Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή
Indoxyl γέλη 10mg/g + 30mg/g
Κλινδαμυκίνη + Άνυδρο υπεροξείδιο του βενζοϋλίου
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
μαρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο μ μδιότι περιλα βάνει ση αντικές
πληροφορίες για σας.
. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το
.διαβάσετε ξανά
, μΕάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό
.σας
μ . ΔΗ συνταγή γι αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας εν
μ . πρέπει να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει
, μ βλάβη ακό α και όταν τα μ τα ση εία της ασθένειάς μ τους είναι ίδια ε τα
.δικά σας
μ μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον
μ . γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
μ ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
. 4.χρήσης Βλέπε παράγραφο
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι η γέλη Indoxyl και ποια είναι η χρήση της
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησι οποιήσετε τη γέλη Indoxyl
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε τη γέλη Indoxyl
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται τη γέλη Indoxyl
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λ οιπές πληροφορίες
1. Τι είναι η γέλη Indoxyl και ποια είναι η χρήση της
Η γέλη Indoxyl μ μ περιέχει δύο φάρ ακα την κλινδα υκίνη και το υπεροξείδιο του
. βενζοϋλίου Η γέλη Indoxyl μ μ μ ανήκει σε ια ο άδα φαρ άκων γνωστών ως
μ μ . σκευάσ ατα κατά της ακ ής Η γέλη Indoxyl μ χρησι οποιείται για τη θεραπεία
μ μ μ της ακ ής ήπιας έως έτριας έντασης στο δέρ α σας
μ , μ Η κλινδα υκίνη είναι ένα αντιβιοτικό το οποίο στα ατάει την
μ μ . αναπαραγωγή των βακτηρίων που ε πλέκονται στην ακ ή
μ μ μ .Το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου ειώνει τα αύρα και άσπρα στίγ ατα
μ μ .Σκοτώνει επίσης τα βακτήρια που ε πλέκονται στην ακ ή
μ μ μ Χρησι οποιού ενα αζί στην γέλη Indoxyl :δρουν
μ μ μκαταπολε ώντας τα βακτηρίδια που πορεί να προκαλέσουν ακ ή
μ μ μ , μ αντι ετωπίζοντας τα υπάρχοντα αύρα στίγ ατα άσπρα στίγ ατα και τις
κηλίδες
μ μ μ μ .ειώνοντας τον αριθ ό των ερυθρών ερεθισ ένων κηλίδων της ακ ής
1
Η γέλη Indoxyl μ 12 χρησι οποιείται σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας ετών και
.άνω
2. T μ ι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησι οποιήσετε τη γέλη Indoxyl
μ Μη χρησι οποιήσετε τη γέλη Indoxyl
 μ , μ , σε περίπτωση αλλεργίας στην κλινδα υκίνη στη λίνκο υκίνη στο
υπεροξείδιο του βενζοϋλίου ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό της γέλης
Indoxyl ( 6)βλέπε παράγραφο
Μη χρησιμοποιήσετε τη γέλη Indoxyl εάν κάποιο από αυτά σας αφορά. Εάν δεν
είστε σίγουροι μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν αρχίσετε τη
χρήση της γέλης Indoxyl
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
μ μ Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας προτού χρησι οποιήσετε τη
γέλη Indoxyl.
