: Φύλλο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τον χρήστη
Valsartan/HCTZ Teva 80 mg/12,5 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Valsartan/HCTZ Teva 160 mg/25 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Valsartan / Hydrochlorothiazide
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
μ , μ μ αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει ση αντικές
.πληροφορίες για σας
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
.ξανά
- , μ .Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
- μ . Δ Η συνταγή για αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας εν
μ . πρέπει να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει
, μ μ μ βλάβη ακό α και όταν τα ση εία της ασθένειάς τους είναι ίδια ε τα δικά
.σας
- μ , Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια παρακαλείσθε να
μ μ . ενη ερώσετε το γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε
μ πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
.οδηγιών χρήσης 4Βλέπε παράγραφο .
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι το Valsartan/HCTZ Teva και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Valsartan/HCTZ Teva
3. Πώς να πάρετε το Valsartan/HCTZ Teva
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Valsartan/HCTZ Teva
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Valsartan/HCTZ Teva και ποια είναι η χρήση του
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Valsartan/HCTZ Teva περιέχουν δύο
δραστικές ουσίες που ονομάζονται βαλσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη. Και οι
δύο αυτές ουσίες βοηθούν να ελεγχθεί η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση).
- Η βαλσαρτάνη μ μ ανήκει σε ία κατηγορία φαρ άκων γνωστά ως
«ανταγωνιστές των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ», που βοηθούν στον
έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η αγγειοτενσίνη ΙΙ είναι μία
ουσία στον οργανισμό που προκαλεί τη σύσπαση των αιμοφόρων
αγγείων, προκαλώντας έτσι αύξηση της αρτηριακής σας πίεσης. Η
βαλσαρτάνη δρα αποκλείοντας τη δράση της αγγειοτενσίνης ΙΙ. Σαν
αποτέλεσμα αυτού, τα αιμοφόρα αγγεία χαλαρώνουν και η αρτηριακή
πίεση μειώνεται.
- Η υδροχλωροθειαζίδη μ μ ανήκει σε ία κατηγορία φαρ άκων που
μ ονο άζονται θειαζιδικά διουρητικά. Η υδροχλωροθειαζίδη αυξάνει τη
διούρηση, η οποία επίσης μειώνει την αρτηριακή πίεση.
Το Valsartan/HCTZ Teva χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής
πίεσης η οποία δεν ελέγχεται επαρκώς με ένα μόνο συστατικό.
Η υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει το φόρτο λειτουργίας της καρδιάς και των
1
αρτηριών. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα αιμοφόρα
αγγεία του εγκεφάλου, της καρδιάς και των νεφρών και μπορεί να καταλήξει
σε εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφρική ανεπάρκεια. Η
υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών.
Μειώνοντας την αρτηριακή πίεσή σας στο φυσιολογικό, μειώνεται ο κίνδυνος
ανάπτυξης των διαταραχών αυτών.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Valsartan/HCTZ Teva
Μην πάρετε το Valsartan/HCTZ Teva
- E άν έχετε αλλεργία στη βαλσαρτάνη, στην υδροχλωροθειαζίδη στα
μ ( μ μ μ μ παράγωγα σουλφονα ίδης ουσίες ε συγγενή χη ική δο ή ε την
) υδροχλωροθειαζίδη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του
μ ( 6).φαρ άκου αναφέρονται στην παράγραφο
- E άν είστε 3 μ περισσότερο από ηνών έγκυος ( μ είναι επίσης προτι ότερο το
Valsartan/HCTZ Teva . να αποφεύγεται σε αρχικά στάδια κύησης βλ
2: μ ).παράγραφο Κύηση και θηλασ ός
- E άν πάσχετε από σοβαρή , μ νόσο του ήπατος καταστροφή των ικρών
( ), χοληφόρων στο ήπαρ χολική κίρρωση που οδηγεί στη συσσώρευση της
( ). χολής στο ήπαρ χολόσταση
- E άν πάσχετε από σοβαρή .νόσο των νεφρών
- E μ ( ).άν δεν πορείτε να παράγετε ούρα ανουρία
- E .άν έχετε τεχνητό νεφρό
- E μ άν έχετε χα ηλότερα από το φυσιολογικό επίπεδα καλίου ή νατρίου στο
μ , μ αί α σας ή υψηλότερα από το φυσιολογικό επίπεδα ασβεστίου στο αί α σας
.παρότι ακολουθείτε αγωγή
- E .άν έχετε ουρική αρθρίτιδα
- E άν έχετε μ μ διαβήτη ή διαταραγ ένη νεφρική λειτουργία και λα βάνετε αγωγή
μ μ μ μ ε ένα φάρ ακο που ειώνει την πίεση του αί ατος και περιέχει .αλισκιρένη
Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, μην πάρετε το
φάρμακο και ενημερώστε το γιατρό σας.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
μ Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας προτού πάρετε το
Valsartan/HCTZ Teva.
