ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Tadim
1 εκατομμύριο Διεθνείς Μονάδες (IU)
Σκόνη για παρασκευή διαλύματος για εισπνοή με νεφελοποιητή

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.
 !"#$%&'$(%!"$) 
*$ &
+ ,!-","(-")%."(#$". $/0.
$1"-#
#"0/-$%&
2$ #"0/!"#1/$%&3 -",-
$"0/$%&4-") %-"/,$
**./0/ $0-0%) )0/
$%&
+ /- -10 ,") $*"#.# 
-""#$/- -10 ,"-  ,"
$-"  .-"/)$1  0"$
"#"0/-$%&
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
5 6) 7/-) !"#$
8 6-",-  (")9-"-"7
: ;% -"7
< ;1 ,% -10% ,"%
= ;% $$7
>& ;"!0 %$$/$)%/-,%-"")%
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ TADIM ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
67-",!/!")00"#
$- #%  0-$!" ( - 0 / 0( $
$1 )%0/$/#) ($&6Tadim!"$0-) ,%
0%-"/ -*/#"Pseudomonas
aeruginosa&
?) , -$ 1$0, */#"--"/)0%
$%- 0 %( $! ( $1  0/$/#) ($$/-
-")%9(#%%&+ )0(  0(-$)/.
1$ !)$ -"/)**$%- 0 %/ 0")
-"$$"-"*#0&
67$$)"$/"@ "0A#$
$)" "//- $,"!@$- ,A$%- 0 %,$
$-"$$" */ 0-") $!$*/#"-
-"/))0(&
1
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ TADIM
B0"/,%-"-$%"%$%0-")-$)$0 $%
$ "#$7&
Μην χρησιμοποιήσετε το Tadim και πείτε το στο γιατρό σας εάν:
)$αλλεργικοί @,!-"$1$)A$
# C#%-0) %&
Εάν αυτό ισχύει για εσάς, δείτε το γιατρό σας πριν αρχίσετε να
παίρνετε το Tadim.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Tadim και πείτε το στο γιατρό σας
εάν:
,!#)!προβλήματα με τα νεφρά σας
-,"-βαρεία μυασθένια(0$- -1$/ 
-)0%) )" 0//"9 -
"#")
-,"-πορφυρία@0$- $1, 0*$00
 -),!  1)0"/) 1"(-A
-,"-άσθμα&
Εάν έχετε κάποιο από τα παραπάνω, πείτε το στο γιατρό σας.
B -"(" / , . 1 -",- -/  )"
-"$!# /  !"#$  Tadim /1%  ")  ,! /0
 -!1)-#"(%&
Λήψη άλλων φαρμάκων
;"/)$1  0"$ "# "0/-$% 
-)" #,!-"-"$"0/./0/-
 $%,! !"1)0$ #&Αυτά τα φάρμακα μπορεί να
επιδράσουν στην αποτελεσματικότητα του Tadim.
"0/-0-"  -"$ ")(  " $%&
2#D,( "0/( !" 070-") #$
 /)  **%(  " &
"0/-0-"  -"$  "/$%$$0&2
#D,( "0/( !" 070-") #$
 /)   -10(  " - "/$%$$0&
"0/-/ 0!"(/.$! !"$0-0 
/"/% /#% $1$)%& 6 7μ -")
μ .  $!$ % "$%  ( " /( + -"/ -"
 $1/. 0"$  $1$$%-)" 
7&
+ -,"-*")0$1, /-)" -)$%
 */- 09 0/")%@-(%91"0/) .
/"1"0/) #"1"0/) A# */- 09 
1"/  %@-(%$) . "$) /$-"$) A.
#D7 -","( /)  0E/#% 0)%/
$/ $  - #&
2
2#D0,$(,!$%!" 0#D7
0,$($- #%0-") #$ /)   -10(  " 
 -)",!&
Κύηση και Θηλασμός
3 -",- -"7 )$,/%#-"$-1) 
0) ,/%&670-") *D, 0("$%&
Μην θηλάζετε εάν παίρνετε αυτό το φάρμακο&670-") 
-"$$0"/&
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
670-") $%/  $1 1)9.$!$# 
0"#$-"*#00 "$#$%.-(%1#"$&+ $%
$0*)/,.0 )/0 !"$0-)")#
0! ,%&
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ TADIM
;  -)" 7$"$0( 0%)%
"$%&+ ,!0*)%."(#$ "# 
"0/-$%&
;)$"$% ,!προβλήματα με τα νεφρά σας, αφού
μπορεί  !"$) *!0"$7&
F-",- * πρώτη δόση7 )$0"
$%# $/0&
G-"70-φυσιοθεραπεία@ / 
$1"-)A&?1$)$- 0 ,%$%) 
/1"),$$7 0-") "$-$0/&? 