μ Χρησι οποιείτε τη γέλη Indoxyl μ μ .όνο στο δέρ α σας Αποφύγετε
μ , , μ μ .περιοχές όπως τα άτια τα χείλη το στό α ή το εσωτερικό της ύτης σας
μ μ Μη χρησι οποιείτε τη γέλη σε οποιαδήποτε ερεθισ ένη περιοχή
μ .του δέρ ατος σας μ , , Για παράδειγ α εάν έχετε κοπεί σε εκδορές ηλιακό
μ μ μ .έγκαυ α ή σπασ ένο δέρ α
Εάν κατά λάθος πάει γέλη Indoxyl μ , , μ στα άτια χείλη στό α ή στο εσωτερικό
μ , μ .της ύτης ξεπλύντε ε άφθονο νερό
μ Μη χρησι οποιείτε πάρα πολύ γέλη Indoxyl σε ευαίσθητες περιοχές του
μ .δέρ ατος
μ Οι περισσότεροι ασθενείς θα αντι ετωπίσουν κάποια κοκκινίλα του
μ μ μ δέρ ατος και ξεφλούδισ α κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδο άδων της
. θεραπείας μ Εάν ερεθιστεί το δέρ α σας, μ πορεί να χρειαστεί να
μ μ μ , μχρησι οποιήσετε ία ενυδατική κρέ α χωρίς λιπαρά να χρησι οποιήσετε
τη γέλη Indoxyl μ μλιγότερο συχνά ή να στα ατήσετε τη χρήση της για ικρό
μ μ μ χρονικό διάστη α ώστε να επανέλθει το δέρ α σας και ετά να
. ξαναρχίσετε τη θεραπεία
μ μ Στα ατήστε τη θεραπεία και δείτε το γιατρό σας εάν ο ερεθισ ός του
μ ( , , , μ μδέρ ατος είναι σοβαρός σοβαρή κοκκινίλα ξηρότητα φαγούρα τσί πη α
μ ) .ή κάψι ο ή αν δεν υπάρχει βελτίωση
Προσπαθείστε να αποφύγετε την επαφή της γέλης Indoxyl μ με χρω ατιστά
μ μ μ , , , υφάσ ατα περιλα βανο ένων των ρούχων πετσετών σεντονιών επίπλων
. και χαλιών Η γέλη Indoxyl μ .πορεί να ασπρίσει αυτά τα υλικά
Η γέλη Indoxyl μ μ . πορεί να ασπρίσει τα αλλιά
Η γέλη Indoxyl μ μ πορεί να ευαισθητοποιήσει το δέρ α σας στις βλαβερές
. / δράσεις του ηλίου Αποφύγετε τη χρήση ξαπλώστρας λυχνίων υπεριώδους
.ακτινοβολίας και ελαχιστοποιείστε το χρόνο έκθεσης στον ήλιο Πρέπει να
μ χρησι οποιείτε αντηλιακό και να φοράτε προστατευτικά ρούχα κατά τη
διάρκεια χρήσης της γέλης Indoxyl.
2
Ελέγξτε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το
φάρμακο εάν:
είχατε ποτέ κάποιο από τα ακόλουθα προβλήματα: “περιοχική
εντερίτιδα”, “ελκώδη κολίτιδα” ή “κολίτιδα λόγω χρήσης αντιβιοτικών”.
μ μ Εάν έχετε αναπτύξει κρά πες στο στο άχι ή διάρροια που δεν
, βελτιώνονται ή είναι σοβαρά μ στα ατήστε τη χρήση της γέλης Indoxyl
μ μκαι επικοινωνήστε ε το γιατρό σας α έσως. μ Τα αντιβιοτικά πορεί να
μ μπροκαλέσουν ια κατάσταση που οδηγεί σε σοβαρή διάρροια και κρά πες
μ , μ μ στο στο άχι αν και αυτό είναι απίθανο να συ βεί ε αντιβιοτικά που
μ μ .εφαρ όζονται στο δέρ α
μ μ Αν έχετε χρησι οποιήσει πρόσφατα άλλα φάρ ακα που περιέχουν
μ μ , μ κλινδα υκίνη ή ερυθρο υκίνη υπάρχει αυξη ένη πιθανότητα ότι η γέλη
Indoxyl .δεν θα δράσει τόσο καλά όσο θα έπρεπε
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, αν έχετε
χρησιμοποιήσει πρόσφατα οποιαδήποτε άλλο φάρμακο που περιέχει
κλινδαμυκίνη, ή ερυθρομυκίνη.
