
βλέννα, σταματήστε αμέσως να παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics, διότι η κατάσταση αυτή
μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Μην πάρετε φάρμακα που διακόπτουν ή
επιβραδύνουν τις κινήσεις του εντέρου και επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
Γνωστοποιήστε στο γιατρό σας ή στο εργαστηριακό προσωπικό ότι παίρνετε
Ciprofloxacin/Generics εάν πρέπει να δώσετε δείγμα αίματος ή ούρων.
Τo Ciprofloxacin/Generics μπορεί να προκαλέσει ηπατική βλάβη. Εάν παρατηρήσετε
συμπτώματα όπως απώλεια όρεξης, ίκτερο (κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών),
σκουρόχρωμα ούρα, κνησμό ή ευαισθησία του στομάχου, σταματήστε να παίρνετε τo
Ciprofloxacin/Generics και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
Τo Ciprofloxacin/Generics μπορεί να προκαλέσει μείωση στον αριθμό των λευκών
αιμοσφαιρίων και η αντίστασή σας στις λοιμώξεις μπορεί να είναι μειωμένη. Εάν
εμφανίσετε λοίμωξη με συμπτώματα όπως πυρετό και σοβαρή επιδείνωση της γενικής
κατάστασής σας, ή πυρετό με συμπτώματα τοπικής λοίμωξης όπως ερεθισμό στο
λαιμό/φάρυγγα/στόμα ή ουρολογικά προβλήματα, πρέπει να επισκεφθείτε αμέσως το γιατρό
σας. Θα κάνετε εξέταση αίματος για να ελεγχθεί ενδεχόμενη μείωση των λευκών
αιμοσφαιρίων σας (ακοκκιοκυττάρωση). Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας
σχετικά με το φάρμακό σας.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν είναι γνωστό ότι έχετε ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας
έχει έλλειψη στην αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD), διότι το
Ciprofloxacin/Generics μπορεί να σας προκαλέσει κίνδυνο αναιμίας.
Το δέρμα σας γίνεται περισσότερο ευαίσθητο στο ηλιακό φως ή στην υπεριώδη (UV)
ακτινοβολία όταν παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics. Αποφύγετε την έκθεση σε έντονο
ηλιακό φως, ή τεχνητή UV ακτινοβολία, όπως στο τεχνητό μαύρισμα.
Άλλα φάρμακα και Ciprofloxacin/Generics
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα
ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Μην παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics μαζί με τιζανιδίνη (για μυική σπαστικότητα στη
σκλήρυνση κατά πλάκας ή σε κάκωση ή νόσο του νωτιαίου μυελού), διότι αυτό μπορεί να
προκαλέσει παρενέργειες όπως υπόταση και υπνηλία (βλ. παράγραφο 2: «Μην πάρετε το
Ciprofloxacin/Generics).
Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν παίρνετε άλλα φάρμακα τα οποία μπορούν να
προκαλέσουν μεταβολή του καρδιακού σας ρυθμού: φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία των
αντιαρρυθμικών (π.χ. κινιδίνη, υδροκινιδίνη, δισοπυραμίδη, αμιοδαρόνη, σοταλόλη, δοφετιλίδη,
ιβουτιλίδη), τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, κάποια αντιμικροβιακά (τα οποία ανήκουν στην ομάδα
των μακρολίδων), κάποια αντιψυχωσικά.
4
Τα ακόλουθα φάρμακα είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με τo Ciprofloxacin/Generics στο σώμα
σας. Η λήψη τoυ Ciprofloxacin/Generics μαζί με αυτά τα φάρμακα μπορεί να επηρεάσει τη
θεραπευτική δράση αυτών των φαρμάκων. Μπορεί επίσης να αυξήσει την πιθανότητα να
εμφανίσετε ανεπιθύμητες ενέργειες.