0* -)$%$- 0 "0/, "%$%1$%-
0-$" -".
2$ #1%$ #/%.,*%/-/)%0"%
(  ) 1-2 φιαλίδια @58/00"0 %A δύο ή
τρεις φορές την ημέρα@/0,$>/00"0 % 
0,"A&
2$ #1%$-/)%0/""%( 2  ) -
0$,(%1 )(0.5-1 /00"0 %) ",% 0,"
(/0,$2 /00"0 % 0,").
H"%$%0-") -$)$ -"$"0$$ 
0 /$$#$%.
67$- ,-0$$/#- 09 -#%&
670-") !"$0-1)0- #-$$0
-#/!"#$ */ $%- 0 %
00"# ,%& I-neb AAD μ , adim B !"% -  )  1,$  6
3
$  μ Tadim μ μ μ ,  )$/ $ -") !"$ -1) 
μ I-neb AAD$$ &I)%$!/0!"#$70
B$0JCK. ",$% /,%)%--",! 0
$$/#&+ !"$0-)"/ -#**(1)
(0,!"$)/&
Πώς να ετοιμάσετε το Tadim
H"%$%# $/01$%) -% 09/ 
!"$0-)70 -#$%&
;"7-11)$,  -#/$- $).
-",--" 1)0στείρο ύδωρ.στείρο 0,9% φυσιολογικό
ορό@ "0A#0ένα μίγμα 50:50 στείρου ύδατος και 0,9%
φυσιολογικού ορού @ "0A$0( 0%-"/(
)%&Στις οδηγίες που παρέχονται με το νεφελοποιητή θα
ενημερωθείτε για το σωστό όγκο υγρού που πρέπει να
προσθέσετε στο φιαλίδιο του Tadim.
5A + -)$!)%- ($/// -$//00/ 
$*,%0$#0 $LMNJOPOQ@ $/$A&R- .
/" %)0, !,"/-$//000
!,".στρέψτε λίγο το κάλυμμα αριστερόστροφα&
6-1#$  )!"/(-!)%/$-"
/00-"%- (/-")-STU@*&"005A&
8A R"#$-$//00-(%) $"008/
 )$-"!  %".-(%, 0 $,./-")-5VTU&
4
:A B",D),$$-$//00 ,!
/1 $-"%0"$%&R" %/, "
/00%-(%) .τραβήξτε το προς τα κάτω και
στρέψτε το ελαφρά είτε προς τα δεξιά (διάγραμμα 3
α
) είτε
προς τα αριστερά έτσι ώστε να σπάσει το μεταλλικό
σφράγισμα στη μία πλευρά μόνο (διάγραμμα 3β).
<A ?$-$$"$0./"#$$1")/
",$0/$"$0$ -/1)/"
$/-0$!"$%@"00<A&
5
=A ?",$$/-0$!"$%-)
7/" %("//"-0%$!"$%0 
/-1#$ -"$0, - ($0/1"#
- &;"$1,$"$)"(".$)"T.SW$/
".#$)"("/T.SW$/"$)@οι
οδηγίες που παρέχονται με το νεφελοποιητή θα αναφέρουν
το σωστό όγκο υγρού που πρέπει να προστεθεί).
>A +- -1#$$/-0$!"$%/-
 -")$",%)@"00>A&
XA R#$-)0( !" $%$ 
1)/ %7-) "#$*$/$-
)@"00XA&Μην ανακινείτε)-
 /1% ,! -"/,$"$0&
6
VA 4%1)0"0,"%%/ (%.#$
) $1)=5T--"/0,   $)
! "%-$!0)$// 1)! 
 -0) $/ %&?$00,$$ -#
/$- $0,$(%&
+- -1#$-0$!"$%$)/#
-"")D 0 -")-($&Μην χρησιμοποιήσετε
διαλύματα που έχουν ετοιμαστεί πριν από διάστημα μεγαλύτερο
των 24 ωρών. Y,--""=L;% $$7Q
)%$!/0-% $$# -"")-! 