- μ μ , Εάν λα βάνετε φάρ ακα προστατευτικά της απώλειας καλίου
μ μ , συ πληρώ ατα καλίου υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο ή άλλα
μ μ , . φάρ ακα που αυξάνουν την ποσότητα καλίου στο αί α σας όπως η ηπαρίνη
μ Ο γιατρός σας πορεί να χρειαστεί να ελέγχει την ποσότητα καλίου στο
μ .αί α σας τακτικά
- μ μ .Εάν έχετε χα ηλά επίπεδα καλίου στο αί α σας
- μ .Εάν έχετε διάρροια ή έντονο ε ετό
- .Εάν παίρνετε υψηλές δόσεις διουρητικών
- .Εάν πάσχετε από σοβαρή καρδιακή νόσο
- .Εάν πάσχετε από καρδιακή ανεπάρκεια ή έχετε υποστεί καρδιακή προσβολή
. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας για τη δόση έναρξης προσεκτικά
μ . Ο γιατρός σας πορεί επίσης να ελέγχει τη λειτουργία των νεφρών σας
- .Σε περίπτωση που πάσχετε από στένωση της νεφρικής αρτηρίας
- μ μ .Εάν έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε ετα όσχευση νεφρού
2
- μ . μ Σε περίπτωση που πάσχετε από υπεραλδοστερονισ ό Πρόκειται για ια
ασθένεια στην οποία τα επινεφρίδιά σας παράγουν υπερβολική ποσότητα
μ . , της ορ όνης αλδοστερόνης Εάν αυτό ισχύει για εσάς δεν συνιστάται η
Valsartan/HCTZ Teva.χρήση του
- .Εάν πάσχετε από ηπατική ή νεφρική νόσο
- μ μ Ενη ερώστε το γιατρό σας σε περίπτωση που παρουσιάσατε ποτέ πρήξι ο
μ της γλώσσας και του προσώπου που προκλήθηκαν από ία αλλεργική
μ μ αντίδραση που ονο άζεται αγγειοοίδη α ενώ παίρνατε κάποιο άλλο
μ ( μ μ μ ). φάρ ακο συ περιλα βανο ένων των αναστολέων ΜΕΑ Εάν αυτά τα
μ μ μ Valsartan/HCTZ Teva, μ συ πτώ ατα ε φανιστούν ενώ παίρνετε το στα ατήστε
μ μ . . 4 α έσως να το παίρνετε και ην το πάρετε ποτέ ξανά Βλ την παράγραφο
« μ »Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
- , μ , μ Εάν έχετε πυρετό εξάνθη α και πόνο στις αρθρώσεις που ενδεχο ένως
μ είναι ση εία μ μ ( , μ ).συστη ατικού ερυθη ατώδους λύκου ΣΕΛ ια αυτοάνοση νόσος
- , Εάν έχετε διαβήτη ουρική αρθρίτιδα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης ή
τριγλυκεριδίων μ .στο αί α σας
- μ Εάν έχετε αλλεργικές αντιδράσεις ε τη χρήση άλλων αντιυπερτασικών
( παραγόντων της κατηγορίας αυτής ανταγωνιστές υποδοχέων
) μ .αγγειοτενσίνης ΙΙ ή εάν έχετε αλλεργία ή άσθ α
- Εάν παρουσιάσετε μειωμένη όραση ή πόνο στα μάτια. Αυτά μπορεί να
είναι συμπτώματα αύξησης της πίεσης στο μάτι και μπορεί να
εμφανισθούν μέσα σε ώρες έως εβδομάδες μετά τη λήψη του Valsartan/HCTZ
Teva. Αυτό αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη μείωση
της όρασης. Εάν παλαιότερα είχατε αλλεργία στην πενικιλλίνη ή τη
σουλφοναμίδη, μπορεί να είστε σε μεγαλύτερο κίνδυνο για να το
αναπτύξετε.