Ενημερώστε το γιατρό σας σε περίπτωση που παίρνετε:
βαρφαρίνη, ασενοκουμαρόλη, φαινπροκουμόνη, φλουινδιόνη ή άλλα από στόματος
αντιπηκτικά (για αραίωση του αίματος)
προβενεσίδη (για ουρική αρθρίτιδα)
μετοκλοπραμίδη (για ναυτία και έμετο)
μεθοτρεξάτη (για ορισμένους τύπους καρκίνου, ψωρίαση, ρευματοειδή αρθρίτιδα)
θεοφυλλίνη (για αναπνευστικά προβλήματα)
κλοζαπίνη (ένα αντιψυχωσικό)
ροπινιρόλη (για νόσο του Parkinson)
φαινυτοΐνη (για επιληψία)
κυκλοσπορίνη (ένα ανοσοκατασταλτικό)
γλιβενκλαμίδη (για διαβήτη)
Τo Ciprofloxacin/Generics μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα των ακόλουθων φαρμάκων στο αίμα σας
και ο γιατρός σας ενδέχεται να χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τη δόση σας. Ενημερώστε το γιατρό
σας εάν παίρνετε ή επιθυμείτε να πάρετε:
πεντοξιφυλλίνη (για διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος)
δουλοξετίνη (για την κατάθλιψη, το άγχος, τον πόνο και το στρες και την ακράτεια)
ολανζαπίνη (ένα αντιψυχωσικό)
λιδοκαΐνη χορηγούμενη ως ένεση (αναισθητικό το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στις
χειρουργικές διαδικασίες)
σιλδεναφίλη (για την ανικανότητα)
καφεΐνη
Ορισμένα φάρμακα μειώνουν τη δράση τoυ Ciprofloxacin/Generics. Ενημερώστε το γιατρό σας
εάν παίρνετε ή θέλετε να πάρετε:
αντιόξινα (για δυσπεψία)
συμπληρώματα μετάλλων
σουκραλφάτη (για στομαχικά έλκη)
φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να δεσμεύσουν τα φωσφορικά και να μειώσουν τα
επίπεδα των φωσφορικών στο αίμα (π.χ. σεβελαμέρη)
φάρμακα ή συμπληρώματα που περιέχουν ασβέστιο, μαγνήσιο, αργίλιο ή σίδηρο
ομεπραζόλη (για γαστρική παλινδρόμηση η οποία συχνά είναι γνωστή ως αίσθημα καύσου,
στομαχικά ή εντερικά έλκη)
διδανοσίνη (χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης)
5
Εάν πρέπει να ληφθούν αυτά τα φάρμακα, πάρτε το Ciprofloxacin/Generics περίπου δύο ώρες πριν
ή τουλάχιστον τέσσερις ώρες μετά από αυτά.
Το Ciprofloxacin/Generics με τροφές και ποτά
Το Ciprofloxacin/Generics λαμβάνεται κατά προτίμηση με άδειο στομάχι, αλλά μπορεί να ληφθεί
με ή χωρίς φαγητό. Εκτός εάν παίρνετε Ciprofloxacin/Generics κατά τη διάρκεια των γευμάτων,
μην τρώτε ή πίνετε γαλακτοκομικά προϊόντα (όπως γάλα ή γιαούρτι) ή ποτά με πρόσθετο ασβέστιο
όταν παίρνετε τα δισκία, διότι αυτά μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση του φαρμάκου.
Κύηση και θηλασμός
Κύηση
Είναι προτιμότερο να αποφύγετε τη χρήση του Ciprofloxacin/Generics κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης. Ενημερώστε το γιατρό σας εάν είσθε έγκυος, εικάζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή
σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί.