Παιδιά
μ . Δ Μη χορηγείτε αυτό το φάρ ακο σε παιδιά κάτω των δώδεκα ετών εν είναι
.γνωστό αν έχει δράση ή αν είναι ασφαλές για αυτά
μ Άλλα φάρ ακα και γέλη Indoxyl
μ μ μ , Ενη ερώστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας εάν χρησι οποιείτε έχετε
μ μ μ μ .πρόσφατα χρησι οποιήσει ή πορεί να χρησι οποιήσετε άλλα φάρ ακα
μ μ , μ Ενη ερώστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας εάν χρησι οποιείτε κάποιο από
:τα ακόλουθα
- μ , μ μοποιαδήποτε άλλη θεραπευτική αγωγή κατά της ακ ής περιλα βανο ένων
μ μ των αντιβιοτικών που χρησι οποιούνται στο δέρ α σας
- μ φαρ ακευτικά ή αποφολιδωτικά σαπούνια και καθαριστικά
- σαπούνια ή καλυντικά που έχουν ισχυρή ξηραντική δράση
- μ ”.προϊόντα που περιέχουν εγάλες ποσότητες αλκοόλης ή στυπτικών
μ μ μ Αυτό γιατί όταν χρησι οποιηθούν αζί ε γέλη Indoxyl μ πορεί να ερεθίσουν το
μ μ .δέρ α σας ε την πάροδο του χρόνου
Η γέλη Indoxyl μ μ μ μπορεί να κάνει ορισ ένα φάρ ακα κατά της ακ ής
μ μ . λιγότερο αποτελεσ ατικά όταν χρησι οποιούνται ταυτόχρονα Αυτά
μ :περιλα βάνουν
μ μ μ μ , κάποια φάρ ακα κατά της ακ ής που εφαρ όζονται στο δέρ α τα οποία
περιέχουν , τρετινοΐνη ισοτρετινοΐνη ή ταζαροτένη
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε
επίσης ένα από αυτά τα φάρμακα. Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε
τα δύο προϊόντα σε διαφορετικές ώρες της ημέρας (π.χ. ένα το πρωί και το
άλλο το βράδυ). Η χρήση άλλων φαρμάκων κατά της ακμής την ίδια
στιγμή με τη γέλη Indoxyl μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ερεθισμού
του δέρματος.
3
Δ ιακόψτε τη θεραπεία και δείτε το γιατρό σας μ αν ο ερεθισ ός του
μ ( , , μ , μ ,δέρ ατος γίνεται σοβαρός σοβαρή κοκκινίλα ξηρότητα κνησ ός τσούξι ο
μ ).ή κάψι ο
Η γέλη Indoxyl μ μδεν θα πρέπει να χρησι οποιείται ταυτόχρονα ε
μ μ .φάρ ακα που περιέχουν ερυθρο υκίνη
μ Η εφαρ ογή γέλης Indoxyl μ μ ταυτόχρονα ε φάρ ακα όπως η δαψόνη και η
μσουλφακετα ίδη μ μ πορεί να προκαλέσει προσωρινή εταβολή του
μ μ μ χρώ ατος του δέρ ατος ή του τριχώ ατος του προσώπου
( / μ ). μ μ .κίτρινο πορτοκαλί χρώ α Αυτό δεν θα είναι όνι ο
Μία από τις δραστικές ουσίες της γέλης Indoxyl μ πορεί να επηρεάσει τον
μ μ ( μτρόπο δράσης ορισ ένων αναισθησιολογικών φαρ άκων που ονο άζονται
" μ μ ").παράγοντες νευρο υϊκού αποκλεισ ού
μ μ Ενη ερώστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας εάν πρόκειται να
μ .υποβληθείτε σε χειρουργική επέ βαση
μ μ Εάν δεν είστε σίγουροι εάν κάποιο από τα ανωτέρω σας αφορά ιλήστε ε το
μ μ γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας πριν χρησι οποιήσετε τη γέλη Indoxyl.
, μ μΚύηση θηλασ ός και γονι ότητα
μ μ μ Υπάρχει περιορισ ένη όνο πληροφορία σχετικά ε την ασφάλεια της γέλης
Indoxyl σε έγκυες γυναίκες.
, Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε μ εικάζετε ότι πορεί να είστε έγκυος ή
, μ σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού ή του
μ .φαρ ακοποιού σας προτού πάρετε μ .αυτό το φάρ ακο
Ο γιατρός σας μθα εξετάσει το όφελος για σας και τον κίνδυνο για το ωρό
σας από τη χρήση της γέλης Indoxyl μ .κατά τη διάρκεια της εγκυ οσύνης σας
Δ εν είναι γνωστό εάν τα συστατικά της γέλης Indoxyl μ πορούν να περάσουν
μ . μ στο ητρικό γάλα Ένα από τα φάρ ακα στη γέλη Indoxyl μ .είναι η κλινδα υκίνη
μ μ μ μ , μ Όταν η κλινδα υκίνη λα βάνεται από το στό α ή ε ένεση πορεί να περάσει
μ . στο ητρικό γάλα , μ Εάν θηλάζετε πρέπει να ελέγξετε ε το γιατρό σας
μ πριν χρησι οποιήσετε τη γ έλη Indoxyl.
