ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Ondansetron/Kabi 2 mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Ondansetron
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον
φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να
δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα
και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό,
τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1 Τι είναι το Ondansetron/Kabi και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Ondansetron/Kabi
3 Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ondansetron/Kabi
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσετε το Ondansetron/Kabi
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Οndansetron/Kabi και ποια είναι η χρήση του
Το Ondansetron/Kabi ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που λέγονται αντι-εμετικά,
φάρμακα ενάντια στην αίσθηση της ναυτίας ή την ναυτία.
Κάποιες
φαρμακευτικές θεραπείες με φάρμακα για την θεραπεία του καρκίνου
(χημειοθεραπεία)
ή η ακτινοθεραπεία μπορούν να σας κάνουν να αισθανθείτε
νοσηρότητα (ναυτία) ή να σας νοσήσουν. Επίσης μετά από χειρουργική
επέμβαση μπορεί να αισθανθείτε νοσηρότητα (ναυτία) ή να νοσήσετε (έμετος).
Το Οndansetron/Kabi μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή να σταματήσει αυτές
τις επιδράσεις.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το
Οndansetron/Kabi
Μην χρησιμοποιήσετε το Οndansetron/Kabi
- Εάν είστε υπερευαίσθητος στο ondansetron, ή σε άλλους εκλεκτικούς
ανταγωνιστές των 5HT
3
υποδοχέων (π.χ. granisetron, dolastron) ή σε
οποιοδήποτε από τα έκδοχα (που αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- εάν λαμβάνετε θεραπεία με απομορφίνη (φάρμακο για τη θεραπεία της νόσου
Parkinson)
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν
χρησιμοποιήσετε το Ondansetron /Kabi
- εάν έχετε αντιδράσει με υπερευαισθησία σε άλλα φάρμακα ενάντια στην
αίσθηση νοσηρότητας ή την νοσηρότητα, όπως το granisetron ή το palonosetron.
- εάν έχετε απόφραξη του εντέρου ή υποφέρετε από σοβαρή δυσκοιλιότητα. Το
ondansetron μπορεί να δυσκολέψει την κινητικότητα του κατώτερου
εντέρου.
- εάν έχετε οποιαδήποτε ηπατική δυσλειτουργία.
- εάν έχετε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των
αμυγδαλών που βρίσκονται στο πίσω μέρος του λαιμού (χειρουργική
επέμβαση αφαίρεσης αδενοειδών εκβλαστήσεων και αμυγδαλών).
- εάν είχατε ποτέ στο παρελθόν καρδιακά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου
ενός μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού (αρρυθμίες). Το ondansetron
παρατείνει το διάστημα QT (ένδειξη ΗΚΓ με καθηστερημένη επαναπόλωση
της καρδιάς μετά από έναν καρδιακό χτύπο με κίνδυνο απειλητικής για τη
ζωή αρρυθμίας) με δοσοεξαρτώμενο τρόπο.
- εάν έχετε προβλήματα με τα επίπεδα αλάτων στο αίμα σας, όπως το κάλιο,
το νάτριο και το μαγνήσιο.
Άλλα φάρμακα και Ondansetron/Kabi
Ενημερώστε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή
έχετε πρόσφατα πάρει άλλα φάρμακα, περιλαμβανομένων και των φαρμάκων
που λαμβάνονται χωρίς ιατρική συνταγή.
Εάν παίρνετε tramadol (αναλγητικό): το ondansetron μπορεί να μειώσει την
αναλγητική δράση της tramadol.
Εάν παίρνετε phenytoin, carbamazepine (αντι-επιληπτικά) ή rifampicin (αντιβιοτικό για
την φυματίωση): οι συγκεντρώσεις του ondansetron στο αίμα μειώνονται.
Εάν παίρνετε καρδιοτοξικά φάρμακα (π.χ. ανθρακυκλίνες (αντιβιοτικά
καρκίνου όπως η δοξορουβικίνη, η δαουνορουβικίνη ή η τραστουζουμάμπη),
αντιβιοτικά (όπως η ερυθρομυκίνη), αντιμυκητισιακά (όπως η κετοκοναζόλη),
αντιαρρυθμικά (όπως η αμιωδαρόνη) και β-αποκλειστές (φάρμακα τα οποία
μειώνουν τον καρδιακό ρυθμό όπως ατενολόλη ή τιμολόλη): η χρήση του
ondansetron με άλλα φάρμακα που παρατείνουν το διάστημα QT μπορεί να
οδηγήσει σε πρόσθετη παράταση του QT, δηλ. αύξηση του κινδύνου αρρυθμιών.