Θηλασμός
Μην παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics κατά τη διάρκεια του θηλασμού, διότι τo
Ciprofloxacin/Generics περνά στο μητρικό γάλα και μπορεί να είναι επιβλαβές για το βρέφος σας.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Τo Ciprofloxacin/Generics μπορεί να σας προκαλέσει ζάλη, να μειώσει την εγρήγορσή σας και να
σας επηρεάσει ως προς τον χρόνο αντίδρασης. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς επιδρά σε σας τo
Ciprofloxacin/Generics προτού οδηγήσετε ένα όχημα ή χειριστείτε μηχανές. Εάν έχετε αμφιβολίες,
συμβουλευθείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το Ciprofloxacin/Generics περιέχει γλυκόζη και σορβιτόλη
Τα δισκία Ciprofloxacin/Generics περιέχουν πολυδεξτρόζη (γλυκόζη και σορβιτόλη). Εάν έχετε
ενημερωθεί από το γιατρό σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με το
γιατρό σας πριν να πάρετε Ciprofloxacin/Generics.
3. Πώς να πάρετε το Ciprofloxacin/Generics
Ο γιατρός σας θα σας εξηγήσει ακριβώς πόσο Ciprofloxacin/Generics πρέπει να παίρνετε, πόσο
συχνά και για πόσο χρονικό διάστημα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον τύπο της λοίμωξης που έχετε
και από τη σοβαρότητά της.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε νεφρικά προβλήματα, διότι μπορεί να απαιτείται
προσαρμογή της δόσης.
Η θεραπεία συνήθως διαρκεί από 5 έως 21 ημέρες, αλλά μπορεί να διαρκέσει περισσότερο για
σοβαρές λοιμώξεις. Παίρνετε τα δισκία ακριβώς όπως σας έχει πει ο γιατρός σας. Ρωτήστε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για το πόσα δισκία να πάρετε και για το πώς
να πάρετε τo Ciprofloxacin/Generics.
Οδός και τρόπος χορήγησης
Για από του στόματος χρήση.
Καταπίνετε τα δισκία με άφθονη ποσότητα υγρού. Μη μασάτε τα δισκία διότι έχουν άσχημη
γεύση.
6
Τα δισκία Ciprofloxacin/Generics 500 mg και 750 mg έχουν μία εγκοπή. Η εγκοπή υπάρχει
μόνο για να σας βοηθήσει στη θραύση του δισκίου σε περίπτωση που δυσκολεύεσθε να το
καταπιείτε ολόκληρο.
Προσπαθείτε να παίρνετε τα δισκία περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Μπορείτε να παίρνετε τα δισκία με τα γεύματα ή μεταξύ γευμάτων. Οποιαδήποτε ποσότητα
ασβεστίου προσλαμβάνεται ως μέρος γεύματος δεν επηρεάζει σοβαρά την απορρόφηση.
Μην παίρνετε τα δισκία Ciprofloxacin/Generics με γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γάλα ή
γιαούρτι ή με εμπλουτισμένους χυμούς φρούτων (π.χ. χυμό πορτοκάλι που περιέχει πρόσθετο
ασβέστιο).
Να θυμάστε να πίνετε άφθονα υγρά ενόσω παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Ciprofloxacin/Generics από την κανονική
Εάν πάρετε περισσότερα δισκία απ’ όσα πρέπει, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Πάρτε τα
εναπομείναντα δισκία και τη συσκευασία μαζί σας για να τα δείξετε στο γιατρό.