- M μ μ .πορεί να προκαλέσει αυξη ένη ευαισθησία του δέρ ατος στον ήλιο
- μ , μ , Εάν λα βάνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρ ακα που
μ :χρησι οποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης
o έναν αναστολέα ΜΕΑ (για παράδειγμα εναλαπρίλη,
λισινοπρίλη, ραμιπρίλη), ιδιαίτερα αν έχετε νεφρικά
προβλήματα που σχετίζονται με διαβήτη.
o αλισκιρένη
Ο ιατρός σας μπορεί να ελέγξει τη νεφρική σας λειτουργία, την αρτηριακή σας
πίεση και την ποσότητα των ηλεκτρολυτών (π.χ. κάλιο) στο αίμα σας σε τακτά
διαστήματα.
Βλέπε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο «Μην πάρετε το Valsartan/HCTZ Teva».
Εάν κάποιο από αυτά ισχύει για εσάς, ενημερώστε το γιατρό σας.
Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είστε (ή σχεδιάζετε
να μείνετε) έγκυος. Το Valsartan/HCTZ Teva δεν συνιστάται στα πρώτα στάδια της
εγκυμοσύνης, και δεν πρέπει να λαμβάνετε εάν είστε περισσότερο από 3 μηνών
έγκυος, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο μωρό σας εάν
χρησιμοποιείται σε αυτό το στάδιο (βλ. παράγραφο 2: Κύηση και θηλασμός).
Παιδιά και έφηβοι
Η χρήση του Valsartan/HCTZ Teva σε παιδιά και εφήβους (κάτω των 18 ετών) δεν
συνιστάται.
μ Valsartan/HCTZ TevaΆλλα φάρ ακα και
μ μ , Ενη ερώστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε έχετε πρόσφατα
3
μ μ , μ πάρει ή πορεί να πάρετε άλλα φάρ ακα ακό α και αυτά που δεν σας έχουν
μ .χορηγηθεί ε συνταγή
Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μπορεί να επηρεαστεί σε περίπτωση
λήψης του Valsartan/HCTZ Teva ταυτόχρονα με ορισμένα άλλα φάρμακα. Μπορεί
να χρειαστεί αλλαγή δόσης, λήψη άλλων προφυλάξεων, ή σε ορισμένες
περιπτώσεις διακοπή κάποιου εκ των φαρμάκων. Αυτό εφαρμόζεται ειδικά για
τα ακόλουθα φάρμακα:
- , μ μ μ λίθιο ένα φάρ ακο που χρησι οποιείται για τη θεραπεία κάποιων ορφών
.ψυχιατρικών παθήσεων
- φάρμακα ή ουσίες που μπορεί να αυξήσουν την ποσότητα καλίου στο αίμα
σας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα
άλατος που περιέχουν κάλιο, καλιοσυντηρητικά φάρμακα και ηπαρίνη.
- μ μ μ , φάρ ακα που ίσως ειώνουν την ποσότητα καλίου στο αί α σας όπως
, , , διουρητικά κορτικοστεροειδή καθαρτικά καρβενοξολόνη, αμφοτερικίνη, ή
πενικιλλίνη G.
- μ ( μ μ ), μ ορισ ένα αντιβιοτικά ο άδα ριφα πικίνης ένα φάρ ακο που
μ μ μ ( ) χρησι οποιείται ενάντια στην απόρριψη οσχεύ ατος κυκλοσπορίνη ή ένα
μ μ μ αντιρετροϊικό φάρ ακο που χρησι οποιείται στη θεραπεία της λοί ωξης από
HIV/AIDS ( ). μ μ ριτοναβίρη Τα φάρ ακα αυτά πορεί να αυξήσουν την επίδραση
του Valsartan/HCTZ Teva.