μ Μη χρησι οποιήσετε τη γέλη Indoxyl .στο στήθος σας εάν θηλάζετε
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε τη γέλη Indoxyl
μ μ μ μ Πάντοτε να χρησι οποιείτε το φάρ ακο αυτόαυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες
μ . μ , του γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε το
μ .γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
μ Να χρησι οποιείτε τη γέλη Indoxyl μ μ , .ία φορά την η έρα το βράδυ
4
2 - 5 μ μΜπορεί να χρειαστούν εβδο άδες πριν δείτε το πλήρες αποτέλεσ α
της γέλης Indoxyl.
μ μ 12 μ .Να ην χρησι οποιείται για περισσότερο από εδβο άδες ανά θεραπεία
.Ο γιατρός θα σας πει πόσο θα διαρκέσει η θεραπεία σας
μ Πώς να εφαρ όσετε τη γέλη Indoxyl
1. μ .Αφαιρέστε πλήρως οποιοδήποτε ακιγιάζ
2. μ . Πλύνετε καλά την πληγείσα περιοχή του δέρ ατος Στη συνέχεια ξεπλύνετε
μ .ε χλιαρό νερό και στεγνώστε απαλά
3. Τοποθετήστε ένα μλεπτό στρώ α γέλης σε ολόκληρη την πληγείσα
μ , μ .περιοχή του δέρ ατος χρησι οποιώντας τα δάκτυλα σας
4. μ μ μ , μ Εφαρ όστε σε όλες τις περιοχές του δέρ ατος που έχουν ακ ή όχι όνο στα
μ μ μ ε ονω ένα μ . στίγ ατα Εάν η γέλη δεν απλώνεται στο δέρμα σας εύκολα,
χρησιμοποιείτε περισσότερο από όσο χρειάζεται.
μ , μ μ Για το πρόσωπο σας όνο χρησι οποιήστε ία ποσότητα γέλης από το
μ σωληνάριο που καλύπτει την άκρη των δακτύλων σας έχρι την πρώτη
( ). ”.άρθρωση πρώτη πτυχή του δακτύλου σας Αυτό είναι ένα δάκτυλο
, μ μ " Για το πρόσωπο και την πλάτη σας χρησι οποιήστε δυό ιση δάκτυλα
.συνολικά
5. Εάν εμφανισθεί υπερβολική ξηρότητα ή ξεφλούδισμα του δέρματος,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία μη λιπαρή, χωρίς άρωμα, υποαλλεργική
ενυδατική κρέμα, να χρησιμοποιείτε τη γέλη Indoxyl λιγότερο συχνά ή να
διακόψετε τη θεραπεία για μία μικρή περίοδο, ώστε να επιτρέψετε στο δέρμα
σας να προσαρμοστεί στη θεραπεία. μ μ Αυτό το φάρ ακο ενδέχεται να ην είναι
μ μ μ .αποτελεσ ατικό εάν δεν εφαρ όζεται καθη ερινά
6. Πλύνετε τα χέρια σας μ .ετά τη χρήση της γέλης
7. μ μ μ μ .Αφού στεγνώσει πορείτε να χρησι οποιείσετε ένα η λιπαρό ακιγιάζ
μ μ Πάντοτε να χρησι οποιείτε το φάρ ακο αυτό αυστηρά όπως περιγράφεται σε
μ μ αυτό το φύλλο οδηγιών ή σύ φωνα ε τις οδηγίες του γιατρού ή του
μ . μ , φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το
μ .φαρ ακοποιό σας
μ Εάν χρησι οποιήσετε περισσότερη γέλη Indoxyl από την κανονική
 μ μ Προσέξτε να ην εφαρ όσετε περισσότερη ποσότητα από ότι
. χρειάζεται Η υπερβολική εφαρμογή γέλης ή η συχνότερη από το κανονικό
εφαρμογή δεν θα βοηθήσει στον γρηγορότερο καθαρισμό των κηλίδων
και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Εάν συμβεί αυτό,
χρησιμοποιήστε τη γέλη λιγότερο συχνά ή σταματήστε τη χρήση της για
λίγες ημέρες και μετά αρχίστε ξανά.