Μπορούν να παρατηρηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: ζάλη, τρέμουλο, πονοκέφαλος, κόπωση,
κρίσεις, να βλέπει, να αισθάνεται ή να ακούει κανείς πράγματα που δεν υπάρχουν
(ψευδαισθήσεις), σύγχυση, κοιλιακός πόνος, ηπατικά προβλήματα, νεφρικά προβλήματα,
κρύσταλλοι ή αίμα στα ούρα.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Ciprofloxacin/Generics
Πάρτε την κανονική δόση το συντομότερο δυνατόν και κατόπιν συνεχίστε σύμφωνα με τη
συνταγογράφηση. Ωστόσο, εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση σας, μην πάρετε τη
δόση που ξεχάσατε και συνεχίστε όπως συνήθως. Μην πάρετε διπλή δόση για να
αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε τη θεραπευτική
αγωγή σας.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Ciprofloxacin/Generics
Είναι σημαντικό να ολοκληρώσετε τη θεραπευτική αγωγή σας ακόμα και αν αρχίσετε να
αισθάνεστε καλύτερα μετά από μερικές ημέρες. Εάν σταματήσετε να παίρνετε αυτό το
φάρμακο πολύ νωρίς, η λοίμωξή σας μπορεί να μην έχει θεραπευτεί πλήρως και τα
συμπτώματα της λοίμωξης μπορεί να επανεμφανιστούν ή να επιδεινωθούν. Μπορεί επίσης
να αναπτύξετε αντίσταση στο αντιβιοτικό.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου , ρωτήστε το γιατρό
ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες
αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Σταματήστε τη λήψη του Ciprofloxacin/Generics και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό
σας εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, οι
7
οποίες μπορεί να είναι σπάνιες (μπορούν να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα), πολύ σπάνιες
(μπορούν να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα) ή μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να
εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα):
αλλεργική αντίδραση, συσσώρευση υγρού στο σώμα λόγω αλλεργικής αντίδρασης (αλλεργικό
οίδημα), ταχύ οίδημα του προσώπου, των χειλιών, του στόματος, της γλώσσας ή του λαιμού,
που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή (αγγειοοίδημα)
φλεγμονή του εντέρου (κολίτιδα) που συνδέεται με χρήση αντιβιοτικών (αυτή μπορεί να είναι
απειλητική για τη ζωή σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις) (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια
της θεραπείας με τo Ciprofloxacin/Generics»)
επιληπτικές κρίσεις ή σπασμοί (συμπεριλαμβανομένων παρατεταμένων ή επαναλαμβανόμενων
κρίσεων χωρίς ενδιάμεση περίοδο ύφεσης) (βλ. Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με τo Ciprofloxacin/Generics»)
σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν με τη μορφή:
- αναφυλακτικής αντίδρασης (συμπτώματα περιλαμβάνουν εξάνθημα, αγγειοοίδημα, δυσκολία
στην αναπνοή)
- αναφυλακτικού σοκ (συμπτώματα περιλαμβάνουν ξαφνικό συριγμό, οίδημα των χειλιών, της
γλώσσας και του λαιμού ή του σώματός σας, λιποθυμία, δυσκολίες στην κατάποση) (βλ.
Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τo Ciprofloxacin/Generics»)
- ορονοσία (συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, οίδημα, δερματικό εξάνθημα και διόγκωση
των λεμφαδένων)
ψυχική νόσος (κατάθλιψη ή ψυχωσικές αντιδράσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτοκτονικές
σκέψεις ή ενέργειες) (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τo
Ciprofloxacin/Generics»)