- μ μ «φάρ ακα που πορεί να προκαλέσουν αρρυθμία » (μ δίκην ριπιδίου η
μ ), μ ( μ κανονικό καρδιακό ρυθ ό όπως τα αντιαρρυθ ικά φάρ ακα που
μ μ μ ) χρησι οποιούνται για την αντι ετώπιση των καρδιακών προβλη άτων και
μ .ορισ ένα αντιψυχωσικά
- μ μ μ μ , φάρ ακα που πορεί να ειώσουν την ποσότητα νατρίου στο αί α σας όπως
, , .αντικαταθλιπτικά αντιψυχωσικά αντιεπιλεπτικά
- μ , , φάρ ακα για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας όπως αλλοπουρινόλη
, .προβενεσίδη σουλφινοπυραζόνη
- μ μ μ D .θεραπευτικά συ πληρώ ατα βιτα ίνης και ασβεστίου
- μ ( μ μ μ φάρ ακα για τη θεραπεία του διαβήτη από του στό ατος λα βανό ενα όπως
μ μ ).ετφορ ίνη ή ινσουλίνες
- άλλα φάρμακα για την ελάττωση της αρτηριακής πίεσης,
συμπεριλαμβανομένης της μεθυλντόπας. Ο γιατρός σας μπορεί να
χρειασθεί να αλλάξει τη δόση αυτών των άλλων φαρμάκων ή να λάβει
άλλες προφυλάξεις εάν παίρνετε έναν αναστολέα ΜΕΑ ή αλισκιρένη
(βλέπε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο «Μην πάρετε το Valsartan/HCTZ
Teva» « »).και Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
- φάρμακα που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση, όπως νοραδρεναλίνη ή
αδρεναλίνη.
- διγοξίνη ή άλλες γλυκοσίδες δακτυλίτιδας (φάρμακα που
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των καρδιακών προβλημάτων).
- φάρμακα που μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα των σακχάρων στο αίμα,
όπως διαζοξίδη, ή βήτα αποκλειστές.
- κυτταροτοξικά φάρμακα (που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του
καρκίνου), όπως μεθοτρεξάτη ή κυκλοφωσφαμίδη.
- αναλγητικά, όπως μη στερεοειδείς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες
(ΜΣΑΦ), συμπεριλαμβανομένων των εκλεκτικών αναστολέων της
κυκλοοξυγενάσης-2 (αναστολείς Cox-2) και του ακετυλοσαλικυκικού οξέος
> 3 g.
- μυοχαλαρωτικά φάρμακα, όπως τουβοκουραρίνη.
- αντιχολινεργικά φάρμακα (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση μίας ποικιλίας διαταραχών όπως γαστρεντερικοί σπασμοί,
σπασμός της ουροδόχου κύστης, άσθμα, νόσοι από μετακινήσεις, μυϊκοί
4
σπασμοί, νόσος του Parkinson και ως βοήθημα σε αναισθησία).
- αμανταδίνη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της νόσου του
Parkinson και επίσης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ή την πρόληψη
ορισμένων ασθενειών που προκαλούνται από ιούς).
- χολεστυραμίνη και κολεστιπόλη (φάρμακα που χρησιμοποιούνται κυρίως
για την αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων λιπιδίων στο αίμα).
- οινόπνευμα, υπνωτικά χάπια και αναισθητικά (φάρμακα με υπνωτική ή
αναλγητική δράση που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα κατά τη
διάρκεια της εγχείρησης).
- σκιαγραφικά μέσα ιωδίου (παράγοντες που χρησιμοποιούνται για
απεικονιστικές εξετάσεις).
Τ ο Valsartan/HCTZ Teva μ , με τροφές ποτά και οινόπνευ α
Μπορείτε να παίρνετε το Valsartan/HCTZ Teva μ .ε ή χωρίς τροφή
Αποφύγετε να καταναλώσετε αλκοόλ μέχρι να επικοινωνήσετε με το γιατρό
σας. Τα οινοπνευματώδη μπορεί να ελαττώσουν περισσότερο την αρτηριακή
πίεση ή/και να αυξήσουν τον κίνδυνο ζάλης ή λιποθυμίας.
μΚύηση και θηλασ ός
, μ μ Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε νο ίζετε ότι πορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε
, μ μ να αποκτήσετε παιδί ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας
μ .προτού πάρετε αυτό το φάρ ακο
Κύηση
Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε (ή
ενδέχεται να μείνετε) έγκυος
Ο γιατρός σας κατά κανόνα θα σας συμβουλέψει να σταματήσετε τη λήψη του
Valsartan/HCTZ Teva προτού μείνετε έγκυος ή μόλις μάθετε ότι είστε έγκυος, και
θα σας συμβουλέψει να πάρετε κάποιο άλλο φάρμακο αντί του Valsartan/HCTZ
Teva. Το Valsartan/HCTZ Teva δεν συνιστάται στην αρχή της εγκυμοσύνης, και δεν
πρέπει να λαμβάνεται όταν είστε έγκυος άνω των 3 μηνών, καθώς ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί μετά τον τρίτο
μήνα της κύησης.
