ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Metoject 50 mg/ml ενέσιμο διάλυμα

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
 

!"#"#$%&#
'%&&#&&(
#"#%&##&"
 $&%&%#%%&
!#&##%"$%
%&#)&&##%
"#"#*"#
#+
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
, -./012/304567869&#
: -#"#;#%#./012/304567869
< =%#./012/304567869
+ ="#%"
4 =./012/304567869
> =%&&#"#
1. Τι είναι το Metoject 50 mg/ml και ποια είναι η χρήση του
-./012/304567869#"%&
-%%%&?
#% #%"&%#
#
%#&%@
%&%%%A
"%#
-./012/304567869&#
%&
#&% $&#
$#&%%
%&@B)A#&
 $&&#&C$#
#&#&%"##
#$DEFG$&$& C&
&
#"%"HI1JK&#&
#%%&
'%@L)A%&$#
&;#%&%% @%% 
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
1
AM%% "#"#
#&#"'%#&#
%% &#%
'&#;#&" &,>
!&#&%#4#
&#>%
'C&"%C&"
"%&$&
&#
'C&%&$&;%#&&&
&#&#%#$$$#&%""#
-./012/304567869##&# #
'HI1JK"#%"#
%####%"&
#&# %#&&#$$"%#

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Metoject
50 mg/ml
Μην χρησιμοποιήσετε το Metoject 50 mg/ml
##%###
&%&@"#>A
#"# %#&&
%#&
&&&%##%
#"# %$#%$NOF%
#&
#"#"&%$"&%&"&
"&;
% &%% 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
)###./012/304567869?
&%"&
&%%"
#"#@#A
Συνιστώμενες εξετάσεις παρακολούθησης και μέτρα ασφαλείας:
)&%&./012/304567869%"$%#
% "#%"P"&
$#"##&"&
&"
Πριν από τη θεραπεία:
=#$%%
"&&%$"#&
$&%@%#Q%A&
&M"##"#
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
2
%@%%%%&;#;%
A&&&
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας:
R#&%%&
#"%&"&%?
!"%&%" 
)%
S&
S
S#&%&;"
#%
'%%###&%&
#"%% %###
#"%&#;#
$%@#"#;$%$#*
HAT#%./012/304567869#"#% %
% 
(%#&%#& &&&%%#
%&"&#%%@&A
U&"  %##&& %
#&@EFA&%
#%&%"%;@"%%A##
#"#&#
'%#&"./012/304567869&#
&##)#"##&%#

!&#@%&A8&&#@%
&&&A"
%&&#" #%%&%#
#&#%%#
Άλλα φάρμακα και Metoject 50 mg/ml
!%%&##$"#
#%##%&
-#"%#%##./012/304567869
&#%"%&?
%&##&  &%%%$#
%
) &@%&##% V&#%%"
%A#?&&$%&&%
#% &"%$#&$&##$
%@%&##"&#% V
&#%%"%A$#&&
%%&&&@%&&
#V&%A
= &@%&&&A
)&"#&&@&A
%"%&#%#%##
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
3
&%@#&&&$&&
& #A&#;@#%%;%#
#A
%&&#W$#%#"#%"
%$#%#%V%;
@ &A&#%%
B;@%&%&A
);#@&&##%&""
%# "%"%A
&##@&&#A
L@%&&C&%&
A
R@%&& &%&
#%#A
)#@%&&%&
A
X#&%&@%&#%#%
&%A
*%##"&%#%#"%
#&#"#% %%#% 

="##% %%% 
Το Metoject 50 mg/ml με τροφές, ποτά και οινόπνευμα
T#%./012/304567869#"##&$
&#&%#&"$C&&##"
&Q&%
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
!"&;$%;%#"&;
#&#$;% %&#
##%&
(#"##./012/304567869&&X#
&  % &# T&&
#"#%##%&%"C&
#&"&%"%%&##
%./012/304567869
B&#&&$#"##&%  
#&%%C&%"$#
&%$#"#
T%%#&$
&##%%"&% "&"
&% &$$###M
#"#;% "
#"%#"#
M%#"#&##&&&#%
./012/304567869
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
4
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
'#%./012/304567869%##&"#%
"##;&&&%$#&&;
!#%"$%##&%V&
%%$%"##)&
##"#;%"
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του
Metoject 50 mg/ml
-Y&&#W#"#,6619@:<67A
$&Z[
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Metoject 50 mg/ml
M#;$##%;&&%"
&%B;#+\] %
##"%#
-./012/304567869"### C
##&#%$μόνο μια φορά την
εβδομάδα;%&%&%"
 %& %#"-./012/304567869
%#%W&@%A$ @" A#
@&#"%A
T##%&
 #&" $#"#%&#
"%%"%
M#;&#&" %
#&"%"&#
-./012/30#&<#&
%#&&%
Μέθοδος και διάρκεια χορήγησης
-./012/30 μια φορά την εβδομάδα!
'&##;##'#
%$&#$&
C$C&&HI1JK%./012/30
%&
T"#$./012/30%##
&##&B%"##%#
##%./012/30
&#"%R "&&#
(#"#&%####"./012/30
%# &#
=&"##"