Εάν παίρνετε άλλα σεροτονινεργικά φάρμακα όπως εκλεκτικούς αναστολείς
επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) ή αναστολείς επαναπρόσληψης
σεροτονίνης νοραδρεναλίνης (SNRIs όπως η σερτραλίνη ή η ντουλοξετίνη (και τα
δύο είναι αντικαταθλιπτικά): υπάρχουν αναφορές περιστατικών που
περιγράφουν ασθενείς με το ονομαζόμενο σύνδρομο σεροτονίνης (π.χ.
υπερεπαγρύπνιση και διέγερση, αυξημένο καρδιακό ρυθμό και αρτηριακή πίεση,
τρέμουλο και υπεραντοδραστικά αντανακλαστικά) μετά από ταυτόχρονη χρήση
ondasetron με άλλα σεροτονινεργικά φάρμακα.
Εάν λαμβάνετε απομορφίνη (φάρμακο για την θεραπεία της νόσου Parkinson): η
απομορφίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με το ondansetron, διότι υπάρχουν
αναφορές περιστατικών με σοβαρή υπόταση (χαμηλή αρτηριακή πίεση) και
απώλεια συνείδησης όταν και τα δύο φάρμακα χορηγήθηκαν ταυτόχρονα.
Κύηση και γαλουχία
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε
να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού
σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
Λόγω ανεπαρκούς εμπειρίας η χρήση οndansetron κατά την διάρκεια της κύησης
δεν συνίσταται.
Το οndansetron περνά στο γάλα της μητέρας. Για το λόγο αυτό οι μητέρες που
λαμβάνουν ondansetron ΔΕΝ πρέπει να θηλάζουν.
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προτού λάβετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Το ondansetron δεν έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και στον χειρισμό
μηχανημάτων.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με κάποια από τα συστατικά του
Οndansetron/Kabi.
Αυτό φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 2,3 mmol (53,5 mg) νάτριο ανά μέγιστη
ημερήσια δόση. Ώστε να ληφθεί υπ’όψιν από τους ασθενείς υπό ελεγχόμενη σε
νάτριο δίαιτα.
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Οndansetron/Kabi
Μέθοδος χορήγησης
Το Οndansetron/Kabi χορηγείται με ενδοφλέβια ένεση (μέσα στην φλέβα) ή μετά
από διάλυση, ως ενδοφλέβια έγχυση (για περισσότερη διάρκεια). Συνήθως θα
δίνεται από έναν γιατρό ή νοσοκόμο.
Δοσολογία
Ενήλικες (ηλικίας κάτω των 75 ετών)
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για την σωστή θεραπευτική δόση του ondansetron
για σας.
Η δόση ποικίλει ανάλογα με την φαρμακευτική σας αγωγή (χημειοθεραπεία ή
χειρουργική επέμβαση), την ηπατική σας λειτουργία και από το αν χορηγείται
με ένεση ή έγχυση.
Στην περίπτωση χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας η συνήθης δόση στους
ενήλικες είναι 8 - 32 mg ondansetron την ημέρα. Εφάπαξ δόση άνω των 16 mg δεν
πρέπει να χορηγείται.
Για την θεραπεία της μετα-εγχειρητικής ναυτίας και του εμέτου συνήθως
χορηγείται μια δόση των 4 mg ondasetron. Για την πρόληψη της μετεγχειρητικής
ναυτίας και εμέτου συνήθως χορηγείται μία εφάπαξ δόση 4 mg ondansetron.
Παιδιά ηλικίας ≥ 6 μηνών και έφηβοι
Στην περίπτωση χημειοθεραπείας η συνήθης δόση είναι μία εφάπαξ ενδοφλέβια
δόση των 5 mg/m
2
(επιφάνειας σώματος) αμέσως πριν την χημειοθεραπεία. Η
ενδοφλέβια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 mg.
Παιδιά ηλικίας > 1 μηνός και έφηβοι.
Για θεραπεία της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου η συνήθης δόση είναι
0,1 mg /kg (βάρους σώματος). H μέγιστη δόση είναι 4 mg ως ένεση σε μια φλέβα.
Για την πρόληψη της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου η συνήθης δόση είναι
0,1 mg/kg (βάρους σώματος). Η μέγιστη δόση είναι 4 mg ως ένεση σε μια φλέβα.
Αυτό θα χορηγηθεί αμέσως πριν την επέμβαση.
Προσαρμογή της δόσης
Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας:
Στην περίπτωση χημειοθεραπείας η αρχική δοσολογία δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 8 mg για ασθενείς ηλικίας 75 ετών και άνω.