Θηλασμός
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν θηλάζετε ή πρόκειται να ξεκινήσετε
το θηλασμό
Το Valsartan/HCTZ Teva δεν συνιστάται για μητέρες που θηλάζουν, και ο γιατρός
σας ενδέχεται να επιλέξει κάποια άλλη θεραπεία για εσάς εάν επιθυμείτε να
θηλάσετε, ειδικά εάν το μωρό σας είναι νεογέννητο, ή έχει γεννηθεί πρόωρα.
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
Προτού οδηγήσετε κάποιο όχημα, χρησιμοποιήσετε εργαλεία ή χειριστείτε
μηχανήματα, ή κάνετε άλλες δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση,
βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πως επιδρά το Valsartan/HCTZ Teva σε εσάς. Όπως
πολλά άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής
αρτηριακής πίεσης, το Valsartan/HCTZ Teva μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να
προκαλέσει ζάλη και να επηρεάσει την ικανότητα συγκέντρωσης.
[80 mg/12,5 mg] Το Valsartan/HCTZ Teva (E110)περιέχει κίτρινο
Valsartan/HCTZ Teva (E110) Το περιέχει κίτρινο και ενδέχεται να προκαλέσει
.αλλεργικές αντιδράσεις
5
3. Πώς να πάρετε το Valsartan/HCTZ Teva
μ μ μ Πάντοτε να παίρνετε το φάρ ακο αυτό πάντοτε σύ φωνα ε τις οδηγίες του
. γιατρού σας Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε καλύτερα αποτελέσματα και να αποφύγετε
τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών.
Άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση συχνά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα
ανάλογα της πάθησης αυτής. Πολλοί αισθάνονται αρκετά φυσιολογικά. Για το
λόγο αυτό μην αμελείτε να επισκέπτεστε το γιατρό σας ακόμα και εάν
αισθάνεστε καλά.
Ο γιατρός σας θα σας πει ακριβώς πόσα δισκία Valsartan/HCTZ Teva να πάρετε.
Ανάλογα με το βαθμό ανταπόκρισής σας στη θεραπεία, ο γιατρός σας μπορεί να
σας προτείνει υψηλότερη ή χαμηλότερη δόση.
- Η συνιστώμενη δόση του Valsartan/HCTZ Teva είναι ένα δισκίο την ημέρα.
- Μην αλλάξετε τη δόση σας ή διακόψετε τη λήψη των δισκίων χωρίς να
συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.
- Το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται την ίδια ώρα κάθε μέρα, συνήθως το
πρωί.
- Μπορείτε να παίρνετε το Valsartan/HCTZ Teva με ή χωρίς τροφή.
- Καταπίνετε το δισκίο με ένα ποτήρι νερό.
μ Εάν πάρετε εγαλύτερη δόση Valsartan/HCTZ Teva από την κανονική
Εάν παρουσιαστεί έντονη ζάλη ή/και λιποθυμία, ξαπλώστε και επικοινωνήστε
αμέσως με το γιατρό σας.
Εάν πήρατε κατά λάθος πολλά δισκία, απευθυνθείτε στο γιατρό, το
φαρμακοποιό σας ή σε νοσοκομείο.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Valsartan/HCTZ Teva
μ , μ μ μ . , Εάν ξεχάσετε να πάρετε ια δόση πάρτε την α έσως όλις το θυ ηθείτε Ωστόσο
μ , εάν πλησιάζει η ώρα για την επό ενη δόση σας παραλείψτε τη δόση που
. ξεχάσατε
.Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε
μ Εάν στα ατήσετε να παίρνετε το Valsartan/HCTZ Teva
Η διακοπή της λήψης Valsartan/HCTZ Teva μπορεί να επιδεινώσει την αύξηση της
αρτηριακής πίεσης σας. Μη διακόπτετε τη λήψη του φαρμάκου σας χωρίς
προηγούμενη έγκριση από το γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
φαρμάκου ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , μ μ Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και αυτό το φάρ ακο πορεί να προκαλέσει
μ .ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
