

Finarmg !"#$
Φιναστερίδη
%&#'!#&! ('!!)*!!"(+,-'.#(/
''-$#-'(#!!$ !)&'!0
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να
το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους
προκαλέσει βλάβη, ακόμη και όταν τα συμπτώματά τους
είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια,
ενημερώστε τον γιατρό ή <τον φαρμακοποιό σας. Αυτό
ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
'-!' )*!!"(+,
1.Τι είναι το Finarκαι ποια είναι η χρήση του
2.Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Finar
3.Πώς να χρησιμοποιήσετε το Finar
4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5.Πώς να φυλάσσεται το Finar
6.Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
10$!2345!$(-'.#(!
Το Finar περιέχει τη δραστική ουσία φιναστερίδη, που ανήκει σε
μία κατηγορία φαρμάκων που καλούνται αναστολείς 5-άλφα
αναγωγάσης. Δρουν μέσω της μείωσης του μεγέθους του
προστατικού αδένα στους άνδρες.
Το Finar χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και τον έλεγχο της
καλοήθους (μη καρκινικής) διόγκωσης του προστάτη. Προκαλεί
υποχώρηση του μεγέθους του προστάτη, βελτιώνει τη ροή των
ούρων και των συμπτωμάτων που προκαλούνται από ΒΡΗ, και
μειώνει τον κίνδυνο οξείας κατακράτησης ούρων και την ανάγκη
για χειρουργική επέμβαση.
60'+7'$8'-'(#!!.#!Finar
9(-'(#!!.#!Finar
- εάν είστε αλλεργικός (υπερευαίσθητος) στη φιναστερίδη ή σε
οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του Finar.
1
- εάν είστε γυναίκα (βλ. επίσης «Κύηση και θηλασμός»)
- εάν είστε παιδί.
'!#:"$'! Finar
εάν έχετε ένα μεγάλο ποσό των υπολειπόμενων ούρων ή / και
σοβαρά μειωμένη ροή των ούρων. Εάν αυτή είναι η περίπτωση,
θα πρέπει να παρακολουθείστε στενά για στένωση του
ουροποιητικού συστήματος και μπορεί να είναι απαραίτητη η
χειρουργική θεραπεία
εάν έχετε μειωμένη ηπατική λειτουργία. Το επίπεδο
φιναστερίδης στο πλάσμα μπορεί να αυξηθεί σε αυτούς τους
ασθενείς.
Μιλήστε στο γιατρό σας εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για
εσάς τώρα ή στο παρελθόν.
Μια κλινική εξέταση (συμπεριλαμβανομένου δακτυλικής
εξέτασης) και προσδιορισμός του ειδικού προστατικού αντιγόνου
(PSA) στον ορό θα πρέπει να διενεργούνται πριν τη θεραπεία με
φιναστερίδη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Εάν η σεξουαλική σας σύντροφος είναι ή μπορεί να μείνει έγκυος,
θα πρέπει να αποφύγετε να την εκθέσετε στο σπέρμα σας, το
οποίο θα μπορούσε να περιέχει μία ελάχιστη ποσότητα του
φαρμάκου (βλ. επίσης «Κύηση και θηλασμός»).
.;(&7)'&7
Δεν έχουν εξακριβωθεί σημαντικές αλληλεπιδράσεις.
Παρακαλείστε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμη
και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
<*(#(=(# /
Το Finar προορίζεται μόνο για άνδρες.
Εάν η σεξουαλική σας σύντροφος είναι ή μπορεί να μείνει έγκυος,
θα πρέπει να αποφύγετε να την εκθέσετε στο σπέρμα σας, το
οποίο θα μπορούσε να περιέχει μία ελάχιστη ποσότητα του
φαρμάκου.
$/!$+!.!!'!*$!
+!"='&!"#$>?345!-!
#=%$.#&#0 Εάν η φιναστερίδη απορροφηθεί μέσω του
δέρματος ή ληφθεί από το στόμα από μία γυναίκα έγκυο με
αρσενικό έμβρυο, το παιδί μπορεί να γεννηθεί με δυσμορφία των
γεννητικών οργάνων. Τα δισκία είναι επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο, γεγονός το οποίο προλαμβάνει την επαφή με τη
φιναστερίδη υπό την προϋπόθεση ότι τα δισκία δεν έχουν σπάσει
ή συνθλιβεί.
".+(#(-'# /(-,
2
Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι το Finar
επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών.
(/('!)!'$/#-&&! 
##&!>?345
Το Finar περιέχει μονοϋδρική λακτόζη.
Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη
γαλακτόζη, ανεπάρκεια λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφησης
γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν πάρετε Finar 5
mg, αν γνωρίζετε ότι πάσχετε από δυσανεξία στη λακτόζη.
@. 7/-'(#!!.#!Finar
Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το Finar αυστηρά σύμφωνα με τις
οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνήθης δόση είναι 1 δισκίο ημερησίως. (ισοδύναμο με 5 mg
φιναστερίδης)
Το δισκίο μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή. Το δισκίο θα πρέπει
να καταπίνεται ολόκληρο και δεν θα πρέπει να το σπάτε ή να το
συνθλίβετε.
Αν και μπορεί να παρατηρηθεί βελτίωση από νωρίς, μπορεί να
χρειαστεί θεραπεία για τουλάχιστον έξι μήνες ώστε να εκτιμηθεί
κατά πόσον έχει επιτευχθεί μία ευνοϊκή ανταπόκριση.
Ο γιατρός σας θα σας πει πόσο καιρό θα πρέπει να συνεχίσετε να
παίρνετε Finar 5 mg. Μην διακόπτετε τη θεραπεία νωρίς ή τα
συμπτώματα μπορεί να επανέλθουν.