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία:
Σε ασθενείς με ηπατικά προβλήματα η δόση πρέπει να προσαρμοστεί σε μέγιστη
ημερήσια δόση των 8 mg ondansetron.
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία ή με φτωχό μεταβολισμό των
sparteine
/
debrisoquine
:
Καμία αλλαγή της ημερήσιας δοσολογίας ή της συχνότητας της δόσης ή της
οδού χορήγησης δεν είναι απαραίτητη.
Διάρκεια της θεραπείας
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για την διάρκεια της θεραπείας με ondansetron για
σας.
Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση Ondansetron/Kabi η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί
με δισκία ondansetron ή υπόθετα έως και 5 ημέρες.
Εάν λάβατε περισσότερο Οndansetron/Kabi από ότι θα έπρεπε
Λίγα είναι γνωστά επί του παρόντος
για την
υπερδοσολογία του ondansetron. Η
υπερδοσολογία αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών
που περιγράφονται στην παράγραφο 4. Σε μερικούς ασθενείς, παρατηρήθηκαν οι
παρακάτω αντιδράσεις μετά από υπερδοσολογία: διαταραχές στην όραση,
σοβαρή δυσκοιλιότητα, χαμηλή πίεση του αίματος, διαταραχή στον καρδιακό
ρυθμό και απώλεια αισθήσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις τα συμπτώματα
εξαφανίστηκαν τελείως.
Ο γιατρός ή η νοσοκόμα σας θα δώσει σε εσάς ή το παιδί σας Ondasetron/Kabi,
έτσι είναι απίθανο εσείς ή το παιδί σας να λάβετε υπερβολική δόση φαρμάκου.
Αν νομίζετε ότι εσείς ή το παιδί σας έχετε λάβει υπερβολική δόση ή
παραλείψατε μια δόση, ενημερώστε το γιατρό ή τη νοσοκόμα σας.
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντίδοτο του ondansetron, για το λόγο αυτό εάν
υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνον τα
συμπτώματα.
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν εμφανιστούν οποιαδήποτε από αυτά τα
συμπτώματα.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών κατατάσεται στις παρακάτω
κατηγορίες:
Πολύ
συχνές
Σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς
Συχνές Σε περισσότερους από 1 στους 100 ασθενείς, αλλά λιγότερους από
1 στους 10 ασθενείς
Όχι συχνές Σε περισσότερους από 1 στους 1.000 ασθενείς, αλλά λιγότερους
από 1 στους 100 ασθενείς
Σπάνιες Σε περισσότερους από 1 στους 10.000 ασθενείς, αλλά λιγότερους
από 1 στους 1.000 ασθενείς
Πολύ
σπάνιες
Σε λιγότερους από 1 στους 10.000 ασθενείς
Μη δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα
γνωστές
Πολύ συχνές :
- κεφαλαλγία
Συχνές :
- δυσκοιλιότητα
- αίσθημα ζεστού ή έξαψη
- ερεθισμός και ερυθρότητα στη θέση της ένεσης
Όχι συχνές:
- χαμηλή αρτηριακή πίεση, η οποία μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε
λιποθυμία ή ζάλη
- χαμηλός ή μη φυσιολογικός καρδιακός παλμός
- θωρακικό άλγος
- ασυνήθιστες κινήσεις του σώματος ή τρέμουλο
- λόξυγγας
- παρέμβαση στις εργαστηριακές εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας
Σπάνιες:
- αίσθημα ζάλης ή ελαφρότητας
- θαμπή όραση
- αντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως κνησμώδες εξάνθημα, οίδημα του
βλεφάρου, του προσώπου, των χειλέων, του στόματος και της γλώσσας
- διαταραχή στον καρδιακό ρυθμό (που ορισμένες φορές προκαλεί ξαφνική
απώλεια της συνείδησης
Πολύ σπάνιες:
- παροδική τύφλωση (οι περισσότερες ανέκαμψαν εντός 20 λεπτών)
- δερματικό εξάνθημα, π.χ. ερυθρές κηλίδες, όζοι κάτω από το δέρμα (κνίδωση)
οπουδήποτε πάνω στο σώμα, που μπορεί να μετατραπούν σε μεγάλες
φλύκταινες
Συμπληρωματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά και εφήβους
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε παιδιά και εφήβους ήταν
συγκρίσιμες με αυτές που παρατηρήθηκαν σε ενήλικες.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Λ. Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http :// www . eof . gr . Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να
βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια
του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Οndansetron/Kabi
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στην ετικέτα της φύσιγγας και του κουτιού μετά την ΛΗΞΗ. Η
ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Φυλάξτε τις φύσιγγες μέσα στο εξωτερικό κουτί ώστε να προστατεύονται από
το φως.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα.