6
μ μ Μερικές ανεπιθύ ητες ενέργειες πορεί να είναι σοβαρές και να
μ :απαιτούν ά εση ιατρική φροντίδα
Επισκεφθείτε αμέσως τον γιατρό σας εάν παρουσιάσετε συμπτώματα
αγγειοοιδήματος, όπως:
- διογκωμένο πρόσωπο, γλώσσα ή φάρυγγα
- δυσκολία στην κατάποση
- εξάνθημα και δυσκολία στην αναπνοή
μ μ , μ Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συ πτώ ατα στα ατήστε
τη λήψη του Valsartan/HCTZ Teva μ και επικοινωνήστε ε τον γιατρό σας
μ ( . 2 « »)α έσως βλ την παράγραφο Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Άλλες μ :ανεπιθύ ητες ενέργειες είναι
(μ 1 100 μ )Όχι συχνές πορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
- βήχας
- χαμηλή αρτηριακή πίεση
- ζαλάδα
- αφυδάτωση (με συμπτώματα δίψας, ξηροστομίας και ξηρότητας της
γλώσσας, μη συχνής ούρησης, σκουρόχρωμων ούρων, ξηροδερμίας)
- μυϊκός πόνος
- κόπωση
- μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα
- θαμπή όραση
- εμβοές (π.χ. συριγμοί, βόμβοι) στα αυτιά
Πολύ σπάνιες
(μ 1 10.000 μ )πορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
- ζάλη
- διάρροια
- αρθραλγία
Μη γνωστές συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα)
- αναπνευστική δυσχέρεια
- σοβαρά μειωμένη παραγωγή ούρων
- χαμηλό επίπεδο νατρίου στο αίμα (που μπορεί να προκαλέσει κόπωση,
σύγχυση, μυϊκές συσπάσεις και/ή σπασμούς σε βαριές περιπτώσεις)
- χαμηλό επίπεδο καλίου στο αίμα (μερικές φορές με μυϊκή αδυναμία,
μυϊκούς σπασμούς, μη φυσιολογική καρδιακή συχνότητα)
- χαμηλό επίπεδο λευκοκυττάρων στο αίμα (με συμπτώματα όπως πυρετός,
δερματικές λοιμώξεις, πονόλαιμος ή στοματικά έλκη λόγω λοιμώξεων,
αδυναμία)
- αυξημένο επίπεδο χολερυθρίνης στο αίμα (που μπορεί, σε σοβαρές
περιπτώσεις, να προκαλέσει κίτρινο δέρμα και μάτια)
- αυξημένο επίπεδο ουρίας και κρεατινίνης στο αίμα (που μπορεί να
υποδεικνύει μη φυσιολογική νεφρική λειτουργία)
- αυξημένο επίπεδο ουρικού οξέος στο αίμα (που μπορεί, σε σοβαρές
περιπτώσεις, να προκαλέσει ουρική αρθρίτιδα)
- συγκοπή (λιποθυμία)
μ μ Οι ακόλουθες ανεπιθύ ητες ενέργειες έχουν αναφερθεί ε προϊόντα που
μ μ μ :περιέχουν βαλσαρτάνη ή υδροχλωροθειαζίδη ε ονω ένα
7
Βαλσαρτάνη
Όχι συχνές
(μ 1 100 μ )πορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
- αίσθηση περιστροφής
- κοιλιακό άλγος
Μη γνωστές συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα)
- φουσκάλες του δέρματος (φλυκταινώδες δέρμα - σημείο πομφολυγώδους
δερματίτιδας)
- δερματικό εξάνθημα με ή χωρίς κνησμό μαζί με ορισμένα από τα
παρακάτω σημεία ή συμπτώματα: πυρετός, αρθραλγία, μυαλγία,
πρησμένοι λεμφαδένες ή/και συμπτώματα γρίπης
- εξάνθημα, ιώδεις-ερυθρές κηλίδες, πυρετός, κνησμός (συμπτώματα
φλεγμονής των αιμοφόρων αγγείων)
- χαμηλό επίπεδο αιμοπεταλίων (μερικές φορές με ασυνήθη αιμορραγία ή
μώλωπες)
- υψηλό επίπεδο καλίου στο αίμα (μερικές φορές με μυϊκούς σπασμούς, μη
φυσιολογική καρδιακή συχνότητα)
- αλλεργικές αντιδράσεις (με συμπτώματα όπως εξάνθημα, κνησμός,
κνίδωση, αναπνευστική δυσχέρεια ή δυσχέρεια στην κατάποση, ζάλη)
- οίδημα κυρίως στο πρόσωπο και το λαιμό, εξάνθημα, κνησμός
- αύξηση των τιμών της ηπατικής λειτουργίας
- μειωμένο επίπεδο αιμοσφαιρίνης και μειωμένο ποσοστό ερυθροκυττάρων
στο αίμα (μπορούν και τα δύο σε σοβαρές περιπτώσεις, να προκαλέσουν
αναιμία).