φλεγμονή του παγκρέατος (παγκρεατίτιδα) η οποία προκαλεί σοβαρού βαθμού πόνο στην άνω
περιοχή της κοιλιάς, συχνά με ναυτία και έμετο
ηπατική νόσος που περιλαμβάνει φλεγμονή του ήπατος (ηπατίτιδα), θάνατο ηπατοκυττάρων
(ηπατική νέκρωση) οδηγώντας πολύ σπάνια σε απειλητική για τη ζωή ηπατική ανεπάρκεια
(βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τo Ciprofloxacin/Generics»)
δερματικό εξάνθημα, όπου μπορεί να σχηματιστούν φυσαλίδες και το οποίο μοιάζει με μικρούς
στόχους (κεντρικά σκουρόχρωμα σημεία που περιβάλλονται από μία πιο ανοιχτόχρωμη
περιοχή με σκουρόχρωμο δακτύλιο στην περιφέρεια) που ονομάζεται πολύμορφο ερύθημα
εκτεταμένο εξάνθημα με φυσαλίδες και αποκόλληση του δέρματος γύρω από το στόμα, τη
μύτη, τα μάτια, τα γεννητικά όργανα ή τον κορμό (σύνδρομο Stevens-Johnson ή τοξική
επιδερμική νεκρόλυση με πιθανή μοιραία κατάληξη)
φλεγμονή ή ρήξη τένοντα – ιδιαίτερα του μεγάλου τένοντα στο πίσω μέρος του αστραγάλου
χίλλειος τένοντας) (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τo
Ciprofloxacin/Generics»)
δυσμενή συμπτώματα σχετιζόμενα με το νευρικό σύστημα όπως πόνος, καύσος,
μυρμήγκιασμα, μούδιασμα και/ή αδυναμία στα άκρα (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια
της θεραπείας με τo Ciprofloxacin/Generics»)
μη φυσιολογικά ταχύς καρδιακός ρυθμός, απειλητικός για τη ζωή ανώμαλος καρδιακός ρυθμός,
μεταβολή του καρδιακού ρυθμού (ονομάζεται «παράταση του διαστήματος QT», που
παρατηρείται στο ΗΚΓ, όπου καταγράφεται η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς)
δερματικό εξάνθημα με φυσαλίδες και ερυθρότητα, ενίοτε με πυρετό (οξεία γενικευμένη
εξανθηματική φλυκταίνωση)
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται
σοβαρή ή διαρκεί περισσότερο από λίγες ημέρες:
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)
ναυτία, διάρροια
8
πόνος των αρθρώσεων στα παιδιά
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)
μυκητιασικές υπερλοιμώξεις
υψηλή συγκέντρωση ηωσινοφίλων, ενός τύπου λευκών αιμοσφαιρίων
απώλεια όρεξης (ανορεξία)
υπερδραστηριότητα ή διέγερση
πονοκέφαλος, ζάλη, προβλήματα με τον ύπνο ή διαταραχές γεύσης
έμετος, κοιλιακός πόνος, πεπτικά προβλήματα όπως δυσφορία στο στομάχι
(δυσπεψία/αίσθημα καύσου), ή αέρια
αυξημένες ποσότητες ορισμένων ουσιών στο αίμα (τρανσαμινάσες και/ή χολερυθρίνη)
εξάνθημα, κνησμός ή κνίδωση
πόνος των αρθρώσεων στους ενήλικες
νεφρική δυσλειτουργία
πόνοι στους μύες και στα οστά (π.χ. οσφυαλγία, θωρακικός πόνος, πόνος στα άκρα),
ασυνήθιστη αδυναμία (εξασθένηση), ή πυρετός
αύξηση στην αλκαλική φωσφατάση αίματος (μια ουσία στο αίμα)
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)
αυξημένες ή μειωμένες τιμές ορισμένων τύπων λευκοκυττάρων στο αίμα (λευκοπενία,
λευκοκυττάρωση, ουδετεροπενία)
μείωση των ερυθροκυττάρων στο αίμα (αναιμία) η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα
όπως κόπωση, πονοκεφάλους, λαχάνιασμα κατά την άσκηση, ζάλη και ωχρή όψη.
αυξημένες ή μειωμένες τιμές αιμοπεταλίων (θρομβοκυττάρων) στο αίμα
αυξημένο σάκχαρο στο αίμα (υπεργλυκαιμία)
σύγχυση, αποπροσανατολισμός, αγχώδεις αντιδράσεις, παράξενα ή μη φυσιολογικά όνειρα ή
ψευδαισθήσεις (να βλέπει, να αισθάνεται ή να ακούει κανείς πράγματα που δεν υπάρχουν)
μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα στα χέρια ή στα πόδια, αίσθημα τσιμπήματος (παραισθησία),
ασυνήθιστη ευαισθησία σε ερεθίσματα (δυσαισθησία), μειωμένη αίσθηση αφής και