!"$0-)-$7&
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Tadim από την κανονική
+ /*,!-"0"$7-#-
$%$$$"%@#/-%%,!-"$-7
--"")9$%A. 0"$"$%0,$(%&
6$0-00#D-"*/#%$%70-") 
-"0*  Z
6$0#0$0"(-!)/$-"$(-
[/)$1$$"*$0@)%A
R/#/"
H-/,%"!,%
B!$
3 /,%"!,%
7
\D@///) $0-"$-A
Εάν ξεχάσετε να πάρετε Tadim
G-"$0,$(%0%101)./% -$9
" -0 $&4 -"-#$ 
 -"$$-!$&
Εάν σταματήσετε να παίρνετε Tadim
4 $0#$1"-) (")"./% $%-"%
$%0-") / &H"%$%1$%--$!" 1
"/,$1"-)$%&
+ ,!-"$$"%"(#$%$!/0!"#$
"0/."(#$"# $#$%&
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
]-(%"0/,$/70-") -"/,$
 -10% ,"%. / -"$9 $%%
 1"-%&
670-")0"/,%",% -"/,$αλλεργικές
αντιδράσεις -(%δερματικόεξάνθημα&+ $0*)/,1
-",- σταματήσετε τη λήψη του Tadim/ -)0,$(%
$"$%&
+$- , %70!"#$ -#0-") / 
0"/%$1 )% $1 1 σφίξιμο στο στήθος.λαχάνιασμα,
βήχα ή συριγμό&I!"#$%-"%$%
-",- )  )$0"$%# $/0&H"%
$%0-")-)$% $%$0*$ -"/-"0/ 
$%*1#$$ - &H"%$%1)  - #$%
/%-$/,D%$%$ / /#&
67)$(%-"$")( νεφρών.$ #1(% 
$) D## -)" /"0/-0-") 
-"$ ")(  " &
670-")0"/,%",% -"/,$ερεθισμό του στόματος
#του φάρυγγα&
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
+ -""#$/- -10 ,". 0"$ "
#"0/-$%&?$!//1-1 # -10
 ,"-  ,"$-"  !"#$%&
4-")-)$%  ," -10% ,"%-1)%@*&
-0,"%-"/(A&4,$(% "% -10(  " 
0-") *1#$$$#-"$$"( -"" $!/
0 $-" %"0/&
Ελλάδα
+1 /%H" $0%"0/(
4$)( 8V<
8
GR5==>8^"%.?1# 
6Z_:T85:8T<T:VT`::X
Z_:T85T>=<S=V=
a$-%: http://www.eof.gr
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ TADIM
G$$7$0,"- *,- / 1 
-&
G0!"$0-)70 0"0 )#%-
 ,"$/)/$)&20"0 )#%) 
)0,"0# - ,"&
6/$)7 !"9 /,%$ 1#/%%&
67 -",!$ "/&] -"0$ .
071-",-/-")0$ !"$0-1 
0,$(%&+  ) /.0 1-",- 
$$ $00"( 8<(" $D)&Μην
χρησιμοποιήσετε διαλύματα που έχουν ετοιμαστεί πριν από
διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών.
4 -"0/$ "%-!,$%#$$/-)&
b()$"0/-$%-% -"0/-
 !"$0-)-&?0,"1*1#$ $ -"$$)
-"* %&
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Tadim
2δραστική ουσία )  &
R1)-",!5/00"31 )%4 %@JPA-
.-9)9-")-VT0"00"@cA&3
-"! $$/&
Εμφάνιση του Tadim και περιεχόμενο της συσκευασίας
67) 0$/ -"$/#0% -#.
-",!(%/#(%-/$/ $,  )&
67-",!$$$/$)( :T)( &B!"%-
InebAAD) 1,$0/1$$/$)-",!-)$%, 7
d$ !"$0-1)0$$0JCKeed&
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
OfgOfN.
hCCChCc
ifCj
9
kf
lim
On5SVEZ
2 (0, Y$)
7oCZ_<<@TAVTT5:TTV==
MZ_<< @TAVTT5:TTV=>
pZCqrofgof&
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας στην Ελλάδα
eNNps7pktpNNei?&+&
R&R"0 #X<
==5:<R0"F$$ )/
6&8:5T<VV:TT
?b&?3+a?BRuRvHHba?BZ =><SX`5XV8TTS
Παραγωγός
wOfeoi
dCc55
dx8:TT.koCcCi
dCfy
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά
στις Οκτώβριος2015
10