- νεφρική ανεπάρκεια
- χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα (που μπορεί να προκαλέσει κόπωση,
σύγχυση, μυϊκές συσπάσεις (δεσμιδώσεις) και/ή σπασμούς σε βαριές
περιπτώσεις)
Υδροχλωροθειαζίδη
Πολύ συχνές
(μ 1 10 μ )πορεί να επηρεάσουν περισσότερα από στα άτο α
- χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα
- αύξηση των λιπιδίων στο αίμα
Συχνές
(μ 1 10 μ )πορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
- χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα
- χαμηλά επίπεδα μαγνησίου στο αίμα
- υψηλά επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα
- εξάνθημα με κνησμό και λοιποί τύποι εξανθήματος
- μειωμένη όρεξη
- ήπια ναυτία και έμετος
- ζάλη, λιποθυμία σε όρθια στάση
- ανικανότητα για την επίτευξη ή τη διατήρηση στύσης
Σπάνιες
(μ 1 1.000 μ )πορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
- οίδημα και φλύκταινες στο δέρμα (λόγω αυξημένης ευαισθησίας στον
ήλιο)
- υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα
- υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα
- σάκχαρο στα ούρα
- επιδείνωση της διαβητικής μεταβολικής κατάστασης
- δυσκοιλιότητα, διάρροια, δυσφορία του στομάχου ή των εντέρων,
8
ηπατικές διαταραχές οι οποίες μπορεί να προκύψουν μαζί με κίτρινο
δέρμα και μάτια
- διαταραχή καρδιακής συχνότητας
- κεφαλαλγία
- διαταραχές ύπνου
- κακή διάθεσηατάθλιψη)
- χαμηλό επίπεδο αιμοπεταλίων (ενίοτε με αιμορραγία ή μώλωπες κάτω από
το δέρμα)
- ζάλη
- μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα
- διαταραχή της όρασης
Πολύ σπάνιες
(μ 1 10.000 μ )πορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
- φλεγμονή αιμοφόρων αγγείων με συμπτώματα όπως εξάνθημα, ιώδεις-
κόκκινες κηλίδες, πυρετός (αγγειίτιδα)
- εξάνθημα, κνησμός, κνίδωση, δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση,
ζάλη (αντιδράσεις υπερευαισθησίας)
- σοβαρή δερματική πάθηση η οποία προκαλεί εξάνθημα, ερυθρό δέρμα,
φλύκταινες στα χείλη, τους οφθαλμούς ή το στόμα, δέρμα που
ξεφλουδίζει, πυρετός (τοξική επιδερμική νεκρόλυση)
- εξάνθημα στο πρόσωπο, αρθραλγία, μυϊκή διαταραχή, πυρετός
(ερυθηματώδης λύκος)
- σοβαρός πόνος στο άνω μέρος του στομάχου (παγκρεατίτιδα),
- δυσκολία στην αναπνοή με πυρετό, βήχα, συριγμό, λαχάνιασμα
(αναπνευστική δυσχέρεια συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίτιδας και
του πνευμονικού οιδήματος)
- πυρετός, πονόλαιμος, συχνότερες λοιμώξεις (ακοκκιοκυτταραιμία)
- χλωμό δέρμα, κόπωση, λαχάνιασμα, σκούρα ούρα (αιμολυτική αναιμία)
- πυρετός, πονόλαιμος ή στοματικά έλκη που προκαλούνται από λοίμωξη
(λευκοπενία)
- σύγχυση, κόπωση, μυϊκές συσπάσεις (δεσμιδώσεις) και σπασμοί, γρήγορη
αναπνοή (υπερχλωραιμική αλκάλωση)
Μη γνωστές συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα)
- ασθένεια, μωλωπισμός και συχνές λοιμώξεις (απλαστική αναιμία)
- σοβαρά μειωμένη παραγωγή ούρων (πιθανά σημεία νεφρικής διαταραχής ή
νεφρικής ανεπάρκειας)
- εξασθένιση της όρασης ή πόνος στους οφθαλμούς λόγω υψηλής πίεσης
(πιθανά σημεία οξέως γλαυκώματος κλειστής γωνίας)
- εξάνθημα, ερυθρό δέρμα, φλυκταίνωση των χειλιών, των οφθαλμών ή του
στόματος, δέρμα που ξεφλουδίζει, πυρετός (πιθανά σημεία πολύμορφου
ερυθήματος)
- μυϊκός σπασμός
- πυρετός (πυρεξία)
- αδυναμία (ασθένεια)
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον γιατρό ή τον
μ . μ φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν
. αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
μ ( μ ). ανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας βλέπε λεπτο έρειες παρακάτω Μέσω της
μ μ αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
μ μ .περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του παρόντος φαρ άκου
Ελλάδα
9
μ μΕθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων
284Μεσογείων
GR-15562 , Χολαργός Αθήνα
: + 30 Τηλ 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