M#%&#C#"#%%
&&&%&%%#&"#
S&%"##&#%
#"#;V&./012/304567869
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
5
'%#"#"#%#"%
 B##%$#%"##"#
#"%"%
!"##./012/304567869#
#$;%%&#
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
^#%&$"&%&%##&"
#%"&#;#
'#& % #%
###&T
%#% "#%"&%&%"
$"%#&&&M
#%#εξετάσεις για να ελέγχει για ανωμαλίες#%#
#%@#%%&%$
%%#$"%%A&% "&&
Ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως####
&%#%$&%##&&# $
&#&;#$###&
#?
επίμονος ξηρός, μη παραγωγικός βήχας, δύσπνοια και πυρετός·
%##%%#%@#%A
_V%##",,5%`
συμπτώματα ηπατικής βλάβης όπως κιτρίνισμα του δέρματος
και του άσπρου των ματιών· %%##&"
#&  @&#A$%%
&@#&A$#&#_
V%##",,55%`$%&
@#A_#V%##",,555%`
&#&#&_##V%##",
,5555%`
αλλεργικά συμπτώματα, όπως δερματικό εξάνθημα
συμπεριλαμβανομένου ερυθρού κνησμώδους δέρματος, οίδημα
των άκρων χεριών, άκρων ποδιών, αστραγάλων, προσώπου,
χειλέων, στόματος ή λαιμού (το οποίο μπορεί να προκαλέσει
δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή) και τάση για
λιποθυμία· %##% &
&&&_#V%##"
,,555%`
συμπτώματα νεφρικής βλάβης όπως οίδημα των άκρων χεριών,
αστραγάλων ή άκρων ποδιών, ή μεταβολές στη συχνότητα της
ούρησης ή μείωση ή απουσία ούρων· %##
%&#&_#V%##",
,555%`
συμπτώματα λοιμώξεων, π.χ. πυρετός, ρίγη, γενικευμένος πόνος,
πονόλαιμος· %%#&###
%B#_%##",,555%`
%## "%#"&&%"
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
6
##%@
DK/a613bc0dc3eIdKddfK/a61Kde
A
%@C%A
σοβαρή διάρροια, έμετος με αίμα και μαύρα ή πισσώδη κόπρανα·
%#%%##&%#_%#
#",,555%` ##&&
%##&#%$#&
"&
συμπτώματα που σχετίζονται με το φράξιμο (απόφραξη)
αιμοφόρου αγγείου από αποκολλούμενο θρόμβο αίματος
(θρομβοεμβολικό επεισόδιο) όπως αδυναμία της μίας πλευράς
του σώματος (εγκεφαλικό επεισόδιο) ή πόνο, οίδημα,
ερυθρότητα και ασυνήθιστο αίσθημα θερμότητας σε ένα από τα
πόδια σας (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση) %%#
#&"% % &#_#V%#
#",,555%`
πυρετός και σοβαρή επιδείνωση της γενικής σας κατάστασης, ή
αιφνίδιος πυρετός συνοδευόμενος από πόνο στο λαιμό ή στο
στόμα, ή ουρολογικά προβλήματα· %#
#_%##",,5555%`#&"
#%#&%@&&&&%A&
 &%
μη αναμενόμενη αιμορραγία, π.χ. αιμορραγία των ούλων, αίμα
στα ούρα, έμετος με αίμα ή μώλωπες· %##
% %%"%%##&%
# &%_##V%#
#",,5555%`
σοβαρό δερματικό εξάνθημα ή φυσαλίδες στο δέρμα (αυτό
μπορεί επίσης να επηρεάσει το στόμα, τα μάτια και τα
γεννητικά σας όργανα)· %##%%#
#_%##",,5555%`&#
%;%g0/h/Kci1JKc1K%&%""%
@&#%&&A
=&$##%"#%#
%?
Πολύ συχνές: %####,,5%
%%$#C$@%A$#