αισθητικότητα ή ευαισθησία δέρματος (υπαισθησία), τρέμουλο
ζάλη, αίσθημα περιστροφής (ίλιγγος)
προβλήματα όρασης όπως διπλή όραση (διπλωπία)
βούισμα, σφύριγμα, κουδούνισμα ή άλλος συνεχής ήχος στα αυτιά (εμβοές), απώλεια ακοής,
έκπτωση ακοής
ταχύς καρδιακός ρυθμός (ταχυκαρδία)
διεύρυνση των αιμοφόρων αγγείων (αγγειοδιαστολή), χαμηλή αρτηριακή πίεση ή λιποθυμία
λαχάνιασμα, συμπεριλαμβανομένων ασθματικών συμπτωμάτων
ηπατικά προβλήματα όπως ίκτερος (χολοστατικός ίκτερος) με συμπτώματα που περιλαμβάνουν
κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών
ευαισθησία στο φως (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τo
Ciprofloxacin/Generics»)
μυικός πόνος, φλεγμονή των αρθρώσεων, αυξημένος μυικός τόνος ή κράμπα
νεφρική ανεπάρκεια (με συμπτώματα όπως ναυτία, ανορεξία, αδυναμία, μειωμένη ή απούσα
ούρηση), αίμα ή κρύσταλλοι στα ούρα (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας
με τo Ciprofloxacin/Generics»), φλεγμονή ουροποιητικού συστήματος
κατακράτηση υγρών ή υπερβολική εφίδρωση
αυξημένα επίπεδα ενός ηπατικού ενζύμου (αμυλάση)
Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα)
ένας ιδιαίτερος τύπος αναιμίας που οφείλεται στην καταστροφή των ερυθροκυττάρων στο αίμα
(αιμολυτική αναιμία), μία επικίνδυνη πτώση ενός τύπου λευκοκυττάρων στο αίμα
(ακοκκιοκυττάρωση), μία πτώση στον αριθμό των ερυθροκυττάρων, των λευκοκυττάρων και
9
των αιμοπεταλίων στο αίμα (πανκυτταροπενία), η οποία μπορεί να είναι θανατηφόρος και
καταστολή του μυελού των οστών, η οποία μπορεί επίσης να είναι θανατηφόρος (βλέπε
Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τo Ciprofloxacin/Generics»)
ημικρανία, μεταβολές στο συντονισμό, ασταθές βάδισμα (διαταραχή βαδίσματος), μεταβολές
στην αίσθηση της όσφρησης, αυξημένη πίεση στον εγκέφαλο (ενδοκρανιακή πίεση)
οπτική χρωματική στρέβλωση
φλεγμονή του τοιχώματος των αιμοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα)
μικρή, εστιακή αιμορραγία κάτω από το δέρμα (πετέχειες)
ερυθροϊώδεις διογκώσεις στις κνήμες, στους γοφούς και λιγότερο συχνά στους βραχίονες.
Μπορεί επίσης να σημειωθούν αρθραλγία ή μυικός πόνος και πυρετός (οζώδες ερύθημα)
μυική αδυναμία, φλεγμονή τένοντα, επιδείνωση συμπτωμάτων βαριάς μυασθένειας (βλέπε
Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τo Ciprofloxacin/Generics»)
Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα)
αυξημένος χρόνος πήξης αίματος σε άτομα που λαμβάνουν βαρφαρίνη ή άλλα από του
στόματος αντιπηκτικά (για την αραίωση του αίματος)
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης.
- Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο
φαρμακοποιό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr)
5. Πώς να φυλάσσεται το Ciprofloxacin/Generics
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα
παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην κυψέλη
(blister) ή στο χάρτινο κουτί μετά το ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μέρα του μήνα
που αναφέρεται εκεί.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το φάρμακο.
10
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας
για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν
στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Ciprofloxacin/Generics
Η δραστική ουσία είναι η σιπροφλοξασίνη. Κάθε δισκίο περιέχει 500 mg ή 750 mg
σιπροφλοξασίνης (ως σιπροφλοξασίνη υδροχλωρική).