Εάν κατά λάθος καταπιείτε γέλη Indoxyl
Εάν κατά λάθος καταπιείτε τη γέλη ζητήστε ιατρική βοήθεια.
μ μ μ μ Μπορεί να παρουσιάσετε συ πτώ ατα παρό οια ε αυτά όταν παίρνετε
μ ( μ ). αντιβιοτικά από το στό α στο αχική διαταραχή
μ Εάν ξεχάσατε να χρησι οποιήσετε τη γέλη Indoxyl
Μη πάρετε διπλή δόση . για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε
5
μ μ μ .Εφαρ όστε την επό ενη δόση στη συνήθη ώρα εφαρ ογής
μ Μη στα ατήσετε τη γέλη Indoxyl μχωρίς ιατρική συ βουλή
μ 12 μ ,Μη χρησι οποιείτε τη γέλη για περισσότερο από εβδο άδες ανά θεραπεία
μ μ . μ χωρίς να ιλήσετε ε το γιατρό σας Χρησι οποιήστε τη γέλη Indoxyl για όσο
μ . χρονικό διάστη α σας έχει συστήσει ο γιατρός σας μΜην τη στα ατήσετε
. εκτός αν σας το ζήτησε ο γιατρός σας μ Είναι ση αντικό να συνεχίσετε τη
χρήση της γέλης όπως σας χορηγήθηκε από το γιατρό σας. Εάν τη
μ μ μ .στα ατήσετε νωρίτερα πορεί η ακ ή να επανέλθει
μ μ ,Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του φαρ άκου
μ .ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , μΌπως όλα τα φάρ ακα έτσι και αυτό το φάρ ακοIndoxyl μ πορεί να προκαλέσει
μ .ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
Δ ιακόψτε τη χρήση της γέλης Indoxyl μ , και δείτε ένα γιατρό α έσως εάν
μπαρατηρήσετε κάποια από τις παρακάτω σοβαρές ανεπιθύ ητες
μ μ :ενέργειες πορεί να χρειάζεστε επείγουσα ιατρική αντι ετώπιση
μ ( μ , μ ,ση εία αλλεργικής αντίδρασης όπως πρήξι ο του προσώπου ατιών
, μ ,χειλιών ή της γλώσσας σας εξάνθη α ή δυσκολία στην αναπνοή
).καταπληξία
μ μ .σοβαρή ή παρατετα ένη διάρροια ή κοιλιακές κρά πες
μ , μ .σοβαρό κάψι ο ξεφλούδισ α ή φαγούρα
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
μ ,Εάν παρατηρήσετε κάποια από αυτές τις ανεπιθύ ητες ενέργειες
μπροσπαθήστε να χρησι οπo ιείτε τη γέλη Indoxyl λιγότερο συχνά ή
μ μ μ μ . στα ατήστε τη χρήση της για ία ή δύο η έρες και ετά αρχίστε ξανά
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
(επηρεάζονται τουλάχιστον 1 στα 10 άτομα)
Στο σημείο εφαρμογής:
μ μ , μ , μ , Αίσθηση καψί ατος του δέρ ατος ξεφλούδισ α κνησ ός ξηρότητα
μ , Κοκκινίλα του δέρ ατος ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρώτων
μ εβδο άδων χρήσης
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γενικά ήπιες
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
(επηρεάζονται λιγότερα από 1 στα 10 άτομα)
Πονοκέφαλος
Στο σημείο εφαρμογής:
, μΕυαισθησία στο ηλιακό φως πόνος στο δέρ α
, μ , μ (Κοκκινίλα κνησ ός εξάνθη α μδερ ατίτιδα)
6
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
(επηρεάζονται λιγότερα από 1 στα 100 άτομα)
Στο σημείο εφαρμογής:
μ μ (Μυρ ήγκιασ α παραισθησία), μεπιδείνωση της ακ ής.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί σε πολύ μικρό αριθμό
ατόμων αλλά η ακριβής συχνότητα τους είναι άγνωστη:
Αλλεργικές αντιδράσεις
Φλεγμονή του εντέρου, διάρροια, περιλαμβανομένης της διάρροιας με
αίμα, πόνος στο στομάχι