)#&;%
Συχνές: %##",,5%
S&%$
!%$"%$&%
=&"$&$#
%"%%%%%&V&
%V&%#@&#$%$
% #A
Όχι συχνές: %##",,55%
%%$%"$"%
)%"$#$%
%&;$"#;$%%
$%&%#&"#$&
S& 
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
7
j$$&C
&%
%%&%#
%&"&&&#$%%"&
$
=$#%$#@%
&%;A
Σπάνιες: %##",,555%
)%"%"%$&%$&%;
%
)&%%$#$&&&%
%$%$#%$%%"
%%%
M#&""
%&## &$
&## &
k%&#
=%&$&C%#& &%$
&## #%
("&
Πολύ σπάνιες: %##",,5555%
)&%$&%&@&
"A
)%"&""$%#$
@ %&A$%"
%&%
-#&  @%%#%%& $"
#A%"%#%
&#"%
($#$#%%%
%%&%&&&$
@%&A$#%$#$ #&"%#
)% #@%%%&A
)#&$&$&%
@&%A$%&#%"$
"%%$&#&"&&%
(&%;@"%%A
Μη γνωστές:%#&%% "%%"
l&&#@%#&&A
^%%"%W&$%#
%#&"#%"@&A  
@%%#%%& $&#A
%" '#%%&
&#&=&%"#&"%&"$
#%&&&#
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
!#&##%"$%
%&#)&&##%"#
"###
"#%"#$%"@ #%"
#&A"#%%#
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
8
##&%
#%&
!&M%%&
:]+
GRV,44>:k$)
-?m<5:,<:5+5<]58<<n
?m<5:,5>4+o4]4
p#?http?88wwweofgr
5. Πώς να φυλάσσεται το Metoject 50 mg/ml
-%&#"#%"# "#&
#
%&%&:4qH
#%%"&&
##
r%%#%&%%%#
"&'%%%"
%#"
-%&#"####"
&#L%&###%&
#%##)%" #
# 
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Metoject 50 mg/ml
'&%,69%#"
&%#%%4567%
-&$$
"%
Εμφάνιση του Metoject 50 mg/ml και περιεχόμενο της συσκευασίας
M#%%"%./012/304567869#""$
&&%
!"%#&&?
=%%"% %$##"5$,469$5$:569$
5$:469$5$<569$5$<469$5$+569$5$+469$5$4569$5$4469&5$>569
"%%$&%,$+$4$>$,5$,,$,:$&:+
#%%"$%%%" #"&
%&
=%%"% %##"5$,469$5$:569$5$:469$
5$<569$5$<469$5$+569$5$+469$5$4569$5$4469&5$>569"%
%$&%,$+$4$>$,5$,,$,:$&:+#%%"
$%& #"& %&
P%W&&" $#"#%# 
&"?' #&
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
9
&&#%
#%&&&
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Fehlandtstr. 3
20354 Hamburg
P%
-": +49 4103 8006-0
Fax: +49 4103 8006-100
Παραγωγός:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
P%
-": +49 4103 8006-0
Fax: +49 4103 8006-100
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα κράτη μέλη του ΕΟΧ
με τις παρακάτω ονομασίες:
)$*"$*$-&(%&$$!$
'%"*$p$p#$M$M$L%$
B &$B $B?./012/30
($!$l$l$r $=&=?
./0/s
P%?6/0/s
p?t/a6eu/s
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις 02/2014
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
10
Περιοχές για υποδόρια ένεση
Κοιλία
Μηρός
Οδηγίες χρήσης
( #&&#&#&&
"$&#%#&"%%
% "$%&#&%
P### %#$#&%$
%&#&%
Προετοιμασία
!#"%&$&%"&###
B"#&%#&?
,#%%"%./012/30
,#%&@#"&A
=#&&"=#$"%
./012/30#&%@%"A
Θέση ένεσης
M&""?
V%%%$
V&&#%#
!&# %"$%##
&"#%" $
& &#%
&"$;"")
%#%&#%
""
r%#""%#$
%#%"$$&$%"#"
!"C$#"#
##%#
&%"$&"$""
%&"#&  
Ένεση του διαλύματος
, )#&#%%"%%& 
#&&)"#%%"
#&%&%
: )#%
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
11
!#"%""&#%"%"
%#%"#%&
)#>5#
#%&
< )"#&#&#%
)"#&&&#&
#&#% #
!#%#&%#$"C
 
B%&?Μην&%# 
#%%"v
+ !&
k%#&$&%
#"%& 
"%#o5%
4 S
!# #"%
w"% &&#
"%T"%%"
&"
- #&& #"
'%#"#"#%#"%
% B##%$#  %"##"#
&#"%"%
!&##%# $% 
%"&%%##%%"

Απόρριψη και άλλος χειρισμός
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
12
M#%&#C%&&#%%"
#"#%&#&"
S&&##&%"%&#C
#"#;8&./012/30
pal (GR) Metoject 50 mg/ml μ μ" 
Version date: 15.02.2014
13