5. Πώς να φυλάσσεται το Valsartan/HCTZ Teva
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
.φθάνουν τα παιδιά
μ μ Να η χρησι οποιείται αυτό το μφάρ ακο μ μ μ ετά την η ερο ηνία λήξης που
. μ μ μ αναφέρεται στη συσκευασία Η η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα του
μ .ήνα που αναφέρεται
μ μ 30°C.Μη φυλάσσετε σε θερ οκρασία εγαλύτερη των
μ μ Να η χρησι οποιήσετε το Valsartan/HCTZ Teva εάν παρατηρήσετε ότι η συσκευασία
μ μ .έχει υποστεί ζη ιά ή υπάρχουν ση εία αλλοίωσης
μ . Μην πετάτε φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια Ρωτήστε το
μ μ μ .φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν χρησι οποιείτε πια
μ .Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Valsartan/HCTZ Teva
. Οι δραστικές ουσίες είναι η βαλσαρτάνη και η υδροχλωροθειαζίδη Κάθε δισκίο
περιέχει 80/160 mg βαλσαρτάνης και 12,5/25 mg .υδροχλωροθειαζίδης
: Τα άλλα συστατικά είναι κολλοειδές άνυδρο πυρίτιο, άμυλο
καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο (τύπος Α), κροσποβιδόνη, μικροκρυσταλλική
κυτταρίνη, άμυλο αραβοσίτου και μαγνήσιο στεατικό.
Η επικάλυψη περιέχει
[80 mg / 12,5 mg]: υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη 8000, τάλκης, τιτανίου
διοξείδιο (E171), κίτρινο (E110), σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172)
[160 mg/25 mg]: υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη 8000, τάλκης, τιτανίου
διοξείδιο (E171), σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172), σιδήρου οξείδιο μέλαν (E172),
σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172)
μ Ε φάνιση του Valsartan/HCTZ Teva μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
[80 mg/12,5 mg]
Ροζ, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, στρογγυλά δισκία με τυπωμένο το "93" στη
μία πλευρά και το "7428" στην άλλη πλευρά του δισκίου.
[160 mg/25 mg]
Καφέ, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, στρογγυλά δισκία με τυπωμένο το "93"
στη μία πλευρά και το "7430" στην άλλη πλευρά του δισκίου.
μ * Το προϊόν διατίθεται σε εγέθη συσκευασίας των 1, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60,
84, 90, 98 & 100 δισκίων
*
.
*Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
10
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και Παραγωγός
TEVA Pharma B.V.
Computerweg 10, 3542 DR Utrecht,
Ολλανδία
TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Αγγλία
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem
Ολλανδία
TEVA Santé SA
Rue Bellocier, 89107 Sens
Γαλλία
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen
Ουγγαρία
Teva Operations Poland Sp. z o.o.,
Mogilska 80 Str.
31-546 Kraków
Πολωνία
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava –Komárov
Τσεχική Δημοκρατία
μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
μ ( ) μ μ :Ευρωπαϊκού Οικονο ικού Χώρου ΕΟΧ ε τις ακόλουθες ονο ασίες
Αυστρία Valsartan/HCT ratiopharm 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg
Filmtabletten
Δανία Valsartan/ Hydrochlorthiazid Teva
Ελλάδα Valsartan/HCTZ Teva 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Ιρλανδία Valsartan/hydrochlorothiazide 80/12.5 mg, 160/25 mg filmcoated
tablets
Ισπανία Valsartán/ Hidroclorotiazida Teva 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg
comprimidos recubiertos con pelí cula EFG
Μάλτα Valsartan/HCTZ Teva 80 mg/12.5 mg, 160 mg/25 mg Filmcoated
Tablets
Nορβηγία Valsartan/ Hydrochlorothiazide Teva 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg
filmdrasjerte tabletter
Ουγγαρία Valsartan-HCT-Teva 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg filmtabletta
Πολωνία Co-Bespres
Πορτογαλία Valsartan + Hidroclorotiazida Teva
Σλοβενία Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg
filmsko obložene tablete
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
11
στις
12