Στο σημείο εφαρμογής:
Δερματικές αντιδράσεις, αποχρωματισμός του δέρματος
Εξογκωμένο κνησμώδες εξάνθημα (κνίδωση)
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον
μ μ ( 284, GR-15562 , ,Εθνικό Οργανισ ό Φαρ άκων Μεσογείων Χολαργός Αθήνα
: + 30 Τηλ 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http://www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να
βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την
ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πως να φυλάσσεται η γέλη Indoxyl
μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει μ να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
.φθάνουν τα παιδιά
μΦαρ ακοποιός: (2-8°Φυλάσσεται σε ψυγείο C). μ .Να ην καταψύχεται
Ασθενής: Μετά τη λήψη της γέλης Indoxyl μ , από το φαρ ακοποιό σας μη
μ μ 25°φυλάσσετε σε θερ οκρασία εγαλύτερη των C 2 μκαι πετάξτε την ήνες
μ μ .ετά το άνοιγ α
μ μ μ μ μ μ Να η χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο ετά την η ερο ηνία λήξης που
μ ”. μ μ αναφέρεται στο σωληνάριο και στο κουτί ετά τη ΛΗΞΗ Η η ερο ηνία λήξης
μ μ .είναι η τελευταία η έρα του ήνα που αναφέρεται
Μην πετάτε μ . φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια Ρωτήστε το
μ μ φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δε μχρησι οποιείτε
. μ .πια Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λ οιπές πληροφορίες
Τι περιέχει η γέλη Indoxyl
7
: μ Οι δραστικές ουσίες είναι κλινδα υκίνη και ένυδρο υπεροξείδιο του
. 1 βενζοϋλίου g 10γέλης περιέχει mg (1% w/w) μ κλινδα υκίνη ως φωσφορική
μ 30κλινδα υκίνη και mg (3% w/w) άνυδρο υπεροξείδιο του βενζοϋλίου ως
..ένυδρο υπεροξείδιο του βενζοϋλίου
Τα άλλα συστατικά είναι: καρβομερή, διμεθικόνη, δινάτριο άλας
μονολαουρυλαιθυλοσουλφηλεκτρικού οξέος, αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο
άλας, γλυκερόλη, οξείδιο του πυριτίου (οδοντιατρικού τύπου), πολοξαμερή 182,
ύδωρ κεκαθαρμένο, υδροξείδιο του νατρίου.
μ Ε φάνιση του Indoxyl μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
H γέλη Indoxyl είναι λευκή έως υποκίτρινη και διατίθεται σε σωληνάρια των
30g
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
GlaxoSmithKline α.ε.β.ε
Λεωφ. Κηφισίας 266
152 32 Χαλάνδρι
Τηλ 210 6882100
:Παραγωγός
Glaxo Operations UK Ltd
(δραστηριοποιείται ως Glaxo Welcome Operations)
Harmine Road, Barnard Castle
Co Durham DL12 8DI
Ηνωμένο Βασίλειο
μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
μ ( ) μ μ :Ευρωπαϊκού Οικονο ικού Χώρου ΕΟΧ ε τις ακόλουθες ονο ασίες
, : Indoxyl 10Κύπρος Ελλάδα mg/g + 30mg/g Gel
, , μ , , μ , , : Duac 10Βουλγαρία Τσεχία Γερ ανία Ιταλία Ρου ανία Σλοβενία Ισπανία mg/g
+ 30mg/g Gel
: Duac 10 Λεττονία mg/g + 30 mg/g Gels
: Duac 10 Λιθουανία mg/g + 30 mg/g Gelis
: Duac 10 Πολωνία mg/g + 30 mg/g zel
, , μ : Duac 10 Ιρλανδία Μάλτα Ηνω ένο Βασίλειο mg/g + 30 mg/g Gel
: Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά
8