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πως να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περέχει το Οndansetron/Kabi
Η δραστική ουσία είναι το ondansetron.
Κάθε φύσιγγα των 2 ml περιέχει 4 mg ondansetron.
Κάθε φύσιγγα των 4 ml περιέχει 8 mg ondansetron.
Κάθε χιλιοστόλιτρο περιέχει 2 mg ondansetron ως ondansetron hydrochloride dehydrate.
Τα άλλα συστατικά είναι sodium chloride, sodium citrate dihydrate, citric acid monohydrate
και water for injections.
Εμφάνιση του Οndansetron/Kabi και περιεχόμενα της συσκευασίας
Το Ondansetron/Kabi είναι ένα διαυγές και άχρωμο διάλυμα μέσα σε άχρωμες
γυάλινες φύσιγγες που περιέχει 2 ή 4 ml διαλύματος για ένεση.
Μεγέθη συσκευασίας: 1, 5 και 10 φύσιγγες
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
1. Συσκευασίες που έχουν εγκριθεί με την αμοιβαία διαδικασία:
Γυάλινες φύσιγγες τύπου Ι
2 ml: Μεγέθη συσκευασιών: 1, 5 και 10 φύσιγγες.
4 ml: Μεγέθη συσκευασιών: 1, 5 και 10 φύσιγγες.
2. Συσκευασίες που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά:
Γυάλινες φύσιγγες τύπου Ι
2 ml: Μεγέθη συσκευασιών: 1 φύσιγγα.
4 ml: Μεγέθη συσκευασιών: 1 φύσιγγα.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Fresenius Kabi Hellas A.E.
Λ. Μεσογείων 354
153 41 Αγ. Παρασκευή
Παρασκευαστής
Labesfal Laboratorios Almiro S.A., Lagedo,
3465-157 Santiago de Besterios,
Portugal.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει άδεια κυκλοφορίας στο Κράτος Μέλος της
Ε.Ε.Α. υπό την ονομασία:
BE: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml Solution injectable/Injektionslösung/Oplossing for
injectie
CZ: Ondansetron Kabi 2 mg/ml Injekční roztok
DK: Ondansetron Fresenius Kabi injektionsvæske, opløsning
EL: Ondansetron Kabi 2 mg/ml Ev μέσι ο μδιάλυ α
ES: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml inyectable
FI: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml injektioneste, liuos
HU: Ondansetron Kabi 2 mg/ml injekció
IR: Ondansetron Kabi 2 mg/ml solution for injection
IT: Ondansetron Kabi 2 mg/ml, soluzione iniettabile
NL: Ondansetron Kabi 2 mg/ml oplossing voor injectie
NO: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning
PL: Ondansetron Kabi 2 mg/ml Roztwór do wstrzykiwań
SE: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning
SK: Ondansetron Kabi 2 mg/ml Injekčný roztok
UK: Ondansetron Kabi 2 mg/ml solution for injection
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας:
Εφάπαξ δόση μεγαλύτερη των 16 mg δεν πρέπει να χορηγείται εξαιτίας της
εξαρτημένης από τη δόση κινδύνου παράτασης του διαστήματος QT (βλέπε
παραγράφους 4.2, 4.4, 4.8 και 5.1 της Π.Χ.Π.).
Χρησιμοποιείτε μόνον διαυγή και άχρωμα διαλύματα.
Για μια μόνον χρήση. Κάθε αχρησιμοποίητο διάλυμα καθώς και η φύσιγγα
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
Να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμα της φύσιγγας.
Το Οndansetron/Kabi μπορεί να αραιωθεί με διαλύματα για έγχυση που
περιέχουν:
Διάλυμα Sodium chloride 9mg/ml (0,9%w/v)
Διάλυμα glucose 50mg/ml (5% w/v)
Διάλυμα mannitol 100mg/ml (10%w/v)
Διάλυμα Ringers lactate
Η χημική και φυσική σταθερότητα κατά την χρήση έχει αποδειχθεί για 48 ώρες
στους 25 ºC σε αυτά τα διαλύματα. Εκτός εάν η συμβατότητα έχει αποδειχθεί,
το διάλυμα για έγχυση θα πρέπει πάντα να χορηγείται χωριστά.
Τα αραιωμένα διαλύματα πρέπει να φυλάσσονται προστατευμένα από το φως.
Τρόπος διάθεσης
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.