#=$/(."#!'+$
Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση του Finar 5 mg σε ασθενείς με
περιορισμένη ηπατική λειτουργία (βλέπε επίσης "Προσέξτε
ιδιαίτερα με το Finar 5 mg")
#=$/7()'.!'+$
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης. Η χρήση του Finar 5 mg
σε ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση δεν έχει
μελετηθεί μέχρι σήμερα.
7!#=$/
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
εάν αισθάνεστε ότι η δράση του Finar 5 mg είναι πολύ ισχυρή ή
πολύ αδύναμη.
&&'+*'(" #(>?345 (!.
3
Εάν πάρετε μεγαλύτερη Finar 5 mg από ό, τι θα έπρεπε ή αν τα
παιδιά έχουν λάβει το φάρμακο κατά λάθος, παρακαλούμε
ειδοποιήστε αμέσως το γιατρό σας.
&:-&#&'!>?345
Αν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση του Finar 5 mg, μπορείτε να το
πάρετε αμέσως μόλις το θυμηθείτε εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για
την επόμενη δόση, οπότε θα πρέπει να συνεχίσετε με τη
φαρμακευτική σας αγωγή όπως έχει συνταγογραφηθεί. Μην
πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
προϊόντος, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
A0=/=*(/'+/
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Finarμπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και αυτές δεν παρουσιάζονται σε
όλους τους ανθρώπους.
Για την εκτίμηση των παρενεργειών, οι ακόλουθες περιγραφές
συχνότητας έχουν χρησιμοποιηθεί:
Πολύ Συχνές: συμβαίνουν σε περισσότερους από 1 στους 10
ασθενείς
Συχνές: συμβαίνουν σε περισσότερους από 1 στους 100
ασθενείς
Οχι συχνές: συμβαίνουν σε λιγότερο από 1 στους 100
ασθενείς
Σπάνιες: συμβαίνουν σε λιγότερο από 1 στους 1000 ασθενείς
Πολύ Σπάνιες: συμβαίνουν σε λιγότερο από 1 στους 10000
ασθενείς
Μη γνωστές: δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε FINAR και επικοινωνήστε αμέσως
με το γιατρό σας εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
συμπτώματα (αγγειοοίδημα): οίδημα του προσώπου, της γλώσσας
ή του λαιμού, δυσκολία στην κατάποση, κνίδωση και δυσκολίες
στην αναπνοή.
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η ανικανότητα και
μειωμένη σεξουαλική ορμή. Αυτές οι επιδράσεις συμβαίνουν
συνήθως κατά την έναρξη της θεραπείας, αλλά συνήθως δεν
διαρκούν πολύ στην πλειονότητα των ασθενών εάν η θεραπεία
συνεχίζεται.
Συνήθεις:
Μειωμένη λίμπιντο, ανικανότητα, μείωση του όγκου της
εκσπερμάτωσης
Ασυνήθεις:
Εξάνθημα, διαταραχές εκσπερμάτισης, ευαισθησία στο στήθος,
διόγκωση του στήθους
4
Μη γνωστές:
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένων πρήξιμο των
χειλιών και του προσώπου, κατάθλιψη, μειωμένη λίμπιντο, που
συνεχίστηκε και μετά τη διακοπή της θεραπείας, ταχυπαλμία, αυξημένα
ηπατικά ένζυμα, κνησμός, κνίδωση, πόνος όρχεων, στυτική
δυσλειτουργία, που συνεχίστηκε και μετά τη διακοπή της θεραπείας,
ανδρική υπογονιμότητα ή / και κακής ποιότητας σπέρμα, αγγειοοίδημα
(συμπεριλαμβανομένων πρήξιμο των χειλιών, της γλώσσας, του λαιμού
και του προσώπου)
4
Η φιναστερίδη μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του PSA-
εργαστηριακών εξετάσεων.
)!'&=*(7'+,
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον
γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και
για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Τηλ.: +30 213-
2040200, Φαξ: + 30 21 0-6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr).
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να
βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με
την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
07/)&##!Finar
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν
προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη
των 25°C.
Μη χρησιμοποιείτε το Finar μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στην ετικέτα και το χαρτοκυτίο μετά την ένδειξη
«ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα
που αναγράφεται.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της
αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για
το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν σας χρειάζονται πια.
Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
B0'- !(/###$/!/('!)!'$/
'-!>?345
Η δραστική ουσία είναι φιναστερίδη (finasteride).
Ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 5 mg
φιναστερίδης.
5
Τα άλλα συστατικά στον πυρήνα του δισκίου είναι: μονοϋδρική
λακτόζη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, προζελατινοποιημένο
άμυλο (αραβοσίτου), γλυκολικό αμυλονάτριο (type A), στεαρικό
μαγνήσιο, sodium lauril sulfate.
Η επικάλυψη του δισκίου περιέχει: υπρομελλόζη,
μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, macrogol stearate (type I)
)&#(!>?345'- !(/###$/
Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
δισκία διαμέτρου 7mm, με ανάγλυφα "F" και "5" στην μια πλευρά.
Κυψέλες από PVC/PVDC/aluminium σε συσκευασίες των 20, 28, 30,
35, 49, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 105, 110, 120, 126 δισκίων.
Πλαστικά φιαλίδια από HDPE σε συσκευασίες των 20, 28, 30, 35,
49, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 105, 110, 119, 120 and 126 tablets.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
<<<<<
Specifar ΑΒΕΕ
28ης Οκτωβρίου 1,
Αγ. Βαρβάρα, 123 51,
Αθήνα – Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 54 01 500
email: info @ specifar . gr
!'&7)&"!=7'.=(#/
6