Τα άλλα συστατικά των δισκίων είναι κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, άμυλο αραβοσίτου,
κροσποβιδόνη,
άμυλο προζελατινοποιημένο, πυριτίου οξείδιο κολλοειδές άνυδρο και μαγνήσιο στεατικό.Η
επικάλυψη λεπτού υμενίου περιέχει υπρομελλόζη, τιτανίου διοξείδιο (E 171), γλυκόζη και
σορβιτόλη (πολυδεξτρόζη), γλυκερόλη τριοξική και πολυαιθυλενογλυκόλη
Εμφάνιση του Ciprofloxacin/Generics και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα δισκία Ciprofloxacin/Generics των 500 mg είναι λευκά, σχήματος καψακίου, επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία, τα οποία φέρουν στη μία όψη τους τα διακριτικά “CF διαχωριστική γραμμή
500” και το διακριτικό “G” στην άλλη όψη τους
Τα δισκία Ciprofloxacin/Generics των 750 mg είναι λευκά, σχήματος καψακίου, επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία, τα οποία φέρουν στη μία όψη τους τα διακριτικά “CF διαχωριστική γραμμή
750” και το διακριτικό “G” στην άλλη όψη τους.
Τα δισκία Ciprofloxacin/Generics 500 mg, 750 mg διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης (blister)
των 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 100, και 120 δισκίων.
Τα δισκία Ciprofloxacin/Generics διατίθενται σε φιάλες των 6, 10, 12, 14, 16, 20, 100 και 120
δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
Δικαιούχος Προϊόντος: Generics UK Ltd, Station Close, Potters Bar, Herts, EN6 1TL, UK
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας: Generics Pharma Hellas ΕΠΕ, Λ. Βουλιαγμένης 577
Α
, 164
51, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 9936410
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Aυστρία Ciprofloxacin "Arcana"
Βέλγιο Ciprofloxacine Mylan
Γερμανία Ciprodura
Ελλάδα Ciprofloxacin/Generics
Ιταλία Ciprofloxacina Mylan Generics
Λουξεμβούργο Ciprofloxacine Mylan
Κάτω Χώρες Ciprofloxacine Mylan
11
Πορτογαλία Ciprofloxacina Mylan
Σουηδία Ciprofloxacin Mylan
Ηνωμένο Βασίλειο Ciprofloxacin
Ημερομηνία αναθεώρησης:
Τρόπος Διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Συμβουλές/ιατρική εκπαίδευση
Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων. Δεν είναι
αποτελεσματικά έναντι λοιμώξεων από ιούς. Εάν ο γιατρός σας συνταγογράφησε αντιβιοτικά, τα
χρειάζεστε αποκλειστικά για την τρέχουσα ασθένειά σας. Παρά τη λήψη αντιβιοτικών, ορισμένα
βακτήρια μπορεί να επιβιώσουν ή να αναπτυχθούν. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται αντίσταση και
καθιστά ορισμένες θεραπείες με αντιβιοτικά αναποτελεσματικές.
Η κακή χρήση των αντιβιοτικών αυξάνει την αντίσταση. Μπορεί ακόμα και να βοηθάτε τα
βακτήρια να γίνουν ανθεκτικά και συνεπώς να καθυστερείτε την ίασή σας ή να μειώνετε την
αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών εάν δεν ακολουθήσετε κατά τη συνταγογράφηση :
- τις δοσολογίες
- τα θεραπευτικά σχήματα
- τη διάρκεια της θεραπείας
Συνεπώς, για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα αυτού του φαρμάκου:
1 - Χρησιμοποιείτε αντιβιοτικά μόνο όταν σας τα συνταγογραφεί ο γιατρός σας.
2 - Ακολουθείτε αυστηρά τη συνταγή.
3 - Μη χρησιμοποιείτε ξανά ένα αντιβιοτικό χωρίς ιατρική συνταγή, ακόμα και αν επιθυμείτε να
θεραπεύσετε μια παρόμοια ασθένεια.
4 - Ποτέ μη δίνετε το αντιβιοτικό σας σε ένα άλλο άτομο, διότι μπορεί να μην είναι κατάλληλο
για την ασθένειά του.
5 - Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, επιστρέψτε όλα τα μη χρησιμοποιημένα φάρμακα στο
φαρμακοποιό σας για να διασφαλίσετε ότι θα απορριφθούν σωστά.
12